Sut i agor cyfrif ar restr craigs?C Mo Abrir Una Cuenta En Craigslist

Sut i agor cyfrif ar restr craigs?. Ydw mo gwerthu ar craigslist ? .

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw Craigslist a pha mor ddiogel ydyw, mae'n bryd dechrau ei ddefnyddio i brynu neu werthu pethau yn eich cymuned leol (ac efallai'r ardaloedd cyfagos hefyd).

Er nad oes angen cyfrif i ddefnyddio Craigslist mewn gwirionedd, mae'n gwneud y gwasanaeth yn llawer mwy cyfleus i'w ddefnyddio. Er enghraifft, mae'n caniatáu ichi gadw golwg ar eich rhestrau ar yr holl is-adrannau Craigslist lleol, ac mae hefyd yn caniatáu ichi arbed eich chwiliadau fel y gallwch eu hailadrodd yn hawdd a dod o hyd i bethau newydd yr ydych yn edrych amdanynt yn aml. Yn ogystal, mae'n caniatáu ichi bostio negeseuon ar fforymau Craigslist.

I gofrestru:

Cam 1.

Mynd i www.craigslist.org yn eich porwr gwe. Cewch eich ailgyfeirio i safle Craigslist lleol ar gyfer eich dinas neu ardal.

Cliciwch ar Fy nghyfrif yn y gornel chwith uchaf.

Cam 2.

Ar y sgrin nesaf, o dan Creu Cyfrif Craigslist, cliciwch y blwch wedi'i farcio E-bost a nodwch eich cyfeiriad e-bost. Yna cliciwch Creu cyfrif .

Cam 3.

Bydd Craigslist yn eich hysbysu ei fod wedi anfon e-bost atoch gyda hyperddolen a fydd yn actifadu eich cyfrif. Ewch at eich cleient e-bost, mewngofnodwch, ac agorwch yr e-bost o'r enw Craigslist.org: Cyfrif Craigslist Newydd [eich cyfeiriad e-bost]. Cliciwch ar yr hyperddolen las gyntaf yn yr e-bost.

Cam 4.

Nawr fe'ch cymerir i sgrin lle gallwch greu cyfrinair ar gyfer eich cyfrif. Cliciwch yn y blwch Cyfrinair a theipiwch y cyfrinair rydych chi am ei ddefnyddio ar gyfer eich cyfrif (nodwch fod yn rhaid iddo fod o leiaf 8 nod o hyd). Yna cliciwch yn y blwch cyfrinair Retype a theipiwch gopi o'r cyfrinair rydych chi newydd ei nodi. Yna cliciwch Anfon cyfrinair a mewngofnodi .

Cam 5.

Os ydych chi'n llwyddo i greu cyfrinair ar gyfer eich cyfrif, bydd Craigslist yn eich hysbysu eich bod wedi gwneud hynny. Nawr cliciwch ar Parhewch i'ch cyfrif .

Bydd Craigslist yn arddangos ei delerau defnyddio i chi eu darllen. Os ydych chi am eu darllen, efallai y bydd gan ein herthygl Polisïau Preifatrwydd rai awgrymiadau ar bethau pwysig i edrych amdanynt. Pan fydd wedi'i wneud, cliciwch Rwy'n cytuno os ydych chi am barhau i ddefnyddio Craigslist.

Fe'ch cymerir i'ch prif sgrin gyfrif. Llongyfarchiadau! Mae eich cyfrif Craigslist wedi'i sefydlu!

Sut i bostio heb gyfrif

Sut i werthu ar restr craigs. Mae eich busnes yn elwa o swydd Craigslist trwy dderbyn mwy o amlygiad i ddarpar gwsmeriaid. Mae'r hysbysebion hyn fel arfer yn rhad ac am ddim, er bod rhai categorïau neu ddinasoedd yn codi ffi rhestru. Mae cyfrif Craigslist yn ei gwneud hi'n hawdd cadarnhau, golygu, neu adnewyddu'ch post, ond nid oes angen cyfrif ar Craigslist i bostio rhestrau am ddim. Fodd bynnag, mae angen cyfrif ar rai rhestrau taledig, fel y rhai sy'n cynnig gwasanaethau therapiwtig.

Cam 1

Ewch i'r wefan Craigslist.org a dewiswch y dinas briodol . Os yw'ch porwr yn eich cyfeirio'n awtomatig at dudalen dinas leol, gallwch lywio i ddinas arall gan ddefnyddio'r dolenni yn y panel cywir.

Cam 2

Cliciwch ar Post i Classifieds a dewis categori ac is-gategori priodol. Er enghraifft, i bostio hysbyseb atgyweirio cyfrifiadur, cliciwch Gwasanaeth a Gynigiwyd ac yna Gwasanaethau Cyfrifiadurol.

Cam 3

Rhowch deitl sy'n disgrifio'r eitem neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei gynnig, ond ceisiwch osgoi defnyddio priflythrennau neu farciau atalnodi gormodol, sy'n rhoi ymddangosiad sbam.

Cam 4

Rhowch leoliad yr eitem neu'r ardal wasanaeth yn y maes lleoliad Penodol. Yn wahanol i'r hyn y mae teitl y maes yn ei awgrymu, nid oes angen cyfeiriad penodol arnoch. Mae dewis ardal gyffredinol yn ddigonol.

Cam 5

Rhowch eich cyfeiriad e-bost ddwywaith yn y meysydd a ddarperir. Y cyfeiriad e-bost hwn yw eich prif gyswllt rhwng Craigslist a darpar gleientiaid. Cadwch Anonymize wedi'i ddewis i atal sbamwyr rhag cael eich cyfeiriad e-bost go iawn.

Cam 6

Rhowch ddisgrifiad cryno yn y maes Disgrifiad Post. Mae Craigslist yn caniatáu amgodio HTML yn yr adran hon.

Cam 7

Cliciwch Show on Maps a nodwch eich manylion lleoliad i roi map yn eich post yn awtomatig. Gallwch ddarparu union gyfeiriad neu ddefnyddio'r croes-strydoedd agosaf. Mae'r cam hwn yn ddewisol.

Cam 8

Cliciwch Parhau.

Cam 9

Cliciwch Pori a dewis delwedd i'w phostio. Ailadroddwch i ychwanegu hyd at wyth delwedd. Mae'r cam hwn yn ddewisol ond argymhellir. Mae'r delweddau'n cynnig mwy o fanylion ac yn darparu nodiant llun ar gyfer eu teitl ar y dudalen restru. Mae'r nodiant hwn yn annog cwsmeriaid i weld eich post.

Cam 10

Cliciwch Wedi'i Wneud â Lluniau.

Cam 11

Adolygwch eich post a chlicio Parhau.

Cam 12

Gwiriwch eich e-bost am neges gan Craigslist.

Cam 13

Cliciwch y ddolen gadarnhau yn yr e-bost a dewis Post i'r dudalen sy'n deillio o hynny. Cyhoeddir eich swydd cyn pen 15 munud ar ôl ei bostio.

Sut i bostio ar rhestr craigs

sut alla i roi hysbyseb ar restr craigs.

Mae'r rhestru ar Craigslist yn manteisio i'r eithaf yn dosbarthu traffig safle heb gostio ceiniog i chi yn y rhan fwyaf o achosion . P'un a yw'ch busnes yn gwerthu cynhyrchion manwerthu, yn cynnig eiddo tiriog, neu'n gofyn am weithiwr perffaith, gall swyddi Craigslist am ddim eich helpu i hysbysebu'ch cynhyrchion, gwasanaethau neu gyfleoedd gwaith. Er efallai y byddwch yn ystyried creu cyfrif Craigslist i reoli eich rhestrau, nid oes angen cyfrif i'w restru ar y wefan; Mae'r ffurflen gyflwyno wedi'i chwblhau yn ei gwneud hi'n hawdd rhestru gyda neu heb gyfrif.

Cam 1

Ewch i Craigslist.com a dewis dinas, os na chaiff ei hailgyfeirio'n awtomatig i'ch tudalen Craigslist leol.

Cam 2

Cliciwch Post i Classifieds ar frig y panel chwith.

Cam 3

Cliciwch y cylch wrth ymyl categori priodol, fel Cynnig Swydd, Cynnig Gwasanaeth, neu Ar Werth. Os na chewch eich cyfeirio'n awtomatig i'r dudalen nesaf, cliciwch Parhau. Dewiswch is-gategori, os yw'n berthnasol. Efallai na fydd hyn yn angenrheidiol ar gyfer rhai categorïau. Er enghraifft, os gwnaethoch ddewis Ar Werth i ddechrau, gallwch ddewis Hynafiaethau - Gan Deliwr fel is-gategori.

Cam 4

Rhowch deitl disgrifiadol ym maes Teitl y Post. Arddangosir y teitl hwn ar y brif dudalen restru, felly dylai fod yn ddeniadol ac yn benodol. Yn syml, ni fydd rhestru ar werth yn denu cymaint o sylw â Desg Mahogani Antique 16eg Ganrif, mewn cyflwr mintys.

Cam 5

Rhowch y manylion priodol yn y meysydd Pris, Lleoliad Penodol, Eich cyfeiriad e-bost, a chyfeiriad e-bost Retype. Cadwch y botwm radio Anonymize wedi'i ddewis, fel y gallwch dderbyn e-byst gan ddarpar brynwyr heb gyhoeddi eich cyfeiriad go iawn. Os ydych chi'n cynnig manylion cyswllt yn y rhestr, gallwch glicio Cuddio i atal cyfeiriad e-bost rhag ymddangos yn yr hysbyseb.

Cam 6

Rhowch ddisgrifiad manwl yn yr ardal Disgrifiad Cyhoeddi. Gallwch ddefnyddio HTML yn y maes hwn i ennill mwy o reolaeth dros y cynllun.

Cam 7

Cliciwch Parhau pan fyddwch chi'n fodlon â'r swydd.

Cam 8

Cliciwch Pori a dewis hyd at wyth llun i'w rhestru (ym mis Chwefror 2013). Pan fyddwch wedi gorffen dewis delweddau, neu i hepgor delweddau yn gyfan gwbl, cliciwch Wedi'i wneud gyda delweddau.

Cam 9

Archwiliwch y rhagolwg a chlicio Parhau. Os gwelwch newidiadau y mae angen eu gwneud, cliciwch Golygu Testun neu Golygu Delweddau.

Cam 10

Agorwch eich e-bost a chliciwch ar y ddolen gadarnhau yn e-bost Craigslist a gawsoch i gwblhau'r rhestr.

Rhybuddion

  • Mae Craigslist yn codi tâl am bostio swydd mewn rhai dinasoedd mawr. Yn ogystal, mae Craigslist yn codi tâl i gynnwys rhenti fflatiau yn Efrog Newydd a gwasanaethau therapiwtig ar draws yr Unol Daleithiau.

Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys