Ystyr Beiblaidd Dŵr Mewn BreuddwydionBiblical Meaning Water Dreams

Beth mae dŵr yn ei olygu mewn breuddwyd. Mae'r dŵr, rwy'n teimlo yn cynrychioli'r deyrnas ysbrydol. Mae'n anodd rhoi interp union i chi heb fanylion penodol ar y breuddwydion, ond credaf eich bod yn symud i feysydd dwfn yr ysbryd.

Nid yw'n gyfrinach hynny mae dŵr yn bwysig . Hebddo, byddai pob un ohonom yn marw o fewn ychydig ddyddiau. Oherwydd hyn, felly, mae dŵr yn aml yn ymgymryd ag elfennau llenyddol eithaf cryf. Lawer gwaith, ar ffurf glaw, gall ragweld rhywbeth drwg neu ominous sy'n mynd i ddigwydd. Ar adegau eraill, gallai awgrymu math o fedydd, lle mae cymeriad yn cael rhyw fath o newid i'w gymeriad, er gwell fel arfer.

Ond, a yw hyn yn dal dŵr (pun wedi'i fwriadu) pan ddaw at yr ysbrydol neu ystyr Feiblaidd dŵr ? Beth, yn union, y gall dŵr ei olygu pan mae i'w gael yn y Beibl? Ffordd dda o ddarganfod, fel arfer, yw edrych ar rai darnau a chasglu o'r hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud.

Ystyr Beiblaidd Dŵr Mewn Breuddwydion

Genesis 7:17 Nawr roedd y llifogydd ar y ddaear ddeugain diwrnod. Cynyddodd y dyfroedd a chodi'r arch, a chododd yn uchel uwchben y ddaear.

Wrth i stori Genesis fynd, roedd pechod y ddynoliaeth mor erchyll nes i Dduw alaru’n aruthrol ganddo. Fel ffordd neu lanhau'r drwg, Anfonodd lifogydd i ddileu'r drygioni o'r ddaear, heblaw am Noa, ei deulu, a dau o bob math o anifail. Mae’r mwyafrif ohonom yn gwybod y stori hon ar ein cof, fel y’i darlunnir mewn llyfrau llawer o blant a gyda ffilm enwog yn serennu Russell Crowe.

Fodd bynnag, mae rhywfaint o fewnwelediad i'r hyn y mae dŵr yn ei olygu yn y Beibl pan fydd rhywun yn darllen y darn. Defnyddir dŵr, yma, fel glanhau neu lanhau. Mae'n ymddangos ei fod yn negyddol, gan ei fod mor ddinistriol, ac eto fe'i defnyddiwyd i lanhau'r ddaear yn llythrennol oddi wrth bopeth oedd yn ddrwg ac yn ddiamwys. Trwy gydol yr Ysgrythurau, mae dŵr yn aml yn arddel yr ystyr hwnnw.

Ioan 4:14 ond ni fydd syched ar bwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a roddaf iddo. Ond bydd y dŵr a roddaf iddo yn dod yn ffynnon o ddŵr yn tarddu i fywyd tragwyddol.

Yn ogystal â symboleiddio rhyw fath o lanhau, mae dŵr hefyd yn tynnu sylw at foddhad a bywyd. Dyma'n union pam y gelwir Iesu yn ddŵr byw, sy'n amlwg yn y darn hwn. Mae'n dweud wrth y fenyw, pan ddaw pobl ato, y byddan nhw'n cael boddhad llwyr a byth yn syched am unrhyw beth arall mewn bywyd.

Mewn cyferbyniad, pan fydd rhywun yn yfed dŵr corfforol, mae angen mwy arnynt bob amser i gynnal eu bywyd. Gyda Iesu, serch hynny, rhoddir cyflawnder. Felly, gall dŵr dynnu sylw at foddhad a bywyd, a dyna ffordd arall o ddweud sy'n symbol o Iesu!

Actau 8: 36-38 Nawr wrth iddyn nhw fynd i lawr y ffordd, fe ddaethon nhw at ychydig o ddŵr. A dywedodd yr eunuch, ‘gwelwch, dyma ddŵr. Beth sy’n fy rhwystro rhag cael fy medyddio? ’Yna dywedodd Philip,‘ os ydych yn credu â’ch holl galon, gallwch. ’Ac atebodd a dweud,‘ Rwy’n credu mai Iesu Dduw yw Mab Duw. ’Felly gorchmynnodd i’r cerbyd i sefyll yn yr unfan. Aeth Philip a'r eunuch i lawr i'r dŵr, a'i fedyddio.

Dŵr yw'r cyfrwng y mae bedydd yn cael ei berfformio drwyddo, ac mae'n hynod addas. Gan fod dŵr yn gallu symboleiddio glanhau a bywyd, mae'n berffaith i'w ddefnyddio mewn bedydd. Pan fydd rhywun yn cael ei fedyddio, maen nhw'n cael ei foddi o dan y dŵr am eiliad, ac yna'n dod yn ôl i fyny. Mae'r broses gyfan yn dangos mynegiant allanol o wir werth mewnol; mae'r person yn datgan yn gyhoeddus bod ganddo fywyd newydd yn Iesu Grist.

Mae holl bechodau a chamgymeriadau’r gorffennol wedi marw (symbolaidd yn y weithred o foddi’r person mewn dŵr) ac yna’n cael ei godi mewn newydd-deb bywyd (symbolaidd yn y weithred o godi’r person yn ôl i fyny o’r dŵr). Mae'n fynegiant o'r hyn sydd wedi digwydd o fewn y galon; bywyd glanhau llawn a newydd.

Felly, mae dŵr yn pwyntio at Iesu mewn sawl ffordd. Mae'n symbol o lanhau na all dim ond Iesu ei roi, bywyd newydd y mae Iesu'n ei gynnig, ac a ddefnyddir mewn bedydd i arddangos derbyniad Iesu a gwadu ei hun. Mae'r Hen Destament yn dangos hyn hefyd; nid yw'n unigryw i ddiwinyddiaeth y Testament Newydd.

Y pwynt i'w gymryd i ffwrdd, fodd bynnag, yw bod dŵr yn gwneud gwaith rhagorol wrth ddatgelu Iesu, sy'n honni mai ef yw'r Dŵr Byw. Ef, ac Ef yn unig, sy'n gallu diffodd yr eneidiau sychedig yn y byd hwn. Mae'r ffaith bod dŵr yn cael ei ddefnyddio'n symbolaidd a phwerus yn yr Ysgrythurau yn gymorth wrth ddangos i ni pa mor hyfryd yw ei ysgrifennu a pha mor anhygoel yw Iesu!

Dadansoddi Dŵr mewn Breuddwyd

Yn yr enghraifft uchod, mae'r breuddwydiwr allan o gyrraedd o'r tonnau cythryblus. Mae hi'n eu gwylio o'r tu ôl i ffenestr wydr amddiffynnol. Mewn gwirionedd, mae ganddi lawer o freuddwydion lle mae'n arsylwi ar y dŵr heb fynd yn agos ato. Mae hyn yn swnio fel rhywun sy'n sylwi ar ei hemosiynau tila ond nad ydyn nhw wir eisiau archwilio eu hystyr.

Yn dibynnu ar faint o ddŵr, ymddygiad y dŵr a phellter y breuddwydiwr o’r dŵr, mae’n bosibl i’r breuddwydiwr roi’r ystyr at ei gilydd a dysgu beth mae ei freuddwyd yn ei ddweud wrtho.

Cwestiynau ar gyfer Dehongli Breuddwydion

Pan fydd gennych freuddwyd am ddŵr, ceisiwch ddwyn i gof atebion i'r cwestiynau canlynol. Efallai y byddant yn eich helpu i ddarganfod y wers y mae eich psyche yn ei phwysleisio.

* Pa fath o ddŵr wnaethoch chi freuddwydio amdano? Gallai corff mawr o ddŵr symboleiddio emosiynau dwfn, tra gallai cerdded yn y glaw awgrymu glanhau.

* Beth oedd ymddygiad y dŵr yn eich breuddwyd? Gall dŵr cythryblus awgrymu emosiynau cythryblus. Gallai dŵr sy'n fwdlyd neu'n fudr symboleiddio teimladau dryslyd neu aneglur.

* Beth oedd eich pellter neu ymateb i'r dŵr? Pe byddech ar goll neu'n boddi mewn cefnfor, fe allech chi deimlo eich bod wedi'ch llethu gan eich emosiynau. Gallai cadw pellter diogel oddi wrth donnau torcalon symboleiddio emosiynau nad ydyn nhw'n delio â nhw.

* Beth yw eich cyflwr emosiynol presennol? Pa feddyliau newydd sydd wedi bod ar eich meddwl?

* Beth mae breuddwyd am ddŵr yn ei symboleiddio i chi?

Mathau o Breuddwydion sy'n Cynnwys Dŵr

Mae yna lawer o ffyrdd i freuddwydio am ddŵr. Weithiau mae breuddwydwyr yn ofni amdano, gan arwain at hunllefau, ond ar adegau eraill mae'n brofiad pleserus, gan arwain at freuddwydion o ryddid ac archwilio. Efallai y bydd y ddwy enghraifft freuddwyd ganlynol yn darparu help ar gyfer eich dehongliadau eich hun.

Llyncu gan y Môr

Rydych chi allan ar y môr, yn arnofio ar rafft bren fach ar eich pen eich hun. Mae'r tonnau wedi bod yn fwy garw na'r arfer, ac rydych chi'n ofni y bydd y rafft yn tipio.

Yn sydyn, mae ton llanw aruthrol yn ffurfio ac yn bygwth eich llethu. Yn ddychrynllyd o gael eich llyncu gan y môr, rydych chi'n deffro gyda dechrau.

Gall y cefnfor helaeth - gyda'i ddyfroedd dyfnion, llanw'n codi ac yn cwympo, a chreaduriaid môr dirgel - fod yn lle blaengar i hongian allan ar ei ben ei hun. Yn arnofio ar wyneb hyn i gyd, ar rafft simsan, does ryfedd fod y breuddwydiwr yn ofni y gallai awgrymu ar unrhyw foment. Mae materion yn cymryd eu tro er gwaeth pan fydd ton llanw aruthrol yn ffurfio ac yn agosáu, gan fygwth ei bywyd.

Mae'r ymadrodd a lyncir gan y môr yn creu delwedd o gael ei yfed neu ei lethu gan gorff mawr o ddŵr. Pan fydd pobl yn cael eu hunain mewn môr o drafferth, maent fel arfer yn teimlo'n ddiymadferth i'r sefyllfa sy'n bygwth eu boddi.

Yn ei ffurf symlaf, gallai’r freuddwyd hon fod yn drosiad ar gyfer emosiynau sy’n bygwth llethu’r breuddwydiwr yn ei chyflwr deffro - yn enwedig gan mai dim ond rafft fach sydd ganddi i’w chario. Gan y byddai ton llanw yn debygol o symboleiddio cynnwrf emosiynol, mae'n debyg bod y breuddwydiwr yn profi rhai emosiynau mawr.

Pe bai'r breuddwydiwr yn nofio trwy'r don, neu'n gweld ei hun mewn cwch cadarn, gallai hyn roi syniad o sut mae hi'n delio â'i hemosiynau. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, mae'r tonnau'n fwy garw na'r arfer ac mae ofn y tonnau llanw yn agosáu. Weithiau, mae ein hofnau'n teimlo'n fwy na realiti; efallai y bydd y breuddwydiwr yn gwneud yn dda i osgoi gadael i sefyllfa bresennol o bryder fwyta ei meddyliau a'i theimladau.

Tanddwr ac Anadlu

Rydych chi yng nghanol nofio trwy dwnnel tanddwr ac mae dal eich gwynt yn dod yn anoddach. Dim ond pan fyddwch chi'n meddwl na allwch chi bara eiliad arall yn hirach, rydych chi'n cymryd anadl ddofn. Gallwch anadlu o dan ddŵr! Pan fyddwch chi'n dod allan o'r twnnel, byddwch chi'n penderfynu nofio am ddim yn y môr a'i archwilio am hwyl.

Breuddwyd hyfryd yw hon, ac mae symbolaeth gyfoethog arni. Mae'r breuddwydiwr yn dechrau dal ei anadl oherwydd nad yw'n credu y gall anadlu yn y dŵr. Gall hyn fod yr un ffordd y mae llawer o bobl yn teimlo pan fyddant ar fin mynd at wrthdaro, cyfarfod annisgwyl neu sefyllfa anodd. Heb wybod beth fydd yn digwydd, mae emosiynau'n tyndra, maen nhw'n symud ymlaen, gan ddal eu gwynt.

Mae'r breuddwydiwr yn penderfynu mynd amdani - mae'n cymryd anadl oherwydd nad oes dewis arall. Er mawr syndod iddo, gall anadlu. Ac mae'r teimlad o ryddid y mae hyn yn ei ddarparu yn ei anfon i ffwrdd ar antur o dan y dŵr, yn rhydd i nofio, chwarae ac archwilio.

Mae'r breuddwydion tanddwr hyn yn awgrymu bod y breuddwydiwr wedi ymgolli mewn emosiwn, yn ysgrifennu Richmond. Gan ei fod yn gallu anadlu o dan ddŵr, mae'n gyffyrddus gyda'i fywyd emosiynol a'i deimladau.

Cyfleoedd Twf

P'un a yw'n freuddwyd neu'n hunllef, gall presenoldeb dŵr ar unrhyw ffurf nodi sut rydym yn trin ein teimladau anymwybodol (neu'n ymwybodol). Trwy diwnio i'n cronfeydd dyfnaf emosiwn, gallwn ddysgu ffyrdd newydd o ddelio, a all arwain at dwf a rhyddid.

Efallai y bydd breuddwydiwr sy'n osgoi mynd ger y dŵr yn teimlo dan fygythiad gan emosiynau dwfn ac yn osgoi perthnasoedd agos yn ei horiau deffro. Yr allwedd yma yw mynd yn agos at y dŵr - os nad yn uniongyrchol ynddo. Boed yn effro neu'n cysgu, bydd caniatáu i emosiynau anghyfforddus fodoli wrth rydio i sefyllfa ychydig yn ddyfnach yn esgor ar brofiad newydd. Mae siawns o gael eich brifo, ond mae yna hefyd y wobr bosibl sy'n dod gydag agosrwydd dilys.

Gall breuddwydion o ddŵr sy'n glanhau, diffodd neu'n darparu antur deimlo'n rhyddhaol. Mae'r rhan fwyaf o'r corff dynol wedi'i wneud o ddŵr ac, hebddo, ni allai bodau dynol oroesi. Pan fydd breuddwydwyr yn profi hwyl yn y dŵr, maent yn debygol o gysylltu mewn ffordd iach â'u hysbryd a'u psyche.

Mae breuddwydion am ddŵr yn ein hatgoffa bod ein hemosiynau yn rym y dylid ei ystyried. Gallant agor ein bywydau i brofiad dyfnach, mwy naturiol, neu gallant fygwth ein llethu os cânt eu gadael heb oruchwyliaeth. Y newyddion da yw, mor ddychrynllyd ag y gall breuddwydion dŵr fod, maen nhw'n ein rhybuddio am rannau ohonom ein hunain sy'n agored i archwilio a thwf.

Y tro nesaf y bydd gennych freuddwyd am ddŵr, neidiwch i mewn! Pan fyddwch chi'n deffro, dadansoddwch iaith eich breuddwydion a darganfod pa heriau newydd sy'n aros amdanoch chi.

Cynnwys