Beth Mae'r Rhif 4 yn ei olygu'n broffwydolWhat Does Number 4 Mean Prophetically

Beth mae'r rhif 4 cymedrig yn broffwydol? . pedwar yw rhif y groes. Mae pedwar llythyr yn enw Duw: JHVH

Mae pedair afon yn llifo allan o Eden. Genesis 2:10 Pishon - Gihon - Tigris - Ewffrates

Gwyntoedd a Bwystfilod

Gwelais yn fy ngweledigaeth liw nos, ac wele bedwar gwynt y nefoedd yn cynhyrfu’r môr mawr. A daeth pedwar bwystfil mawr i fyny o'r môr, yn wahanol i'w gilydd. Daniel 7: 2

a bydd yn anfon ei angylion allan gyda galwad trwmped llwyth, ac yn ethol o'r pedwar gwynt, o un pen i'r nefoedd i'r llall. Mathew 24:31

Y Dillad

Pan oedd y milwyr wedi croeshoelio Iesu cymerasant ei ddillad a gwneud pedair rhan, un i bob milwr .. Ioan 19:23

Lasarus

Nawr pan ddaeth Iesu, gwelodd fod Lasarus eisoes wedi bod yn y bedd pedwar diwrnod . Ioan 11:17

Roedd Lasarus yn frawd i Mair a Martha. Gwaeddodd Iesu: Dewch Lasarus allan.

Joseff

Ymddangosodd angel i Joseff mewn breuddwyd bedair gwaith.

Breuddwyd gyntaf:

Dywedodd yr angel wrth Joseff am beidio ag ofni cymryd Mair am ei wraig, oherwydd yr hyn a genhedlwyd ynddo oedd o'r Ysbryd Glân. Dywedodd yr angel wrth Joseff y byddai gan Mair fab a'i enw oedd Iesu. Mathew 1: 20-21

Ail freuddwyd:

Dywedodd yr angel wrth Joseff am fynd â'i wraig a ffoi i'r Aifft. Mathew 2:13

Trydedd freuddwyd:

Dywedodd yr angel wrth Joseff y gallai ddychwelyd i wlad Israel. Mathew 2:20

Pedwaredd freuddwyd:

Dywedodd yr angel wrth Joseff symud i Nasareth. Mathew 2: 22-23

Y Gwersylloedd

Roedd pedwar gwersyll ar gyfer deuddeg llwyth Israel - un gwersyll ar gyfer pob grŵp o dri.

Arwyddluniau'r pedwar gwersyll oedd:

Y Llew

Y dyn

Y Tarw / ych

Yr Eryr

Yr Efengylwyr

Mae gan y pedwar Efengylwr yr un arwyddluniau:

Marc Sant - Y Llew

Mathew Sant - Y Dyn

Luc - Y Tarw / ychen

Sant Ioan - Yr Eryr

Y Creaduriaid

Yn Datguddiad 4: 6 - pedwar creadur wrth yr orsedd.

1. Roedd y creadur cyntaf fel llew.

2. Roedd yr ail greadur fel eryr yn hedfan.

3. Roedd y trydydd creadur fel dyn.

4. Roedd y pedwerydd creadur fel eryr yn hedfan .

Marchogion yr Apocalypse

Yn y Datguddiad - pedwar marchog yr Apocalypse.

1. Mae'r ceffyl cyntaf yn marchogaeth ceffyl gwyn.

Mae'n cario bwa ac yn cael coron. Ei allu yw concro.

2. Mae'r ail farchogwr yn marchogaeth ceffyl coch.

Mae'n cario cleddyf ac mae ganddo'r pŵer i dynnu heddwch o'r ddaear.

3. Mae'r trydydd marchog yn marchogaeth ceffyl du.

Mae ganddo gydbwysedd. Mae ganddo'r pŵer i ddod â newyn i'r byd.

4. Mae'r pedwerydd marchog yn marchogaeth ceffyl gwelw.

Mae'n cario cleddyf. Ei bwer yw marwolaeth ac mae Hades yn ei ddilyn.

Pedwar Marchog yr Apocalypse (1887) gan yr arlunydd Rwsiaidd Victor Mikhailovich Vasnetsov.

Mae pedwar yn symbol o ddiogelwch cartref, yr angen am sefydlogrwydd a chryfder ar sylfaen gadarn o werthoedd a chredoau.

Cynnwys