Pa mor hir mae'n ei gymryd i ofyn am blentyn sy'n oedolyn?Cu Nto Tiempo Tarda Pedir Un Hijo Mayor De Edad

Pa mor hir mae'n ei gymryd i ofyn am blentyn sy'n oedolyn? . Pa mor hir yw eich mab neu ferch (priod neu dros 21 oed) yn gallu ymfudo ar ôl i chi gyflwyno'r I-130 yn dibynnu ar y swm o galw beth sydd yn y categori F2B gan bobl o'ch gwlad. Mae'r categori F2B yn caniatáu tua 26,000 o bobl dod yn preswylwyr parhaol bob blwyddyn yn yr holl byd , ac mae yna derfyn hefyd ar y nifer o drigolion newydd pob gwlad .

Felly mae'n debyg y bydd yn rhaid i'ch mab neu ferch sy'n oedolyn aros ychydig flynyddoedd cyn bod fisa mewnfudwr neu gerdyn gwyrdd ar gael. Mae arosiadau am bobl o Fecsico a Philippines yn tueddu i fod yn hirach nag i bobl eraill.

Pa mor hir mae'r ddeiseb gan riant preswyl i blentyn yn para?

Mae'r cardiau gwyrdd yn cael eu neilltuo yn ôl dyddiad blaenoriaeth neu'r dyddiad bod USCIS wedi derbyn eich cais am eich perthynas. Gallwch ddod o hyd i'r bwletin fisa, gyda'r wybodaeth dyddiad blaenoriaeth fwyaf diweddar i'w gweld yn y Bwletin Visa ar wefan y Adran Wladwriaeth yr UD

Sylwch hefyd, os yw'ch mab neu ferch yn byw dramor, bydd yn rhaid i chi aros tan pasio I-130 ac y mae a fisa ar gael cyn byw gyda chi. Nid yw cymeradwyo I-130 yn rhoi hawliau i ddod i mewn i'r Unol Daleithiau neu fyw ynddo .

Gall y mab neu'r ferch gyflwyno cais am cerdyn gwyrdd ( preswylfa barhaol neu addasu statws ) ( 6 i 18 mis .

Pwy sy'n gymwys fel mab neu ferch?

Rwy'n byw yn America ac rydw i eisiau gofyn i'm mab?. Mae meibion ​​neu ferched y gall deiliad cerdyn gwyrdd o’r Unol Daleithiau wneud cais amdanynt gan ddefnyddio Ffurflen I-130 USCIS yn cynnwys y rhai a arferai fodloni diffiniad y gyfraith mewnfudo o blentyn ond sydd ers hynny wedi troi’n 21 oed, ond sy’n dal yn sengl.

Mae'r diffiniad o blentyn at ddibenion fisa yn cynnwys:

Problemau os yw'r mab neu'r ferch yn byw yn anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau

Gall byw yn yr Unol Daleithiau heb awdurdodiad arwain at y person yn cronni presenoldeb anghyfreithlon, ac felly'n dod yn annerbyniadwy ac o bosibl yn gymwys i gael cerdyn gwyrdd, fel y disgrifir yn Canlyniadau presenoldeb anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau a bariau tair a deng mlynedd yr awr a'r mewnfudo parhaol bar ar gyfer rhai troseddwyr mynych.

Ymgynghorwch ag atwrnai mewnfudo ar unwaith os yw'ch mab neu ferch yn byw yn yr Unol Daleithiau yn anghyfreithlon (ar ôl mynediad yn anghyfreithlon neu ddiwedd fisa neu arhosiad awdurdodedig arall). Efallai y bydd hepgoriad ar gael i'ch perthynas gyfiawnhau presenoldeb anghyfreithlon. Fodd bynnag, ni fydd cael I-130 cymeradwy yn unig yn datrys problem presenoldeb anghyfreithlon.

Dogfennau y mae'n ofynnol eu cyflwyno gyda'r I-130

Bydd angen i chi gasglu copïau (nid rhai gwreiddiol) o'r dogfennau a ganlyn ynghyd â'r ffurflenni wedi'u llofnodi a'r ffioedd ffeilio:

Ble i wneud cais am Ffurflen I-130

Ar ôl i chi, deisebydd yr Unol Daleithiau, baratoi a chydosod yr holl ffurflenni ac eitemau eraill a restrir uchod, gwnewch lungopi ar gyfer eich cofnodion personol. Yna mae gennych chi ddewis: gallwch chi yn bresennol ar-lein neu anfonwch y pecyn cais cyflawn i flwch adneuo diogel USCIS a nodir yn y Tudalen cyfeiriadau ffeilio USCIS I-130 .

Mae'r blwch clo yn prosesu'r taliad ffioedd, yna bydd yn anfon y cais ymlaen i Ganolfan Wasanaeth USCIS i'w drin ymhellach.

Beth Sy'n Digwydd Ar ôl i mi Ffeilio I-130?

Yn fuan ar ôl ffeilio’r ddeiseb, dylech dderbyn rhybudd derbynneb gan USCIS. Bydd hyn yn eich annog i wirio'r Gwefan USCIS i gael gwybodaeth am ba mor hir y mae'r cais yn debygol o aros yn y broses . Chwiliwch am y rhif derbynneb yn y gornel chwith uchaf, y bydd angen i chi wirio statws yr achos. Yno, gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn diweddariadau e-bost awtomatig ar yr achos. hefyd yn gallu gwiriwch statws eich achos ar-lein .

Os oes angen dogfennaeth ychwanegol ar USCIS i gwblhau'r cais, bydd yn anfon llythyr atoch (o'r enw Cais am Dystiolaeth neu RFE ) yn gofyn amdano. Yn y pen draw, bydd USCIS yn anfon cymeradwyaeth neu wrthod y ddeiseb fisa. Gall hyn gymryd amser hir, ond peidiwch â phoeni, ni fydd yn effeithio ar gyflymder achos eich mab neu ferch. Mae'r dyddiad blaenoriaeth sy'n sefydlu lle eich mab neu ferch ar y rhestr aros am fisa eisoes wedi'i sefydlu, o'r dyddiad y derbyniodd USCIS ddeiseb I-130.

Os yw USCIS yn gwadu'r ddeiseb, bydd yn anfon rhybudd gwadu yn nodi pam. Mae'ch bet orau yn debygol o ddechrau drosodd a ffeilio eto (yn lle ceisio apêl), a chywiro'r rheswm a roddodd USCIS am y gwadiad. Ond peidiwch â'i ail-ffeilio os nad ydych chi'n deall pam y gwrthodwyd yr un cyntaf, mynnwch gymorth cyfreithiwr.

Os yw USCIS yn cymeradwyo'r cais, bydd yn anfon rhybudd atoch ac yna'n anfon yr achos i'r Ganolfan Fisa Genedlaethol (NVC) i'w brosesu ymhellach. Gall eich mab neu ferch ddisgwyl derbyn cyfathrebiadau diweddarach gan yr NVC a / neu'r conswl, gan ddweud wrthych pryd mae'n bryd ceisio am y fisa a mynd i'r cyfweliad. Gweler Gweithdrefnau Prosesu Consylaidd am ragor o wybodaeth.

Os yw'ch mab neu ferch fewnfudwr yn byw yn yr Unol Daleithiau ac yn gymwys i addasu statws yma, y ​​cam nesaf (pan fydd USCIS yn barod i dderbyn y cais, gweler y tudalen we o'r USCIS ar y pwnc hwn i ddarganfod sut i ddarganfod pryd) yw ffeilio cais I-485 i addasu statws. Efallai y bydd eich mab neu ferch, ac efallai chithau hefyd, yn cael eu galw am gyfweliad mewn swyddfa USCIS.

Efallai y credwch y gallech gyflymu achos eich mab neu ferch trwy ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau (ac os felly, byddai ef neu hi'n symud yn awtomatig i F1, dewis cyntaf teulu), ond yn aml bydd meibion ​​a merched sy'n oedolion o ddinasyddion yr Unol Daleithiau yn aros. Yn hirach na meibion ​​a merched preswylwyr parhaol! Os byddwch chi'n dod yn ddinesydd ar ôl ffeilio'ch I-130, a bydd hyn yn llai buddiol i'ch mab neu ferch ar sail eu dyddiad blaenoriaeth, gallwch ofyn i'r USCIS gadw'ch mab neu ferch yn y categori F2B.

Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Daw'r wybodaeth ar y dudalen hon USCIS a ffynonellau dibynadwy eraill. Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a Hawlfraint: Ffynhonnell y fisa uchod a gwybodaeth fewnfudo a deiliaid yr hawlfraint yw:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad i deithio. i'r wlad neu'r cyrchfan honno.

Cynnwys