Mae sgrin fy iPad wedi cracio! Dyma The Real Fix.My Ipad Screen Is Cracked

Mae gan eich iPad sgrin wedi cracio ac rydych chi am ei drwsio. Gall fod yn anodd gwybod beth yw eich opsiynau atgyweirio iPad neu pa un sydd orau i chi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd sgrin eich iPad wedi cracio er mwyn i chi allu ei drwsio heddiw !Aseswch y Niwed i'ch iPad

Mae'n bwysig asesu pa mor wael y mae sgrin eich iPad wedi'i chracio cyn ceisio penderfynu ble y dylech ei hatgyweirio. Os yw'r sgrin wedi'i chwalu'n llwyr, mae'n debyg y byddwch chi am ei hatgyweirio yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.Os mai dim ond cyfran fach o'r arddangosfa sydd wedi cracio, efallai yr hoffech fyw gydag ef. Cefais grac bach ar fy iPhone 7 na wnes i erioed ei drwsio. Ar ôl cynhyrfu, dwi bron yn anghofio ei fod yno! Yn nodweddiadol, nid yw craciau bach tenau yn effeithio ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar eich iPad, ond gallant fod yn ddolur llygad yn bendant.

Ar ben hynny, os ydych chi erioed wedi bwriadu masnachu yn eich iPad neu ei werthu i rywun arall, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei atgyweirio. Efallai na fyddwch yn gallu masnachu yn eich iPad os oes ganddo sgrin wedi cracio, ac ni fyddwch mor uchel â gwerth ailwerthu os ceisiwch ei werthu gydag arddangosfa lai na pherffaith.O dan amgylchiadau prin iawn, Apple gall atgyweiriwch arddangosfa eich iPad am ddim os mai dim ond crac hairline bach sengl sydd ganddo. Os yw'ch iPad yn y categori hwn, a'i fod wedi'i gwmpasu gan gynllun amddiffyn AppleCare +, efallai y byddai'n werth chweil rhoi cynnig ar eich lwc yn yr Apple Store. Peidiwch â mynd i mewn i ddisgwyl atgyweiriad am ddim, gan nad yw hyn bron byth yn digwydd.

Yn y paragraffau isod, byddaf yn siarad am baratoi eich iPad cyn ei atgyweirio ac yn argymell rhai o'r cwmnïau gorau a all drwsio ei sgrin wedi cracio cyn gynted â phosibl!

Yn ôl i fyny Eich iPad

Mae'n syniad da arbed copi wrth gefn o'ch iPad cyn atgyweirio ei sgrin. Yn y ffordd honno, os aiff rhywbeth o'i le wrth iddo drwsio, ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data neu wybodaeth bersonol!I ategu eich iPad, ei gysylltu â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Cliciwch y botwm iPad yng nghornel chwith uchaf iTunes, yna cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Edrychwch ar ein fideo YouTube os yw'n well gennych wrth gefn eich iPad i iCloud o'r app Gosodiadau!

mae iphone yn dal i ddweud gwirio'r diweddariad

Gorchuddiwch y Sgrin

Mae'n syniad da ymdrin ag uwchraddio'r sgrin sydd wedi cracio gyda thâp pacio neu fag ziplock mawr. Y ffordd honno, ni wnaethoch dorri'ch hun ar ddarn o wydr miniog ar ddamwain!

Cymharu Eich Opsiynau Atgyweirio

Mae gennych ychydig o opsiynau atgyweirio da pan fydd eich sgrin iPad wedi cracio. Os oes gennych gynllun amddiffyn AppleCare + ar gyfer eich iPad, mae'n debyg y dylai eich taith gyntaf fod i'r Apple Store. Mae eich cynllun AppleCare + yn eich gwarchod chi ar gyfer dau ddigwyddiad, ond codir ffi gwasanaeth $ 49 arnoch chi.

Gallwch chi sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store ar-lein dim ond i sicrhau nad oes rhaid i chi sefyll o gwmpas yn y siop trwy'r dydd. Mae gan Apple hefyd raglen atgyweirio post-mewn, sy'n opsiwn da os nad oes ots gennych yr amser troi 1–2 wythnos.

Yn anffodus, gall atgyweiriadau Apple iPad gael iawn yn ddrud os nad oes gennych AppleCare +. Gall atgyweiriadau ar iPads mwy newydd gostio cymaint â $ 599 ! Os ydych chi'n chwilio am opsiwn llai costus, rwy'n argymell gwasanaethau Pwls , cwmni atgyweirio ar alw. Fe ddônt atoch a thrwsio sgrin eich iPad wedi cracio yn y fan a'r lle.

A allaf i ddisodli'r sgrin ar fy mhen fy hun?

Fe allech chi geisio ailosod sgrin iPad wedi cracio ar eich pen eich hun, ond ni fyddwn yn argymell rhoi cynnig arni. Mae atgyweirio iPad yn dasg anhygoel o anodd sy'n gofyn am set arbennig o offer.

Ar ben hynny, ni fydd Apple yn achub y dydd os gwnewch gamgymeriad wrth geisio trwsio eich iPad eich hun. Cyn gynted ag y byddwch chi'n ei agor, bydd eich gwarant AppleCare + yn ddi-rym. Os ceisiwch ddod â'ch iPad i mewn i Apple Store a bod Apple Tech yn gweld eich bod wedi agor eich iPad, byddant yn gwrthod ei drwsio ar eich rhan.

Stori hir yn fyr, peidiwch â cheisio trwsio eich arddangosfa iPad wedi cracio ar eich pen eich hun oni bai bod gennych brofiad o ailosod sgriniau ac nad oes arnoch ofn gwagio'ch cynllun AppleCare +.

Crac Gwên, Bydd Eich iPad Yn Sefydlog!

Rydych nawr yn gwybod beth i'w wneud i gael eich sgrin iPad wedi cracio yn sefydlog cyn gynted â phosibl. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar cymdeithasol i helpu i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau beth i'w wneud pan fydd eu sgrin iPad wedi cracio! Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPad i lawr isod yn yr adran sylwadau.

Diolch am ddarllen,
David L.