10 PLANHIGION Gorau SY'N CYFLWYNO SNAKES & Ffordd Organig i Wrthyrru Nadroedd10 Best Plants That Repel Snakes Organic Way Repel Snakes

Planhigion ymlid Neidr Gorau

Mae rhai rhanbarthau yn fwy tebygol o weld neidr nag eraill . Tra bod perchnogion tai yn iawn gydag adar a gloÿnnod byw, mae'n debyg nad ydyn nhw'n croesawu nadroedd yn eu heiddo.

Planhigion i gadw nadroedd i ffwrdd. Ni allwch bob amser gael daliwr neidr yn barod i neidio i weithredu, felly beth am gynnal rhai mesurau ataliol? Ar gyfer un, ewch ymlaen a dewis ymhlith y 10 uchaf

1. Marigolds

Blodau Marigolds -Heb os, mae marigolds yn flodau tlws gyda’u lliw melyn byw, ond mae’r rhain hefyd yn rhyddhau arogl nad yw’n ddymunol i bawb. Nid yw pryfed a nematodau yn arbennig o hoff o arogl y marigold. At hynny, mae ffermwyr a pherchnogion tai fel ei gilydd yn defnyddio hyn yn erbyn ymddangosiadau neidr posibl.

Nid oes llawer o dystiolaeth wyddonol yn ategu effeithiolrwydd marigolds yn erbyn nadroedd, ond mae'n opsiwn poblogaidd oherwydd ei argaeledd a'i fforddiadwyedd.

Gellir prynu'r planhigion hyn mewn siopau gardd i'w trawsblannu, neu gallwch ddechrau o hadau a'u hau ar eich pen eich hun. Mae Marigolds angen golau haul llawn a phridd sy'n draenio'n dda. Cadwch y pridd yn llaith trwy ddyfrhau digonol.

2. Andrographis Paniculata

Andrographis Paniculata -Mae'r perlysiau hwn i'w gael yn gyffredinol mewn gwledydd Asiaidd fel India, Malaysia a Sri Lanka. Yn debyg i'r planhigyn marigold, credir bod yr Andrographis paniculata yn ymlid neidr da. Gallai hyn fod oherwydd blas chwerw'r dail a'r gwreiddiau.

Gallai pobl hefyd rwbio'r Andrographis paniculata ar raddfeydd neidr. Mae'n debyg bod hyn yn achosi i groen y neidr fynd yn chwyddedig. Ar ben hynny, defnyddir y planhigyn hwn fel meddyginiaeth draddodiadol ar gyfer trin heintiau sinws a'r annwyd cyffredin.

3. Snakeroot Indiaidd

Snakeroot Gwyn -

Fe'i gelwir hefyd yn bupur diafol neu Rauvolfia serpentina, mae'r snakeroot Indiaidd yn blanhigyn a ddefnyddir fel meddyginiaeth draddodiadol yn India a gwledydd eraill yn Nwyrain Asia. Defnyddir y dail a'r gwreiddiau i wrthyrru nadroedd.

Mae'r snakeroot Indiaidd yn cynnwys reserpine, y gwyddys ei fod yn achosi cysgadrwydd ac yn arafu curiad y galon. Yn ogystal, defnyddir y Rauvolfia serpentina i drin brathiadau neidr. Mae pobl naill ai'n bwyta'r dail neu'n eu rhwbio ar y croen yr effeithir arno i wella eu hunain gobeithio.

Dyma fideo o'r snakeroot Indiaidd:

4. Agapanthus pinc

Agapanthus Pinc -Cyfeirir at yr agapanthus pinc hefyd fel y Tulbaghia violacea neu'r garlleg cymdeithas. Mae ganddo oddefgarwch mawr i wres a sychder sylweddol, sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer tymor yr haf.

Ar ben hynny, defnyddir yr agapanthus pinc i drin cur pen a heintiau sinws. Gallwch hyd yn oed yfed y dail os ydych chi eisiau. Yn esthetig, mae'r agapanthus pinc yn edrych yn wych yng ngardd unrhyw un.

Er y gall y planhigyn hwn wrthyrru chwain a mosgitos, mae hefyd yn dda ar gyfer cadw nadroedd i ffwrdd. Gall arogl y blodau a'r dail wneud y nadroedd yn llidiog. Felly, dylech ystyried gosod yr agapanthus pinc i mewn ac allan o'ch tŷ.

5. Cywarch Viper’s Bowstring

Planhigyn Neidr

Fe'i gelwir yn gyffredin fel y planhigyn neidr neu dafod y fam-yng-nghyfraith, mae'r planhigyn hwn yn fwyaf nodedig gan ei ddail miniog. Mewn gwirionedd, mae'r ymddangosiad miniog hwn o'r dail yn ddigon i atal nadroedd rhag agosáu. Gellir tyfu cywarch bwaog y viper trwy doriadau a roddir mewn pridd potio.

Mae'n ffynnu mewn golau llachar a gellir ei dyfu yn ystod unrhyw dymor. Ar ben hynny, gellir tyfu hyn y tu mewn i helpu i wella'r cylchrediad aer. Mae gan y planhigyn hwn oddefgarwch gweddus i sychder ond ni ddylai fod yn agored i wyntoedd oer cryf a rhew sydyn.

6. Mugwort

Mugwort -

Fel arall, a elwir yn wermod neu chwyn chrysanthemum, mae'r planhigyn mugwort wedi'i ddefnyddio ers amser maith fel meddygaeth draddodiadol yn Tsieina, Korea a Japan. Mae ganddo olewau hanfodol sydd â nodweddion pryfleiddiol. O ran ei nodweddion corfforol, mae gan y mugwort goesau a allai gyrraedd uchder o dair troedfedd neu fwy yn hawdd.

Er nad yw'r rheswm yn hysbys yn union, mae nadroedd yn dueddol o gwyro oddi wrth fwdod. Er bod hyn yn beth da, rhaid i chi fod yn barod ar gyfer pa mor gyflym y gall llysiau'r môr ledaenu o amgylch eich gardd. Ni fyddant yn gwywo'n gyflym hyd yn oed os nad ydynt yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

7. Lemongrass Gorllewin India

Glaswellt Lemwn Gorllewin IndiaiddYn olaf, ni allwch fyth fynd yn anghywir â Lemongrass Gorllewin India os ydych chi am wrthyrru nadroedd o'ch eiddo. Mae'r planhigyn trofannol hwn yn rhyddhau arogl tebyg i sitrws nad yw nadroedd yn ei hoffi. Yr hyn sydd hyd yn oed yn well yw ei fod yn ffatri cynnal a chadw isel.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ei ddyfrio'n ddigonol, yn enwedig yn ystod yr haf pan fydd y dail yn sychu'n gyflymach. Mae Lemongrass Gorllewin India yn tyfu'n gyflym a gall gyrraedd uchder o 1.5 metr. Ar ben hynny, mae'r glaswellt lluosflwydd yn gallu goddef sychder a bydd yn ffynnu os caiff ei dyfu mewn pridd ffrwythlon a llaith.

Ar y cyfan, gallwch atal nadroedd rhag loetran ar eich eiddo trwy osod planhigion penodol yn iawn. Nid ydynt yn eu hatal yn llwyr rhag mynd i mewn, ond dylai'r planhigion ymlid neidr hyn fod yn rhan o'ch strategaeth. Gobeithio ichi ddysgu cryn dipyn o'n canllaw. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch sylw atom.

2. fioled Tulbaghia

Tulbaghia porffor

Mae'r planhigyn hwn yn enwog am fod yn berffaith wrth oddef gwres yr haf.

Nid oes ots a yw'r ardal yn dueddol o sychder, mae'r planhigyn hwn yn dal i fyw!

Rhan orau'r planhigyn hwn yw ei fod yn fwytadwy ac yn cael ei ystyried yn berlysiau sy'n lleddfu sinwsitis a chur pen.

Gallwch ei ddefnyddio fel planhigyn addurnol yn eich gardd oherwydd bod ei flodau'n ddeniadol iawn.

Mae hefyd yn berffaith os ydych chi am i fosgitos a chwain fod allan o'ch tŷ.

Gall y planhigyn hwn wella peswch ac annwyd hyd yn oed.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw berwi ei fylbiau neu gymryd ei decoction trwy'r geg.

Mae nadroedd yn casáu arogl y planhigyn hwn hefyd fel y gallwch ei gael y tu mewn i'ch tŷ neu gael ei blannu yn eich gardd.

3. MUGWORT:

Mugwort

Mae'r planhigyn hwn yn ymlidwr neidr perffaith arall y gallech ei roi yn eich gardd.

Fe'i gelwir hefyd yn chwyn chrysanthemum neu fel wermod.

Fe sylwch arno'n tyfu'n dal a'i wreiddiau'n goediog.

Am ryw reswm, nid yw nadroedd hefyd yn hoffi ei phresenoldeb.

Yr unig anfantais o ddefnyddio'r planhigyn hwn yw ei fod yn waith cynnal a chadw eithaf uchel.

Byddai angen llawer o'ch amser a'ch egni i ofalu amdano ond nid ydym yn siarad am ei dwf oherwydd ei fod yn tyfu'n gyflym ar ei ben ei hun ac nid yw'n gwywo'n hawdd.

Yr hyn a allai roi poen i chi yw ei symud yn gyson oherwydd gallai fod yn ymledol yn eich gardd ac mae'n rhaid i chi ei wneud â llaw.

Ond heblaw am hynny, mae'n berffaith ar gyfer atal nadroedd.

Nawr eich bod chi'n adnabod y tri phlanhigyn hyn a allai ofalu nadroedd yn eich cartref a'ch gardd, ewch o hyd iddyn nhw yn eich ardal leol heddiw.

Yn ffodus mae'r planhigion hyn ar gael yn Awstralia.

Ffordd Organig i Wrthyrru Nadroedd

Nid yw nadroedd yn niweidio'r ardd mewn gwirionedd - mewn gwirionedd, mae mathau cyffredin yn ysglyfaethu ar blâu eraill fel gwlithod, llygod, llygod pengrwn a chwilod. Fodd bynnag, mae rhywogaethau gwenwynig yn fygythiad difrifol i fodiau gwyrdd ac anifeiliaid anwes, a gall nadroedd afreolaidd hyd yn oed frathu - neu ddychryn plaen yn unig - garddwyr. Mae gwahanol fathau o ymlidwyr a brynir mewn siopau yn effeithio ar rai mathau o nadroedd yn unig, ond mae rhai triciau organig yn helpu i gadw'ch gardd yn rhydd o sarff, waeth beth yw'r rhywogaeth.

Olewau hanfodol i wrthyrru nadroedd

Mae Canolfan Blodau Gwyllt Lady Bird Johnson ym Mhrifysgol Texas yn Austin yn adrodd bod Gwasanaethau Arolygu Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yr Adran Amaethyddiaeth yn yr Unol Daleithiau mewn gwirionedd yn dibynnu ar olewau holl-naturiol i wrthyrru nadroedd. Mae'r APHIS wedi canfod bod olew sinamon ac olew ewin, a elwir hefyd yn eugenol, yn effeithiol wrth ailadrodd rhai nadroedd.

Rhowch olewau hanfodol fel chwistrell, gan wanhau tua 4 i 8 diferyn y galwyn o ddŵr, neu rhowch beli cotwm neu stribedi ffabrig yn dirlawn â'r olewau o amgylch ardaloedd sy'n dueddol o neidr.

Marigolds

Ni phrofwyd yn wyddonol bod unrhyw blanhigion yn ymlidwyr neidr. Fodd bynnag, mae Meithrinfa Greenwood yn nodi bod rhai garddwyr wedi gwrthyrru pla o ardd yn llwyddiannus trwy blannu marigolds (Calendula officinalis). Fel bonws ychwanegol, gwyddys bod marigolds yn gwrthyrru mosgitos i bob pwrpas.

Ffensio

Er mai ffens atal neidr ar gyfer eich iard neu ardd efallai yw’r dull mwyaf costus a mwyaf llafur-ddwys ar gyfer ailadrodd nadroedd, mae hefyd yn ddatrysiad effeithlon, hirdymor sy’n hollol eco-gyfeillgar. Er mwyn gwrthyrru nadroedd yn effeithiol, rhaid i'r ffens gyrraedd tua 6 modfedd i'r ddaear a gogwyddo tuag allan ar ongl 30 gradd. Mae brethyn caledwedd galfanedig trwm gyda rhwyll 1/4 modfedd yn cadw plâu serpentine rhag mynd i mewn.

Dulliau Eraill

Yn debyg i ffensys, mae trapiau twndis yn gweithredu fel dull rheoli neidr drugarog ar gyfer garddwyr organig. Er bod y rhan fwyaf o ymlidwyr neidr a brynir mewn siopau yn cynnwys y naphthalene carcinogen cemegol, mae rhai mathau naturiol yn dibynnu ar gynhwysion risg-isel, diogel yn amgylcheddol sy'n allyrru arogleuon sydd i ddrysu systemau cemosensory nadroedd. Er mwyn atal nadroedd rhag gwneud eu cartref yn eich gardd, cadwch eich glaswellt wedi'i docio'n daclus a'ch iard yn rhydd neu bentyrrau brwsh a malurion eraill.

Sut i wrthyrru nadroedd yn naturiol

Nodyn: Rwy'n aml yn gweld pobl yn awgrymu gwyfynod. Er nad yw'r rhain yn naturiol iawn beth bynnag, os gwelwch yn dda, peidiwch â gwneud hyn . Nid yn unig y gallai fod yn anghyfreithlon (mae defnyddio cynnyrch yn erbyn cyfarwyddiadau label yn drosedd) gall niweidio'ch plant, anifeiliaid anwes, da byw neu fywyd gwyllt arall.

Mae lemongrass yn berlysiau gwych i'w dyfu ar eich cartref. Mae'n gwrthyrru mosgitos, trogod, ac mae hefyd yn helpu i wrthyrru nadroedd.

Mae'n anhygoel o hawdd tyfu ac rydw i'n hoff iawn o sut mae'n edrych. Mae'n bert, effeithiol, ac mae ganddo nodweddion meddyginiaethol yn ogystal â defnyddiau coginio.

Bydd y perlysiau hwn yn helpu i gadw nadroedd i ffwrdd o'ch eiddo yn ogystal â throgod a mosgitos os caiff ei blannu o amgylch y perimedr. Rydyn ni'n potio ein un ni ac yn dod ag ef y tu mewn i'w gaeafu oherwydd ni all aros yn y ddaear yn ein hinsawdd. Rydyn ni'n rhoi sawl pot allan o amgylch ein dec trwy'r haf ac mae'n helpu i gadw'r holl gropian iasol a bwtiau brathu i ffwrdd. Mae'n bendant yn ffefryn ac rwy'n ei gwneud hi'n bwynt i'w dyfu bob blwyddyn.

Chwistrell garlleg

Credir bod garlleg yn un o'r planhigion gorau i'w ddefnyddio i wrthyrru nadroedd. Ac os ydych chi'n plannu garlleg, gorau oll. Ond, gallwch ddefnyddio peth o'ch garlleg ffres i wneud chwistrell y gallwch chi ei chwistrellu yn yr ardaloedd rydych chi am geisio cadw nadroedd allan ohonyn nhw. Mae'r chwistrell hon yn berffaith ar gyfer lleoedd fel drysau, silffoedd ffenestri a mynedfeydd cropian. Gellid ei ddefnyddio hefyd mewn ardaloedd o amgylch eich cwt ieir neu adeiladau allanol eraill. Ond rhagrybuddiwch mae'n cymryd swm gweddus a bydd yn rhaid i chi ei ailymgeisio bob tro y bydd hi'n bwrw glaw neu bob 2-3 wythnos.

Cyfarwyddiadau

  1. Rhowch ychydig o ddŵr (cwpl llwy fwrdd) yng ngwaelod cymysgydd. Ychwanegwch yr ewin o arlleg a'i gymysgu nes bod gennych past.
  2. Ychwanegwch yr olew a'i gymysgu ychydig yn fwy. Yna, arllwyswch yr hylif i mewn i jar a chadwch y caead ymlaen am o leiaf awr cyn ei ddefnyddio.
  3. Rhowch gwpl o ddiferion lle bynnag rydych chi am wrthyrru nadroedd. Drysau, silffoedd ffenestri, mynedfeydd cropian, o amgylch perimedr eich cartref, ble bynnag.
  4. Bydd angen i chi ailymgeisio'r datrysiad os yw'n bwrw glaw neu bob 2-3 wythnos er mwyn iddo aros yn effeithiol.

Mam mewn deddfau tafod

Gelwir tafod mam yng nghyfraith hefyd yn blanhigyn neidr. Mae'n amrywiaeth suddlon sydd â dail miniog. Nid oes ganddo arogl, yn wahanol i garlleg a lemongrass ond nid yw nadroedd yn gofalu am ei ymddangosiad. Mae'r math suddlon hwn o blanhigyn yn ddeniadol ac yn hawdd iawn i'w dyfu. Rhowch ddŵr iddo gwpl o weithiau'r wythnos ac rydych chi'n dda. Mewn hinsoddau cŵl fel ein un ni, mae hwn yn blanhigyn pot arall sy'n mynd allan yn y misoedd cynhesach. I lawr i'r de gallwch ei gadw yn yr awyr agored trwy gydol y flwyddyn.

Olew ewin a sinamon

Mae yna gynhyrchion ymlid neidr naturiol allan yna ac yn gyffredinol maen nhw'n cynnwys y ddwy olew hanfodol hyn. Gellir cymysgu'r olewau hyn gyda'i gilydd mewn rhannau cyfartal a'u chwistrellu o amgylch ardaloedd yr ydych am wrthyrru nadroedd ohonynt. Fodd bynnag, nid yw'r gymysgedd hon yn effeithiol iawn ar arwynebau caled. Mae angen rhywbeth hydraidd arnoch chi (fel dec pren) neu'r perimedr. Fel y chwistrell garlleg bydd yn rhaid i chi ailymgeisio hyn yn rheolaidd i weld ei fanteision.

Cadwch eich iard wedi'i thorri, chwynnu'ch gardd a'ch torth

Planhigion sy'n denu nadroedd. Mae llygod yn caru glaswellt tal, llwyni sydd wedi gordyfu, planhigion sydd wedi gordyfu, ac ardaloedd garddio lle mae llawer o orchudd. Gan fod llygod yn caru'r ardaloedd hyn, rydych chi'n mynd i ddod o hyd i nadroedd yno.

Rwy'n gwybod pa mor anodd y gall fod i gynnal popeth, yn enwedig pan fydd y rhan fwyaf ohonom yn gweithio yn ogystal â chartref. Ond, po fwyaf y tocio a glanhau'r ardaloedd o amgylch eich eiddo, y lleiaf tebygol y byddwch yn denu nadroedd. Rwy'n ceisio cadw ein iard wedi'i thorri o leiaf unwaith yr wythnos. Fe wnaethon ni symud ein gwesteia ymhellach o'r bloc sylfaen, a dwi'n ceisio ... ceisio cadw'r chwyn yn chwyn. Mae ein gardd yn eistedd y tu ôl i'n garej, felly gwn os nad wyf wedi ei chwynnu bydd llygod yn y garej a nadroedd yn llithro o amgylch yr iard (yn agos at ein cwt). Gall chwynnu fod yn waith caled ac yn cymryd llawer o amser, ond mae'n cadw'r nadroedd (a'r cnofilod) i ffwrdd.

Peidiwch â rhoi lle iddyn nhw guddio

Yr un syniad â'r glaswellt, y llwyni a'r ardd sydd wedi gordyfu. Mae llygod yn hoffi cuddio yn y mathau hynny o ardaloedd ac felly ... beth arall ydych chi'n mynd i'w ddarganfod yno? Nadroedd. Byddant yn gwyro i mewn yno yn aros am eu pryd nesaf a hefyd i aros o'r golwg ac yn y cysgod.

Os oes gennych bentyrrau o bren, metel, sbwriel, neu unrhyw beth arall fel y mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n ei wneud ... mae'n debyg y byddwch chi'n dod o hyd i nadroedd ynddo. Rydyn ni'n ceisio cadw ein pentyrrau mor isel â phosib a'u cadw'n codi o'r ddaear. Ar hyn o bryd mae gen i geffylau llifio yn dal ein pentwr coed oddi ar y ddaear. Nawr, pe bawn i'n gallu cadw'r pryfaid cop blaidd hynny i gyd allan o'r fan honno….

Cadwch fwydo wedi'i amgáu'n dynn

Unwaith eto gyda'r cnofilod. Lle rydych chi'n denu cnofilod, byddwch chi'n denu nadroedd. A byddai gadael bwyd ar agor allan yma yn arwain at raccoons y gymdogaeth yn cael gwledd beth bynnag y tu allan i'r cwt ieir. Cadwch yr holl borthiant, bwyd anifeiliaid anwes, cyw iâr, cwningen, ceffyl, gafr, beth bynnag sydd gennych chi ymlaen ... mewn cynhwysydd â chaead tynn arno. Rydym yn defnyddio trashcanau metel gyda chaeadau tynn i storio ein porthiant.

Beth bynnag a ddefnyddiwch, gwnewch yn siŵr bod y caead yn ffitio'n dda a cheisiwch beidio â thaenellu gormod o borthiant ar hyd a lled y ddaear os nad yw'ch ieir yn mynd i'w fwyta. Er bod ein un ni'n hoffi mynd i mewn i'r bowlen a'i chrafu ar hyd a lled y ddaear beth bynnag….

Os ydych chi'n cadw'r cnofilod allan, does gennych chi ddim problem gyda'r nadroedd. Nid yw hyn i ddweud nad ydyn nhw wedi dod o gwmpas, fe fyddan nhw, ond mae llai o gnofilod yn cyfateb i lai o weithgaredd neidr.

Mynnwch ychydig o ieir, moch a / neu ffowls gini

Y gwanwyn diwethaf fe wnaethon ni ychwanegu ffowlyn gini at ein haid o ieir a hwyaid. Cawsom 6, roedd rhywbeth yn bwyta 4 ohonyn nhw tra roedden nhw'n dal i fod yn keets eithaf ifanc ac mae gennym ni 2 ar ôl. Gallant fod yn annifyr. Gallant fod yn swnllyd. Nid nhw yw'r adar mwyaf disglair ar y blaned mewn gwirionedd. Ond, mae ganddyn nhw bersonoliaethau eithaf cŵl a byddan nhw'n bendant yn bwyta nadroedd. A thiciau. Ac fe wnaeth ein un ni hyd yn oed ymosod ar lwynog a oedd yn ceisio mynd i mewn i'r rhediad cyw iâr a mynd ar ôl ceiliog twyllodrus gan ein cymdogion (dal ddim yn gwybod sut y llwyddodd y ceiliog hwnnw i gyd yma ...).

Mae moch a hyd yn oed ieir hefyd yn ychwanegiadau gwych os ydych chi eisiau ychydig o hwyl ar eich cartref. Mae fy ieir yn mynd yn wallgof dros nadroedd, llyffantod, a llygod. Os ydyn nhw'n gweld un, fe fyddan nhw'n ei gael. Fe wnaethant grwydro ar man geni unwaith ... nid oedd yn gorffen yn dda i'r man geni. Ond beth bynnag, gall da byw fod yn hynod fuddiol mewn sawl ffordd. Gall yr adar a'r porcinau penodol hyn helpu i gadw'r nadroedd hynny i ffwrdd.

Dewiswch rai critters da byw, maen nhw'n fuddiol mewn cymaint o ffyrdd! Bydd ieir, moch ac adar gini i gyd yn ymosod ar nadroedd. Fe wnaethon ni ychwanegu adar gini ychydig dros flwyddyn yn ôl nawr ac er y gallan nhw fod ychydig yn swnllyd, ni fyddem yn eu tynnu o'n cartref ar unrhyw adeg yn fuan. Rwyf wedi eu gwylio yn bwyta chwilod a nadroedd ac yn ymosod ar lwynog a oedd yn ceisio mynd i mewn i'r rhediad cyw iâr. Nid ydyn nhw i bawb, ond rydyn ni'n gweld bod y buddion yn llawer mwy na'r swn y maen nhw'n gallu ei arddangos yn aml.

Mae yna sawl ffordd y gallwch chi wrthyrru nadroedd yn naturiol, ond dyma'r ffyrdd mwyaf effeithiol, mwyaf diogel i mi ddod o hyd iddyn nhw. Rwy'n gobeithio y gall rhywfaint o'r wybodaeth hon helpu i gadw'r slithers i ffwrdd o'ch cartref.

Awgrymiadau rheoli:

Cynnwys