Sut y gall llysblant ddifetha priodasHow Stepchildren Can Ruin Marriage

Sut y gall llysblant ddifetha priodas?, Llys-blant sy'n difetha fy mhriodas. Dyma'r stori dylwyth teg nodweddiadol: Rydych chi'n cwrdd â dyn neu ferch braf. Mae'n clicio rhyngoch chi. Rydych chi'n mynd i fyw gyda'ch gilydd. Ac yna mae'n ymddangos nad yw'n clicio o gwbl rhyngoch chi a'i lysblant.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich dysgu sut i ddelio â hyn. Os dilynwch fy nghyngoriau, mae'n haws nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae yna gyfanswm o 7. Ydych chi'n darllen gyda mi?

Awgrym 1: Sylweddoli bod eich llysblant yn eich ystyried yn fygythiad

Rydych chi'n eistedd ar soffa ar unrhyw brynhawn Sul. Yna'n sydyn, mae'r drws yn hedfan yn agored, ac mae rhywun mewn drws nad ydych chi'n ei adnabod.

Dywed y person hwnnw: Helo yno.

Rydych chi'n gofyn: Pwy wyt ti?

Mae'r person yn y drws yn ateb:

Rwy'n ffrind i'ch ffrind newydd. Ac rydw i'n dod i fyw gyda chi o hyn ymlaen.

Gallaf ddychmygu y bydd hyn yn cwympo'n amrwd ar eich to. Os yw rhywun yn sefyll wrth eich drws yn unig, mae ef neu hi wedi penderfynu dod i fyw gyda chi.

Sut all hynny fod? A yw'n dal yn dŷ eich hun? Dyma beth mae llawer o lysblant yn mynd drwyddo pan fydd eu tad yn cael cariad.

Ydych chi'n sylweddoli mai chi fydd y bogeyman bob amser?

Oni bai eich bod yn dilyn fy nghyngoriau, byddwch bob amser yn ddieithryn ym myd y llysblant.

Rydych chi'n goresgyn ef neu hi a'r tad. O leiaf, yng ngolwg y llysblentyn.

Rwy'n deall eich bod chi'n hoffi:

Mae gen i berthynas â'ch tad. A rhaid ichi ddelio ag ef.

Mae hon yn sefyllfa arferol. Ddim yn ddymunol iawn, ond bydd yn rhaid i chi ddod i arfer ag ef.

Awgrym 2: Sylweddoli mai eich swydd chi yw sicrhau bod eich llysblant yn eich hoffi chi

Gwrandewch:

Os oes gennych berthynas â dyn sydd â phlentyn, mae'n hanfodol iddo fod ei blentyn yn eich caru chi.

Mewn gwirionedd:

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd yn bosibl cael perthynas os nad yw'r plentyn yn debyg i chi. Bydd y tad bob amser yn dewis ei blentyn.

O leiaf os yw'n iawn. Byddai ychydig yn wallgof pe bai'n mynd amdanoch chi, tra dylai ei deyrngarwch orwedd gyda'r plentyn.

Ewch ymlaen yn ofalus

O ystyried y sefyllfa rydych chi'n cerdded i mewn i fywyd y llysblentyn heb ofyn i chi, mae'n hanfodol ei wneud yn gywir. Ni allwch gerdded i mewn yn unig a disgwyl cael eich croesawu â breichiau agored.

Felly, bydd yn rhaid i chi gymryd agwedd fwy gofalus ac ystyried teimladau'r plentyn.

Oni bai eich bod yn ffodus a bod y plentyn yn eich hoffi o'r cychwyn cyntaf.

Ond mae hyn yr un peth â gobeithio y bydd yr Iseldiroedd yn dod yn bencampwyr bob dwy flynedd. Gallwch ei ddisgwyl, ond mae'r siawns y bydd yn digwydd ychydig yn fach /, ac ni allwch ei reoli.

Yr hyn y gallwch chi ei wneud i argyhoeddi hyd yn oed y llysblentyn mwyaf heriol eich bod chi'n oeri yw:

Awgrym 3: Peidiwch â sefyll uwchben y plentyn yn y drefn bigo

Y ffordd gyflymaf i ddieithrio'ch llysblant yw chwarae'r bos drosto ef neu hi.

Rydych chi eisoes yn newydd-ddyfodiad. Os ydych chi'n mynd i chwarae'r aderyn awdurdodaidd eto, ni fyddwch chi'n gwneud eich hun yn boblogaidd gyda hynny.

Mae yna adegau i fod yn fenyw gref, annibynnol.

Ond llygad i lygad gyda'ch llysblant newydd, sy'n meddwl tybed beth rydych chi'n ei wneud yn y tŷ hwn, nid yw hwn yn un o'r eiliadau hynny.

Nid ydych yn gyfrifol am y fagwraeth

Nid eich plentyn chi mohono. Felly o ddiwrnod 1, does dim rhaid i chi gyflwyno'ch hun fel rhiant ffigur.

Eich nod rhif 1 yw sicrhau nad yw'ch llysblant bellach yn eich profi fel bygythiad.

Rydych chi'n gwneud hyn trwy fynd ato'n bwyllog ac yn garedig.

Ac i gael yr empathi sy'n perthyn i'r sefyllfa.

Gofynnwch i'ch llysblant am ganiatâd

Mewn gwirionedd:

Gallaf ddychmygu eich bod yn defnyddio dull gwrthdroi. Pan fyddwch chi yn yr ystafell gyda'ch llysblant a'ch ffrind, ac rydych chi'n cusanu llond ceg iddo.

… Yna gofynnwch i'r llysblant a yw hyn yn iawn. Dywedwch er enghraifft:

O, sori. Nid wyf yn gwybod a yw hyn yn eich cythruddo. Os yw hynny'n wir, ni fyddwn yn ei wneud o'ch blaen.

Os gallwch chi drin hynny'n bwyllog, a'i wneud mewn ffordd oedolyn, a rhoi'r opsiwn i'r plentyn.

Gan amlaf, byddwch yn derbyn caniatâd. Ac os nad yw hynny'n wir, rydych chi o leiaf wedi magu ychydig o hyder.

Rydych chi'n ystyried yr hyn y mae'r plentyn ei eisiau. O ganlyniad, mae'r parch rhyngoch chi'n dechrau tyfu.

Awgrym 4: Peidiwch â gofalu amdano'n bersonol

Mae gen i newyddion drwg i chi:

Bydd y llysblant yn gwneud pob ymdrech i'ch cael chi ar y silff.

Nid yw ef neu hi'n mynegi hyn. Sylweddoli'r hyn y mae'r llysblant wedi bod yn delio ag ef yn ddiweddar:

  • Gwahaniad. Rhieni sydd wedi gwahanu.
  • Amheuon a gobeithio y gallai hyn ddod yn wir ryw ddydd.
  • Addasu i'r sefyllfa byw a byw newydd.
  • Y gofidiau bach sydd gan bob plentyn.

Ar wahân i'r ffaith nad yw ysgariad yn anghywir, yn naturiol mae gan bob plentyn ei broblemau bach.

Mae'r holl bwysau yn cael ei leddfu arnoch chi

Os dewch chi at hynny, gall y cyfan adio i fyny. A gall fod llawer o bwysau ar y plentyn, a fydd yn ymateb yn braf i chi.

Nid yw hynny mor rhyfedd:

Nid ydych chi'n perthyn o gwbl yn ei lygaid ef neu hi. Hynny yw os na ddilynwch yr awgrymiadau yn yr erthygl hon. O ganlyniad, byddwch bob amser yn cael eich portreadu fel y ddafad ddu.

Rwy'n argymell yn arbennig ei gadw'n oedolyn. Ac i beidio â mynd ynghyd ag ego-frwydrau'r plentyn. Mae'n ddigon difrifol heb i chi fod eisiau mesur eich cryfder gydag ef neu hi.

Tip 5: Byddwch y Santa Claus

Nid oes gennych gyfrifoldeb am addysg. Mae hyn yn cynnig posibiliadau digynsail.

Roeddwn i'n arfer cael taid. Roedd bob amser yn rhoi candy neu fag o arian i mi. Mae'n bethau drwg. Gwnaeth yr hyn yr oedd ei eisiau a daeth ar ei draws fel taflen.

Yn naturiol, gwnaeth hyn fy hoff dad-cu.

Ni chafodd fy rhieni gymaint o lwyddiant. Yn ystod plentyndod fy mam, roedd yn llym iawn.

Ond oherwydd iddo ymddwyn yn llwyr yn y sefyllfa hon, roeddwn i'n meddwl ei fod yn lletya. Hoffais ef. Er bod fy neiniau a neiniau eraill bob amser yn awdurdodaidd iawn, ni allwn ddod ymlaen yn llawer llai â hynny.

Gan nad oes gennych gyfrifoldeb dros y plentyn a'ch cenhadaeth rhif 1 yw dod yn ffrindiau â'ch llysfab neu'ch merch. Beth ydych chi'n meddwl y byddaf yn ei argymell i chi nawr?

Byddwch yn llysfam neis

  • Er enghraifft, os yw'ch llysferch yn rhifo, rhowch arian i'w phoced ym mharti'r ysgol. Rhowch winc iddi a dywedwch, Peidiwch â dweud wrth Dad.
  • Os yw ef neu hi ychydig yn iau, rhowch gwci yn gyfrinachol os nad yw'r tad yn edrych. Ei gwneud hi'n gêm.
  • Ewch â nhw nawr ac yn y man i wneud rhywbeth hwyl dim ond oherwydd ei fod yn bosibl.

Eich nod yw bod yn llysfam braf, sy'n ddigymell ac y mae bob amser yn hwyl gyda hi. Eich nod yw peidio â llwgrwobrwyo'r llysblant gydag anrhegion. Nid yw hynny'n waith.

Ond mae yna ffordd ganol ardderchog, lle nad ydych chi'n rhoi cosb, ac rydych chi'n cael hwyl.

Awgrym 6: Dywedwch wrth eich partner nad ydych chi am fod yn gyfrifol am y fagwraeth

Efallai bod angen ychydig o sgwrs gyda'ch partner. I fod yn siŵr bod eich disgwyliadau yn unol.

Efallai ei fod yn penderfynu ei bod yn normal os ydych chi'n helpu gyda magu plant.

Ond gallwch chi ddiolch i chi am hynny.

Os ydych chi wedi dod yn ffrindiau gyda'r llysblant, gallwch chi wneud hynny bob amser

Ond yn gyntaf mae'n rhaid i chi gyrraedd y pwynt bod croeso i chi gartref. Na fydd yn rhaid i chi ymladd ar lafar gyda'r llysblant gyda phob cam a gymerwch. Fel hyn, rydych chi'n atal llawer o broblemau.

Ac os ydych chi wedi gwneud popeth yn dda ar ôl chwe mis i flwyddyn, gallwch chi bob amser ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb.

Canlyniad hyn yw, os byddwch chi'n defnyddio'r rheolau yn rhy galed, ni fydd y llysblant yn eich hoffi chi mwyach. Ac y bydd y mwyafrif o dadau yn dewis eu plant pan ddaw i lawr iddo.

Os ydych chi am gynnal y berthynas, bydd yn rhaid i chi fod ar y blaen.

Awgrym 7: A ydych chi'n sylweddoli bod plant yn fanteisgwyr?

Edrychwch:

Ni fyddwch yn gallu sefyll y llysblant yn y lle cyntaf. Mae hynny'n unol â'r disgwyliadau.

Ond os ydych chi'n troi allan i fod yn hwyl neu'n cynnig cyfleoedd ariannol (fel yn enghraifft y parti ysgol).

Yna mae plant mor bragmatig dim ond i'w dderbyn. A phob tro maen nhw'n gwneud hynny, rydych chi'n codi ychydig yn eu barn nhw.

Os ydyn nhw'n cael pethau gennych chi nad ydyn nhw'n eu cael gan eu rhieni, rydych chi'n mynd i gategori allanol. A dyna'n union lle rydych chi am fod.

Ni waeth pa mor fawr y gall y frwydr ymddangos ar y dechrau.

Cyn belled â'ch bod chi'n ei gwneud hi'n glyd bob tro, bydd yn pasio yn naturiol fel na fydd yn rhaid i chi eto ddelio â phroblemau perthynas a achosir gan lysblentyn.

Arhoswch eich hun

Mae rhai llys-rieni yn arwyddo ei fod yn gymhleth. Dyna ni hefyd

Ond mae llwyddiant perthynas gariad mewn teulu sydd newydd ei gyfansoddi yn wirioneddol bosibl. Cadwch yr awgrymiadau uchod mewn cof a dim ond aros eich hun.

Rydych chi'n ddynol. Gallwch chi garu. Gallwch chi wneud camgymeriadau. Gallwch chi ddysgu. Does dim rhaid i chi fod yn berffaith. Mae gennych bopeth i roi cyfle i'r teulu hwn. Felly: ysgafn iawn i chi'ch hun ac i aelodau'ch teulu. Yn y ffordd honno gallwch greu rhywbeth hardd gyda'ch gilydd.


Mae magu plant yn rôl heriol gydag ochrau da hefyd. Rydych chi'n berson arbennig ym mywydau'r plant ac efallai y byddwch chi'n cael bond gyda nhw yn y pen draw sy'n wahanol i'r hyn sydd gan eu rhieni gyda nhw. Yna byddwch chi'n dod yn werth ychwanegol ym mywydau'r plant.

Dyna pam y'i gelwir hefyd yn rhiant, rhiant bonws neu riant rhodd.

Cyfeiriadau:

https://www.webmd.com/sex-relationships/features/couples-counseling

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/marriage-counseling/about/pac-20385249?page=0&citems=10

llysferch yn difetha priodas

https://www.webmd.com/unhealthy-marriage-signs-and-finding-help

Cynnwys