iPhone Stuck On Apple Logo? Dyma The Real Fix.

Iphone Stuck Apple LogoRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Roedd popeth yn iawn nes i'ch iPhone ailgychwyn a mynd yn sownd ar logo Apple. Roeddech chi'n meddwl, “Efallai ei bod hi'n cymryd mwy o amser y tro hwn,” ond yn fuan fe wnaethoch chi sylweddoli bod rhywbeth o'i le. Rydych chi wedi ceisio ailosod eich iPhone, ei blygio i'ch cyfrifiadur, a does dim byd yn gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn sownd ar logo Apple a yn union sut i'w drwsio.

Rwy'n Gyn-Apple Tech. Dyma’r Gwirionedd:

Mae yna lawer o wybodaeth am y pwnc hwn, a hynny oherwydd ei fod yn broblem gyffredin iawn. Mae'r holl erthyglau eraill a welais naill ai'n anghywir neu'n anghyflawn.mae fy iphone 6 yn parhau i ailgychwyn

Fel technoleg Apple, mae gen i brofiad uniongyrchol o weithio gyda channoedd o iPhones, a gwn fod iPhones yn mynd yn sownd ar logo Apple am amryw resymau. Bydd gwybod pam aeth eich iPhone yn sownd ar logo Apple yn y lle cyntaf yn eich helpu i'w atal rhag digwydd eto.

Cliciwch yma os hoffech chi hepgor y cywiriadau. Daliwch ati i ddarllen os hoffech chi ddysgu beth yw eich iPhone a dweud y gwir gwneud pan fydd yn dangos logo Apple ar y sgrin fel eich bod chi'n deall beth aeth o'i le.

Nesaf, byddaf yn eich helpu i nodi beth achosodd y broblem yn y lle cyntaf. Weithiau mae'n amlwg, ond mae llawer o'r amser ddim. Ar ôl i ni wybod beth achosodd y broblem, byddaf yn argymell y ffordd orau i'w thrwsio.

Beth Really Yn Digwydd Pan fydd Eich iPhone Yn Troi Ymlaen

Meddyliwch am yr holl bethau sydd angen digwydd cyn eich bod chi'n barod i fynd ymlaen yn y bore. Efallai y byddwch chi'n meddwl am bethau fel gwneud coffi, cymryd cawod, neu bacio cinio i weithio, ond mae'r rheini'n dasgau lefel uchel - math o apiau tebyg ar eich iPhone.

Fel rheol, nid ydym yn meddwl am y pethau sylfaenol sy'n digwydd gyntaf, oherwydd mae'n ymddangos eu bod yn digwydd yn awtomatig. Hyd yn oed cyn i ni godi o'r gwely, rydyn ni'n ymestyn, yn tynnu'r cloriau i lawr, yn eistedd i fyny, ac yn gosod ein traed ar y llawr.

Nid yw eich iPhone yn wahanol iawn. Pan fydd eich iPhone yn cychwyn, mae'n rhaid iddo droi ei brosesydd ymlaen, gwirio ei gof, a sefydlu cyfres o gydrannau mewnol cyn y gall wneud unrhyw beth cymhleth, fel gwirio'ch e-bost neu redeg eich apiau. Mae'r swyddogaethau cychwyn hyn yn digwydd yn awtomatig yn y cefndir wrth i'ch iPhone arddangos logo Apple.

Pam fod fy iPhone yn sownd ar y logo Apple?

Mae eich iPhone yn sownd ar logo Apple oherwydd aeth rhywbeth o'i le yn ystod ei drefn gychwyn. Yn wahanol i berson, ni all eich iPhone ofyn am help, felly mae'n stopio. Marw. Logo Apple, am byth.

Diagnosiwch Y Broblem

Nawr eich bod chi'n deall pam mae logo Apple yn sownd ar eich iPhone, mae'n ddefnyddiol nodi'r broblem mewn ffordd wahanol: Newidiodd rhywbeth yn nhrefn cychwyn eich iPhone ac nid yw'n gweithio mwyach. Ond beth newidiodd e? Nid oes gan apiau fynediad at drefn cychwyn eich iPhone, felly nid eu bai nhw yw hynny. Dyma'r posibiliadau:

ni ellir synced gwall anhysbys iphone
  • mae iOS yn diweddaru, yn adfer, ac yn trosglwyddo data o'ch cyfrifiadur i'ch iPhone mae ganddynt fynediad i'w swyddogaeth graidd, felly maen nhw can achosi problem. Gall meddalwedd diogelwch, ceblau USB diffygiol, a phorthladdoedd USB diffygiol oll ymyrryd â'r broses trosglwyddo data ac achosi llygredd meddalwedd gall hynny achosi i logo Apple fynd yn sownd ar eich iPhone.
  • Torri Carchar: Mae llawer o wefannau eraill (a rhai o weithwyr Apple) yn crio, “Jailbreaker! Yn eich gwasanaethu chi'n iawn! ” pryd bynnag maen nhw'n gweld y broblem hon, ond nid jailbreaking yw'r unig beth a all beri i'ch iPhone fynd yn sownd ar Logo Apple. Wedi dweud hynny, mae'r potensial am broblemau yn uchel pan fyddwch chi jailbreak eich iPhone . Nid yn unig y mae angen adfer y broses jailbreaking yn llwyr, ond daw ei enw o’r ffaith ei fod yn torri apiau “allan o’r carchar”, gan osgoi mesurau diogelwch Apple a chaniatáu iddynt gael mynediad at ymarferoldeb sylfaenol eich iPhone. Dyma'r unig senario lle mae ap can achosi i'ch iPhone fynd yn sownd ar logo Apple. Psst: Rwyf wedi torri fy iPhone yn y gorffennol.
  • Problemau caledwedd: Gwnaethom grybwyll o'r blaen bod eich iPhone yn gwirio gyda'i galedwedd fel rhan o'i drefn gychwyn. Gadewch i ni ddefnyddio Wi-Fi fel enghraifft: Mae eich iPhone yn dweud, “Hei, cerdyn Wi-Fi, trowch eich antena ymlaen!” ac yn aros am ymateb. Nid yw eich cerdyn Wi-Fi, ar ôl boddi mewn dŵr yn ddiweddar, yn dweud unrhyw beth yn ôl. Mae eich iPhone yn aros, ac yn aros, ac yn aros ... ac yn aros yn sownd ar logo Apple, am byth.

Rwy'n ysgrifennu'r erthygl hon oherwydd bod yr holl rai eraill a welais yn cynnig un neu ddau o atebion (ailosodiad caled ac adferiad DFU) ac nid yw llawer o ddarllenwyr yn cael cymorth gan y naill na'r llall. Nid oes ateb un maint i bawb i'r broblem hon. Mae'r ateb yn dibynnu ar yr hyn a achosodd i'ch iPhone fynd yn sownd yn y lle cyntaf.

1. Ailosod Caled Eich iPhone (Ond Ni fydd yn Gweithio 99% O'r Amser)

Efallai eich bod chi yn yr 1 y cant, ond yn yr achos hwn, nid yw'n brifo ceisio. Mae ailosodiad caled yn gorfodi'ch iPhone i ddiffodd ac yn ôl yn gyflym, a all weithiau drwsio mân wall meddalwedd.

I ailosod yn galed ar iPhone 6S a modelau cynharach, pwyswch a dal y botwm Cartref (botwm crwn o dan yr arddangosfa) a'r botwm pŵer gyda'i gilydd nes i chi weld logo Apple yn diflannu ac yn ailymddangos ar y sgrin, ac yna gadael i fynd.

Os ydych chi'n defnyddio iPhone 7, pwyswch a dal y botwm pŵer a cyfaint i lawr botwm nes bod logo Apple yn diflannu ac yn ailymddangos ar y sgrin.

Os oes gennych iPhone 8 neu fwy newydd, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn diflannu ac yn ailymddangos.

2. Diweddariad iOS, Adfer, a Phroblemau Trosglwyddo Data Rhwng Eich iPhone a'ch Cyfrifiadur

Gall llawer fynd o'i le pan anfonir data o'ch cyfrifiadur i'ch iPhone, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur personol. Dim ond dyfais allanol arall i'ch cyfrifiadur yw eich iPhone, a gall llawer o feddalwedd arall fynd i mewn ac ymyrryd yn ystod eiliadau beirniadol o ddiweddariad neu adfer iOS.

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n defnyddio iTunes i ddiweddaru meddalwedd eich iPhone. Mae eich iPhone yn ailgychwyn (sy'n golygu ei fod yn diffodd ac yn ôl yn gyflym) yn ystod y diweddariad, ond i'ch cyfrifiadur mae'n edrych fel eich bod chi heb ei blygio a'i blygio'n ôl i mewn.

Mae eich meddalwedd gwrthfeirws yn camu i mewn ac yn dweud, “Stop! Mae'n rhaid i mi eich sganio chi! ” ac yn torri ar draws y trosglwyddiad data. Mae iTunes yn erthylu'r diweddariad, ac mae eich iPhone yn cael ei adael wedi'i hanner-ddiweddaru ac yn gwbl na ellir ei ddefnyddio. Fel arfer, mae eich iPhone yn cychwyn yn y modd adfer ac yn arddangos “Cysylltu ag iTunes”, ond weithiau mae'n mynd yn sownd ar logo Apple.

Os aeth eich iPhone yn sownd ar logo Apple ar ôl i chi ddefnyddio iTunes i ddiweddaru, adfer, neu drosglwyddo data i'ch iPhone, bydd angen i chi analluogi'r feddalwedd a achosodd y broblem dros dro cyn i chi barhau. I ddysgu mwy am broblemau a all ddigwydd rhwng iTunes a meddalwedd arall, edrychwch ar erthygl Apple am sut i wneud hynny datrys materion rhwng iTunes a meddalwedd diogelwch trydydd parti . Mae'r broblem fel arfer yn digwydd ar gyfrifiaduron personol, ond materion trosglwyddo data can digwydd ar Macs hefyd.

3. Gwiriwch Eich Cable USB a'ch Porthladd USB

Gall ceblau USB diffygiol a phorthladdoedd USB ar gyfrifiaduron personol a Mac ymyrryd â'r broses trosglwyddo data a llygru meddalwedd eich iPhone. Os ydych chi wedi cael problemau yn y gorffennol, rhowch gynnig ar gebl gwahanol neu cysylltwch eich iPhone â phorthladd USB gwahanol. Os na allwch chi ddarganfod beth sydd o'i le ar eich cyfrifiadur, weithiau mae'n haws defnyddio cyfrifiadur ffrind pan fydd angen i chi adfer eich iPhone.

4. Yn Ôl Eich iPhone, Os Gallwch Chi

Cyn i ni barhau, mae'n bwysig cael gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone yn iCloud , iTunes , neu Darganfyddwr . Os Mae storio iCloud yn llawn Cadarnwedd yw'r rhaglennu sy'n rheoli sut mae'r caledwedd yn gweithio ar eich iPhone.

Nid oes gan wefan Apple gyfarwyddiadau ar sut i adfer DFU, oherwydd y rhan fwyaf o'r amser mae'n gor-lenwi. Rwyf wedi ysgrifennu erthygl sy'n disgrifio'n union sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a gwneud adferiad DFU . Os nad yw hynny'n datrys y broblem, dewch yn ôl at yr erthygl hon i ddysgu beth yw eich opsiynau.

Ynglŷn â Phroblemau Caledwedd

Fel rydyn ni wedi'i drafod, mae'ch iPhone yn mynd yn sownd yn rhywle yn y broses gychwyn. Pan fyddwch chi'n troi eich iPhone ymlaen, un o'r pethau cyntaf y mae'n ei wneud yw gwiriad cyflym o'ch caledwedd. Yn y bôn, mae eich iPhone yn gofyn, “Prosesydd, a ydych chi yno? Da iawn! Cof, ydych chi yno? Da! ”

Ni fydd eich iPhone yn troi ymlaen os yw cydran caledwedd fawr yn methu â chychwyn, oherwydd ei bod Ni allaf trowch ymlaen. Os yw eich Mae iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr , mae siawns dda y bydd angen i chi ei atgyweirio i ddatrys y broblem hon.

6. Opsiynau Atgyweirio

Os ydych chi wedi cymryd yr holl awgrymiadau uchod ac mae logo Apple o hyd yn sownd ar sgrin eich iPhone, mae'n bryd ei atgyweirio. Os ydych chi o dan warant, dylai Apple gwmpasu'r atgyweiriad os does dim difrod arall. Yn anffodus, os ydych chi wedi cymryd fy awgrymiadau uchod ac nad yw'ch iPhone yn dal i weithio, mae'n debyg mai rhyw fath o ddifrod hylif neu gorfforol sydd ar fai.

Os dewiswch chi wneud hynny atgyweirio eich iPhone trwy Apple , mae'n debyg y bydd angen iddynt ei ddisodli i ddatrys y broblem hon. Fel arfer, mae logo Apple yn mynd yn sownd ar y sgrin oherwydd problem gyda bwrdd rhesymeg eich iPhone, ac nid yw hynny'n rhywbeth y gall Apple ei gyfnewid am ran newydd. Os ydych chi'n chwilio am opsiwn llai costus, Pwls yn wasanaeth atgyweirio ar alw sy'n gwneud gwaith o safon.

iPhone: Dim Sownd Hirach Ar Logo'r Afal

Gobeithio, erbyn hyn, bod eich iPhone cystal â newydd ac ni fydd yn rhaid i chi ddelio â'r broblem hon eto. Rydyn ni wedi trafod nifer o resymau pam y gall logo Apple fynd yn sownd ar sgrin eich iPhone, a'r gwahanol atebion sy'n berthnasol i bob un.

Mae hon yn broblem nad yw fel rheol yn dod yn ôl ar ôl iddi fod yn sefydlog - oni bai bod problem caledwedd. Mae gen i ddiddordeb clywed sut aeth logo Apple yn sownd ar eich iPhone yn y lle cyntaf a sut gwnaethoch chi ei osod yn yr adran sylwadau isod.