Penillion Beibl am ganslo dyledBible Verses About Debt Cancellation

Penillion Beibl am ganslo dyled , beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ganslo dyled.

Yma byddwn yn dweud wrthych er bod y Beibl byth yn siarad am sut i fynd i ddyled neu drin dyledion (nid yw'n eu gwahardd yn benodol) , mae'n sôn am effeithiau contractio benthyciad neu hyd yn oed fod yn fenthyciwr. Yn ogystal, mae hefyd yn gysylltiedig â sut y gellir cysylltu dyled â thlodi (ysbrydol ac ariannol) neu'r canlyniadau'r uchelgais tuag at gyfoeth ac obsesiwn-ddyled-amdani.

Ac na, nid yw'n bechod mynd i ddyled . Fel y dywed y rheolau ariannol eu hunain: nid gofyn am fenthyciad yw'r broblem, ond sut i roi handlen dda iddo, sy'n awgrymu gwybod y rhesymau pam y gofynnir amdani a sut le fydd y taliad.

Ond cofiwch hefyd y gall pob person wneud ei werthfawrogiad ei hun o'r hyn y mae'r ysgrythurau'n ei ddweud, felly dyma gwpl o gliwiau i ddeall dysgeidiaeth y Beibl ar ddyled yn well:

Philipiaid 4:19: Bydd fy Nuw, felly, yn cyflenwi popeth sydd gennych yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu.

Er bod yr addewid yn un go iawn, yn ôl credinwyr, nid yw hyn yn golygu bod Duw yn mynd i roi'r arian sydd ei angen arnoch i dalu'r ddyled honno a gawsoch eich hun i brynu esgidiau neu'r gêm Xbox ddiweddaraf. Ynddo’i hun, dywedir mai addewid Duw yw y bydd yn ei helpu i ddiwallu ei anghenion, ond ni fydd yn pimpio ei ymddygiad di-hid.

Salm 37:21: Mae'r drygionus yn benthyca, ond nid yw'n talu, ond mae'r cyfiawn yn hael ac yn rhoi.

Nid yw'r bobl hynny nad ydyn nhw'n agos at Dduw yn garedig nac yn dduwiol, maen nhw'n tueddu i fod y rhai sy'n benthyca fwyaf, ond y pwysigrwydd yw'r hyn sy'n digwydd ar ôl y ddyled honno: ai nhw yw'r rhai sy'n rhedeg i ffwrdd ac yn cuddio i beidio byth â thalu? Yr addysgu yw, os ydych chi'n mynd i wneud cais am fenthyciad, dychwelwch yr hyn nad yw'n perthyn i chi, yn ôl eich posibiliadau.

Diarhebion 11:15: Bydd yr un sy’n feichiau yn dioddef dros ddieithryn, ond mae’r sawl sy’n casáu bod yn feichiau yn ddiogel.

Mae'r sefyllfa hon yn siarad, yn bennaf, ynghylch pryd rydych chi'n rhoi eich hun yng ngwarant rhywun arall i gefnogi dyled. Dyna pam mai'r peth mwyaf doeth yw, hyd yn oed os yw'ch caredigrwydd yn eich arwain i roi'r help hwnnw, ewch allan o'r cyflwr hwnnw cyn gynted ag y gallwch. Ond y peth mwyaf defnyddiol yw nad ydych chi byth yn benthyg eich hun i'r sefyllfa gan nad yw'r mwyafrif o bobl yn cydymffurfio â'r hyn a ddywedasom yn y rhif blaenorol.

Diarhebion 22: 7: Y rheol gyfoethog dros y tlawd, a’r benthyciwr yw caethwas y benthyciwr arian.

Pan ewch i ddyled, byddwch yn gweithio ac yn ennill arian yn y pen draw i allu talu'r ddyled honno, ond i beidio â gwella ansawdd eich bywyd, fel y dylai fod. Felly'r syniad yw bod arian yn dod yn ffordd i fod yn berson gwell a helpu'ch hun ac eraill, ond heb ddibynnu ar y pŵer caethiwo y gall arian ei gael.

Rhufeiniaid 13: 5: 7 Am hynny mae angen bod yn ddarostyngedig iddo, nid yn unig oherwydd cosb ond hefyd trwy gydwybod. Wel, am hyn rydych chi hefyd yn talu teyrngedau, oherwydd maen nhw'n weision i Dduw sy'n rhoi sylw parhaus i'r un peth. Talwch bawb yr hyn sy'n ddyledus i chi: teyrnged y mae teyrnged, y mae treth, treth, yr wyf yn ei barchu, yn ei barchu; sy'n anrhydeddu, yn anrhydeddu.

Ni waeth a ydych yn cytuno i dalu tithing ai peidio, mae'r llinellau hyn hefyd yn dysgu gwers werthfawr am drethi a sut y gall trethi ddod yn ffordd o adeiladu cymuned, trwy allu rhoi adnoddau i'r Wladwriaeth ddatblygu gwaith angenrheidiol.

Cyngor ymarferol i fynd allan o ddyled

Ysgrythurau ar ganslo dyled.Mae diweddar creditcards.com canfu arolwg nad yw tua un o bob pump Americanwr yn credu y byddant byth yn dod allan ohono dyled . Sylwodd Bentley, Stori wir yr arolwg barn hwnnw yw bod pedwar o bob pum Americanwr yn credu y gallant fod yn rhydd, ond er mwyn cyrraedd y nod hwnnw, mae angen cyngor bythol gan y Beibl ar y mwyafrif o bobl, nid y Wall Street Journal.

1. Adnabod eich diadelloedd, Diarhebion 27:23 - Yn y cyfnod Beiblaidd, roedd llawer iawn o gyfoeth wedi'i glymu mewn da byw ac anifeiliaid eraill, felly cafodd perchnogion eu cyfarwyddo i roi sylw i'w hasedau. I ni, mae'n rhaid i ninnau hefyd ystyried ein hadnoddau a'n buddsoddiadau. Rhowch wiriad ariannol i chi'ch hun.

2. Ennill bywoliaeth onest ac Arbed, Diarhebion 13: 11- Ni waeth pa fath o arian rydych chi'n ei ennill, dechreuwch yr arfer o arbed rhywfaint o'ch holl incwm. Bydd y mwyafrif o gynllunwyr ariannol yn eich annog i arbed 5 i 10 y cant o'ch incwm. Yn fwy beirniadol ar y dechrau na'r ganran yw'r arfer o gynilo, er mwyn cronni adnoddau ar gyfer argyfyngau.

3. Mae bob amser yn gwneud ei daliadau, Salm 37: 21- I dalu dyled, y ffordd orau yw gwneud isafswm taliadau ar y mwyafrif o gyfrifon, ac yna rhoi adnoddau ychwanegol tuag at ad-dalu'r ddyled llog uwch. Gall y bêl eira cyfrifiannell ddyled hon eich helpu i aros ar y trywydd iawn.

4. Gostyngwch eich dibyniaeth ar arian, Pregethwr 5: 10- Offeryn yw arian i gyflawni ein pwrpas a roddwyd gan Dduw, ond nid cronni yw ein pwrpas mewn bywyd. Mae Joy yn dechrau gyda gweld arian fel ein gwas a Duw fel ein darparwr a gwasanaethu pobl, nid pethau.

5. Dyfalbarhewch, Peidiwch â rhoi'r gorau iddi, Diarhebion 21: 5 Onid ydych wedi derbyn dyled dros nos a pheidiwch â dianc yn gyflym.

Rwyf wedi gweld Duw yn symud mynyddoedd o ddyled, meddai Bentley. Mae'n cymryd disgyblaeth a gwaith caled, ond nid wyf erioed wedi cwrdd ag unrhyw un a oedd yn difaru dod yn ddi-ddyled.