Mae sgrin fy iPad wedi torri! Dyma'r ateb yn y pen draw.

La Pantalla De Mi Ipad Est Rota

Mae gan eich iPad sgrin wedi torri ac rydych chi am ei thrwsio. Gall fod yn anodd gwybod beth yw eich opsiynau atgyweirio iPad neu pa un yw'r opsiwn gorau i chi. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan fydd sgrin eich iPad wedi'i thorri fel y gallwch ei thrwsio heddiw .

Aseswch ddifrod eich iPad

Mae'n bwysig gwerthuso faint mae sgrin eich iPad wedi cracio cyn ceisio penderfynu ble i'w atgyweirio. Os yw'r sgrin wedi cracio'n llwyr, mae'n debyg y byddwch am ei gosod cyn gynted â phosibl.Os mai dim ond rhan fach o'r sgrin sydd wedi torri, efallai yr hoffech fyw gydag ef. Cefais grac bach yn fy iPhone 7 na wnes i erioed ei osod. Ar ôl ychydig, bu bron imi anghofio fy mod i yno! Yn gyffredinol, nid yw craciau bach tenau yn effeithio ar yr hyn y gallwch chi ac na allwch ei wneud ar eich iPad, ond gallant bendant edrych yn wael.Hefyd, os ydych chi erioed yn bwriadu masnachu yn eich iPad neu ei werthu i rywun arall, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei atgyweirio. Efallai na fyddwch yn gallu cyfnewid eich iPad os oes ganddo sgrin wedi torri, ac ni fyddwch yn cael gwerth ailwerthu mor uchel os ceisiwch ei werthu gyda sgrin wedi torri.Mewn amgylchiadau prin iawn, Apple can atgyweiriwch sgrin eich iPad am ddim os mai dim ond crac bach sydd ganddo. Os yw'ch iPad yn y categori hwn ac wedi'i gwmpasu gan gynllun amddiffyn AppleCare +, efallai y byddai'n werth rhoi cynnig arni yn yr Apple Store. Peidiwch â disgwyl atgyweiriad am ddim, gan nad yw hyn bron byth yn digwydd.

Yn y paragraffau canlynol, byddaf yn siarad am sut i baratoi eich iPad cyn iddo gael ei atgyweirio ac argymell rhai o'r cwmnïau gorau a all drwsio'ch sgrin sydd wedi torri cyn gynted â phosibl.

beth i'w wneud os na fydd eich ipad yn troi ymlaen

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad

Mae'n syniad da arbed copi wrth gefn o'ch iPad cyn atgyweirio'r sgrin. Y ffordd honno, os aiff rhywbeth o'i le wrth iddo gael ei atgyweirio, ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data na'ch gwybodaeth bersonol!I ategu eich iPad, ei gysylltu â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Cliciwch y botwm iPad yng nghornel chwith uchaf iTunes, yna cliciwch Gwneud copi wrth gefn nawr .

Edrychwch ar ein fideo YouTube os yw'n well gennych wrth gefn eich iPad i iCloud o'r app Gosodiadau!

beth mae'n ei olygu pan fydd merch yn syllu arnoch chi

Gorchuddiwch y sgrin

Mae'n syniad da gorchuddio'r sgrin sydd wedi torri gyda thâp pacio neu fag cloi zip mawr. Y ffordd honno, ni fyddwch yn torri'ch hun ar ddarn miniog o wydr ar ddamwain!

Cymhariaeth o'ch Opsiynau Atgyweirio

Mae gennych rai opsiynau atgyweirio da os yw'ch sgrin iPad wedi cracio. Os oes gennych gynllun amddiffyn AppleCare + ar gyfer eich iPad, mae'n debyg y dylai eich taith gyntaf fod i'r Apple Store. Mae eich cynllun AppleCare + yn ymdrin â dau ddigwyddiad, ond codir ffi gwasanaeth $ 49 arnoch chi.

Gallwch gwneud apwyntiad yn yr Apple Store agosaf ar-lein dim ond i sicrhau nad oes raid i chi sefyll yn aros yn y siop trwy'r dydd. Mae gan Apple hefyd raglen atgyweirio post-mewn, sy'n opsiwn da os nad oes ots gennych yr amser troi 1-2 wythnos.

Yn anffodus, gall atgyweiriadau Apple iPad brofi m uy yn ddrud os nad oes gennych AppleCare +. Gall atgyweiriadau i iPads mwy newydd gostio hyd at $ 599 ! Os ydych chi'n chwilio am opsiwn llai costus, rwy'n argymell gwasanaethau Pwls , cwmni atgyweirio ar alw. Byddant yn anfon technegydd i ble'r ydych chi ac yn trwsio'ch sgrin iPad sydd wedi torri yn y fan a'r lle.

A allaf i ddisodli'r sgrin ar fy mhen fy hun?

Fe allech chi geisio ailosod sgrin iPad sydd wedi torri ar eich pen eich hun, ond ni fyddwn yn argymell rhoi cynnig arni. Mae atgyweirio iPad yn dasg anhygoel o anodd sy'n gofyn am set arbennig o offer.

botwm cartref iphone 6 ddim yn gweithio ar ôl ailosod y sgrin

Hefyd, ni fydd Apple yn achub y dydd os gwnewch gamgymeriad wrth geisio atgyweirio eich iPad eich hun. Cyn gynted ag y byddwch yn ei agor, bydd eich gwarant AppleCare + yn ddi-rym. Os ceisiwch fynd â'ch iPad i Apple Store a bod technegydd Apple yn gweld eich bod wedi agor eich iPad, byddant yn gwrthod ei drwsio.

Yn syml, peidiwch â cheisio trwsio sgrin doredig eich iPad ar eich pen eich hun oni bai bod gennych brofiad o ailosod sgriniau ac nad ydych yn ofni canslo eich cynllun AppleCare +.

Torri'r tristwch hwnnw ac Atgyweirio'ch iPad!

Nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud i drwsio sgrin doredig eich iPad cyn gynted â phosib. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i helpu i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau beth i'w wneud pan fydd eu sgrin iPad wedi torri. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPad isod yn yr adran sylwadau.

Diolch,
David L.