Ystyr Proffwydol Buchod Yn Y BeiblProphetic Meaning Cows Bible

Ystyr Proffwydol Buchod Yn Y Beibl

Ystyr proffwydol gwartheg yn y Beibl.

Anifeiliaid a chwaraeodd ran bwysig yn economi’r Israeliaid, oherwydd yn ogystal â gwasanaethu fel bwystfil o faich, fe’i gwerthfawrogwyd am ei gynhyrchu llaeth, y paratowyd cynhyrchion bwyd bob dydd eraill ohono, fel caws, menyn a llaeth wedi’i eplesu (Num 19: 2; Isa 7:21, 22.) Hefyd, gellid gwneud amrywiaeth o nwyddau lledr gyda'r croen.

Weithiau byddai'n aberthu i heffrod. (Ge 15: 9; 1Sa 6:14; 16: 2.) Ar y llaw arall, roedd lludw buwch goch a losgodd y tu allan i'r gwersyll yn rhan o'r dŵr glanhau. (Num 19: 2, 6, 9.) Ac yn achos llofruddiaeth heb ei datrys, bu’n rhaid i’r dynion hŷn a oedd yn cynrychioli’r ddinas agosaf at y drosedd ladd heffer mewn cwm cenllif heb ei drin ac yna golchi eu dwylo ar y carcas wrth dystio i’w fod yn ddieuog yn y drosedd. (Deut 21: 1-9.)

Yn yr Ysgrythurau, defnyddir y fuwch neu'r heffer mewn lluniau lawer gwaith. Er enghraifft, cyfeiriodd y saith buwch dew a saith buwch denau breuddwyd Pharo at saith mlynedd o ddigonedd ac yna saith arall o newyn. (Ge 41:26, 27.) Cymharodd Samson ei ddyweddi â chig llo yn ei eiddo yr oedd y 30 partner priodas wedi aredig ag ef i gyflawni datrysiad eu enigma. (Cwymp 14:11, 12, 18.)

Roedd gwragedd Bashan, a oedd yn ysbeilio ac yn caru moethusrwydd, yn cael eu galw'n fuchod Bashan. (Am 3:15; 4: 1.)

Ar y llaw arall, cymharwyd Efrain ag heffer hyfforddedig a oedd wrth ei bodd yn dyrnu (Hos 10:11) , cymhariaeth sy'n cymryd mwy o arwyddocâd pan ystyriwn nad oedd yr anifeiliaid sy'n eu dyrnu wedi eu syfrdanu, felly gallent fwyta grawnfwyd, a thrwy hynny dderbyn buddion uniongyrchol ac uniongyrchol eu gwaith.

(Deut 25: 4.) Oherwydd bod Israel wedi ennill pwysau o ganlyniad i fendith Duw, fe giciodd, gwrthryfelodd yn erbyn Jehofa. (O 32: 12-15.) O ganlyniad, mae buwch ystyfnig nad yw'n dymuno dwyn yr iau yn cael ei chymharu'n iawn. (Ho 4:16. ) Mae'r Aifft yn debyg i heffer hardd a fyddai'n drychineb yn nwylo'r Babiloniaid.

(Jer 46:20, 21, 26.) Pan ysbeiliodd y Babiloniaid Jwda, ‘etifeddiaeth Duw’, fe’u cymharwyd ag uffern danllyd a oedd yn cloddio yn y glaswellt tyner. (Jer 50:11.)

Mae'r amodau tawel sy'n deillio o deyrnasiad y Meseia, Iesu Grist, yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn y broffwydoliaeth trwy gysylltiadau cyfeillgar rhwng y fuwch, sy'n docile, a'r arth, anifail ffyrnig. (Isa 11: 7.)

Ystyr Breuddwydio gyda Buchod

Mae buchod yn symbol hynafol mewn breuddwydion.

Cofiwch am y darn beiblaidd sy'n sôn am y saith buwch dew a'r saith buwch denau, breuddwyd pharaoh o'r Aifft a chwaraewyd gan Joseff, un o feibion ​​Jacob.

Felly, mae'r symbol hynafol a thraddodiadol hwn heddiw yn cael ei ystyried yn arwydd da.

Mae gwartheg tew a braster hardd yn awgrymu bod popeth yn mynd yn dda i'r breuddwydiwr, ac felly bydd yn parhau, yn y dyfodol agos o leiaf.

Gall y freuddwyd hon mewn menyw olygu y bydd ei dymuniadau yn dod yn wir.

Breuddwydio gwartheg yn iach, ac mae hooters yn awgrymu y bydd eu materiongwyntaft.

Mae gwartheg tenau breuddwydiol mewn caeau glaswellt gwan yn symbol o'r gwrthwyneb.

Mae breuddwydio buchod mewn gwartheg stampede yn awgrymu y bydd eu materion yn mynd o ddrwg i waeth oherwydd diffyg rheolaeth a'u bod yn bygwth achosi colledion sylweddol.

Mae breuddwydio am odro gwartheg yn golygu hiraeth am elw, cyfoethogi cyflym, hwyl a phleser, ond os bydd y fuwch rywsut yn taflu neu'n gwastraffu llaeth wedi'i odro, mae'n golygu'r risg sydd ar ddod o fethiannau yn ei gweithgareddau.

Yn dal i fod, os yw'r gwartheg yn denau ac yn sâl, bydd yr ystyr i'r gwrthwyneb.

Nid yw breuddwydio gwartheg du, budr, tenau a sâl yn rheoli unrhyw beth da.

Mae breuddwydio gwartheg gwyn ac iach bob amser yn addewid o ffyniant ar gyfer y dyfodol agos.

Pan welir un neu fwy o loi mewn breuddwydion, mae'n rhybudd y derbynnir siom greulon gan berson a oedd yn uchel ei barch.

Bydd breuddwydio am wartheg bob amser yn arwydd da. Os gwelwn haid fawr a bod yr anifeiliaid mewn cyflwr da, bydd yr ennill yn doreithiog; rhag ofn gweld ychydig o anifeiliaid a'u bod yn sâl, bydd enillion o hyd, ond byddant yn is na'r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl.