SUT I DDEFNYDDIO OLEW PEPPERMINT AR GYFER BUGS BEDHow Use Peppermint Oil

Sut i ddefnyddio olew mintys pupur ar gyfer chwilod gwely . Olewau Hanfodol i gyd yn anhygoel! Rydym yn ei gydnabod! Maent yn datrys nifer mor uchel o faterion na all nwyddau eraill (A MEDDYGINIAETHAU!) Ddechrau eu datrys mor effeithlon, ac maent yn ei wneud gyda llai o sgîl-effeithiau ac arogl llawer gwell nag opsiynau cemegol.

Os ydych chi'n barod, neu wedi cael cyngor gan ffrind neu berthynas y gallai olewau hanfodol eich helpu chi i ddatrys problem byg gwely, mae'n debyg y dylech chi fod olewau penodol yn llwyddo cyn eu defnyddio fel rhwymedi, yn enwedig gan y gallen nhw fod yn ddrud - ar gyfer y rhai o'r ansawdd uchaf (hy Gradd Therapiwtig Ardystiedig.)

Yr 1 olew mae'n debyg eich bod chi'n hysbys y bydd Olew mintys . Mae'r olew hwn yn eithriadol o ran atal pryfed cop a phryfed eraill o leoedd dan do, ac mae planhigion mintys pupur yn aml yn cael eu cyflogi fel ataliad naturiol o blâu penodol mewn iard gefn. Efallai eich bod wedi cael cyngor am lafant, rhosmari, rhosmari, olew coeden de, ynghyd â llawer o rai eraill.

Ar gyfer chwilod gwely, ni fydd un o'r olewau uchod yn ateb addas os oes gennych fater byg gwely ar hyn o bryd. Er bod rhai ffynonellau iechyd organig ar y rhyngrwyd yn mynnu bod bygiau gwely a gorchudd olew yn hanfodol rhag pla, nid yw gweithwyr proffesiynol yn yr ardal ac awdurdodau pryfed yn dod o hyd i'r union ganlyniadau sy'n annog olewau hanfodol fel dewis arall gwych.

A all Peppermint Oil Repel Bugs Gwely?

A yw olew mintys pupur yn gwrthyrru bygiau gwely ?. Gallech synnu o ddeall bod llawer o sylweddau anfalaen yn bwerus yn erbyn bygiau gwely sy'n gysylltiedig. Mae'n anoddach tynnu chwilod gwely o'u cymharu â chwilod duon, ond maen nhw'n dyner. Rydych chi'n gallu difodi chwilod gwely a phlâu eraill trwy lawer o wahanol ddefnyddiau ac amodau.

  • Tymheredd rhewi (o dan 20 gradd F)
  • Rhwbio alcohol
  • Hairspray
  • Finegr
  • Finegr seidr afal
  • Stêm

Bygys finegr a gwely . Ar gyfer rheoli plâu gwely, sugnwch nhw i fyny gan ddefnyddio sugnwr llwch, yna ei stemio o'r gwythiennau, y tyllau, a'r crannies o ddodrefn, eu sychu a'u golchi o ddillad a dillad gwely, a'u chwistrellu i farwolaeth gan ddefnyddio finegr, rhwbio alcohol, yn ogystal â chwistrell gwallt. Yn fwy na hynny, maen nhw'n annog llawer o wahanol olewau hanfodol, fel olew mintys.

Y problemau gyda'r opsiynau hyn (ar wahân i'r ddaear gron) yw nad ydyn nhw'n cael effaith weddilliol.

Mae yna lawer o doddiannau chwistrellu pryfed Gwely ar gael a all ddifodi chwilod gwely wrth ddod i gysylltiad. Serch hynny, gallai ychwanegu olewau hanfodol i'r dewisiadau amgen hynny gael effaith ar atal bygiau gwely am beth amser, mae'n rhaid i chi gofio bod chwilod gwely yn rhyfeddol o hyblyg. Dyna pam eu bod mor anodd eu difodi.

Mae chwilod gwely wedi esblygu i'r cam lle nad yw llawer o blaladdwyr diwydiannol yn gweithio, felly'r allwedd i'w hamddiffyn a'u cynnal yn eich tŷ yw dinistrio cymaint â phosibl gyda rheolaeth pla arbenigol sy'n defnyddio ymlid pryfed gwely yn benodol.

Dilynwch hyn gyda hwfro arferol, defnyddio annwyd a gwres yn ôl yr angen, defnydd cyson ohono daear diatomaceous , a defnydd arferol o ymlidwyr pryfed olew.

Yn fwy na hynny, mae rhai astudiaethau'n dangos, os yw olewau hanfodol ymlidiwr mwyaf aml wedi'u cyflogi i fygiau gwely, nid ydyn nhw hyd yn oed yn diflannu.

Ers i chi ddod o hyd i rywle arall ar ein gwefan, rydym yn argymell yn gryf driniaeth wres ar gyfer llofruddio bygiau gwely. Nid yw hyn oherwydd ein bod yn ceisio gyrru agenda gudd; rydym yn ei ddefnyddio fel GWEITHIO TG, ac mae'n gweithio'n well nag unrhyw rwymedi byg matres arall sydd ar gael. Os daw dewis arall mwy pwerus ar y farchnad gyfredol, mae'n well ichi gredu ein bod yn mynd i newid iddi, yn enwedig oherwydd ein bod yn gwarantu ein cefnogaeth ac yn ailadrodd triniaethau i gleientiaid sydd â phrisiau addewidion arian parod yr UD!

Os ydych chi'n hoff o olewau hanfodol, yna parhewch i gyflogi d a'u mwynhau am eu manteision iechyd a thŷ amrywiol. Rhag ofn bod gennych chi chwilod gwely, yna ffoniwch y gweithiwr proffesiynol difa chwilod gwely rhanbarthol i'ch helpu chi i'w dileu.

Beth ddylech chi ei ystyried ar wahân i olew mintys pupur ar gyfer bygiau gwely?

Olew mintys pupur ar gyfer ymlid byg. Fel y datgelir yn rhan gyntaf y canllaw, mae mintys pupur yn ddifodwr pryfed gwely pwerus ac yn ymlid. Fodd bynnag, ni chaiff ei argymell fel dewis arall ar ei ben ei hun yn erbyn bygiau gwely.

Dyma rai meddyginiaethau eraill y Gallwch chi weithio allan gyda nhw ochr yn ochr ag olew mintys pupur:

Mae DE yn ddewis poblogaidd iawn fel dewis nad yw'n gemegol ac yn fwy diogel ar gyfer pryfladdwyr bygiau gwely cemegol. Mae ei rawn tebyg i dywod wedi'u gwneud yn bennaf o silica sy'n sgraffiniol iawn.

Yn ogystal, mae daear diatomaceous i raddau helaeth yn ddiogel i'w defnyddio o amgylch anifeiliaid anwes a phlant ar wahân i'w bod yn rhad. Ysgeintiwch ddigonedd o DE o amgylch eich gwely, y tu mewn i fylchau ar hyd byrddau sylfaen, ar siliau ffenestri, dodrefn, a gall rhai bygiau gwely ardal posibl eraill guddio.

Gel silica

Os ydych chi'n rhedeg yn fyr ar ddaear diatomaceous, gallwch ei unioni trwy fyrfyfyrio â hi silica gel. Dyma'r pecynnau bach sy'n dod mewn pecynnau neu boteli o nwyddau amrywiol i atal tyfiant llwydni a lleihau ods difetha.

Dim ond malu ffurf powdr gel silica a'i daenu dros yr ardaloedd yr effeithir arnynt. Mae gel silica yn gweithredu fel daear diatomaceous sydd i niweidio'r haen amddiffynnol honno ar groen y byg gwely gan arwain at ddadhydradu. Gelwir yr arfer hwn o sychu eu exoskeleton yn asdesiccation.

Golchiad dŵr poeth

Ewch ag ef yn syth i'ch peiriant golchi dillad a'i olchi â dŵr cynnes yn y lleoliad tymheredd uchaf.

Mae golchi dŵr poeth yn ddull da o lanhau'ch golchdy a hefyd mewn chwilod gwely difodi ar yr un pryd.

Glanhau Gwactod a Gwactod

Ni fydd eich datrysiad rheoli byg gwely byth yn gyflawn heb stêm a glanhau gwactod. Gyda sugnwr llwch cryf ac atodiad offeryn agen, chwalwch trwy'r holl graciau, corneli a chraciau ar eich matres, ffrâm gwely, dodrefn cyfagos, cypyrddau a waliau yn eich ystafell wely.

Dilynwch â glanhau stêm sy'n hynod effeithiol wrth ddifa chwilod gwelyau oedolion, nymffau ac wyau bron yn syth. Gall glanhawr stêm pwerus dreiddio trwy arwynebau trwchus a gall hefyd fod yn hynod effeithiol hyd at 3/4 modfedd o ddyfnder.

Creu Byg Gwely Olew Peppermint Ymlid

Cadwch mewn cof, pan fyddant ar batrôl byg gwely, eu bod yn fach iawn, a hefyd efallai na fydd archwiliad gweledol yn eu datgelu. Hyd yn oed os na fyddwch chi'n dod o hyd i brawf o'r plâu hyn, mae'n syniad gwych cario potel chwistrell o ymlid pryfed olew hanfodol ymlid ochr yn ochr â chi. Gallwch ddefnyddio hwn i wrthyrru chwilod gwely o'r ystafell a'u cadw oddi arnoch chi.

Gallwch chi wneud chwistrell byg olew mintys pupur naturiol naturiol trwy gyfuno rwbio alcohol ac olew ar gyfradd o ddwsin o ddiferion o olew fesul owns o rwbio alcohol. Tynnwch y gorchuddion oddi ar eich matres a chwistrellwch yr opsiwn hwn yn rhydd ar y fatres a'r gobenyddion. Ail-wneud y fatres a'i chwistrellu ar y cynfasau, casys gobennydd, a'u taenu hefyd.

Mae rhwbio alcohol yn gwneud un o'r meddyginiaethau gorau ar gyfer chwilod gwely. Mae'n difodi bygiau gwely wrth gyffwrdd, ac mae'n sychu'n gyflym, sy'n golygu y dylai eich gwely fod yn sych (gyda haen ysgafn o olew mintys pupur yn ei le) pan fyddwch chi'n barod i fynd i'r gwely. Sgwriwch eich dillad cysgu gyda'r gymysgedd hon i gael amddiffyniad ychwanegol.

Cyflogwch hwn yn hael cyn mynd i'r gwely i atal brathiadau bygiau gwely.

Symud gyda Rhybudd

Dylech bob amser gynnal ychydig o brawf clwt cyn gweithredu unrhyw gymysgedd olew hanfodol dros ranbarthau mawr o groen. Gall rhai mathau o olew achosi llid ar y croen mewn rhai unigolion.

Yn ffodus, mae yna lawer o ddewisiadau da o ran olewau hanfodol ynghyd â photensial i ailadrodd bygiau gwely. Yn eu plith mae:

Os byddwch chi'n darganfod bod gennych chi sensitifrwydd i un math o betroliwm, dim ond osgoi hyn, a defnyddio math arall. Gyda'r opsiynau ar gael, mae'n sicr y bydd gennych y gallu i ddod o hyd i olew, neu gyfuniad o olewau, a fydd yn gwneud y gwaith i chi.

Pryd bynnag y byddwch chi'n teithio, bydd unrhyw olew hanfodol rydych chi'n ei gyflwyno i'ch amgylchedd dros dro yn anghyfarwydd ac o bosib yn ymlid i'r bygiau gwely lleol. I'w ddefnyddio yn eich cartref, cofiwch fod chwilod gwely yn elastig iawn, felly byddwch chi am newid eich rysáit ymlid allan o bryd i'w gilydd i'w cadw ar flaenau eu traed.

Yn ogystal, gwrach hufen cyll fel hyn a bydd asid lactig yn eich amddiffyn rhag brathiadau bygiau gwely a gellir prynu pla hefyd yn y siop fwyd neu gyffuriau leol.

Ystyriwch Fanteision Eraill Olewau Hanfodol

Oherwydd bod cymaint o olewau rhyfeddol i ddewis ohonynt, efallai y byddech yn dymuno dewis yr olewau rydych chi'n eu defnyddio trwy bwyso a mesur ffactorau fel:

Buddion aromatherapi

Efallai y bydd diffuser olew hanfodol aer oer wedi'i lenwi ag olew lafant yn tawelu'ch hwyliau ac yn caniatáu ichi gysgu'n gadarn wrth roi hwb i amgylchedd pryfed gwely anghyfeillgar.

Buddion i'ch croen

Mae gan ymlid byg gwely a wneir gydag olew olewydd, olew mintys pupur, neu olew coeden de briodweddau gwrthffyngol, gwrthfacterol, gwrthfeirysol a maethlon croen rhagorol. Os ydych chi'n cael trafferth gyda chroen sych, acne, soriasis, neu gyflyrau croen eraill, gallai nwyddau ymlid pryfed personol sydd wedi'u crefftio'n ofalus helpu!

Buddion glanhau

Bygiau gwely olew ewcalyptws . Mae olew ewcalyptws, olew coeden de, ac olew lafant i gyd yn ychwanegiadau gwych at gynhyrchion glanhau, yn ogystal â finegr. Mae glanhawr wyneb diheintydd a wneir gyda'r cydrannau hyn yn cyflawni dyletswydd ddwbl i helpu i gadw'ch cartref yn ddallt ac yn rhydd o fygiau!

Mae'n syml gweld pan fyddwch chi'n ymgorffori olewau hanfodol i bob agwedd o'ch bywyd, rydych chi'n hynod debygol o fwynhau sgil-effaith ailadrodd chwilod gwely, yn ogystal â nifer o blâu cartref eraill. Gall ymlidwyr a wneir gydag olewau hanfodol hefyd wthio pryfed cop, gwenyn meirch, chwilod duon, a llygod hyd yn oed.

A all Fod yn Peppermint yr Olew Hanfodol Gorau Iawn i Wrthyrru Bygiau Gwely?

Ydy olew mintys pupur yn lladd chwilod gwely ?. Mae olew mintys pupur ymhlith y nifer o olewau hanfodol i gael gwared ar chwilod gwely yn fyr. Os defnyddiwch ef yn unig, byddant yn dod yn gyfarwydd ag ef yn raddol. Dyna pam ei bod yn hanfodol ei gymysgu.

Mae hefyd yn bwysig deall nad yw cadw chwilod gwely i ffwrdd oddi wrthych yn ddatrysiad cyfan. I ddechrau, os ydych chi'n eu cadw i ffwrdd oddi wrthych heb eu difodi, dim ond rhywun arall y byddan nhw'n mynd i ddod o hyd iddo!

Ar yr ochr fflip, unwaith y byddwch i ffwrdd o'ch cartref, ni allwch obeithio difodi pob byg gwely a allai eich pigo neu daro taith i'ch tŷ yn eich bag neu ar eich dillad. Dyna pam mae ymlid yn beth da i'w gael pan rydych chi'n teithio neu allan ac o gwmpas.

Gall defnyddio olew mintys pupur ac olewau eraill trwy chwistrellu ar eich amgylchoedd dros dro a'ch eiddo gyda chymysgedd o rwbio alcohol neu finegr ac olewau hanfodol cryf helpu i gadw'r bygiau gwely i ffwrdd yn y tymor byr.

Cofiwch hefyd archwilio a glanhau'ch holl ddillad ac eiddo yn drylwyr yr eiliad y byddwch chi'n cyrraedd adref (cyn i chi symud y tu mewn os yn bosibl) i amddiffyn rhag dod â hitchhikers i'ch tŷ.

Mae'r Ymladd Byg Gwely yn Barhaus!

Pan fyddwch gartref, gall olew hanfodol mintys pupur fod yn ychwanegiad gwych i'ch blwch offer ond [G10] peidiwch ag anghofio ei fod yn cymryd cyfuniad o ddiwydrwydd ac amrywiaeth o gynhyrchion a dulliau i gynnal bygiau gwely yn y bae.

Yn ogystal, cofiwch ei bod yn ddelfrydol cychwyn eich gwrthdaro bygiau gwely gydag asesiad a thriniaeth rheoli plâu proffesiynol. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd gennych bla trwm gan fod amser o'r natur gyda bygiau gwely.

Mae'r pryfed hyn yn atgenhedlu'n gyflym iawn, felly'r eiliad y byddwch chi'n sylwi arnyn nhw, byddwch chi am ddechrau eu dileu cyn iddyn nhw fynd â'ch cartref. Os na wnewch hynny, efallai y cewch eich hun yn cyfrannu at broblem iechyd cyhoeddus.

Ar ôl i chi brofi triniaeth gynhwysfawr, broffesiynol yn y cartref, byddwch yn cael llawer mwy o lwyddiant gan ddefnyddio dulliau difodi naturiol. Gall defnydd parhaus o olew mintys pupur ac atebion organig, effeithiol eraill eich helpu i fwynhau bywyd heb fygiau gwely.

[dyfynbris]

Cynnwys