Sut I Gael Sylw Ar SoundCloudHow Get Noticed Soundcloud

Sut i ddarganfod ar soundcloud

Pan fyddwch chi'n cael mwy a mwy o bobl i ddechrau sylwi arnoch chi ar SoundCloud ar gyfer eich cerddoriaeth, po fwyaf y byddwch chi'n cynyddu'ch siawns o ddod yn artist nesaf sydd wedi'i sefydlu orau.

Dyma ychydig o awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i annog mwy o bobl i ddechrau gwrando arnoch chi a dechrau prynu dramâu SoundCloud.

Treuliwch ddigon o amser yn ysgrifennu bio diddorol a fydd yn tynnu pobl i mewn

Pan fydd ymwelwyr yn cyrraedd eich proffil SoundCloud, y peth cyntaf y byddant yn ei weld yw eich bio. Mae hon yn rhan bwysig o unrhyw broffil ac mae angen i chi sicrhau eich bod wedi ei chwblhau. Mae hefyd yn rhan hanfodol o farchnata SoundCloud. Mae hyn yn cynnig digon o gyfle i chi adael i bobl a allai fod â diddordeb yn eich cerddoriaeth, wybod mwy amdanoch chi.

Mae llenwi bio yn ffordd berffaith o adael i ymwelwyr gael gwybodaeth am yr hyn rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd a mwy amdanoch chi. Gallwch hefyd ychwanegu gwybodaeth ychwanegol fel eich lleoliad, eich math o gerddoriaeth, y rhesymau pam rydych chi wedi dod yn gerddor, a lle rydych chi'n gobeithio y bydd eich gyrfa a'ch cerddoriaeth yn symud ymlaen. Dyma wybodaeth a all eich helpu i ddatblygu cysylltiad cryfach â'ch cefnogwyr.

Hybu Eich Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

Pan fyddwch chi'n creu eich tudalen SoundCloud, cynhwyswch unrhyw ddolenni i'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol presennol. Mae hon yn ffordd hawdd a doeth o wneud y mwyaf o'ch dilynwyr. Er enghraifft, gallwch ddarparu dolen i'ch tudalennau Facebook a Twitter sy'n golygu bod eich cefnogwyr bob amser yn cael eu diweddaru o ran eich cerddoriaeth. Gallech hefyd ddarparu dolenni i wefan os oes gennych un a man lle gall dilynwyr gofrestru ar gyfer eich cylchlythyr pwrpasol eich hun.

Pan fyddwch chi'n ei gwneud hi'n dasg hawdd i bobl ddechrau eich dilyn, po fwyaf y byddwch chi'n cynyddu'r tebygolrwydd o adeiladu perthnasoedd sy'n para'n hir gyda chefnogwyr. Peidiwch â gadael iddynt lithro i ffwrdd cyn gofyn iddynt danysgrifio i restrau postio neu i'ch dilyn dros lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Os na fyddwch yn manteisio ar hyn, efallai na welwch yr ymwelwyr hyn eto ar ôl iddynt adael eich tudalen SoundCloud.

Mae Angen Disgrifiadau Cywir ar Eich Caneuon A Dylent Gynnwys Tagiau Perthnasol

Pan fyddwch chi'n ysgrifennu disgrifiad ar gyfer pob cân, gwnewch yn siŵr bod y rhain yn berthnasol wrth gynnwys y math o eiriau allweddol y byddai darpar gefnogwyr yn chwilio amdanynt pan fydd ganddyn nhw ddiddordeb yn eich genre o gerddoriaeth. Er enghraifft, dylech fod yn cynnwys enw'r genre sy'n ei gwneud hi'n haws cysylltu â'r bobl sydd â diddordeb yn y math hwn o gerddoriaeth. Pan ddewiswch dagiau, cynhwyswch unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol a fydd yn ei gwneud hi'n haws fyth i gefnogwyr ddod o hyd i chi a'ch cerddoriaeth.

Os hoffech chi, mae gennych chi'r dewis i ddefnyddio'ch tagiau wedi'u creu eich hun yn lle'r rhai maen nhw'n eu hawgrymu. Er enghraifft, os yw'ch cân yn acwstig, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ychwanegu tag acwstig. Yn y modd hwn, hyd yn oed pan nad oes gan berson ddiddordeb yn y traciau pop rydych chi wedi'u rhyddhau, efallai y bydd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwrando ar y fersiwn acwstig yn unig. Dyma'r dull delfrydol i gynyddu eich cyrhaeddiad yn hawdd sydd hefyd yn caniatáu ar gyfer cysylltiadau â gwahanol fathau o gynulleidfaoedd.

Defnyddiwch Gelf Albwm I Hyrwyddo a Gwella'ch Proffil

Mae postio gwaith celf o unrhyw un o'ch albymau yn helpu'ch proffil i sefyll allan go iawn. Defnyddiwch ddelweddau o ansawdd uchel iawn yn unig lle bo hynny'n bosibl. Os ydych chi'n defnyddio ffotograffau aneglur sydd heb ddim i wneud eich cerddoriaeth, gallai hyn roi argraff wael i chi amdanoch chi a'ch cerddoriaeth. Mewn llawer o achosion, y gwaith celf a fydd yn denu ymwelwyr i'w cael i ddechrau gwrando ar un neu fwy o'ch traciau. Efallai y byddai hyd yn oed er eich budd gorau llogi ffotograffydd neu artist proffesiynol i'ch cynorthwyo i greu'r gelf ar gyfer eich albwm fel ei fod yn cael sylw.

Ei Gwneud yn Syml I Bobl Brynu Eich Cerddoriaeth

Mae angen i chi gynnwys un neu fwy o ddolenni fel bod pobl yn gallu prynu'ch cerddoriaeth. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n gwerthu caneuon trwy iTunes, Spotify, neu CD Baby, gallwch ychwanegu'r ddolen a fydd yn ymddangos cyn gynted ag y bydd rhywun yn dechrau gwrando ar un o'ch caneuon. Mae'r cysylltiadau hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws i ymwelwyr brynu trac yn uniongyrchol gennych chi. Os oes gennych ganeuon y gellir eu lawrlwytho am ddim, dylech hefyd gynnwys y dolenni lle gall eich ymwelwyr gael mynediad atynt.

Syniad da arall sy'n werth ei ystyried yw caniatáu i ymwelwyr lawrlwytho un o'ch caneuon am ddim ar yr amod eu bod yn eich dilyn neu'n rhoi hoff bethau i chi. Mae hon yn ffordd hawdd o ddechrau adeiladu ar eich canlynol a chael mwy o bobl i wrando ar eich cerddoriaeth. Y rhan orau am y dull hwn yw pan fydd mwy a mwy o bobl yn dechrau gwrando ar eich cerddoriaeth, y mwyaf tebygol y bydd pobl yn dechrau prynu'ch traciau a'ch cerddoriaeth. Meddyliwch am wahanol ffyrdd y gallwch chi fanteisio arnynt trwy roi eich cerddoriaeth i ffwrdd ac ar yr un pryd gasglu gwybodaeth gyswllt am eich cefnogwyr neu gael mwy o'r cefnogwyr hyn i'ch hoffi neu eich dilyn.

Tagio am lwyddiant

Sut gall cefnogwyr newydd ddod o hyd i'ch cerddoriaeth? Wel, un o'r ffyrdd gorau yw tagio'ch cerddoriaeth.

Mae tagio yn eich gwneud chi'n ddarganfod pan fydd gwrandäwr yn chwilio SoundCloud.

Y gorau yw eich tagiau, yr hawsaf y byddwch chi'n dod o hyd iddo.

Y ffordd orau i dagio yw bod yn onest. Os gwnaethoch chi drac drwm a bas, yna gosodwch y prif genre i Drum & Bass. Ychwanegwch hwyliau a lleoliad i'ch tagiau hefyd. Mae'r cyfan yn helpu.

Cadwch at un prif genre i gadw pethau'n glir. Nid yw ychwanegu criw o genres yn gwneud eich trac yn fwy canfyddadwy.

Po fwyaf cryno a chywir yw eich tagiau, hawsaf fydd eich gwrandawyr sydd am ei glywed fwyaf yn darganfod eich cerddoriaeth.

Awgrym Poeth: Tagiwch a chysylltwch â'ch cydweithwyr SoundCloud yn y disgrifiad trac. Defnyddiwch ‘@’ cyn eu henw SoundCloud i gysylltu eu proffil. Mae'n wych ar gyfer traws-hyrwyddo ac adrodd stori eich proses.

Ychwanegwch Dolen ‘Prynu’

Mae cael gwrando a hoffi yn braf. Ond nid yw hoffi a gwrando yn prynu i chi'r meic newydd rydych chi wedi bod yn llygadu arno.

Yn ffodus mae SoundCloud yn gadael ichi ychwanegu dolen ‘Buy’ at eich uwchlwytho trac. Cliciwch ar y tab ‘Metadata’ pan fyddwch yn uwchlwytho.

Ychwanegwch y dolenni cywir: Prynu ar iTunes, Beatport, Juno, Bandcamp neu beth bynnag arall rydych chi'n ei ddefnyddio i werthu'ch cerddoriaeth ar-lein.

Awgrym Poeth: Os oes gennych gyfrif pro gallwch newid testun y botwm i unrhyw beth rydych chi ei eisiau.

Newidiwch ef i Stream ar Spotify a'i gysylltu i gael rhywfaint o sudd ffrydio ychwanegol. Neu ysgrifennwch ‘Donate’ a dolen i Patreon neu PayPal. Fe fyddwch chi'n synnu faint o uwch-gefnogwyr allan yna fydd yn cefnogi'ch cerddoriaeth.

Adrodd Stori Gyda'ch Waveform

Mae SoundCloud yn caniatáu i gefnogwyr wneud sylwadau ar eich tonffurf. Ond ydych chi'n gwybod pwy arall ddylai fod yn gwneud sylwadau ar y donffurf? CHI!

Defnyddiwch y sylwadau tonffurf i ddweud wrth eich cefnogwyr a'ch cymuned am eich proses. Byddwch yn dryloyw ynglŷn â sut gwnaethoch chi eich trac. Gofynnwch am adborth a soniwch am adrannau penodol.

Er enghraifft: Os nad ydych yn siŵr am ran o'ch trac, gwnewch sylwadau ar y donffurf lle mae'r rhan yn cychwyn.

Rhywbeth fel: Ddim yn siŵr am y bas yma. Gadewch imi wybod beth yn eich barn chi yw'r ddrama berffaith ar gyfer cael adborth gan eich cymuned.

Nid oes rhaid i chi gael trac yn llwyr i'w gyhoeddi chwaith. Cyhoeddi drafftiau, cael adborth, a gwella'ch cerddoriaeth.

Materion Celf

Mae celf albwm yn bwysig. Yn enwedig ar SoundCloud.

Os yw'ch trac yn cael ei wreiddio ar flog bydd eich gwaith celf yno. Os ydych chi'n rhannu'ch trac i Facebook mae eich celf albwm yn mynd yno hefyd.

Mae eich celf albwm neu waith celf trac yn cynrychioli eich cerddoriaeth ni waeth ble mae'n mynd. Felly mae'n mega pwysig.

Cyn i unrhyw un daro chwarae mae'n rhaid i'r gwaith celf sydd ynghlwm wrth eich trac sefyll allan. Felly gwnewch iddo gyfrif a dewis rhywbeth sy'n cynrychioli'ch cerddoriaeth a chi.

Mae eich celf albwm neu waith celf trac yn cynrychioli eich cerddoriaeth ni waeth ble mae'n mynd.

Mae eich celf albwm neu waith celf trac yn cynrychioli eich cerddoriaeth ni waeth ble mae'n mynd.

I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch JPG neu PNG sydd o leiaf 800 x 800 picsel.

Awgrym Poeth: Mae celf albwm yn rheswm perffaith i fuddsoddi ychydig o arian yn eich prosiect. Os na allwch chi wneud y ddelwedd rydych chi ei eisiau eich hun, yna llogi dylunydd neu ffotograffydd sy'n gweddu i'ch cyllideb.

Dulliau Preifat Pro

Mae SoundCloud yn gadael ichi rannu dolenni preifat â'ch traciau.

Mae'n wych ar gyfer rhannu traciau anorffenedig gyda chydweithwyr, anfon demos i labeli neu flogiau, neu gysylltu â siopau eraill fel gorsafoedd radio gyda detholiadau.

Mae rhannu dolen breifat yn rhoi cyffyrddiad personol ac ymdeimlad o detholusrwydd i'ch cerddoriaeth sy'n wych ar gyfer estyn allan at wneuthurwyr tasgau.

Mae rhannu dolen breifat yn rhoi cyffyrddiad personol ac ymdeimlad o detholusrwydd i'ch cerddoriaeth sy'n wych ar gyfer estyn allan at wneuthurwyr tasgau.

Mae'n hawdd iawn ei wneud. Dim ond lanlwytho trac a'i osod yn breifat. Arbedwch ef ac ewch i'ch proffil. Cliciwch y trac rydych chi am ei rannu’n breifat a tharo’r botwm ‘share’ o dan y donffurf.

fe welwch URL cyfranddaliadau preifat sy'n unigryw i'ch trac! Gallwch hyd yn oed wneud rhestr chwarae gyfan yn breifat os ydych chi am rannu'ch albwm newydd gyfan.

Hefyd, gallwch ailosod y ddolen breifat ar unrhyw adeg i wneud eich cysylltiadau preifat yn sensitif i amser.

Dim ond y cam cyntaf yw cyhoeddi

Mae eich trac wedi'i wneud o'r diwedd. Fe wnaethoch chi weithio'n hir ac yn galed arno. Rydych chi o'r diwedd yn hapus gyda sut mae'n swnio ac rydych chi'n meddwl ei fod yn barod ar gyfer y byd.

Felly rydych chi'n clicio rhannu ac eistedd yn ôl yn aros am y dramâu hynny. Mae'n boblogaidd! Mae'r trac yn cael gwefr braf ac mae'n ymddangos bod pobl yn ei hoffi!

Ond cwpl diwrnod yn ddiweddarach rydych chi'n sylweddoli bod angen mân newid ar eich cân…

Efallai i rywun rydych chi'n eu hedmygu wneud sylwadau a dweud wrthych chi awgrym poeth ar sut i roi hwb i'r bas.

Neu efallai eich bod wedi ei feistroli a'ch bod chi eisiau'r fersiwn well ar eich SoundCloud. Ond os byddwch chi'n ei dynnu i lawr, byddwch chi'n colli'r holl ddramâu, hoff bethau ac adborth pwysig ...

Newid y Sain heb golli Sylwadau, hoffterau a dramâu

Peidiwch â phoeni. Gyda thanysgrifiad Pro ar SoundCloud gallwch gyfnewid y sain ar unrhyw uwchlwytho SoundCloud ar unrhyw adeg.

A'r rhan orau? Dydych chi ddim yn colli'r holl ddramâu, hoff bethau a sylwadau hynny gan eich cefnogwyr.

Mae'n berffaith ar gyfer rhannu caneuon anorffenedig i gael adborth. Tweak eich trac yn seiliedig ar y beirniadaethau ac ail-uwchlwytho unrhyw amser.

Nid oes rhaid i daro cyfran fod yn derfynol. Cyfnewid y sain a gwneud rhannu yn rhan o'ch proses gynhyrchu.

Mae rhannu yn golygu Gofalu

Peidiwch â phostio'ch cerddoriaeth eich hun yn unig. Ail-bostiwch artistiaid rydych chi wedi cyffroi yn eu cylch neu ganeuon a chymysgeddau na allwch chi stopio gwrando arnyn nhw.

Mae rhannu artistiaid eraill a helpu'ch cynulleidfa i ddarganfod cerddoriaeth newydd yn adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod ac mae'n symudiad gostyngedig iawn. Os ydych chi'n clywed rhywbeth, dywedwch rywbeth!

Os ydych chi'n clywed rhywbeth, dywedwch rywbeth!

Mae You SoundCloud yn gymuned. Felly cefnogwch ef trwy rannu artistiaid eraill yn eich bwyd anifeiliaid. Os ydych chi'n rhannu cerddoriaeth artist arall, mae siawns well y byddan nhw'n rhannu'ch un chi!

Mae ail-bostio cerddoriaeth artist arall yn gam cyntaf gwych i ddechrau perthynas hefyd. Perthynas sy'n arwain at gigs, cydweithrediadau a phartneriaethau defnyddiol. Yr holl bethau cymunedol da hynny. Felly adeiladwch y gymuned rydych chi am fod yn rhan ohoni.

Felly adeiladwch y gymuned rydych chi am fod yn rhan ohoni.

Ar draws y Bydysawd

Mae rhannu eich traciau newydd i'ch cymuned SoundCloud yn wych. Ond pam stopio yno? Rhowch eich traciau allan i'r byd!

Rhowch eich traciau allan i'r byd!

Rhannwch nhw â'ch holl lwyfannau hyrwyddo fel Facebook a Twitter.

Ar ôl i chi uwchlwytho trac, rhannwch ef i'ch holl lwyfannau o dan y tab ‘Share’.

Gallwch hefyd bostio'ch traciau yn awtomatig i'ch holl lwyfannau cymdeithasol yn awtomatig trwy gysylltu'ch cyfrifon. Ewch draw i'ch Gosodiadau Cyfrif i reoli'ch Cysylltiadau.

Mae modd cysylltu Tumblr, Twitter, Facebook a Google+ ar gyfer postio auto. Cysylltwch eich cyfrifon a chael eich traciau i'r holl glustiau hynny!

Cynnal Eich Cynnig

Offeryn yw SoundCloud. Mae'n rhaid i chi ei ddefnyddio'n iawn i wneud iddo weithio.

Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i gael y gorau o'ch SoundCloud a gwneud iddo weithio i chi ble bynnag rydych chi'n rhannu'ch cerddoriaeth.

Cynnwys