Sut i ddadgofrestru car yn y dmv

Como Dar De Baja Un Carro En El Dmv

Mae DMV yn dadgofrestru car. Mae'n bwysig gwybod sut i ddadgofrestru car yn y DMV . Bydd yn rhaid i chi ildio'ch plât trwydded a chanslo'ch cofrestriad car os ydych chi wedi gwerthu'ch cerbyd neu'n bwriadu ei dynnu oddi ar y ffordd. Mae hyn yn dweud wrth yr Adran Cerbydau Modur ( DMV ) hynny eisoes nid chi yw'r perchennog o'r car, sy'n eich eithrio rhag gorfod talu trethi a thaliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r cerbyd .

Lleolwch swyddfa'r Adran Cerbydau Modur yn eich ardal chi. Edrychwch yn eich tudalennau melyn lleol i ddod o hyd i'r un agosaf atoch chi.

Cymerwch eich plât trwydded, cerdyn cofrestru a sticeri i'r swyddfa DMV i'w danfon i Gweithiwr DMV . Sticeri rydych chi'n eu derbyn wrth gofrestru'ch cerbyd gyda'r DMV yw decals. Rhoddir y decals hyn ar eich plât trwydded a rhaid eu hadnewyddu bob blwyddyn.

Llenwch y ffurflenni cyfatebol. Gadewch i'r clerc wybod eich bod am ddadgofrestru'ch car hefyd.

Postiwch eich plât trwydded, sticer, a llythyr wedi'i lofnodi yn gofyn am ganslo i DMV. Cysylltwch â'ch swyddfa DMV leol i gael cyfeiriad eich is-adran gwasanaethau canolog. Llongwch eich eitemau trwy ddull dosbarthu y gellir ei olrhain gyda chadarnhad danfon. Unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu, bydd DMV yn anfon llythyr yn cadarnhau'r canslo. Cadwch y llythyr hwn ar gyfer eich cofnodion.

Eitemau y bydd eu hangen arnoch

 • Cofnod cyfredol
 • Prawf diogelwch
 • Ffurflen ad-daliad trwydded
 • Platiau trwydded

Os caniateir i chi gadw'ch hen blatiau trwydded, cofiwch eu cadw rhag yn ddiogel neu eu dinistrio . Nid ydych chi eisiau eich mae hen blatiau trwydded yn gysylltiedig â gweithgareddau troseddol , os bydd rhywun yn cael gafael arnyn nhw ac yn eu defnyddio. Peidiwch â thaflu'ch hen blatiau trwydded cyfan yn y sbwriel yn unig .

sut i ddadgofrestru car mewn tecstilau

Nid oes unrhyw ffi i ganslo car

Hysbysiad Trosglwyddo Cerbydau Modur Texas

Mae dwy ffordd yn Texas i hysbysu'r TxDMV eich bod wedi gwerthu neu na fyddwch yn defnyddio'ch car mwyach: ar-lein neu trwy'r post. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a ffurflenni ar gyfer pob dull hysbysu isod:

1) CWBLHAU'R HYSBYSIAD TRAWSNEWID CERBYDAU TX MOTOR AR-LEIN:
DULL A FFEFRIR * Os yn bosibl, rydym yn argymell eich bod yn llenwi'r ffurflenni ar-lein yn hytrach na thrwy'r post, fel y gallwch arbed ac argraffu copi ar gyfer eich cofnodion sy'n cynnwys dyddiad / stamp amser yn hawdd. Hefyd, pan fydd wedi'i gwblhau ar-lein, gellir argraffu derbynneb i sicrhau ei fod wedi'i dderbyn.
CLICIWCH YMA

2) CWBLHAU'R HYSBYSIAD O DROSGLWYDDO CERBYDAU MODUR TX GAN BOST:

 1. Llenwch ac argraffwch Ffurflen Hysbysu Trosglwyddo Cerbydau Modur Texas VTR-346.
 2. Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau i:

  Is-adran Teitl a Chofrestru Cerbydau TxDMV
  Blwch Post 26417
  Austin, TX 78755-0417

FFURFLEN LOGIN

Dosbarthu platiau

Cam 1

Argraffwch ffurflen ad-daliad dysgu eich gwladwriaeth. Mae hyn yn caniatáu ichi ganslo'ch platiau a derbyn ad-daliad prorated o'ch ffioedd plât. Dewch o hyd i'ch cyfeiriad gwladol i gyflwyno'ch hen blât (iau) trwydded ynghyd â'r ffurflen. Mae rhai taleithiau yn mynnu bod y plât cefn yn unig yn canslo; nid yw eraill yn gofyn am yr hen blatiau o gwbl.

Cam 2

Mae rhai taleithiau yn gwneud ichi ganslo yn bersonol. Dewch â'ch platiau i'ch swyddfa drwyddedu leol, ynghyd â cherdyn yswiriant cyfredol. Pe bai'r platiau trwydded wedi'u dwyn, rhowch wybod i awdurdodau lleol a mynd ag adroddiad yr heddlu i'r DMV yn lle.

Cam 3

Dadlwythwch a llenwch ffurflen Affidafid Plât Trwydded Goll. Mae hyn yn angenrheidiol i ddadgofrestru os yw'ch platiau trwydded yn cael eu colli neu eu dwyn. Llenwch y ffurflen a'i phostio i'ch cofrestrfa wladol neu ei llenwi'n bersonol yn eich DMV lleol.

Sut mae'r rhybudd o drosglwyddo a rhyddhau atebolrwydd yn fy amddiffyn?

Ar ôl i DMV dderbyn y wybodaeth rhybudd trosglwyddo, daw unrhyw brynwr am droseddau parcio, troseddau traffig neu ymgyfreitha sifil ar ôl y dyddiad gwerthu yn gyfrifoldeb y prynwr dilynol.

Yn ogystal, ni anfonir unrhyw hysbysiadau adnewyddu cofrestriad pellach i'r cerbyd yr adroddir arno.

Yn achos achos cyfreithiol neu hawliad, mae'r llys yn gyfrifol am benderfynu a ydych wedi cydymffurfio â'r gyfraith ac wedi'ch eithrio rhag atebolrwydd sifil a / neu droseddol.

Sut alla i roi'r gorau i dderbyn hysbysiadau adnewyddu cofrestriad ar gyfer cerbyd nad oes gen i bellach?

Os ydych chi'n derbyn hysbysiad i adnewyddu cofrestriad cerbyd nad ydych chi'n berchen arno mwyach:

Ni dderbyniodd y DMV eich NRL.
Roedd yr NRL yn anghyflawn neu'n annarllenadwy.
Yn y naill achos neu'r llall, rhaid i chi gyflwyno NRL arall er mwyn i'r cofnod gael ei ddiweddaru.

Mae hysbysiadau adnewyddu cofrestru yn cael eu cynhyrchu gan gyfrifiadur fwy na 60 diwrnod cyn y dyddiad dod i ben. Weithiau, bydd yr hysbysiad adnewyddu a'r NRL yn croestorri yn y post. Os bydd hyn yn digwydd, gallwch ffeilio NRL arall i sicrhau bod y cofnod yn cael ei ddiweddaru.

Os cafodd yr NRL gwreiddiol ei ffeilio ar-lein, peidiwch ag anfon yr hysbysiad adnewyddu neu'r dudalen gadarnhau yn ôl i DMV. Mae eich tudalen gadarnhau yn brawf bod yr NRL wedi'i gyflwyno.

tip
Peidiwch â chanslo eich yswiriant car nes eich bod wedi cyflwyno'ch plât trwydded i osgoi dirwyon a ffioedd gan y DMV a'ch darparwr yswiriant.

Cynnwys