Sut Alla i Arbed Arian Ar Fy Mil Ffôn Cell? Dyma’r Gwirionedd!How Can I Save Money My Cell Phone Bill

Mewn byd lle mae ffonau symudol wedi dod mor anhepgor â'r brws dannedd (Iawn, bron mor anhepgor), maen nhw hefyd wedi dod yn gost fawr yn ein bywydau - yn enwedig i deuluoedd. Gyda chynlluniau misol yn rhedeg i mewn i'r cannoedd, mae hynny'n filoedd o ddoleri y flwyddyn yn dod allan o gyllideb y teulu. Ond does dim rhaid iddo fod felly. Rwy'n addo - chi can arbed arian ar eich bil ffôn symudol.Rhoddodd fy mhrofiad uniongyrchol o weithio gyda darparwyr diwifr, cynlluniau ffôn symudol, a chwsmeriaid go iawn yn yr Apple Store bersbectif newydd imi faint o arian mae pobl yn ei daflu oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw a dweud y gwir angen talu am. Yn yr erthygl hon, byddaf yn gadael i chi fynd i mewn ar yr absoliwt y ffordd orau i arbed arian ar eich bil ffôn symudol a cael iPhones newydd (ydy, mae'n bosib) ac esboniwch sut i fireinio'ch cynllun gydag AT&T, Sprint, Verizon, neu unrhyw gludwr arall.Datgeliad Hysbysebu Cyn i ni ddechrau, dylech wybod bod yr erthygl hon yn cynnwys dolenni i wefannau AT & T’s, Verizon’s, a Sprint’s, ac efallai y byddaf yn derbyn ffi atgyfeirio os cliciwch ar un o’r dolenni hynny. Nid ydych yn talu unrhyw beth mwy fel cwsmer ac nid wyf byth yn caniatáu i arian ddylanwadu ar unrhyw ran o'r wybodaeth a roddaf - mae'n ffordd hyfryd i chi helpu i gefnogi fy ngwefan ac arbed arian eich hun, ac rwy'n ddiolchgar iawn pan wnewch chi hynny.

Y Ffordd Orau Dwylo i Lawr i Arbed Arian Ar Eich Bil Ffôn Cell

Mae Nawr yn amser gwych i fod yn ddefnyddiwr, oherwydd mae cwmnïau diwifr yn barod i gregyn bychod mawr er mwyn i chi newid. Maen nhw eisiau ti, ac maen nhw eisiau ti drwg .

Hyd yn oed os ydych chi mewn contract ar hyn o bryd, Sbrint , a Verizon a fydd pawb yn eich prynu chi allan. Byddant hefyd yn cynnig prisiau hyrwyddo i chi ar ffonau newydd, cynlluniau cyfradd is, ac mewn rhai achosion, cerdyn rhodd ar gyfer newid yn unig. Yn union fel y byd corfforaethol, weithiau'r ffordd orau i symud ymlaen yw gadael a dod yn ôl.Mae hynny'n iawn: Llawer o'r amser, gallwch arbed arian a cael iPhone newydd trwy newid i gludwr arall . Fel rheol, byddwch chi'n gymwys i gael prisiau hyrwyddo, ac weithiau fe allwch chi gael credyd bil ychwanegol os ydych chi'n masnachu yn y ffôn sydd gennych chi nawr. Os ydych chi'n hapus â'ch ffôn cyfredol neu os oes gennych chi un newydd, weithiau gallwch chi 'ddod â'ch ffôn eich hun' hefyd.

Myth: Mae'n anoddach Prynu Ffonau Ar-lein

A gadewch i ni chwalu camsyniad cyffredin ar hyn o bryd. Y gwir yw hynny y ffordd hawsaf a rhataf o gael ffonau newydd yw eu prynu ar-lein. Mae cludwyr yn cynnig arbedion ychwanegol i bobl sy'n cofrestru ar gyfer ffonau newydd ar-lein neu dros y ffôn. Gall prynu ffonau newydd dros y ffôn olygu amseroedd dal hir, peidio â bod yn hollol siŵr am yr hyn rydych chi'n ei archebu, a chynrychiolwyr cludwyr yn siarad am nodweddion diangen.

Pam fod y mwyafrif o bobl yn mynd i'r siop?

Mae pobl yn mynd i'r siopau AT&T, Verizon, neu Sprint oherwydd eu bod nhw'n chwilio am gyngor am y ffonau a'r cynlluniau gorau. Mae cynrychiolwyr cludo yn gwneud comisiynau ar y ffonau a nodweddion ychwanegol maen nhw'n eu gwerthu. (Nid yw gweithwyr Apple.)Mae yswiriant cludwr yn enghraifft wych o werthiant sy'n aml yn wastraff arian enfawr i'r rhan fwyaf o bobl - nid oes bron neb rydw i wedi cwrdd ag ef yn deall sut mae'n gweithio mewn gwirionedd neu'n gwneud y fathemateg ar faint maen nhw'n talu yn ystod y cwrs. o ddwy flynedd. Ac nid dyna'r unig enghraifft - mae'r apiau olrhain ffôn a chyfathrebu teuluol coll yn nodweddion sy'n nodweddion adeiledig y mae cludwyr yn eu hailbacio gyda chwpl o nodweddion ychwanegol nad ydyn nhw fel arfer yn werth y ffioedd misol.

Fy nod yw rhoi i chi yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i ddewis y ffonau gorau a chynllunio ar eich cyfer chi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i wefan y cludwr, dewis yr opsiynau rydych chi eu heisiau, ac aros diwrnod i'r ffonau gyrraedd eich blwch post. (Weithiau gallwch brynu'r cynllun ar-lein a chodi'r ffonau yn y siop - gwyliwch rhag yr upsells pan fyddwch chi yno.)

Yn ôl yn nyddiau'r iPhone 4S, siaradais unwaith â chynrychiolydd cludwr a ddywedodd y byddai'n anfon cwsmeriaid i'r Apple Store fel mater o drefn i gael eu botymau pŵer wedi'u gosod. Pan ddywedais wrtho y gallent ailosod y ffôn cyfan yn unig, mynnodd fy mod yn anghywir. Dywedais wrtho fy mod yn dechnegydd a oedd yn gweithio yn y siop ar hyn o bryd, ac fy mod yn hollol siŵr o'r polisi. I. meddwl credai fi.

Sut Ydw i'n Masnachu Yn Fy Ffôn Os Rwy'n Prynu Ffôn Newydd Ar-lein?

Mae'n hawdd. Fel arfer, bydd y cludwr yn anfon label rhagdaledig atoch ynghyd â'r blwch y daw'ch ffôn newydd i mewn. Dyma fantais arall o brynu'ch ffonau newydd ar-lein: Mae gennych chi ddigon o amser i sicrhau eich bod chi'n cael eich holl luniau, cysylltiadau a gwybodaeth bersonol arall oddi ar eich hen ffôn cyn i chi fasnachu ynddo. Pan fyddwch chi'n barod, rydych chi'n rhoi'ch hen ffôn yn y blwch a'i ollwng yn y post.

Awgrymiadau a Meddyliau Ar Gyfer Cwsmeriaid AT&T, Verizon, a Sbrint

Dylai defnyddwyr AT&T newydd fod yn ymwybodol bod Verizon wedi gostwng ei brisiau yn sylweddol yn ddiweddar, fy erthygl sy'n cymharu cynlluniau teulu ochr yn ochr yn dangos sut y gallai teulu o bedwar sydd â chynllun data mawr arbed dros $ 50 y mis trwy newid i Verizon, neu fwy na $ 80 y mis trwy newid i Sprint.

Er bod rhai o gynlluniau AT&T yn ddrytach na Verizon’s, efallai y bydd cwsmeriaid Verizon eisiau ystyried newid i AT&T os nad ydyn nhw'n defnyddio llawer o ddata, ac maen nhw'n sâl o'u ffonau cyfredol ac eisiau masnachu i fyny.

Mae Sprint yn tynnu allan yr holl arosfannau ac yn cynnig $ 725 mewn prisiau hyrwyddo i bobl sy'n newid, sy'n cynnwys hyd at $ 650 i'ch prynu allan o'ch contract cyfredol a cherdyn rhodd $ 75. Byddant hefyd yn torri eich cynllun cyfradd cyfredol yn ei hanner, felly nid yn unig rydych chi'n cael ffôn a cherdyn rhodd newydd, byddwch chi'n arbed llawer o arian ar eich cynllun hefyd.

Yn fy mhrofiad i - ac mae hyn wedi bod yn newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf - mae gan AT & T a Verizon wasanaeth a sylw o'r radd flaenaf, ac mae Sprint yn smotiog mewn rhai meysydd. Os ydych chi wir eisiau cynilo llawer o arian, edrychwch ar Sprint, ond hoffwn annog cwsmeriaid AT&T i edrych ar gwsmeriaid Verizon a Verizon i edrych ar AT&T cyn mynd i unrhyw le arall.

Ymweld Sbrint , a Verizon Gwefannau i ddysgu mwy am eu cynlluniau cyfredol - fe allech chi arbed llawer o arian yn y pen draw. Os ydych chi wedi pwyso am amser, edrychwch ar y Cyfrifiannell Arbedion Ffôn Cell Payette Ymlaen i ddysgu faint o arian y gallech chi ei arbed mewn llai na munud.

Awgrymiadau ar gyfer Gostwng Eich Mesur Ffôn Cell Gyda'ch Cludwr Di-wifr Cyfredol

Yn yr adran hon, byddaf yn rhannu rhai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i arbed arian p'un a ydych chi'n penderfynu newid i gludwr newydd neu aros gyda'r cynllun sydd gennych chi nawr. Mae'r orau ffordd i arbed arian yw gwneud y ddau: Newid cludwyr a dilynwch yr awgrymiadau yn yr adran hon. Os nad ydych yn barod i newid, gall yr awgrymiadau hyn eich helpu i arbed arian hefyd.

Peidiwch â Phrynu Yswiriant Cludwr

Un o'r camdybiaethau mwyaf cyffredin am iPhones - ac weithiau'r hyn y mae cynrychiolwyr cludwyr yn ei ddweud wrth gwsmeriaid - yw bod angen yswiriant ffôn symudol arnoch chi oherwydd os ydych chi'n torri'ch iPhone neu'n ei ollwng yn y toiled, mae'n rhaid i chi brynu un newydd am bris manwerthu llawn, sydd yw o leiaf $ 649. Mae hyn 100% ddim yn wir.

Rwy'n eich annog yn gryf i ddarllen fy erthygl sydd ar ddod am y gwir am yswiriant cludwr, sy'n cynnwys cyfrifiannell i ddarganfod a yw'n werth i chi ffosio yswiriant cludwr, p'un a ddylech chi brynu AppleCare +, neu ddewis peidio â thalu am unrhyw gynllun yswiriant yn I gyd.

Gwiriwch am Gynlluniau Newydd (Neu wedi'u Diweddaru)

Yn ddiweddar, dechreuodd fy rhieni arbed $ 50 y mis trwy uwchraddio eu hen gynllun i’r “Cynllun Verizon” newydd. Nid oes rhaid i wneud yr ymchwil fod yn anodd. Yn syml, euthum ar wefan Verizon, dechreuais sesiwn sgwrsio fyw, a gofynnais i’r cynrychiolydd a allai fy rhieni arbed arian trwy newid i gynllun newydd. 15 munud yn ddiweddarach, roedd fy rhieni yn arbed $ 50 y mis.

Dirwywch Eich Cynllun Data

Hyd yn oed os ydych chi mewn contract dwy flynedd, gellir newid manylion y cynllun fel arfer. Cymerwch gip ar eich defnydd o ddata, ac os ydych chi'n gyson o dan faint o ddata rydych chi'n talu amdano, fe allech chi arbed swm sylweddol o arian trwy gamu i lawr i gynllun is.

sut i drwsio fy mywyd batri ar iphone 6

Ar y llaw arall, os ydych chi'n mynd dros eich lwfans misol yn gyson, mae'n debyg y gallech chi arbed arian trwy gamu i gynllun data uwch, oherwydd mae taliadau gorswm data yn aml yn llawer uwch na'r hyn y byddech chi'n ei dalu trwy brynu data drutach. cynllunio ymlaen llaw.

Os ydych chi'n cael trafferth aros o dan eich lwfans data misol, galwodd fy erthygl Beth sy'n Defnyddio Data Ar iPhone? yn cynnwys rhai awgrymiadau gwych a fydd yn eich helpu i gwtogi ar eich defnydd o ddata.

Ei lapio i fyny

Yn yr erthygl hon, gwnaethom ymdrin â'r ffyrdd gorau o ostwng eich bil ffôn symudol o fy mhrofiad yn gweithio gyda Sbrint , a Verizon . Mae'r awgrymiadau arbed arian yn yr erthygl hon yn berthnasol i lawer o gludwyr eraill hefyd. Fel rydyn ni wedi trafod, mae'r orau ffordd i arbed arian yw newid i gludwr arall - o leiaf nes bod eich cludwr presennol yn cynnig eilrif gwell delio i'ch cael chi'n ôl. Byddwn i wrth fy modd yn clywed am faint o arian rydych chi wedi'i arbed yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen, a chofiwch i Payette Forward,
David P.