Y Delweddau GORAU O CARU ar gyfer fy NghariadLas Mejores Im Genes De Amor Para Mi Novia

Delweddau gydag ymadroddion cariad rhamantus ar gyfer fy nghariad . Mae'n rhaid i ni ofalu am yr holl berthnasoedd personol oherwydd mae'r hyn nad yw'n cael ei ofalu amdano yn cael ei golli. Gyda'r erthygl hon yn dwyn y teitl delweddau cariad ar gyfer fy nghariad , rydym am eich atgoffa o'r angen i synnu'ch cariadon a chael manylion sy'n gwneud y berthynas yn fwy dwys ac yn well.

Rhai o'r delweddau hyn yr ydym yn eu hoffi fwyaf yw Bod ein cariad fel y môr, eich bod yn gweld y dechrau ond nid y diwedd, Chi yw'r unig berson sy'n gwneud imi dynnu calonnau neu ymhlith llawer o rai eraill, Chi yw'r mwyaf 'n bert ysgrifennodd y dynged honno yn fy mywyd.

Ymadroddion caru ar gyfer fy nghariad

 • Ers i mi eich adnabod chi, rydw i eisiau dathlu Dydd San Ffolant 365 diwrnod y flwyddyn.
 • Mae'r cariad rwy'n ei deimlo tuag atoch chi yn deimlad mor gryf fel nad wyf yn credu y gallaf roi'r gorau i'w deimlo, hyd yn oed pe bawn i'n byw pum bywyd gwahanol.
 • Lleidr wyt ti, oherwydd rwyt ti wedi dwyn fy nghalon. delweddau o gariad
 • Rwy’n mynd i ymdrechu fel ein bod gyda’n gilydd am byth, yn analluog i wahanu oddi wrth eich ochr chi eto.
 • Heb os, cariad tuag atoch chi yw'r peth gorau sydd wedi digwydd i mi yn fy mywyd cyfan ac nid wyf byth am iddo ddod i ben.
 • Nawr rwy'n deall geiriau caneuon serch.
 • Dwi jyst yn dy garu di, ac mae hynny'n rhywbeth na fydd unrhyw un yn gallu ei newid beth bynnag sy'n digwydd.
 • Byddwn yn rhoi popeth sy'n rhaid i mi allu bod yn eiliad arall wrth eich ochr chi.
 • Doeddwn i ddim yn ei wybod, ond fe ddaethoch chi i mewn i fy mywyd dim ond pan oeddwn i angen y mwyaf ohonoch chi.
 • Chi yw fy unig ddymuniad.
 • Tybed sut mae'n bosibl fy mod yn dal i fod mewn cariad â chi fel hyn.
 • Mae fy nghalon yn dweud eich enw ym mhob curiad. Mae hynny oherwydd ers i mi eich adnabod chi dim ond oherwydd eich bod yn fy mywyd yr wyf yn gweithio.
 • Rydych chi wedi llenwi fy mywyd cyfan â llawenydd, ac am hynny beth bynnag fydd yn digwydd, byddaf bob amser yn ddiolchgar ichi yn dragwyddol, rydych chi wedi fy nhroi yn berson hollol wahanol, dim ond diolch i'ch cariad.
 • Cadarn bod cariadon amhosibl, ond i mi yr unig gariad amhosibl yw'r un nad ydych chi ynddo.
 • Rwy'n eich rhybuddio, ni fyddaf byth yn rhoi'r gorau i garu chi, felly bydd yn rhaid i chi ddioddef gyda mi am nifer o flynyddoedd.
 • Gyda chi mae popeth yn ymddangos yn rhamantus i mi. Delweddau cŵl

Ymadroddion ar gyfer priodferched

 • Nawr rwy'n gwybod mai dim ond un nod oedd gan bopeth rydw i wedi'i wneud hyd yn hyn, sef cwrdd â chi a byw oes, yn hapus.
 • Nid oes unrhyw bosibilrwydd y byddaf un diwrnod yn rhoi'r gorau i garu chi oherwydd mai chi yw fy nhynged.
 • Bob dydd rwy'n deffro'n hapus ac yn gyffrous ers fy mod gyda chi.
 • Ni fyddaf byth yn blino diolch ichi am aros wrth fy ochr.
 • Rwyf eisoes yn gwybod bod gen i lawer o ddiffygion a fy mod yn dal i wneud camgymeriadau, ond gwn hefyd fy mod yn cael cyfle i fod yn ddyn gwell diolch i chi a dysgu sut i wneud pethau'n dda, felly, os gwelwch yn dda, parhewch gyda mi ac addysgu. fi i fod y dyn rydych chi'n ei haeddu.
 • Ers i mi eich gweld chi am y tro cyntaf roeddwn i'n gwybod fy mod i wedi colli fy holl falchder, oherwydd nawr does dim ots gen i beth sy'n digwydd na beth rydych chi'n ei wneud i mi, rydw i eisiau cysegru fy hun i'ch gwneud chi'n hapus.
 • Hyd yn oed os ydw i'n mynd i ddioddef am gariad, ac er efallai na fyddwch chi byth yn fy ngharu i hanner yr hyn rwy'n eich caru chi, nid wyf yn poeni am unrhyw beth, oherwydd nawr fy unig nod yw bod yn agos atoch chi, hyd yn oed fel ffrind.
 • Yr holl flynyddoedd hyn roedd wedi bod yn anghywir yn meddwl bod dyfais yn ddyfais ac nad oedd yn bodoli. Nawr rwy'n gwybod bod cariad yn bodoli a bod ganddo ei enw ei hun.

Ymadroddion rhamantaidd ar gyfer cariadon

 • Nid wyf ond yn dy garu i anfeidredd a thu hwnt.
 • Peidiwch â gofyn i mi pam fy mod i'n gwybod fy mod i'n dy garu di, mae'n rhywbeth na ellir ei egluro mewn geiriau. Dim ond pan ddewch chi'n agosach dwi'n sylwi sut mae fy nghalon yn rasio a sut rydw i eisiau bod wrth eich ochr chi.
 • Chi yw'r fenyw sy'n rhoi lliw i'm bywyd.
 • Rwyf wedi cwympo'n llwyr mewn cariad â chi, rwy'n eich caru chi yn union fel yr ydych chi, rydw i eisiau'ch holl rinweddau a'ch holl ddiffygion, ni fyddwn yn newid unrhyw beth amdanoch chi.
 • Rwy'n gwybod fy mod i mewn cariad yn syml oherwydd ers i mi eich adnabod mae gen i reswm i godi yn y bore yn gwenu a chydag awydd.
 • Ar ein pen-blwydd nesaf, nid wyf yn mynd i brynu anrheg ddrud nac unrhyw emwaith sgleiniog i chi, rydw i'n rhoi rhywbeth sy'n werth llawer mwy i chi, rydw i'n rhoi fy nghariad i chi am weddill ein bywydau.
 • Rydych chi wedi gwneud fy mywyd yn gyffrous ac yn werth ei brofi.
 • Chi yw'r unig baradwys sydd o ddiddordeb i mi.
 • Ti yw tywysoges fy stori dylwyth teg. Dyna pam na fyddaf byth yn gadael eich ochr a beth bynnag a ofynnwch gennyf, byddaf yn ei gael.
 • Pan fyddaf yn meddwl am y dyfodol ni allaf ond gweld eich wyneb.

Ymadroddion ar gyfer fy nghariad

 • Diolch am yr holl amseroedd da rydyn ni wedi byw gyda'n gilydd ers i ni gwrdd, mae'n anhygoel sut rydw i wedi gallu cwympo cymaint mewn cariad â fy ffrind gorau, rwy'n teimlo'n ffodus iawn.
 • Nid bywyd yw cael bywyd heb eich cael chi wrth fy ochr.
 • Rydw i wedi stopio meddwl amdanaf fy hun, nawr dwi ddim yn poeni beth sy'n digwydd i mi, dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig eich gweld chi'n gwenu.
 • Ers i mi eich gweld chi am y tro cyntaf roeddwn i'n gwybod yn iawn fy mod i'n mynd i fod yn hollol wallgof amdanoch chi, rydych chi'n berffaith.
 • Nawr fy mod i'n eich adnabod chi, mae bywyd cyfan yn ymddangos fel amser byr i fod gyda chi.
 • Rwy'n mynd yn wallgof bob tro rwy'n eich gweld chi'n gwenu! Gobeithio mai dyna'r peth cyntaf dwi'n ei weld bob bore am weddill fy oes.
 • Os ydych chi eisiau, gallwn redeg i ffwrdd gyda'n gilydd, dim ond i chi a minnau fynd yn bell i ffwrdd i le lle nad oes dim yn bwysig, dim ond ein hapusrwydd.
 • Mae fy edrychiad yn dweud popeth wrthych nad yw fy ngwefusau yn meiddio dweud wrthych.
 • Rydych chi wedi fy ngwneud i'n berson gwell, nawr rwy'n ddewr, rwy'n ymddiried ynof fy hun ac rwy'n teimlo'n alluog i bopeth, waeth pa mor gymhleth y gall ymddangos, ac rydych chi wedi gwneud hynny i gyd gennych chi'ch hun, gyda'ch hoffter, gyda'ch cariad a'ch amynedd . Diolch yn fawr iawn am barhau wrth fy ochr ddydd ar ôl dydd, rwy'n ffodus iawn o'ch cael chi.

Cynnwys