A ellir dychwelyd car sydd newydd ei brynu?

Se Puede Devolver Un Auto Reci N Comprado

A ellir dychwelyd car sydd newydd ei brynu?

Mae'n y bore ar ôl i chi brynu'ch car newydd gwych ac rydych chi'n deffro i cwlwm yn y stumog . Mae'r car yn ymddangos yn sydyn gormod i'ch anghenion, mae'r taliadau misol yn uchel, a gwnaethoch brynu gwarant ddrud . Stori hir yn fyr, ydych chi am ddychwelyd y car .

Mae'r mwyafrif o siopau yn caniatáu ichi ddychwelyd dillad a chynhyrchion am ad-daliad os ydych chi'n difaru am y pryniant. Ond go brin bod hynny'n wir erioed y ceir newydd , y mae'r polisïau a'r deddfau dychwelyd ac ad-daliad yn hynod o gaeth ar eu cyfer. Fodd bynnag, mae pobl ag edifeirwch prynwr yn gofyn i ni trwy'r amser: A allaf ganslo'r trafodiad?

O ran ceir newydd, mae'r atebion yn na ac efallai . (Os ydych chi'n brynwr ceir ail-law , efallai y bydd gennych well lwc pan dychwelyd y car , ond mae'r cyfan yn dibynnu ar y nodi fy mod i'n byw yn a pholisïau pob deliwr).

Ar gyfer ceir newydd, gellir crynhoi'ch hawliau cyfreithiol yn yr ymadrodd a geir ar wal llawer o swyddfeydd gwerthu delwyr: Nid oes unrhyw gyfnod oeri.

Y 'rheol oeri ffederal'

Efallai eich bod wedi clywed bod a rheol ffederal o oeri ar gyfer rhai pryniannau. Mae rheol o'r fath yn bodoli, ond ei phrif nod yw amddiffyn defnyddwyr rhag tactegau gwerthu pwysedd uchel o ddrws i ddrws. Nid yw'n berthnasol yn benodol i gerbydau modur. Os gwnaethoch lofnodi'r contract gwerthu, chi sy'n berchen ar y car. Ac mae'r gyfraith ar ochr y gwerthwr.

Felly beth allwch chi ei wneud gyda'r cwlwm hwnnw yn eich stumog? Dyma lle mae'r efallai'n dod i mewn. Yn y bôn, mater i'r deliwr yw datrys y fargen. Er bod perchnogion busnes yn amlwg eisiau i gwsmeriaid wneud hynny byddwch yn fodlon , mae dadwneud prynu car yn gur pen costus i ddeliwr ceir. Ond mae yna adegau pan mai dyna'r peth iawn i'w wneud. Dyna'r safbwynt a fynegir yn Dad-ddirwyn Bargen , erthygl mewn post deliwr, Ystafell Arddangos F&I y , ysgrifennwyd gan Marv Eleazer, Prif Swyddog Ariannol Langdale Ford yn Valdosta, Georgia.

Allwch chi ddadwneud eich pryniant o gar newydd? Yr atebion i'r cwestiwn hwnnw yw 'na' ac 'efallai'.

Wrth annerch gweithwyr proffesiynol gwerthu ceir eraill, mae Eleazer yn ysgrifennu: Mae yna sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i ni lyncu ein balchder a dioddef y drafferth o gau bargen. Mae'n mynd ymlaen i fynd i'r afael â sawl sefyllfa benodol: os nad yw'r car yn perfformio fel yr addawyd, os yw'r prynwr wedi cam-gynrychioli'ch sgôr credyd, ac os yw'r gwerthwr wedi gorymateb ac wedi methu ag anrhydeddu'r cytundeb.

Yn amlwg, mae dadwneud bargen yn faes llwyd, a dylech fynd at y gwerthwr yn ofalus gyda chais o'r fath. Er bod pob sefyllfa yn wahanol, gadewch inni edrych ar dri senario cyffredin.

‘Mae gen i edifeirwch y prynwr’

Nid oes gan fwyafrif helaeth y delwriaethau ceir bolisïau ysgrifenedig sy'n caniatáu ichi derfynu'r cytundeb prynu rydych wedi'i lofnodi. Mae hyn yn golygu mai amddiffyn eich achos yn unig yw eich unig ddewis. Gallwch ddweud eich bod wedi darganfod nad ydych yn hoffi'r car neu y bydd yn ymestyn eich cyllideb ac yn eich rhoi mewn trafferthion ariannol.

Os oes gennych edifeirwch y prynwr, gallwch ffonio'r gwerthwr trwy garedigrwydd yn gyntaf, ond byddwch yn barod i gysylltu â rhywun sy'n uwch yn rheolaeth y deliwr, fel y rheolwr gwerthu, y rheolwr cyffredinol, neu'r perchennog. Dim ond yn ôl disgresiwn y deliwr y caiff y pryniant ei ddadwneud. Gwnewch eich galwad ar ddiwrnod busnes yn lle penwythnos.

'Rydw i wedi cael fy nhwyllo'

Os na wnaeth y gwerthwr ceir y buoch yn gweithio ag ef gadw ei addewidion neu os ydych yn amau ​​twyll, efallai y bydd gennych achos. Ond peidiwch â gwneud cyhuddiadau gwyllt a di-sail. Yn lle hynny, defnyddiwch ba bynnag ddogfennaeth y gallwch chi ddod o hyd iddi.

Mae defnyddwyr sy'n beirniadu'r pris, yn rhannol o leiaf, ar fai. Mae paratoi ac ymchwilio yn hanfodol i bryniant mor fawr, ac os ydych chi ar drothwy bargen yn yr ystafell arddangos ac yn meddwl nad oes gennych chi ddigon o wybodaeth i symud ymlaen, peidiwch â gwneud hynny. Gwell peidio â phrynu'r car na dadlau, ar ôl y ffaith, eich bod wedi talu gormod. Eich bet orau yw gwneud eich ymchwil prisio ar-lein a tharo bargen bron yn ddi-boen gyda rheolwr gwerthu rhyngrwyd y deliwr.

‘Mae gen i lemwn’

Mae'n cymryd amser ac ymweliadau mynych â'r bae gwasanaeth i sefydlu'n gyfreithiol bod car yn lemwn i gerbyd gael ei ystyried o dan y Deddf Lemon . Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu'r deddfau lemwn yn eich gwladwriaeth i helpu i benderfynu ai dyma'r cam gweithredu cywir. Ond weithiau bydd prynwr yn penderfynu'n gyflym bod y car yn ddiffygiol ac eisiau ei gyfnewid am un gwahanol neu ganslo'r fargen.

Mewn sefyllfaoedd lle mae problem amlwg gyda char newydd, bydd y deliwr yn aml yn ei atgyweirio o dan warant. Os nad oes gwarant, fel sy'n wir gyda llawer o geir ail-law, gallwch barhau i wthio i'r car gael ei atgyweirio. Cymhelliant y deliwr i wneud atgyweiriadau o'r fath yw adeiladu ewyllys da a denu cwsmeriaid sy'n ailadrodd.

Persbectif y gwerthwr

Mae'n ddefnyddiol deall safbwynt y deliwr i ddod o hyd i ateb derbyniol i'r broblem hon. Dywedodd Eleazer wrth Edmunds: Nid oes problem na ellir ei datrys pan fydd pobl yn cymryd agwedd aeddfed. Mae delwyr wir yn chwilio am fusnes ailadroddus ac yn mynd i drafferth mawr i greu amgylchedd sy'n meithrin perthnasoedd tymor hir â'u sylfaen cwsmeriaid.

Wedi adio: Y ffordd orau i ddatrys y camddealltwriaeth hyn yw dim ond dychwelyd i'r deliwr a gofyn am gael siarad â'r rheolwr mewn cywair tawel. Mae'r ddrama a'r sgrechian yn drawiadol. Gofynnwch am help ie.

Mewn achosion o edifeirwch prynwr, efallai pe bai rhywun yn prynu gormod o gar ar gyfer ei gyllideb, dywedodd Eleazer y gallai'r deliwr fod yn barod i'w roi mewn cerbyd â phris prynu is. Ond nid oes rheidrwydd ar ddosbarthwyr i wneud hynny'n gyfreithiol nac yn foesol.

Os nad ydych chi'n dal i gael boddhad

Os yw'ch cwynion yn rhedeg yn ddwfn, neu os ydych chi wedi cwyno i'r deliwr yn ofer, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud o hyd. Yn amlwg, gallwch logi cyfreithiwr a siwio’r deliwr. Ond mae hyn yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser. Felly gadewch i ni edrych ar opsiynau eraill.

Gallwch ffeilio cwyn yn erbyn y deliwr trwy asiantaethau'r wladwriaeth a lleol. Ewch i'r wefan i gael Adran Cerbydau Modur eich gwladwriaeth i weld a oes ffordd i ffeilio cwyn.

Mae swyddfa atwrnai cyffredinol eich gwladwriaeth yn lle arall i chwilio am wybodaeth ar ffeilio cwyn yn erbyn deliwr ceir. Mae Cymdeithas Genedlaethol Atwrneiod Cyffredinol yn rhestru atwrneiod cyffredinol y wladwriaeth a'r gwefannau ar gyfer eu swyddfeydd. O'r fan honno, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y deddfau a'r broses gwyno.

Rhodfa arall yw'r Better Business Bureau. Yn ddelfrydol, yr amser i wirio cwynion defnyddwyr yn y deliwr yw cyn prynu car. Mae'r un peth yn wir am raddfeydd ac adolygiadau delwyr ac adolygiadau ar-lein eraill fel y rhai sy'n cael eu postio ar Google neu Yelp. Ond ar ôl y ffaith, gallwch gael y BBB i roi rhywfaint o bwysau ar y deliwr i ddatrys anghydfod. Ar ben hynny, gallai bygwth rhoi sgôr neu adolygiad gwael i ddeliwr ar-lein, neu mewn arolwg gwneuthurwr ôl-brynu, fod â rhywfaint o bwysau.

Osgoi'r broblem

Er efallai y gallwch roi pwysau ar ddeliwr i fynd â char yn ôl, mae'n well o lawer osgoi anawsterau o'r fath yn y lle cyntaf. Os ydych chi'n anghyfarwydd â'r contract gwerthu, gofynnwch iddo gael ei e-bostio atoch cyn derbyn y nwyddau. Hyd yn oed os yw'r rheolwr cyllid yn tynnu llun o'r dudalen brisio contractau a'i hanfon atoch trwy e-bost neu neges destun fel delwedd, mae'n rhoi cyfle i chi ei hadolygu a'r holl brisiau.

Pan fydd yr atebion i'ch cais i gau bargen yn debygol o fod yn ddim neu efallai, mae'n well byth peidio â rhoi eich hun yn y sefyllfa o ofyn. Osgoi'r datgysylltiad trwy fod yn brynwr car parod sy'n gwybod prisiau ceir, yn darllen y contract gwerthu yn ofalus, ac yn archwilio'r car yn drylwyr cyn cymryd perchnogaeth.

Cynnwys