Pam mae morgrug yn cael eu denu i'm car?Why Are Ants Attracted My Car

Pam mae morgrug yn cael eu denu i'm car?

Morgrug ar fy nghar. Mae morgrug, y plâu trafferthus hynny sydd fel arfer yn goresgyn eich cartref, wedi dod o hyd i lawer o leoedd bach. Nid yw adeiladau awyr agored, tai cŵn, toeau a hyd yn oed ceir yn rhydd o'r goresgyniad hwn. Os yw morgrug wedi goresgyn eich cerbyd, gall y canlyniadau fod yn drychinebus. Ond cyn belled â bod y sefyllfa'n edrych yn ofnadwy, mae cael gwared â'r plâu bach hyn yn ddi-boen. Dyma ychydig o ddulliau a argymhellir.

Triniaeth ar gyfer car gyda morgrug

Cael gwared ar blâu mewn ceir.Tynnwch yr holl sothach a bwyd o'ch cerbyd. Mae morgrug yn cael eu denu at fwyd, felly glanhewch eich cerbyd rhag ofn bod unrhyw sylwedd wedi sarnu a denu goresgynwyr.

Gorchuddiwch eich teiars â chwistrell morgrugyn. Mae'r morgrug yn dod i mewn i'ch car trwy'r pwynt cyswllt mwyaf tebygol: eich teiars. Chwistrellwch nhw gyda'r chwistrell i dorri eu pwynt mynediad.

Cymerwch eich abwyd morgrug a'i roi o dan seddi eich car. Os oes gennych forgrug, mae hon yn ffordd gyflawn o gael gwared arnyn nhw. Bydd hyn nid yn unig yn difodi'r morgrug goresgynnol, ond bydd hefyd yn dinistrio'r Wladfa.

Chwistrellwch bupur du ar y llawr. Mae hon yn ffordd syml, organig o gadw'r morgrug i ffwrdd. Bydd hyn yn ateb yr un pwrpas â math o chwistrell rhwystr ymlid pryfed.

Mae'n chwistrellu asid boric i'r lloriau. Byddwch yn hynod ofalus os cymerwch y cam hwn. Nid yw asid borig yn ddiogel o amgylch anifeiliaid anwes neu blant a gall hefyd fod yn beryglus os byddwch chi'n dod i gysylltiad ag ef a'i dreulio. Dim ond fel dewis olaf y dylid defnyddio asid borig.

Sut i gael gwared â morgrug yn fy nghar

# 1 - Archwiliad cyflawn o'r cerbyd.

Yn gyntaf, rhaid nodi'r math o bla sy'n cael ei drin, lle y'i darganfyddir, a maint y pla. Hefyd, edrychwch ar y lleoedd lle rydych chi'n parcio'n rheolaidd gartref ac yn gweithio. Mae siawns dda y byddwch chi'n dod o hyd i broblem hyd yn oed yn fwy yng nghyffiniau'r lle rydych chi'n parcio.

# 2 - Golchi Ceir, Tu Mewn, a'r Tu Allan.

Weithiau, gall chwilod guddio y tu allan i'r car, ar y fenders, ar y teiars, ac ati. Bydd golchiad car pwysedd uchel a bydd y bygiau'n diflannu ar unwaith.

# 3 - Gwactodwch y car yn helaeth.

Dull syml ac effeithiol i gael gwared ar y mwyafrif o bryfed yw gwactod. Mae hyn yn arbennig o wir os oes clustogwaith ffabrig yn y car. Yn ogystal â chael gwared ar y bygiau eu hunain, bydd hwfro hefyd yn glanhau briwsion bwyd a allai ddenu plâu.

# 4 - Cymhwyso Pryfleiddiaid.

Yn y cam hwn, mae'r rhan fwyaf o'r pryfed wedi'u tynnu. Nawr mae angen tynnu'r pryfed sy'n dal i guddio yn eich car. Mae hyn yn gofyn am ddefnyddio pryfleiddiad.

Mae tri o'r opsiynau mwyaf cyffredin yn cynnwys:

Cymhwyso abwyd (gel): fe'i cymhwysir yn ardal fewnol y car i ddenu'r pryfed a'u dinoethi i'r pryfleiddiad. Mae hwn yn ddatrysiad cywir os morgrug neu chwilod duon yw'r broblem.

Cymhwyso Powdwr: Mae'r powdr mwynol hwn yn effeithiol wrth ddifodi sawl math o bryfed. Mae'n ddiogel i fodau dynol ac anifeiliaid anwes, felly ni ddylai fod unrhyw bryder ynghylch ei ddefnyddio yn eich car.

Fumigation: Gellir defnyddio'r un technegau mygdarthu a ddefnyddir mewn cartrefi ar gyfer ceir hefyd.

# 5 - Cymryd Mesurau Ataliol

Ar ôl i chi gael gwared ar y bygiau, mae'n hanfodol cymryd rhai mesurau ataliol i sicrhau nad ydyn nhw'n digwydd eto.

Cadwch fwyd allan o'ch car a glanhewch y briwsion ar unwaith.

Lle rydych chi'n parcio, ceisiwch osgoi parcio o dan goed neu ger caniau sothach.

Gwiriwch unrhyw eitemau cyn i chi eu rhoi yn eich car. Planhigion yw'r prif dramgwyddwyr, ond gall pryfed hefyd fynd mewn blychau, bagiau cefn, bagiau bwyd, ac ati.

Cyfeiriadau:

https://www.consumerreports.org/pest-control/how-to-get-rid-of-ants-in-the-house/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ant

https://www.ars.usda.gov/southeast-area/gainesville-fl/center-for-medical-agricultural-and-veterinary-entomology/imported-fire-ant-and-household-insects-research/docs/ potensial-unedig-gwladwriaethau-ystod-ehangu-yr-ymledol-tân-morgrugyn

Cynnwys