Beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn eich gwasgu mewn Hug?

What Does It Mean When Guy Squeezes You Hug

Dyma iaith gorff dyn sydd mewn cariad â chi

Sut ydych chi'n gweld bod gan ddyn ddiddordeb ynoch chi?

Rhaid imi gyfaddef nad yw hyn yn hawdd

Mae dynion yn greaduriaid cymhleth. Ac ni allwch bob amser ddweud wrthynt pan fydd mewn cariad â chi.Oni bai eich bod wedi dysgu fy nhriciau.

Rwyf wedi bod yn hyfforddwr dyddio ers blynyddoedd ac nid wyf wedi gwneud dim ond dod â dynion a menywod ynghyd. Yn yr holl flynyddoedd hynny, rwyf wedi hyfforddi miloedd o ddynion ac wedi dysgu yn union sut y gallai dynion ymddwyn pan fyddant yn hoffi menyw.

Dyna pam rydych chi'n cael y ddau ar bymtheg o signalau isod i weld a yw dyn mewn cariad â chi.

Nid y straeon safonol am iaith y corff fel gweld a yw ei freichiau wedi'u croesi oherwydd mae hynny'n golygu ei fod ar gau. Mae hynny'n llawer rhy syml.

Na, gallwch edrych yn llawer gwell ar sut mae dyn yn gyffredinol yn ymddwyn tuag atoch chi a'r bobl o'ch cwmpas. Os ydych chi'n gweld gwahaniaethau mwy arwyddocaol, fel ei fod yn eich trin yn llawer harddach yn barhaus na'r bobl o'ch cwmpas, yna mae hynny'n signal dibynadwy.

Nodyn: aseswch iaith y corff mewn clystyrau bob amser

Os ydych chi am brofi a yw'n hoff ohonoch chi, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn. Oherwydd ei bod yn demtasiwn dod i gasgliad yn syth ar ôl un signal.

Ond mae hyn yn beryglus.

Oherwydd bod yn rhaid ichi edrych ar glystyrau o ymddygiad bob amser. Os na welwch un signal ond wyth arwydd arall, yna gall yr wyth hynny bwyso'n llawer mwy sylweddol na'r un sy'n methu.

Felly edrychwch bob amser faint o'r signalau isod y gallwch chi eu ticio. Fe welwch fod yna lawer os yw dyn mewn cariad â chi mewn gwirionedd.

Hefyd, meddyliwch am eich cyn-gariadon ac a wnaethant eich trin felly ar ddechrau'r berthynas. Fe welwch fod yr ymddygiadau isod yn batrymau sy'n dod yn ôl gyda bron pob dyn pan fydd yn ceisio fflyrtio â chi.

Dyma nhw. Mae'r ddwy ar bymtheg o iaith y corff yn arwyddo bod dyn yn eich hoffi chi neu mewn cariad â chi:

Arwydd 1: Mae'n canolbwyntio'n llwyr arnoch chi

Mae'r hyn rydych chi'n ei wneud mewn diwrnod yn dibynnu ar yr hyn sydd bwysicaf yn eich barn chi.

Pan mae eisiau bwyd arnoch chi, rydych chi'n bwyta neu'n meddwl am fwyd os na allwch chi wneud hynny. Pan fydd syched arnoch chi, rydych chi'n yfed rhywbeth, neu rydych chi'n meddwl yn barhaus am wydraid oer o ddŵr.

Ac os ydych chi'n hoffi rhywun, yna rydych chi'n cael llawer o drafferth meddwl am rywbeth arall, heb sôn am ganolbwyntio ar rywbeth arall.

Sut olwg sydd ar hyn o ran iaith y corff mewn dyn?

Tybiwch eich bod chi'n siarad â dyn.

Mae'n gwyro'n ôl ac weithiau'n edrych ar ei ffôn. Os daw rhywun heibio pwy mae'n ei adnabod, mae'n cyfarch y person hwnnw. A chyn i chi ei wybod mae'n siarad â'r person arall.

Nid oes angen anymwybodol ar y dyn hwn am sgwrs hir gyda chi.

Ni all dyn yr ydych yn ei hoffi guddio hynny oherwydd bod ei gorff cyfan yn canolbwyntio arnoch chi.

Wrth gwrs, gan gynnwys ei lygaid.

Felly os nad yw dyn yn edrych ar ei ffôn symudol am eiliad, yn anwybyddu'n llwyr ei ffrindiau sy'n cerdded heibio ac yn pelydru yn ei holl agwedd bod gennych chi ei sylw Yna mae hynny'n edrych yn debycach iddo.

Y prawf gorau yw aros nes bod ei ffôn symudol yn canu.

Bydd y mwyafrif o bobl yn ei godi ar unwaith neu'n rhoi'r sylw angenrheidiol iddo. Ond bydd dyn yr ydych yn ei hoffi yn ei anwybyddu’n dawel neu ddim ond yn ei wthio i ffwrdd.

Arwydd 2: Mae'n nodio popeth rydych chi'n ei ddweud

Bydd dyn yr ydych yn ei hoffi yn cytuno â chi ar bopeth.

Mae hynny oherwydd nad yw'n gallu meddwl yn glir. Mae dyn sy'n sefyll o flaen menyw hardd yn dod yn llawer llai deallus.

Os yw'n hoff ohonoch chi, nid yw'n feirniadol.

Nid yn unig hynny, bydd yn rhoi'r holl le sydd ei angen arnoch chi i ddweud eich stori.

Mae hynny'n golygu ei fod yn nodio'n barhaus i ddangos i chi ei fod yn ei chael hi'n ddeniadol yr hyn rydych chi'n ei ddweud a'r hyn y dylech chi barhau i siarad.

Rwyf bob amser yn egluro i'm cleientiaid hyfforddi gwrywaidd y dylent fod yn ofalus gyda hyn. Nid yw'n braf, wrth gwrs, siarad â dyn nad yw'n rhoi damn o gwbl. Felly rydw i bob amser yn esbonio iddyn nhw y dylen nhw fod mor onest â phosib ynglŷn â'r hyn maen nhw'n ei wneud ac nad ydyn nhw'n ei gael yn ddiddorol.

Yn anffodus, gallaf roi'r hyn yr wyf am ei gynghori, cyn gynted ag y bydd yr un cwsmer o flaen menyw hardd, ni all ei helpu a rhoi'r un peth iddi ym mhobman.

Ac yn iaith ei gorff, mae'n dangos hyn trwy nodio yn barhaus.

Arwydd 3: Mae'n pwyso tuag atoch chi

Os ydych chi'n sefyll mewn tafarn ac yn edrych ar y dynion sy'n siarad â menyw, mae ffordd syml o weld pa un o'r dynion sydd ar yr addurn.

Nid oes ond rhaid ichi edrych ar ba ddyn sy'n gwyro'n agos at y fenyw

Er mwyn iddo symud ymlaen i ddod mor agos â phosib iddi.

Mae hyn yn rhywbeth y mae dynion yn ei wneud yn ddiarwybod. Nid yw'r mwyafrif yn ei sylweddoli o gwbl. Ni fyddwn yn tynnu sylw ato oherwydd cyhyd â'i fod yn anymwybodol, mae'n ffordd ddibynadwy i weld a yw'n eich addurno.

Rheswm arall pam mae rhai dynion yn pwyso ymlaen yw eu bod yn teimlo'n ansicr. Nid ydyn nhw'n gwybod yn sicr a ydych chi'n hoffi'r sgwrs gyda nhw. Os yw dyn yn nerfus, gall ei ddangos fel hyn.

Mae'r nerfau hyn yn gweithio er mantais i chi os ydych chi'n hoffi dyn

Mae dyn nerfus wedi buddsoddi'n emosiynol. Mae ei dawelu ar y fath foment yn sicrhau ei fod yn teimlo'n fwy gartrefol ac mae'r siawns bod rhywbeth yn codi rhyngoch chi yn cynyddu.

Arwydd 4: Mae'n chwerthin am eich holl jôcs (hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n ddoniol)

Rydych chi'n aml yn gweld grŵp o ddynion yn chwerthin yn uchel ar sylw gan fenyw ddeniadol, hefyd er nad yw'n ddoniol o gwbl.

Dyna beth sy'n digwydd i ddyn rydych chi'n ei hoffi

Mae eisoes yn eich cael chi'n ddeniadol, ac os ydych chi'n dweud rhywbeth sy'n edrych fel jôc, bydd yn bachu ar y cyfle i chwerthin. Pan mae pobl mewn cariad, mae hyn yn mynd i or-gyffroi, ac maen nhw'n gweiddi ar ei gilydd yn unig.

Maen nhw'n gweld y sylwadau gwirion yn ddoniol.

Os ydych chi eisiau gwybod a yw'n hoff ohonoch chi, gallwch chi tapio jôc lousy neu gyfrif stori ddiflas a gweld a yw'n cadw ei sylw.

Os oes rhaid iddo chwerthin am y peth hefyd, yna rydych chi'n lwcus ac yn eich cael chi'n ddeniadol.

Arwydd 5: Mae'n adlewyrchu iaith eich corff

Rydych chi'n mynd trwy'ch gwallt â'ch llaw, ac mae'n gwneud yr un peth. Neu rydych chi'n eistedd, ac mae'n dal ei goesau a'i gorff uchaf yn union yn yr un sefyllfa â chi.

Ar y fath foment mae'n eich adlewyrchu chi, fel mae arbenigwyr iaith y corff yn ei alw.

Mae hynny'n golygu ei fod yn cymryd yr un iaith gorff â chi.

Dim ond os yw'n teimlo'n gyffyrddus y bydd yn gwneud hynny. Ac os yw am i chi gael teimladau da gydag ef.

Po hiraf ac amlach y bydd yn gwneud hyn yn ystod sgwrs, yr uchaf yw'r siawns y bydd yn eich hoffi chi.

Arwydd 6: Mae'n chwilio am lawer o gyswllt llygad

Efallai mai dyma signal iaith y corff mwyaf hanfodol yr erthygl gyfan hon.

Trwy ddilyn llygaid rhywun, gallwch weld yr hyn y mae'r person hwnnw'n talu sylw iddo

Os yw ei lygaid arnoch chi trwy'r amser, mae'n golygu ei fod yn rhoi rhybudd i chi trwy'r amser.

Nid oes ond un rheswm am hyn, a hynny yw ei fod yn eich hoffi chi.

Rhaid cyfaddef, mae hyn yn berthnasol dim ond os ydych chi yn y dafarn neu gyda'ch gilydd mewn ffordd arall lle caniateir cyswllt rhamantus.

Os ydych chi'n eistedd yn y ffreutur gyda'ch cydweithiwr ac yn adrodd stori, mae'n gwneud synnwyr ei fod yn edrych arnoch chi trwy'r amser. Ond mewn sefyllfaoedd eraill, sefyllfaoedd yn ein hamser rhydd, mae'n llawer llai amlwg edrych ar rywun am amser hir. Dim ond os oes gan rywun rywbeth hardd i'w ddweud y byddwch chi'n gwneud hynny.

P'un a ydych chi'n hoffi'r person hwnnw.

Nid yw rhai dynion yn meiddio gwneud cyswllt llygad

Maen nhw'n edrych i ffwrdd pan geisiwch. Neu mae e ychydig yn swil. Nid yw hynny'n ymwybodol.

Gan amlaf, mae'n fwyaf dibynadwy os yw'n edrych arnoch chi'n barhaus, yn enwedig mewn lleoliad hyfryd fel tafarn neu glwb nos.

Arwydd 7: Mae ei lygaid yn crwydro yn achlysurol

Ac nid wyf yn golygu ei fod yn edrych ar y nenfwd na'i draed.

Bydd dyn sy'n eich cael chi'n ddeniadol yn dangos hyn oherwydd ei fod yn edrych ar eich corff trwy'r amser.

Yn aml mewn ffordd sydd ddim mor gynnil. Bydd dynion sydd â sgiliau cymdeithasol gwell yn gwybod sut i guddio hyn.

Wrth gwrs, nid yw'n gwrtais iawn ohono

Ac ni fyddaf yn dweud am yr hyn y mae'n meddwl amdano ar y foment honno. Ni ddylech ofyn iddo am hynny chwaith.

Ond os yw dyn yn edrych arnoch chi o ben i droed neu weithiau'n mynd yn sownd mewn rhai mannau o'ch corff gyda'i lygaid, Yna mae siawns gadarn y bydd yn eich gweld chi'n ddeniadol neu efallai hyd yn oed syrthio mewn cariad â chi.

Arwydd 8: Mae'n mynd yn nerfus wrth ffarwelio

Edrychwch:

Nid yw'r rhan fwyaf o ddynion mor hyderus ac nid ydynt yn gwybod sut i symud. Maen nhw'n gwneud rhywbeth yn unig. Yn aml yn y gobaith o fendithio.

Nid yw dyn nad yw'n debyg i chi yn mynd yn nerfus am ffarwelio.

Bydd yn dweud helo, yn eich cusanu ar eich boch neu law ac yn cerdded i ffwrdd yn dawel. Ond mae dyn sy'n ddeniadol i chi yn annhebygol o roi agwedd.

Nid yw'n gwybod a ddylai eich cusanu neu eich cyffwrdd mewn unrhyw ffordd arall.

Mae'r amheuaeth honno, wrth ffarwelio yn arwydd ei fod yn eich hoffi chi.

Os ydych chi'n ei hoffi hefyd, mae'n ddefnyddiol ei ddefnyddio trwy ei gyffwrdd eich hun. Gall hyn fod yn eithaf diniwed ond cadwch ef am amser hir. Yna gobeithio y bydd yn ddigon dyn i'ch cusanu.

Arwydd 9: mae'n eich cyffwrdd

Os ydych chi'n hoff o'ch gilydd, gobeithio, bydd sgwrs ar y cyd o iaith y corff yn cychwyn.

Mewn sgwrs o'r fath, mae'n eich cyffwrdd, ac rydych chi'n ei ateb ychydig yn ddiweddarach, eto trwy ei gyffwrdd.

Os ydych chi'n defnyddio'r sgwrs hon eich hun - sy'n ddoeth iawn i helpu dyn o'r fath i'ch addurno - yna mae'n hanfodol rhoi sylw i weld a yw ef yn atebion.

Os na fydd yn ymateb ac nad yw'ch cyffyrddiad yn ymateb, mae'n arwydd nad yw'n hoffi chi, Neu yn mynd yn nerfus iawn ynglŷn â chyffwrdd â menyw.

Bydd y mwyafrif o ddynion yn cymryd pob cyfle i gyffwrdd â chi os ydyn nhw'n eich cael chi'n ddeniadol

Er nad ydyn nhw fel rheol yn meiddio gwneud cystal, os ydyn nhw'n teimlo bod yr arfordir yn ddiogel, byddan nhw'n gwneud hynny heb os.

Arwydd 10: Mae ei agwedd yn newid yn llwyr pan fydd yn siarad â chi

Yr hyn sy'n bwysig iawn i'w wirio yw ei fod yn eich trin chi'n wahanol na menywod eraill.

Mae hynny'n arwydd sicr ei fod yn eich hoffi chi ac nad yw'n nerfus am fenywod yn gyffredinol.

Felly edrychwch yn ofalus ar sut mae'n siarad â menywod eraill

  • Os ydych chi'n ei weld yn siarad yn yr un modd, mae hyn yn arwydd nad oes unrhyw beth anarferol yn digwydd.
  • Ond os gwelwch ei fod yn eich cyffwrdd ac yn eich trin yn wahanol na'r menywod eraill hynny, mae'n debyg ei fod yn golygu ei fod yn eich hoffi chi'n well na'r gweddill.

Bydd yn dod yn fwy nerfus yn eich achos chi a bydd yn ceisio eich cyffwrdd yn amlach. Neu newid ei naws gyfan a'i fynegiant wyneb.

Mae gan fenywod hyn yr un mor dda â dynion

Os ydych chi'n sefyll o flaen dyn deniadol, rydych chi'n siarad yn wahanol iawn na sefyll o flaen dyn nad yw'n gwneud llawer i chi. Mae eich agwedd gyfan yn newid a gall pobl weld hyn gennych chi.

Dim ond addurnwyr profiadol iawn fel dynion a chwaraewyr drwg sy'n llwyddo'n berffaith i gadw'r ymadroddion hyn yn gudd. Ond mae'r dyn tŷ-gardd-a-chegin arferol yn ei chael hi'n anodd iawn, ac rydych chi'n ei weld ar unwaith pan fydd yn dod o hyd i fenyw yn unigryw.

Arwydd 11: Bydd yn eistedd mor agos atoch â phosibl

Bydd dyn sydd eisiau eich sylw yn ceisio helpu tynged.

Mae'n gobeithio y byddwch chi'n ei gyffwrdd yn hwyr neu'n hwyrach neu y bydd yn cyffwrdd â chi. Dyna pam ei fod yn mentro trwy edrych am eich agosrwydd.

Mae'n gwneud hyn trwy eistedd neu sefyll yn agos atoch chi

Po fwyaf caredig y mae pobl yn dod o hyd i'w gilydd, po fwyaf y gallant fynd i mewn i ofod personol ei gilydd.

Os edrychwch ar grŵp o bobl, yn aml gallwch weld pwy yw'r cyplau trwy edrych ar ba mor agos yw pobl at ei gilydd.

Bydd dyn yr ydych yn ei hoffi yn edrych am yr agosrwydd hwnnw

  • Gallwch chi ddangos iddo nad ydych chi ei eisiau trwy gymryd ychydig o gamau yn ôl neu i'r ochr. Mae hynny'n arwydd amlwg iddo nad oes unrhyw beth arall ynddo.
  • Ond os ydych chi'n gweld y dyn hwn yn ddeniadol, gallwch chi ddangos hyn iddo trwy gymryd ychydig o gamau ymlaen neu eistedd wrth ei ymyl. Mae popeth sy'n lleihau'r pellter rhyngoch chi'n gweithio.

Dyna pam yr wyf bob amser yn argymell eistedd ochr yn ochr ar ddyddiadau.

Mae hyn yn llawer gwell oherwydd bod gennych chi lai o bellter rhwng y ddau ohonoch. Mae sgwrs â chyffyrddiadau hyd yn oed yn fwy cyfforddus hefyd. Felly mae dyddiadau lle rydych chi'n eistedd wrth ymyl eich gilydd yn lle gyferbyn â'ch gilydd lawer gwaith yn well.

Arwydd 12: Nid yw'n ei hoffi pan fyddwch chi'n siarad â dynion eraill

Os siaradwch â dyn yr ydych ei eisiau, ni fydd yn ei werthfawrogi os bydd dyn arall yn ymuno â'r sgwrs.

Ni fydd yn rhoi'r golau iddo yn ei lygaid.

Mae hynny, wrth gwrs, ychydig yn blentynnaidd ond yn anffodus, dyna sut mae'n mynd.

Mae pob dyn yn ymateb yn wahanol pan ddaw ail ddyn i siarad gyda'i gariad.

  • Mae rhai yn dod yn ymosodol, ond gadewch i ni obeithio nad yw'r dyn yr ydych chi'n ei hoffi mor anghysylltiol â hynny.
  • Mae dynion eraill yn dod yn dawel.
  • Ac mae dynion eraill yn ceisio cymryd yr awenau yn ôl trwy orliwio neu ffrwgwd i greu argraff arnoch chi yn fwy na'r dyn arall a ymunodd.

Yr unig amrywiad nad yw'n bodoli yw'r dyn sy'n caniatáu i'r dyn arall ddod i gysylltiad â chi.

Os nad yw dyn yn poeni bod dyn rhyfedd yn adrodd ei fod wedi siarad â chi, mae'n debyg nad yw'n hoffi chi fel yr oeddech chi'n meddwl i ddechrau.

Mae dynion yn genfigennus yn unig ac mae ganddyn nhw ysfa gystadleuol ymysg ei gilydd. Felly rydych chi bron bob amser yn sylwi pan ddaw herwgipiwr newydd ar yr arfordir.

Arwydd 13: Mae'n eich cofleidio

Mae yna syniad rhyfedd na fyddai dynion yn hoffi cwtsio.

Mae rhywfaint o wirionedd yn hynny.

Oherwydd nad yw dynion yn hoffi cwtsio gyda phobl, nid ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu denu. Gall menywod gofleidio pawb, ond fel rheol mae gan ddynion lai o angen am y cyswllt hwnnw.

Os yw'n eich cofleidio, mae'n golygu ei fod yn eich hoffi chi yn fawr iawn

Ond os yw'n ei wneud yn aml ac yn aml, mae'n debyg ei fod yn golygu ei fod eisiau i chi neu hyd yn oed syrthio mewn cariad â chi.

Ni fydd dyn yn bwrw ymlaen oni bai bod ganddo deimladau cryf. Mae yn ei DNA i fod yn garedig â chi pan mae mewn cariad â chi, ond mae'n llawer llai cyfeillgar i weddill y byd.

Arwydd 14: Mae'n ymbalfalu wrtho'i hun pan fydd yn eich wynebu

Os yw'n mynd yn fwy nerfus pan fyddwch chi'n cwrdd ag ef, mae hynny'n arwydd da.

Edrychwch:

Mae dyn eisiau gwneud argraff dda ar fenyw y mae'n ei hoffi. Mae ganddo lawer i'w gynnig am hynny. Ond mae'n debyg nad oes ganddo syniad sut i wneud hynny.

Mae hynny oherwydd, yn syml, does ganddo ddim syniad sut mae menywod wedi'u strwythuro ac nid oes ganddyn nhw'r sgiliau cymdeithasol i'ch llys chi.

O leiaf, mae hynny'n berthnasol i'r dyn cyffredin. Mae yna ddynion â mwy o brofiad sy'n gwybod yn union sut i droi menyw o gwmpas. Ond ni all y mwyafrif o ddynion wneud hyn ac felly maent yn mynd yn nerfus pan fyddant yn wynebu menyw newydd.

Os gwelwch ei fod yn dechrau ffidlo ag ef ei hun, yna gwyddoch fod gennych bris

Gallwch ei weld trwy chwarae gyda'i ddillad neu drin ei ddwylo'n anghyffyrddus.

Neu unrhyw signal arall lle mae'n gwneud symudiadau bach nad oes unrhyw bwrpas arall iddynt na cholli egni nerfus. Yna mae'n arwydd cryf bod mwy yn digwydd a'i fod yn eich hoffi chi lawer mwy na'r cyfartaledd.

Felly peidiwch â bod yn swil pan welwch ddyn yn ffidlan.

Mae'n golygu ei fod naill ai ychydig yn ofni amdanoch chi neu ei fod yn eich hoffi chi. A chan eich bod yn fenyw gref, annibynnol, mae siawns yr olaf ychydig yn uwch.

Arwydd 15: Mae'n dangos hoffter yn gyhoeddus

Gall dyn fod yn braf i chi pan fyddwch chi ar eich pen eich hun.

Ond beth yw signal grymus os yw'n dangos pob un o'r uchod yn gyhoeddus

Mae hynny'n golygu nad yw dyn yn ofni ei deimladau. Neu ei fod yn eich hoffi gymaint fel nad yw hyd yn oed yn ymwneud â'i emosiynau.

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn bryderus iawn am eu delwedd. Nid ydyn nhw eisiau edrych yn wan neu'n ludiog yng ngolwg dynion eraill. Ond nid yw dyn sydd mewn cariad yn poeni mwyach. Nid yw'n ymwneud ag ef mwyach.

Yn lle, dim ond amdanoch chi y mae'n meddwl.

O ganlyniad, mae am eich cyffwrdd yn barhaus

Hefyd yn gyhoeddus. Mae hyd yn oed yn falch ei fod yn gallu mynd ar y stryd gyda dynes mor neis fel chi ac mae am ddangos pawb i chi.

Mae'n debyg bod dyn sy'n dangos hoffter yn gyhoeddus - fel gyda'r signalau a eglurais uchod - yn eich hoffi chi fwy neu lai.

Arwydd 16: Mae'n eich amddiffyn chi

Dyn sy’n gadael ichi gerdded ar du mewn y stryd fel ei fod yn eistedd rhyngoch chi a’r traffig, dyna ddyn yr ydych yn ei hoffi.

Mae'r holl ystumiau dewr hynny yn dangos ei fod yn ymwybodol (neu'n ddiarwybod) yn eich trin fel ei gariad.

Enghraifft arall:

Pan fydd grŵp o ddynion yn cyrraedd, mae'n gafael yn gadarnach neu'n ei wasgu i adael i chi wybod eich bod chi'n ddiogel. Neu os ydych chi mewn disgo neu dorf, mae'n cysgodi'ch corff gyda'i gorff ei hun fel nad oes neb yn taro i mewn iddo.

Mae'r rhain yn ddarnau o ddyn cyntefig sy'n cael ei yrru gan testosteron a fydd yn cynnig eich gŵr os yw'n hoff iawn ohonoch chi.

Arwydd 17: Mae'n chwilio am esgus i fod yn agos atoch chi

Dyn sy'n eich gweld chi'n amlach nag y byddech chi'n ei ddisgwyl. Dyna ddyn sy'n ddeniadol i chi.

Po uchaf yw'r esgus y mae'n ei ddefnyddio i fod yn eich cymdogaeth, yr uchaf yw'r siawns y bydd yn eich gweld chi.

Mae dynion sy'n eich hoffi chi, yn gwasgu pob math o droadau i gael mwy o amser gyda chi.

Mae hyn yn amrywio o wneud esgusodion am fod yn eich ardal yn amlach trwy leoli eich hun yn y fath fodd fel eich bod yn dod atynt yn amlach.

Bydd yn eich synnu beth mae dynion ffrils gwallgof yn ei chwarae sydd mewn cariad â chi.

Ni allant ei helpu.

Mae eu hawydd am y fenyw arbennig honno wedi herwgipio Eu hymennydd.

Rydych nawr yn gwybod y signalau y gallwch chi weld a yw'n hoff ohonoch chi

Fel y dywedais o'r blaen: Po fwyaf o arwyddion y mae'n eu dangos, y mwyaf hyderus y gallwch chi betio ei fod yn eich hoffi chi.

Ydych chi'n sylwi ei fod yn gwneud rhai o'r uchod? Yna mae gen i rywbeth hardd i chi.

Ond hyd yn oed os nad yw'n sgorio'n uchel iawn, rhowch sylw:

Rwyf wedi ysgrifennu adroddiad gyda'r # 1 peth y mae dynion ei eisiau gan fenyw. Nid yw menywod sy'n deall y tric seicolegol syml hwn yn cael unrhyw drafferth gwneud dyn mewn cariad â nhw.

Felly os ydych chi'n ansicr a yw'n hoff ohonoch chi neu a ydych chi am ei wneud hyd yn oed yn fwy mewn cariad, cofrestrwch isod trwy adael eich cyfeiriad e-bost. Byddwch yn derbyn yr adroddiad fy mod yn galw’r Men’s Secret ar unwaith yn eich blwch derbyn am ddim.

Cynnwys