Ni fydd fy iPhone yn anfon lluniau! Yma fe welwch ateb effeithiol!Mi Iphone No Envia Fotos

Rydych chi'n ceisio anfon delweddau o'ch iPhone, ond nid ydyn nhw'n cael eu hanfon. Nid oes ots a ydych chi'n defnyddio Negeseuon, Lluniau neu ap arall, nid oes dim yn gweithio. Yn lle, dywed eich iPhone Heb ei gyflawni gyda'r marc ebychnod coch y tu mewn i'r cylch, neu mae'ch lluniau'n mynd yn sownd yng nghanol y llongau a pheidiwch byth â gorffen llwytho. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau Y. sut i wneud diagnosis a datrys y broblem am byth.sut i leihau storio system ar mac

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn i chi ddechrau

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud i ddarganfod pam nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau yw ateb y ddau gwestiwn hyn, a byddaf yn eich helpu gyda'r ddau.Pan geisiwch anfon y ddelwedd trwy neges, a ydych chi'n ei gwneud fel iMessage neu neges destun arferol?

Bob tro rydych chi'n anfon neu'n derbyn neges destun neu lun ar eich iPhone, mae'n cael ei anfon fel neges destun arferol neu fel iMessage. Yn yr app Negeseuon, mae iMessages rydych chi'n eu hanfon yn ymddangos mewn swigod glas, ac mae negeseuon testun rydych chi'n eu hanfon yn ymddangos mewn gwyrdd.Er eu bod yn gweithio gyda'i gilydd yn ddi-dor yn yr app Negeseuon, l Mae negeseuon testun ac iMessage yn defnyddio gwahanol dechnolegau i anfon delweddau. Anfonir IMessages gan ddefnyddio Wi-Fi neu'r cynllun data diwifr rydych chi'n ei brynu trwy'ch darparwr gwasanaeth diwifr. Anfonir negeseuon testun / llun rheolaidd gan ddefnyddio'r cynllun neges destun rydych chi'n ei brynu trwy'ch darparwr gwasanaeth diwifr.

Pan nad yw'ch iPhone yn anfon lluniau, mae'r broblem fel arfer gyda negeseuon testun neu iMessages, nid y ddau. Mewn geiriau eraill, pan fydd y delweddau anfon gan ddefnyddio iMessages, ni fyddant yn cael eu hanfon gan ddefnyddio negeseuon testun / llun, ac i'r gwrthwyneb. Hyd yn oed os ydych chi oes gennych chi problemau gyda'r ddau, mae'n rhaid i ni ddatrys pob problem ar wahân.I ddarganfod a yw'ch iPhone yn cael trafferth anfon iMessages neu negeseuon testun, agorwch yr app Negeseuon ac agorwch sgwrs gyda rhywun na allwch anfon lluniau atynt. Os yw'r negeseuon eraill a anfonwyd gennych at y person hwnnw mewn glas, ni fydd eich iPhone yn anfon delweddau gan ddefnyddio iMessage. Os yw'r negeseuon eraill yn wyrdd, nid yw'ch iPhone yn anfon lluniau gan ddefnyddio'ch cynllun tecstio.

Methu anfon delweddau at berson penodol neu unrhyw un?

Nawr eich bod chi'n gwybod a yw'r mater yn ymwneud ag iMessages neu gyda negeseuon testun / llun, mae'n bryd penderfynu a ydych chi'n cael trafferth anfon lluniau at bawb neu ddim ond un person. I wneud hyn, ceisiwch anfon delwedd at rywun arall fel prawf, ond darllenwch hwn yn gyntaf:

Cyn cyflwyno delwedd prawf, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei anfon at rywun sy'n defnyddio'r un dechnoleg (iMessage neu negeseuon testun / llun) â'r person na allwch anfon lluniau ato . Dyma dwi'n ei olygu:

Os na anfonir y delweddau at rywun sy'n defnyddio iMessage, anfonwch ddelwedd brawf at rywun arall sy'n defnyddio iMessage (swigod glas). Os nad yw'ch delweddau'n cael eu hanfon gan ddefnyddio'ch cynllun testun / delwedd, anfonwch ddelwedd brawf at berson arall yr anfonir ei negeseuon fel negeseuon testun (mewn swigod gwyrdd).

Fel rheol gyffredinol, os na anfonir delwedd at berson sengl, mae'r broblem yn gysylltiedig â y person hwnnw a'i ffôn ac efallai y bydd yn rhaid i chi newid rhywbeth ar eich iPhone neu gyda'ch darparwr gwasanaeth diwifr i ddatrys y broblem. Os nad yw'ch iPhone yn anfon lluniau i neb , mae'r broblem gyda ti darparwr ffôn neu wasanaeth. Rhoddaf atebion ichi ar gyfer y ddau senario isod.

Os nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau gan ddefnyddio iMessage

1. Profwch eich cysylltiad rhyngrwyd

Anfonir IMessages trwy gysylltiad eich iPhone â'r Rhyngrwyd, felly'r peth cyntaf y byddwn yn ei wneud yw profi cysylltiad eich iPhone â'r Rhyngrwyd. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ceisio anfon neges gan ddefnyddio'ch cynllun data diwifr ac yna ceisio anfon neges pan fydd eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi ac nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau, ewch i Gosodiadau> Wi-Fi a'i analluogi. Bydd eich iPhone yn cysylltu â'r rhwydwaith data symudol a dylai LTE, 4G neu 3G ymddangos yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

Ceisiwch anfon y llun eto. Os ar ôl ei gysylltu â'r data symudol anfonir y llun, yna mae'r broblem yn gorwedd yn eich cysylltiad Wi-Fi, ac rwyf wedi ysgrifennu erthygl sy'n esbonio beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi . Peidiwch ag anghofio troi Wi-Fi yn ôl ymlaen pan fyddwch chi wedi gwneud!

Os nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau pan rydych chi'n defnyddio data symudol, ewch i le sydd â Wi-Fi, cysylltwch â'r rhwydwaith Wi-Fi yn Gosodiadau> Wi-Fi a cheisiwch anfon y neges eto. Os anfonir y neges, mae'n debyg bod y broblem gyda chysylltiad data symudol eich iPhone.

2. Sicrhewch fod data symudol ymlaen

Mynd i Gosodiadau> Data Symudol a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Data symudol yn cael ei actifadu. Pan nad ydych wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, anfonir iMessages gan ddefnyddio'ch cynllun data diwifr, nid eich cynllun negeseuon testun. Os yw Data Symudol yn anabl, bydd y delweddau rydych chi'n eu hanfon fel negeseuon testun / llun yn cyrraedd pen eu taith, ond ni fydd y delweddau rydych chi'n eu hanfon fel iMessages.

Gallaf yswirio fy nghar heb drwydded yn Efrog Newydd

gwnewch yn siŵr bod y switsh data symudol ymlaen

3. A yw'r person arall wedi actifadu iMessage?

Yn ddiweddar, bûm yn gweithio gyda ffrind nad oedd ei negeseuon yn cyrraedd ei mab ar ôl iddi dderbyn ffôn newydd nad oedd yn Apple. Mae'n broblem gyffredin sy'n digwydd pan fydd rhywun yn newid ffonau ac yn dewis ffôn sy'n defnyddio Android ond nad yw'n allgofnodi o iMessage.

Dyma'r sefyllfa: mae eich iPhone a'r gweinydd iMessage yn meddwl bod gan y person hwnnw iPhone o hyd, felly mae'r gweinydd yn anfon delweddau gan ddefnyddio iMessage, ond nid ydyn nhw byth yn llwyddo. Yn ffodus, mae ffordd syml o allgofnodi o iMessage a datrys y broblem er daioni. Dywedwch wrthyn nhw am ddilyn y ddolen hon i Tudalen gymorth Apple lle gallant analluogi iMessage trwy anfon neges destun a theipio cod cadarnhau ar-lein.

4. Ailosod gosodiadau rhwydwaith

Gall newid anfwriadol yn yr app Gosodiadau achosi problemau cysylltu a all fod yn anodd eu diagnosio, ond mae ffordd dda o'u trwsio ar unwaith. Ailosod gosodiadau rhwydwaith mae'n ffordd wych o ailosod y gosodiadau hynny sy'n effeithio ar y ffordd y mae eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi a'r rhwydwaith cellog yn unig, heb effeithio ar eich gwybodaeth bersonol. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi eto, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod y cyfrinair cyn parhau.

I ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau rhwydwaith , nodwch eich cyfrinair a thapio Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Ceisiwch anfon neges brawf arall ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn i weld a yw'r broblem wedi'i datrys.

Os ydych chi'n dal i gael problemau ar ôl dilyn y camau hyn, ewch i'r adran o'r enw Os nad yw'ch iPhone yn anfon delweddau o hyd .

Os nad yw'ch iPhone yn anfon lluniau gan ddefnyddio'ch cynllun negeseuon testun / llun

1. Sicrhewch fod negeseuon MMS yn cael eu gweithredu

Rydym eisoes wedi trafod y ddau fath o neges sy'n cael eu hanfon gan ddefnyddio'r app Negeseuon: iMessages a negeseuon testun / llun. Ac, i wneud pethau'n fwy cymhleth, mae dau fath o negeseuon testun / llun hefyd. SMS yw'r ffurf wreiddiol o negeseuon testun sydd ond yn anfon ychydig bach o destun, ac mae MMS, a ddatblygwyd yn ddiweddarach, yn gallu anfon delweddau a negeseuon hirach.

Os yw MMS yn anabl ar eich iPhone, bydd negeseuon testun rheolaidd (SMS) yn parhau i gael eu hanfon, ond ni fydd delweddau. I sicrhau bod MMS ymlaen, ewch i Gosodiadau> Negeseuon a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Negeseuon MMS yn cael ei actifadu.

sut mae cael fy ffôn i roi'r gorau i fynd yn syth at beiriant ateb?

actifadu negeseuon mms

2. Ailosod gosodiadau rhwydwaith

3. Cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth diwifr

Yn anffodus, o ran problemau wrth gysylltu eich iPhone â'ch darparwr gwasanaeth diwifr, efallai y bydd angen i chi gysylltu â nhw i gael help. Gall materion cyfrifon cwsmeriaid a thoriadau technegol achosi i negeseuon MMS fod yn annarllenadwy, a'r unig ffordd i wybod yn sicr yw trwy ffonio a gofyn.

Y ffordd hawsaf o ddarganfod pa rif i'w ffonio yw Google “y rhif gwasanaeth cwsmer eich darparwr gwasanaeth diwifr (Verizon, AT&T, ac ati) ”. Er enghraifft, os ydych chi'n Google “rhif gwasanaeth cwsmer Verizon,” fe welwch y rhif ar frig y canlyniadau chwilio.

Os yw eich iPhone o hyd ddim yn anfon lluniau

Os na allwch anfon delweddau gyda'ch iPhone o hyd, mae fy nghyngor ar sut i symud ymlaen yn dibynnu a allwch chi ddim anfon delweddau at un person yn unig, neu beidio at unrhyw un.

Os na allwch anfon lluniau at un person yn unig, gofynnwch iddynt a allant dderbyn iMessages neu negeseuon testun / llun gan rywun. Cofiwch, gall eraill dderbyn iMessages ond nid negeseuon testun / llun, neu i'r gwrthwyneb. Eich bet orau yw rhannu'r erthygl hon gyda nhw a gofyn iddyn nhw ddilyn y camau datrys problemau.

Os ydych chi'n credu bod y broblem gyda'ch Ffôn, dyma beth ddylech chi ei wneud nesaf: dilëwch eich sgwrs â nhw yn y cymhwysiad Negeseuon, dilëwch eu cyswllt o'ch iPhone a dilynwch y cyfarwyddiadau uchod i ailosod gosodiadau'r rhwydwaith. Ar ôl ailgychwyn eich iPhone, teipiwch eu rhif ffôn yn yr app Negeseuon a cheisiwch anfon neges lun atynt. Os caiff ei gyflwyno, ychwanegwch eich gwybodaeth gyswllt eto ac rydych chi wedi gwneud.

Ydw o hyd ddim yn gweithio, efallai y bydd angen i chi wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud neu iTunes, adfer eich iPhone, ac yna adfer eich data o'r copi wrth gefn. Mae adfer eich iPhone yn dileu popeth ac yn ail-lwytho'r feddalwedd, proses a all ddatrys pob math o broblemau meddalwedd. Rwy'n argymell eich bod chi'n gwneud adferiad DFU, sy'n fath arbennig o adfer y mae technegwyr Apple yn ei ddefnyddio yn yr Apple Store. Rwyf wedi ysgrifennu erthygl sy'n egluro sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone .

Yn dod i ben

Nawr bod eich iPhone yn anfon lluniau eto, ewch ymlaen ac anfonwch rai lluniau at eich teulu a'ch ffrindiau. Ond rhybuddiwch: Rwy'n adnabod rhywun a geisiodd anfon llun o'u coeden Nadolig mewn neges destun grŵp at eu teulu cyfan, ond a ddaeth i ben trwy anfon rhywbeth arall ar ddamwain. Roedd hi'n Nadolig lletchwith. Hoffwn glywed am eich profiadau i ddarganfod pam nad oeddech yn gallu anfon lluniau ar eich iPhone yn yr adran sylwadau isod, a byddaf yma i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ddychwelyd y ffafr,
David P.