Pam fod fy iPhone yn dweud ei fod yn chwilio? Dyma'r ateb!Por Qu Mi Iphone Dice Que Est Buscando

Mae'r bariau signal yng nghornel chwith uchaf eich iPhone wedi cael eu disodli gan 'Chwilio ...', ond mae'r person nesaf atoch chi'n sgwrsio'n normal. A yw'r antena wedi torri? Ddim o reidrwydd. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae eich iPhone yn dweud chwilio Y. sut i wneud diagnosis a datrys y broblem .Pam mae'ch iPhone yn dweud 'Chwilio ...'

Cyn gynted ag y gwelant 'Chwilio ...', mae llawer o bobl yn tybio bod yr antena adeiledig ar eich iPhone wedi torri ac yn anelu'n syth am yr Apple Store.Er ei bod yn wir bod antena fewnol ddiffygiol can achosi problem chwilio'r iPhone, fodd bynnag, nid dyma'r yn unig achos posib. Dechreuwn yma:  • Os cafodd eich iPhone ei falu'n ddarnau yn ddiweddar neu ei ollwng yn y toiled, mae'n debygol iawn bod yr antena fewnol wedi torri ac mae angen atgyweirio'ch iPhone. (Ond yn dal i weld y camau datrys problemau yn yr erthygl hon)
  • Os stopiodd antena eich iPhone weithio yn sydyn heb unrhyw ymyrraeth gorfforol, mae'n debygol iawn y bydd a problem meddalwedd yn achosi i'ch iPhone ddweud “Chwilio ...”, ac efallai y gallwch ddatrys y broblem eich hun.

Er ei bod yn wir mai antena eich iPhone yw'r hyn y mae tyrau ffôn symudol yn edrych amdano, gall materion meddalwedd ymyrryd â'r ffordd y mae eich iPhone yn cyfathrebu â'r antena adeiledig a gall hynny wneud i'ch iPhone ddweud 'Chwilio ...'.

Sut I Atgyweirio iPhone Sy'n Dweud Chwilio

Os yw'ch iPhone yn dweud 'Chwilio ...' Fe'ch tywysaf trwy'r broses datrys problemau a'ch helpu i ddatrys y broblem, os can datrys gartref. Yn gyntaf, rydw i'n strwythuro fy erthyglau gyda'r atebion syml, ac yna rydyn ni'n symud ymlaen i'r atebion mwy cymhleth os oes angen. Os yn y broses rydym yn darganfod hynny mewn gwirionedd Mae yna problem caledwedd gyda'ch iPhone, byddaf yn egluro rhai opsiynau da i gael help gan weithwyr proffesiynol.

1. Diffoddwch eich iPhone a'i droi ymlaen eto

Mae'n ddatrysiad syml, ond mae troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto wedi bod yn ddull profedig ac yn datrys problemau sylfaenol yr iPhone yn wirioneddol. Nid oes angen i chi ddeall y rhesymau technegol pam y gall troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto helpu.Digon yw dweud, mae llawer o raglenni bach nad ydych chi'n eu gweld yn rhedeg ar eich iPhone yn gyson ac yn gwneud popeth o wirio'r cloc i (fe wnaethoch chi ei ddyfalu) gan gysylltu â thyrau ffôn symudol. Mae diffodd eich iPhone yn cau'r holl raglenni bach hyn ac yn eu gorfodi i gychwyn eto. Weithiau dyna'r cyfan sydd ei angen i ddatrys problemau iPhones.

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X neu fodel mwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint i gyrraedd y sgrin 'sleid i bweru'. Llithro'r eicon ar draws y sgrin gyda'ch bys ac aros i'ch iPhone ddiffodd.

Gall iPhone gymryd hyd at 20 eiliad i gau i lawr yn llwyr. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

2. Diweddaru Gosodiadau Cludwyr, Os Gallwch Chi

Fel y gallwch ddychmygu, mae llawer yn digwydd y tu ôl i'r llenni i gadw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith diwifr. Heddiw, cymeraf yn ganiataol, ond mae technoleg yn anhygoel . Wrth i ni yrru, mae ein signal cellog yn cael ei drosglwyddo'n ddi-dor o un twr i'r nesaf, ac mae'n ymddangos bod galwadau yn dod o hyd i ni unrhyw le yn y byd. byd - cyn belled nad yw ein iPhones yn dweud 'Chwilio ...'.

O bryd i'w gilydd, mae darparwyr gwasanaeth diwifr yn rhyddhau diweddariadau meddalwedd sy'n newid y ffordd y mae eich iPhone yn rhyngweithio â'r rhwydwaith cellog. Weithiau mae'r diweddariadau hyn yn trwsio materion a all beri i'ch iPhone ddweud 'Chwilio ...' trwy'r amser. Yn anffodus, nid oes gan iPhones botwm 'Gwiriwch am ddiweddariad gosodiadau cludwyr', oherwydd byddai hynny'n rhy hawdd.

Sut I Wirio Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr Ar Eich iPhone

  1. Cysylltu â Wi-Fi.
  2. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Amdanom
  3. Arhoswch 10 eiliad.
  4. Os oes diweddariad ar gael, bydd ffenestr yn ymddangos yn gofyn a ydych chi am ddiweddaru eich gosodiadau cludwr. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch I ddiweddaru neu Derbyn . Os na fydd unrhyw beth yn digwydd, mae eich gosodiadau cludwr eisoes yn gyfredol.

3. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Efallai ei fod yn ymddangos yn amlwg, ond yn aml rwy'n ei chael hi'n ddefnyddiol ailddatgan y broblem oherwydd ei bod yn egluro'r datrysiad: ni all iPhone sy'n dweud “chwilio…” gysylltu â'r rhwydwaith cellog. Yn waeth byth, bydd eich batri yn dechrau draenio'n gyflym, oherwydd bydd iPhone yn defnyddio mwy o bŵer pan ceisiwch cysylltu pan feddyliwch nad oes rhwydwaith cellog ar gael. Yn aml bydd datrys y broblem “Chwilio…” hefyd yn trwsio'r materion bywyd batri .

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith adfer gosodiadau data symudol eich iPhone i ddiffygion ffatri. Mae'n ffordd hawdd o ddileu'r siawns y bydd newid damweiniol yn yr app Gosodiadau yn atal eich iPhone rhag cysylltu â'r rhwydwaith. Mae ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ar eich iPhone hefyd yn dileu'r holl rwydweithiau Wi-Fi sydd wedi'u cadw a'u cyfrineiriau o'ch iPhone, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich cyfrinair Wi-Fi cyn gwneud hynny.

I ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod , cyffwrdd Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith , nodwch eich cyfrinair a thapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, arhoswch ychydig eiliadau i weld a yw'r broblem 'Chwilio ...' yn diflannu. Os na, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

ailosod, yna ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone

4. Datrys Problemau gyda'ch Cerdyn SIM

Mae gan bob iPhones gerdyn SIM bach y mae cludwyr diwifr yn ei ddefnyddio i nodi iPhones penodol ar eu rhwydwaith. Mae eich cerdyn SIM yn rhoi ei rif ffôn i'ch iPhone yw'r hyn sy'n dweud wrth eich gweithredwr eich bod chi. Mae problemau cardiau SIM yn rheswm cyffredin pam mae iPhones yn dweud 'Chwilio ...'.

Mae fy erthygl ar broblem debyg, beth sy'n digwydd pan fydd eich iPhone yn dweud 'Dim SIM', yn esbonio . Perfformiwch gamau 1 trwy 4 a dewch yn ôl yma os yw'ch iPhone yn dal i ddweud 'Chwilio ...'.

5. Perfformiwch Adferiad DFU o'ch iPhone (ond darllenwch y rhybudd, yn gyntaf)

Mae'r firmware o'ch iPhone yw'r rhaglennu sy'n rheoli caledwedd eich iPhone, gan gynnwys yr antena. Fe'i gelwir yn gadarnwedd oherwydd go brin ei fod byth yn newid , yn wahanol i feddalwedd (mae'n newid trwy'r amser) neu galedwedd (dim ond oni bai eich bod yn disodli cydran ar eich iPhone yn gorfforol).

Fel meddalwedd, gall cadarnwedd eich iPhone fynd yn llygredig. Pan fydd hynny'n digwydd, yr unig ffordd i'w atgyweirio yw gwneud math arbennig o adferiad o'r enw adfer DFU. Mae DFU yn sefyll am Diweddariad Cadarnwedd Dyfais .

Mae adfer iPhone yn dileu popeth arno ac yn adfer eich meddalwedd i leoliadau ffatri. Fel arfer, mae'r defnyddiwr yn gwneud copi wrth gefn o'u iPhone i iCloud neu iTunes, yn defnyddio iTunes i adfer eu iPhone, ac yn defnyddio eu copi wrth gefn iCloud neu iTunes i roi eu data personol yn ôl ar eu iPhone.

Gall problemau gyda firmware eich iPhone achosi i'ch iPhone ddweud “Chwilio…”, ac os nad oes difrod corfforol neu hylif i'ch iPhone, bydd adferiad DFU yn aml yn datrys y broblem.

Fodd bynnag, (ac mae hyn iawn pwysig), ar ôl i iPhone gael ei adfer, cael Mae'n rhaid i chi ail-ysgogi ar y rhwydwaith cellog cyn y gallwch chi wneud unrhyw beth arall. Os gwnewch DFU adferwch eich iPhone a hyn ddim yn datrys Y broblem, ni fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â'r rhwydwaith cellog i actifadu ac ni fyddwch yn gallu ei ddefnyddio o gwbl.

Os ydych chi'n mynd i atgyweirio'ch iPhone beth bynnag, nid yw'n brifo rhoi cynnig ar adfer DFU. Gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone yn gyntaf ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau yn fy erthygl ar sut i wneud adferiad DFU o iPhone ar gyfer tiwtorial cam wrth gam o'r broses. Cofiwch ie ddim mae'n gweithio, ni fyddwch yn gallu defnyddio'ch iPhone.

6. Atgyweirio'ch iPhone

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn, rydych chi wedi dileu'r posibilrwydd bod problem meddalwedd neu broblem gyda cherdyn SIM eich iPhone yn achosi iddo ddweud “Chwilio…”, ac mae'n bryd cael eich iPhone yn sefydlog.

ni fydd fy iphone yn cysylltu â wifi

Os yw o dan warant ac nad oes unrhyw ddifrod corfforol neu hylif, neu os oes gennych AppleCare +, gwnewch apwyntiad yn eich Apple Store lleol i gael eich iPhone newydd yn y fan a'r lle. Os nad ydych yn agos at Apple Store neu eisiau hepgor y llinell, bydd y Gwasanaeth atgyweirio post-mewn Apple mae'n ardderchog.

Gall atgyweiriadau fod yn ddrud os nad oes gennych warant, oherwydd nid yw Apple yn atgyweirio antenâu. Os ewch chi trwy Apple, eich unig opsiwn yw disodli'ch iPhone cyfan.

Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall llai costus, rydyn ni'n argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw. Byddant yn anfon technegydd arbenigol yn uniongyrchol i ble'r ydych chi, p'un a ydych yn y gwaith neu gartref.

Weithiau mae prynu ffôn newydd yn opsiwn gwell nag atgyweirio'r un sydd gennych chi ar hyn o bryd. Mynd i UpPhone i gymharu pob ffôn symudol gan yr holl ddarparwyr gwasanaeth diwifr.

Yn dod i ben

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am pam mae'ch iPhone yn dweud 'chwilio' ac rydyn ni'n mynd trwy restr o atebion posib. Ni all iPhone wneud na derbyn galwadau ffôn, anfon negeseuon testun, na gwneud dim ond am unrhyw beth pan mae'n dweud “Chwilio…”. Os oes gennych amser i adael sylw, hoffwn wybod am eich profiadau gydag iPhone sy'n dweud 'chwilio' a pha gam a ddatrysodd y broblem.

Diolch,
David P.