Faint Mae Peilot Awyren yn Ei Ennill Yn Yr Unol DaleithiauCu Nto Gana Un Piloto De Avi N En Estados Unidos

Y cyflog blynyddol cymedrig ar gyfer peilot cwmni hedfan masnachol yw o $ 130,059 . Mae'r cyflogau'n amrywio o isafswm o $ 112,657 hyd at uchafswm o $ 146,834 . Gwaelod o 10 y cant wedi ennill $ 98,813 tra enillodd y 10 y cant uchaf $ 62,106 . Mae cytundebau undeb, y math o gwmni hedfan, maint yr awyrennau a'r llwybrau a neilltuwyd yn ffactorau allweddol yn y gwahaniaethau cyflog rhwng peilotiaid.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gyrfa hedfan , arhoswch i wybod mwy amdano cyflog peilot awyren .

Yn ogystal â chyflog yr awr y peilot, mae'n aml yn derbyn cyflog am dâl yn ystod y cyfnod hyfforddi, yn ogystal â chyfradd ddyddiol pan fydd oddi cartref. Mae'r lwfans hwn yn cynnwys prydau bwyd a threuliau cysylltiedig eraill y gall peilotiaid eu cronni. Ac mae cwmnïau hedfan yn aml yn talu am lety pan fydd yn rhaid i beilot dreulio'r nos oddi cartref.

Blynyddoedd o brofiad

Ar ôl ei ardystio i hedfan awyrennau mawr ar gyfer cwmnïau hedfan rheolaidd, mae cyflog peilot yn cynyddu dros amser. Mae amcanestyniad yn dangos y duedd hon:

  • 1-2 flynedd: $ 116,553- $ 126,942
  • 3-4 blynedd: $ 118,631- $ 128,760
  • 5-6 oed: $ 120,968- $ 130,560
  • 7-9 oed: $ 124,345- $ 133,814
  • 10-14 oed: $ 128,241- $ 137,570
  • 15-19 oed: $ 130,059- $ 139,573
  • 20 mlynedd neu fwy: $ 130,059- $ 139,573

Tuedd twf swyddi

Mae'r twf swyddi disgwyliedig ar gyfer peilotiaid cwmnïau hedfan yn is na'r cyfartaledd ar gyfer diwydiannau eraill. Rhwng 2016 a 2026, dim ond tua 2,900 o swyddi y bydd y proffesiwn yn eu cael, cyfradd twf o 3 y cant. Bydd llawer o'r swyddi hyn yn ganlyniad ymddeol peilotiaid gorfodol. Bydd y gystadleuaeth am swyddi mewn cwmnïau hedfan rhanbarthol yn llai dwys nag ar gyfer swyddi mewn cwmnïau hedfan mawr.

Cyflogau fesul awyren

Mae cyflogau peilotiaid yn amrywio ar sail y math o awyrennau maen nhw'n hedfan a pha mor hir maen nhw wedi bod gyda'r cwmni hedfan. Y cyflog blynyddol canolrif ar gyfer peilot awyren fawr yw $ 121,408. Ar gyfer awyren fach, y cyflog blynyddol canolrif yw $ 104,219.

Cyflog peilot awyren yn UDA . Mae peilotiaid heblaw jet yn ennill cryn dipyn yn llai. Mae peilot awyren fawr nad yw'n jet yn ennill cyflog blynyddol canolrif o ddim ond $ 79,106. Ar gyfer di-jet bach, y cyflog blynyddol canolrif yw $ 85,418. Mae peilotiaid yn cael hyfforddiant gwahanol ar gyfer pob math o awyren y maent wedi'u hardystio i hedfan amdani, felly mae'n werth ystyried y ffeithiau hyn cyn dechrau eich addysg.

Disgrifiad o'r gwaith

Mae tasgau peilot yn cychwyn ymhell cyn iddo fynd i mewn i'r Talwrn. Cyn hediad wedi'i drefnu, mae'n cynnal sawl gwiriad pwysig. Gwiriwch y tywydd ar hyd eich llwybr, cyflwr yr awyren, cyfanswm y tanwydd sydd ei angen ar gyfer y daith, a phwysau a dosbarthiad teithwyr a chargo ar yr awyren.

Mae hefyd yn cyflwyno cynllun hedfan cyn i'r awyren adael yr ardal fyrddio. Yn ystod yr hediad, mae'n monitro offerynnau, cyfathrebiadau radio yr awyren, ac yn defnyddio data sy'n dod i mewn i asesu a chanfod problemau a allai effeithio ar yr hediad. Goruchwylio holl bersonél caban ac awyrennau. Yn olaf, mae'r peilot yn cyfathrebu â rheolaeth traffig awyr i dderbyn a dilyn cyfarwyddiadau i lanio'n ddiogel ar redfa ddynodedig.

Gofynion addysg

Mae angen gradd baglor ar beilotiaid cwmnïau hedfan, ond nid oes rhaid iddo fod mewn hedfan. Rhaid i chi gwblhau hyfforddiant mewn ysgol hedfan neu yn y fyddin a bod yn gymwys i gael trwydded beilot breifat cyn y gallwch ennill trwydded beilot fasnachol. Ar ôl mewngofnodi 1,500 o oriau hedfan mewn awyrennau ac amodau penodol, gallwch wneud cais am ardystiad peilot cludo cwmnïau hedfan. Er mwyn ennill faint o brofiad sy'n eich cymhwyso ar gyfer cyflog peilot cwmni hedfan masnachol, yn ychwanegol at eich paratoad ar gyfer addysg coleg, byddwch yn treulio sawl blwyddyn yn paratoi ar gyfer arholiadau Gweinyddiaeth Hedfan Ffederal.

Diwydiant

Cyflogodd cwmnïau hedfan masnachol 88 y cant o beilotiaid yn 2016. Y cyflogwr mwyaf nesaf oedd y llywodraeth ffederal, gan gyfrif am ddim ond 4 y cant. Cyfrifoldebau teithio a swydd aml yw prif achosion blinder neu losgi yn y diwydiant. Dim ond tua 75 awr y mis y mae peilotiaid cwmnïau hedfan yn hedfan oherwydd rheoliadau ffederal. Gallent gronni 150 awr arall gan gyflawni eu dyletswyddau eraill. Mae cyfraith ffederal hefyd yn gofyn am gyfnodau gorffwys penodol ar gyfer peilotiaid ac ymddeol yn 65 oed.

Sut mae Cyflogau'n Cynyddu

Faint mae peilot masnachol yn ei ennill? . Mae gan bob cwmni hedfan ei raglen dalu ei hun, ond mae bron pob un yn cynnig codiadau safonol yn flynyddol. Diolch i'r cynnydd cyson hwn, gall peilotiaid masnachol a chwmnïau hedfan ddisgwyl cyrraedd cyflog blynyddol canolrif o oddeutu $ 117,290 ac uwch . Mae peilotiaid yn profi'r cynnydd uwch cyflog yn eu y pum mlynedd gyntaf . Mae'r cynnydd hwn yn nodweddiadol yn uwch ar gyfer swyddogion cyntaf na chapteiniaid, ac mae'r cynnydd mwyaf mewn cyflog yn aml yn digwydd ar ôl cyfnod prawf o flwyddyn. Mae bron pob swyddog cyntaf yn dod yn gapteiniaid ar ôl sawl blwyddyn o brofiad.

Mae gan gludwyr etifeddiaeth, y cludwyr mwyaf ac hynaf yn yr UD, rai o'r cyfraddau cyflog uchaf ar gyfer peilotiaid. Mae swyddog cyntaf ar Boeing 757 yn Delta Air Lines, er enghraifft, yn dechrau ar $ 70 yr awr y flwyddyn gyntaf, ac mae cyflog yr ail flwyddyn yn sylweddol fwy. Ar ôl 10 mlynedd, bydd Swyddog Cyntaf Delta yn ennill $ 151 yr awr. Gyda'r isafswm gwarant 65 awr, mae swyddog cyntaf Boeing 757 yn dechrau ennill o leiaf $ 55,000 y flwyddyn ac erbyn blwyddyn 10 bydd yn ennill mwy na $ 120,000 y flwyddyn, heb gynnwys costau teithio.

Mewn cymhariaeth, mae capten Delta ar yr un awyren yn dechrau ar $ 206 yr awr ym mlwyddyn un, ac ym mlwyddyn 10 yn ennill $ 222 yr awr. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu $ 160,000 y flwyddyn gyntaf a $ 173,000 ar gyfer blwyddyn 10, heb gynnwys y diem.

Ar gyfer cwmnïau hedfan mawr y De-orllewin, mae swyddogion cyntaf yn cychwyn ar gyflog yr awr o $ 57 y flwyddyn gyntaf. Erbyn y bumed flwyddyn, mae hyn wedi mwy na dyblu i $ 130 yr awr. Ar gyfer blwyddyn 10, y cyflog fesul awr i swyddog cyntaf yw $ 148 gyda Southwest. Yn y flwyddyn gyntaf, mae capten yn y De-orllewin yn ennill $ 191 yr awr. Erbyn y bumed flwyddyn mae'n ennill $ 200 yr awr ac erbyn blwyddyn 10 $ 212 yr awr.

Mae cwmnïau hedfan rhanbarthol yn talu llai ac mae peilotiaid yn hedfan awyrennau llai. Hedfan am gwmni hedfan rhanbarthol yw'r ffordd fwyaf cyffredin o ennill y profiad sy'n ofynnol gan gwmnïau hedfan mawr, gan ei gwneud yn gam angenrheidiol i'r mwyafrif o beilotiaid sy'n dod i'r amlwg.

Ar Island Air, er enghraifft, mae swyddog cyntaf yn ennill $ 43 yr awr y flwyddyn gyntaf a $ 58 yr awr y bumed flwyddyn. Mae capteiniaid yr un cwmni hedfan yn ennill $ 67 yr awr y flwyddyn gyntaf a $ 97 yr awr y bumed flwyddyn.

Y newyddion da yw, gyda'r prinder peilot cyfredol yn dod i rym yn llawn, bod cwmnïau hedfan rhanbarthol yn cael eu gorfodi i ddod yn fwy cystadleuol o ran llogi peilotiaid, gyda llawer yn cynnig hyfforddiant taledig, costau adleoli, taliadau bonws mewngofnodi a rhaglenni pontio i'ch prif bartneriaid cwmnïau hedfan a gwell buddion i beilotiaid. Ar hyn o bryd mae Island Air yn cynnig bond undeb $ 12,000 gyda $ 5,000 ar gyfer costau adleoli. Mae Piedmont Airlines yn cynnig bonws aelodaeth o $ 15,000 ac, yn ôl ei wefan, gwarantir cyflogaeth gydag American Airlines.

Mae gan ddarpar beilotiaid sy'n dilyn yr yrfa hon botensial mawr i ennill cyflogau trawiadol gyda llai na degawd yn y swydd. Gall y rhai sy'n esgyn trwy'r awyr trwy gydol eu gyrfaoedd fwynhau cyflog cyfforddus iawn pan fyddant yn cyrraedd eu hymddeoliad.

Nodyn olaf

Nid yw'r swydd hon wedi'i bwriadu ar gyfer y rhai sy'n edrych i fod yn beilotiaid, ond yn hytrach fel cyflwyniad cyffredinol i sut mae cyflog peilot yn gweithio (ar rai cwmnïau hedfan mae'n awr bob awr ac ar eraill yn gyflog misol) a'r hyn y mae'n seiliedig arno (blynyddoedd yn y cwmni hedfan, swydd fel capten neu swyddog cyntaf, ac ati).

Yn gyffredinol, mae'r peilotiaid yn cael eu talu'n dda iawn, er ei bod yn werth nodi bod hyrwyddiadau mewn cwmnïau hedfan Americanaidd wedi bod yn araf iawn am y ddau ddegawd diwethaf, felly mae pobl sydd wir yn gwneud llawer o arian wedi bod yn eu cwmnïau hedfan priodol ers amser maith.

Cynnwys