Ail-ddilysu gradd mewn Seicoleg yn yr Unol DaleithiauRevalidar Titulo De Psicolog En Estados Unidos

Mae llawer o fewnfudwyr yn dod i'r Unol Daleithiau wedi ymddiswyddo i weithio ym mha bynnag swydd sydd ar gael iddynt, oherwydd eu bod yn tybio bod y rhwystr iaith, arholiadau, gwerslyfrau, a dilysu trwydded yn gwneud y broses yn anodd. Os yw ef neu hi yn wirioneddol ymroddedig, yn ddygn, ac yn barod i gymryd y camau cywir, daw'r llwybr at ailddilysu galwedigaeth neu yrfa yn llawer haws.

Mae'r mwyafrif o raddau technegol, graddedig a doethuriaeth yn gofyn am drwydded gan y wladwriaeth lle mae'r person yn ceisio cyflogaeth. Cyn gwneud hynny, rhaid i'r ymgeisydd dilysu'r graddau a gafwyd yn eich gwlad wreiddiol . Efallai y bydd angen i chi hefyd gofrestru ar gyrsiau addysgol ychwanegol, pasio arholiadau technegol a TOEFL, ymhlith gweithdrefnau eraill.

Yr adran neu'r swyddfa wladwriaeth y mae ei changen yn ymwneud â'r proffesiwn penodol hwnnw yw'r parti trwyddedu. Er enghraifft, mae'r Adran Iechyd yn rheoleiddio unrhyw broffesiwn sy'n gysylltiedig ag iechyd, rhaid i athrawon wneud cais i'r Adran Addysg, ac mae'r Bwrdd Peirianwyr Proffesiynol yn goruchwylio peirianwyr.

Y cam cyntaf y mae'n rhaid i fewnfudwr (sy'n raddedig coleg) ei gymryd yw gwerthuso eu cymwysterau academaidd. Sefydliad sydd wedi'i achredu gan y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Gwerthuso Credential ( NACES: www.naces.org ) dylech archwilio pob gradd ac ardystiad i wirio eu dilysrwydd.

Gall gwybodaeth o'r iaith Saesneg fod yn ofyniad ar gyfer rhai gyrfaoedd, fel meddygaeth, y gyfraith, deintyddiaeth, peirianneg a chyfrifyddu. Felly, mae'r rhan fwyaf o'r arholiadau wedi'u hysgrifennu yn Saesneg a rhaid i'r ymgeisydd basio'r TOEFL hefyd ( Prawf Saesneg fel Iaith Dramor - www.toefl.org ).

Mae'r gweithdrefnau ar gyfer pob gyrfa benodol yn wahanol o ran amser, math o arholiad a ffioedd. Dylech ymchwilio i'r gweithdrefnau cywir ar gyfer eich llinell waith gan gofio y gallai fod gan eich gwladwriaeth broffesiwn nad oes angen trwydded arno.

Er enghraifft, yn Florida, newyddiadurwyr, gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, technegwyr cyfrifiadurol, dylunwyr graffig, manwerthwyr, arbenigwyr busnes, cogyddion, ac ati. nid oes angen trwyddedau arnynt.

Gall ymgeisydd hefyd benderfynu ar drwydded eilaidd sy'n gysylltiedig â'i broffesiwn. Er enghraifft, mewn deintyddiaeth, gall yr ymgeisydd ddewis trwydded hylenydd deintyddol, ac mewn meddygaeth, gallant wneud cais am drwydded cynorthwyydd meddygol. Mewn seicoleg, gallwch benderfynu gwneud cais am drwydded cwnselydd; yn ôl y gyfraith, gallwch wneud cais am gynorthwyydd cyfreithiol, neu drwydded ymgynghorydd cyfreithiol gyda phwyslais ar gyfreithiau eich mamwlad, ac ati.

Os ydych chi'n benderfynol o ddilyn y llwybr cymhleth ond mwy boddhaol i weithio yn eich proffesiwn eich hun, dyma grynodeb byr sy'n esbonio'r gweithdrefnau ailddilysu ar gyfer rhai gyrfaoedd:

GWEITHDREFN I FEDDYGON

Rhaid i feddygon tramor gyflwyno tystlythyrau academaidd o ysgol feddygol eu mamwlad i'r Comisiwn ar Addysg i Raddedigion Meddygol Tramor (ECFMG). I gael ardystiad y ECFMG , bydd gofyn iddynt gwblhau cyfres o brofion a gynigir trwy gydol y flwyddyn.

Yn fuan wedyn, rhaid iddo ef neu hi gwblhau Rhaglen Breswyl. Flwyddyn ar ôl cwblhau eu rhaglen breswyl, rhaid iddynt gymryd y ( Arholiad Trwyddedu Meddygol yr Unol Daleithiau ). Yna mae'n rhaid iddynt gwblhau ail flwyddyn y Rhaglen Breswyl, ymhlith camau eraill.

GWEITHDREFN AR GYFER DEINTYDDION

Yn gyntaf rhaid i ddeintyddion gyflwyno eu cymwysterau i'w gwerthuso i'r asiantaeth Gwerthuswyr Credyd Addysg ( ECE ). Yn ddiweddarach rhaid iddynt gymeradwyo Rhannau I a II o Archwiliad Deintyddol y Bwrdd Cenedlaethol a chyflwyno eu canlyniadau i Gyd-Gomisiwn Arholiadau Deintyddol Cenedlaethol Cymdeithas Ddeintyddol America. Wedi hynny, rhaid iddynt gwblhau dwy flynedd o addysg atodol mewn Deintyddiaeth mewn prifysgol achrededig yn yr Unol Daleithiau, ymhlith camau eraill.

GWEITHDREFN I LAWYERS

Rhaid i'r atwrnai tramor fynd i ysgol y gyfraith yn yr Unol Daleithiau i gael diploma. Rhaid i chi hefyd ddilysu'r graddau a'r ardystiad rydych chi wedi'u cael yn eich mamwlad. Ar ôl tair blynedd o astudio, efallai y byddwch chi'n gymwys i dderbyn gradd Meddyg Juris. Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno ei gais i gymdeithas bar y wladwriaeth y mae'n bwriadu ymarfer ynddi, a chael gwiriad cefndir. Ar ôl ei gwblhau, gallwch chi ddechrau ymarfer corff, ymhlith pethau eraill.

GWEITHDREFN CYFRIFON

Rhaid derbyn cyfrifwyr i raglen gyfrifo mewn prifysgol achrededig a chwblhau o leiaf 15 awr semester o ysgol i raddedigion. Rhaid i naw awr gyfateb i gyfrifeg, a rhaid iddo ef neu hi o leiaf dair awr semester mewn addysg dreth.

Rhaid i'r brifysgol hefyd wirio bod gan yr ymgeisydd ymddygiad rhagorol. Yn ychwanegol, rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno ei gymwysterau i gorff sydd wedi'i achredu gan y Bwrdd Cyfrifeg, bod â thrwydded gan ysgol heb ei hachredu (o'u mamwlad), a dangos ei fod wedi cwblhau nifer a bennwyd ymlaen llaw o oriau semester mewn cyfrifeg a busnes. . Yn olaf, rhaid i'r ymgeisydd basio'r Arholiad Cyfrifydd Cyhoeddus Unffurf i gael ei drwydded wladwriaeth.

GWEITHDREFN ATHRAWON

Rhaid i athro / athrawes gael gwerthusiad o'i gymwysterau. Ar ôl hynny, rhaid iddynt ei gyflwyno ynghyd â chopi ardystiedig o’u diplomâu (gan ddangos y dyddiad graddio yn glir) i Ardystiad Bwrdd Addysg y Wladwriaeth yr Adran Addysg. Gallant fynd at unrhyw notari cyhoeddus neu'n uniongyrchol i swyddfa'r Bwrdd Ysgol i ardystio'r diploma gwreiddiol.

Yna bydd angen iddynt gyflwyno canlyniadau eu gwerthusiad, copi ardystiedig o'u diploma a chais am ardystiad ynghyd â'r ffi gyfatebol. Ar ôl cael eu cymeradwyo, byddant yn cael tystysgrif a bydd ef neu hi nawr yn cael ei awdurdodi i ddysgu yn yr Unol Daleithiau.

Cynnwys