Breuddwydion fy ngŵr yn twyllo arnaf yn golygu

Dreams My Husband Cheating Me Meaning

Breuddwydion fy ngŵr yn twyllo arnaf yn golygu

Weithiau does dim rhaid i chi gael hunllef i gwsg fod yn troelli yn eich pen am ddyddiau. Mae'n wir i breuddwydiwch fod eich gŵr yn twyllo arnoch chi , breuddwyd sy'n anochel yn eich arwain i wirio statws eich perthynas. Darganfyddwch yn ein geiriadur breuddwydion pam rydych chi'n breuddwydio bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi.

Y rhesymau dros anffyddlondeb mewn breuddwydion

Gwr yn twyllo. Ni allwch ei helpu, rydych wedi breuddwydio bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi ac rydych wedi dechrau adolygu'r wythnosau diwethaf gyda'ch gŵr a chwilio am dystiolaeth bod yr anffyddlondeb breuddwydiol hwn wedi'i drosglwyddo i fywyd go iawn. Peidiwch â mynd yn wallgof, oherwydd ni ddylid cymryd y dehongliad o'r math hwn o freuddwyd yn llythrennol. Os yw'ch gŵr yn twyllo arnoch chi mewn breuddwydion, nid yw o reidrwydd yn golygu ei fod yn twyllo mewn bywyd go iawn hefyd.

Fodd bynnag, os ydych chi'n breuddwydio am anffyddlondeb gan eich gŵr, mae'n nodi problemau perthynas penodol. Mae breuddwydio bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi yn golygu eich bod chi'n teimlo'n ansicr, naill ai oherwydd bod gennych chi broblemau hunan-barch neu oherwydd bod eich perthynas yn methu ac nad ydych chi'n gwybod sut i'w sefydlogi.

Siawns nad oes gennych chi ddiffyg cyfathrebu ; siawns eich bod yn synhwyro nad yw'ch gŵr yn gyffyrddus yn y berthynas a dyna pam mae'ch isymwybod wedi gosod cariad.

Rhaid i'r freuddwyd hon beidio â gwneud ichi sefydlu golygfa o genfigen oherwydd nid yw problemau perthynas yn golygu bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi. Ychydig o freuddwydion sydd premonitions , ond eu swyddogaeth yw gwneud ichi fyfyrio ar yr agweddau hynny rydych chi'n eu hadnabod ynoch chi'ch hun ond nad ydych chi'n meiddio eu cydnabod. Peidiwch â bod ofn ac wynebwch y broblem wyneb yn wyneb.

Y rheswm pam rydych chi'n breuddwydio hynny mae eich gŵr yn anffyddlon yw oherwydd eich bod chi'n teimlo'n bell. Wedi'r cyfan, rydych chi wedi ymbellhau yn ddiweddar. Ceisiwch siarad ag ef a dangos iddo'r argyfwng perthynas hwnnw nad yw efallai am ei weld ychwaith. Cofiwch y gall argyfyngau ddod yn gyfleoedd i arwain y berthynas, ac nid ydyn nhw bob amser yn gorffen mewn chwalfa ramantus.

Ond beth mae cael y math hwn o freuddwyd yn ei olygu?

Waeth pa mor aml y cwsg, mae'n siŵr y byddwch am wybod beth mae'n ei olygu i gael y mathau hyn o benodau wrth i chi gysgu; mae rhai yn ei ystyried yn rhywbeth premonitory, ond peidiwch â phwysleisio! Anaml y bydd hyn yn digwydd yn y ffordd honno, dim ond oherwydd eich bod yn breuddwydio nad yw'n golygu bod eich partner yn mynd i baentio'ch corn.

Yr hyn y mae'n ei olygu yw bod cryn bellter rhwng y ddau ohonoch; bod yna bethau yr ydych chi am eu trwsio gyda'ch partner ond nad ydych chi wedi cymryd y cam cyntaf i'w datrys a dyna pam rydych chi'n ei daflunio tuag at freuddwyd, oherwydd ei fod yn byw yno: yn eich anymwybodol.

Mae mater hynod bwysig arall hefyd yn dibynnu ar sut rydych chi'n gwybod am anffyddlondeb eich partner oherwydd bod ystyr dieithrio yn berthnasol pan fyddwch chi'n gwybod eich bod chi'n anffyddlon. Yn dal, yn y freuddwyd, nid ydych yn ei weld yn gwneud rhywbeth gyda pherson arall.

Mae arbenigwyr yn rhoi eu hargymhellion i osgoi cwympo i gylch blinedig milain .

Ond os ydych chi'n ei weld â'ch llygaid eich hun yn y freuddwyd, mae'n arwydd da! Mae hyn yn golygu bod cam o hapusrwydd, sefydlogrwydd a llawer o gryfder yn y cwpl yn dod, yn baradocsaidd fel y mae'n ymddangos, mae hynny'n golygu pan welwch eich partner gyda pherson arall.

Beth allwch chi ei wneud os oes pellter rhyngoch chi? Mae'n ddiymdrech, gweithiwch arno! Os oes gennych rywbeth i'w ddweud wrth eich partner, gofynnwch iddynt siarad a dod i gytundeb fel nad oes pellter o'r fath rhyngoch chi. Yma, yr allwedd yw i gyfathrebu lifo, os byddant yn cyflawni'r gweithredoedd hyn, byddwch yn sylweddoli y bydd y breuddwydion bod eich partner yn anffyddlon yn gostwng yn sylweddol, yn sicr!

A yw'n eang breuddwydio am y math hwn o beth? Er y gallech chi gredu eich bod chi'n un o'r ychydig bobl sy'n breuddwydio am hyn, rydych chi'n anghywir! Mae breuddwydio bod eich partner yn anffyddlon i chi yn freuddwyd eithaf cylchol; mewn gwirionedd, mae'n digwydd llawer mwy i fenywod nag i ddynion.

Ymchwilwyr o'r Prifysgol Maryland cytuno bod y mathau hyn o freuddwydion yn gysylltiedig â phroblemau cyfathrebu difrifol gyda'r partner.

Ar ôl astudiaeth drylwyr gyda bron i 5,000 o gleifion, Lauri Loewenberg , dadansoddwr arbenigol ac ymchwilydd ar swyddogaeth a natur breuddwydion, yn dweud hynny mewn ychydig iawn o achosion mae breuddwydio am anffyddlondeb yn gynnyrch neu'n arwydd o sefyllfa go iawn . Felly pam ei bod hi'n freuddwyd sy'n codi dro ar ôl tro yn y mwyafrif o gyplau? A oes unrhyw ystyr i hyn?

Mae'r problem yw oherwydd ein bod yn teimlo nad ydym yn derbyn yr amser, y sylw na'r gofal angenrheidiol . Dyma pam mae'r freuddwyd yn ymddangos mor aml.

Hyd yn oed yn y perthnasoedd iachaf, mae'r math hwn o sefyllfa'n digwydd oherwydd nad ydym yn teimlo'n gyffyrddus a'r ffordd yr ydym yn ei chael yn arwydd yw trwy drydydd parti, sy'n ymddangos ar y sîn i'n hatgoffa o'n hofnau a'n pryderon. Ond yn y pen draw nid breuddwydion premonitory ydyn nhw, yn ôl arbenigwyr.

Ochr gadarnhaol yr astudiaeth yw y gallai’r math hwn o freuddwyd gynnau larymau ac agor y drws i ddeialog, nid i hawlio anffyddlondeb dychmygol, ond fel esgus i gyfathrebu ac amlygu anghysur anymwybodol. Yn y modd hwn, gall twyll, yn baradocsaidd, arbed ein perthynas.

Cynnwys