Pam nad yw fy iMessage yn gweithio ar fy iPhone a iPad? Dyma The Fix!Why Is My Imessage Not Working My Iphone

Swigen las, swigen werdd. Os ydych chi wedi bod yn ceisio anfon iMessages gan ddefnyddio'ch iPhone a bod eich holl negeseuon yn ymddangos yn sydyn mewn swigod gwyrdd, yna nid yw iMessage yn gweithio'n gywir ar eich iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw iMessage a sut i wneud diagnosis a thrwsio problemau gydag iMessage ar eich iPhone, iPad, ac iPod.Beth Yw iMessage A Sut Mae'n Gweithio?

iMessage oedd ateb Apple i Blackberry Messenger, ac mae'n sylfaenol wahanol i negeseuon testun traddodiadol (SMS) a negeseuon amlgyfrwng (MMS) oherwydd Mae iMessage yn defnyddio data i anfon negeseuon yn lle'r cynllun negeseuon testun trwy eich darparwr gwasanaeth cellog.Mae iMessage yn nodwedd wych oherwydd ei fod yn caniatáu i iPhones, iPads, iPods, a Macs anfon negeseuon sy'n mynd y tu hwnt i'r terfyn traddodiadol 160-cymeriad o negeseuon testun a therfynau data sy'n gysylltiedig â negeseuon MMS. Prif anfantais iMessage yw ei fod yn gweithio rhwng dyfeisiau Apple yn unig. Mae'n amhosib anfon iMessage at rywun sydd â ffôn clyfar Android.

Beth Yw'r Swigod Gwyrdd a'r Swigod Glas Ar iPhones?

Pan fyddwch chi'n agor yr ap Negeseuon, byddwch chi'n sylwi pan fyddwch chi'n anfon negeseuon testun, weithiau maen nhw'n cael eu hanfon mewn swigen las ac ar adegau eraill maen nhw'n cael eu hanfon mewn swigen werdd. Dyma ystyr hynny:  • Os yw'ch neges yn ymddangos mewn swigen las, yna anfonwyd eich neges destun gan ddefnyddio iMessage.
  • Os yw'ch neges yn ymddangos mewn swigen werdd, yna anfonwyd eich neges destun gan ddefnyddio'ch cynllun cellog, naill ai gan ddefnyddio SMS neu MMS.

Diagnosiwch Eich Problem Gyda iMessage

Pan fyddwch chi'n profi problem gydag iMessage, y cam cyntaf yw penderfynu a yw'r broblem gydag un cyswllt neu a yw iMessage ddim yn gweithio gydag unrhyw un o'r cysylltiadau ar eich iPhone. Os nad yw iMessage yn gweithio gyda dim ond un o'ch cysylltiadau, mae'r broblem yn fwyaf tebygol eu diwedd. Os nad yw iMessage yn gweithio gydag unrhyw un o'ch cysylltiadau, mae'r broblem yn fwyaf tebygol ymlaen eich diwedd.

Anfon Neges Prawf

Dewch o hyd i rywun rydych chi'n ei adnabod sydd ag iPhone sy'n gallu anfon a derbyn iMessages yn llwyddiannus. (Ni ddylai fod yn rhaid ichi edrych yn rhy galed.) Agorwch Negeseuon ac anfonwch neges atynt. Os yw'r swigen yn las, yna mae iMessage yn gweithio. Os yw'r swigen yn wyrdd, yna nid yw iMessage yn gweithio ac mae eich iPhone yn anfon negeseuon gan ddefnyddio'ch cynllun cellog.

iMessage Allan o Orchymyn?

Os yw iMessage yn gweithio ar eich iPhone, ond mae'r mae'r negeseuon a dderbyniwch yn y drefn anghywir , edrychwch ar ein herthygl ar sut i ddatrys y broblem.Sut I Atgyweirio iMessage Ar Eich iPhone neu iPad

1. Trowch iMessage i ffwrdd, ailgychwyn, ac yna yn ôl ymlaen

Pennaeth i Gosodiadau -> Negeseuon a tapiwch y botwm wrth ymyl iMessage i droi iMessage i ffwrdd ar eich iPhone neu iPad. Nesaf, daliwch y botwm pŵer i lawr nes i chi weld ‘Slide to Power Off’ a llithro eich bys ar draws y bar i ddiffodd eich iPhone neu iPad. Trowch eich dyfais yn ôl ymlaen, ewch yn ôl iddi Gosodiadau -> Negeseuon , a throi iMessage yn ôl ymlaen. Mae'r atgyweiriad syml hwn yn gweithio llawer o'r amser.

trowch imessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

2. Gwnewch yn siŵr bod iMessage yn cael ei sefydlu'n gywir

Pennaeth i Gosodiadau -> Negeseuon a tap i agor yr eitem ar y fwydlen o’r enw ‘Send & Receive’. Yma, fe welwch restr o'r rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost sydd wedi'u ffurfweddu i anfon a derbyn iMessages ar eich dyfais. Edrychwch o dan yr adran o’r enw ‘Start New Conversations From’, ac os nad oes marc gwirio wrth ymyl eich rhif ffôn, tap ar eich rhif ffôn i actifadu iMessage ar gyfer eich rhif.

3. Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Cofiwch fod iMessage yn gweithio gyda Wi-Fi neu gysylltiad data cellog yn unig, felly gadewch inni sicrhau bod eich iPhone neu iPad wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd mewn gwirionedd. Agorwch Safari ar eich dyfais a cheisiwch lywio i unrhyw wefan. Os nad yw'r wefan yn llwytho neu os yw Safari yn dweud nad ydych wedi'ch cysylltu â'r rhyngrwyd, ni fydd eich iMessages yn anfon ychwaith.

Awgrym: Os nad yw'r rhyngrwyd yn gweithio ar eich iPhone, efallai eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi nad oes ganddo gysylltiad rhyngrwyd da. Ceisiwch ddiffodd Wi-Fi ac ail-anfon eich iMessage. Os yw hynny'n gweithio, roedd y broblem gyda Wi-Fi, nid gydag iMessage.

4. Arwyddo Allan o iMessage a Mewngofnodi Yn Ôl

Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Negeseuon a thapio i agor ‘Send & Receive’. Nesaf, tapiwch lle mae’n dweud ‘Apple ID: (eich Apple ID)’ a dewis ‘Sign Out’. Mewngofnodwch yn ôl gan ddefnyddio'ch ID Apple a cheisiwch anfon iMessage at un o'ch ffrindiau gydag iPhone.

5. Gwiriwch Am Ddiweddariad iOS

Pennaeth i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a gwiriwch i weld a oes diweddariad iOS ar gyfer eich iPhone. Yn ystod fy nghyfnod yn Apple, rhai o'r materion mwyaf cyffredin a wynebais oedd problemau gydag iMessage, ac mae Apple fel rheol yn gwthio diweddariadau i fynd i'r afael â materion iMessage gyda chludwyr amrywiol.

6. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Gall problemau gyda chysylltedd rhwydwaith hefyd achosi problemau gydag iMessage, ac yn aml gall adfer gosodiadau rhwydwaith eich iPhone yn ôl i ddiffygion ffatri ddatrys problem gydag iMessage. I ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone neu iPad, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod a dewis ‘Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith’.

Gair o rybudd: Cyn i chi wneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn adnabod eich cyfrineiriau Wi-Fi, oherwydd bydd ‘Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith’ yn dileu pob un o’r rhwydweithiau Wi-Fi sydd wedi’u cadw ar eich iPhone. Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi gartref ac yn y gwaith. Bluetooth eich iPhone a Gosodiadau VPN hefyd yn cael ei ailosod i ddiffygion ffatri.

7. Cysylltwch â Apple Support

Hyd yn oed tra roeddwn i yn Apple, roedd yna adegau prin pan na fyddai pob un o'r camau datrys problemau uchod yn datrys problem gydag iMessage, a byddai'n rhaid i ni drosglwyddo'r mater i beirianwyr Apple a fyddai'n datrys y mater yn bersonol.

ni fydd wifi yn cysylltu ag iphone

Os penderfynwch ymweld ag Apple Store, gwnewch ffafr â chi'ch hun a galwch ymlaen gwneud apwyntiad gyda'r Genius Bar felly does dim rhaid i chi aros o gwmpas i gael help.

Os ydych chi'n credu bod problem gydag antena Wi-Fi eich iPhone, rydym hefyd yn argymell cwmni atgyweirio o'r enw Pwls . Byddant yn anfon technegydd atoch mewn cyn lleied â 60 munud!

Ei lapio i fyny

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddatrys y mater rydych chi wedi bod yn ei gael gydag iMessage. Edrychaf ymlaen at glywed gennych am eich profiadau gydag iMessage yn yr adran sylwadau isod.

Pob hwyl,
David P.