Camera iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Fix!Iphone Camera Not Working

Nid yw camera eich iPhone yn gweithio ac ni all ddarganfod pam. Mae'r camera yn un o'r pethau sy'n gwneud iPhone mor arbennig, felly mae'n rhwystredig iawn pan fydd yn stopio gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw camera eich iPhone yn gweithio er mwyn i chi allu trwsio'r broblem a mynd yn ôl at dynnu lluniau gwych .A yw'r Camera wedi'i dorri'n llwyr? A Oes Angen Ei Atgyweirio?

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn sicr a oes problem meddalwedd neu galedwedd gyda'r camera ar eich iPhone ai peidio. Fodd bynnag, yn groes i'r gred gyffredin, mae yna ddigon o faterion meddalwedd a allai fod yn achosi'r broblem!Gallai damwain meddalwedd neu ap diffygiol fod y rheswm pam nad yw camera eich iPhone yn gweithio! Dilynwch y camau datrys problemau isod i ddarganfod a oes gan eich iPhone fater meddalwedd neu galedwedd.

Peidiwch â Bod Fel Fy Ffrind!

Un tro roeddwn i mewn parti a gofynnodd ffrind imi dynnu llun ohoni. Er mawr syndod imi, daeth yr holl luniau allan yn ddu. Cymerodd ei ffôn yn ôl a meddwl fy mod wedi gwneud rhywbeth o'i le.sut mae diweddaru fy gosodiadau cludwr ar iphone

Fel mae'n digwydd, roedd hi wedi rhoi ei hachos iPhone wyneb i waered! Gorchuddiodd ei hachos y camera ar ei iPhone, gan beri i'r holl luniau a gymerodd droi allan yn ddu. Peidiwch â bod fel fy ffrind a gwnewch yn siŵr bod eich achos iPhone ymlaen yn gywir.

Glanhewch y Camera

Os oes unrhyw wn neu falurion yn gorchuddio lens y camera, gall ymddangos fel nad yw camera eich iPhone yn gweithio! Sychwch y lens yn ysgafn gyda lliain microfiber i sicrhau nad oes unrhyw lwch na baw yn gorchuddio lens y camera.

Byddwch yn wyliadwrus o apiau camera trydydd parti

Os ydych chi wedi sylwi nad yw camera'r iPhone yn gweithio pan fyddwch chi'n defnyddio ap camera trydydd parti, efallai mai'r broblem gyda'r ap penodol hwnnw, nid camera gwirioneddol eich iPhone. Mae apiau camera trydydd parti yn dueddol o gael damweiniau, ac mae gennym brofiad uniongyrchol o hyn.Roedden ni'n arfer defnyddio ap camera trydydd parti wrth ffilmio'r fideos ar ein sianel YouTube , ond roedd yn rhaid i ni roi'r gorau i'w ddefnyddio ar ôl iddo ddal i ddamwain! Wrth dynnu lluniau neu fideos, ap Camera adeiledig yr iPhone yw’r opsiwn mwyaf dibynadwy.

Caewch Allan o'ch Holl Apiau

Pe bai ap y Camera wedi damwain, neu pe bai ap gwahanol yn damwain yng nghefndir eich iPhone, gallai fod wedi achosi i gamera eich iPhone roi'r gorau i weithio.

I gau allan o'r apiau ar eich iPhone, agorwch y switcher app trwy glicio ddwywaith ar y botwm Cartref. Os oes gennych iPhone X, trowch i fyny o waelod yr arddangosfa i ganol yr arddangosfa i agor switcher yr app. Efallai y bydd yn rhaid i chi oedi yng nghanol y sgrin am eiliad neu ddwy!

Unwaith y byddwch chi yn y switcher app, caewch allan o'ch apiau trwy eu troi i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin! Fe fyddwch chi'n gwybod bod eich apiau ar gau pan nad ydyn nhw'n ymddangos yn y switcher app. Nawr eich bod wedi cau pob un o'ch apiau, ailagorwch yr app Camera i weld a yw'n gweithio eto.

Ailgychwyn Eich iPhone

Os nad yw camera eich iPhone yn dal i weithio, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, mae'n cau'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich iPhone ac yn rhoi cyfle iddyn nhw ddechrau eto. Weithiau gall hyn drwsio mân fylchau meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw camera eich iPhone yn gweithio.

I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod yr eicon pŵer coch a'r geiriau “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch y llithrydd pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua 15-30 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone yn ôl.

data cellog iphone cyfnod cyfredol

Ailosod Pob Gosodiad

Os nad yw'r camera ar eich iPhone yn dal i weithio, efallai y bydd mater meddalwedd dyfnach yn achosi'r broblem. Gall fod yn anodd iawn olrhain materion meddalwedd, fel ffeiliau llygredig, felly byddwn yn ailosod pob gosodiad i geisio datrys y mater.

Pan fyddwch yn ailosod pob gosodiad, mae holl osodiadau eich iPhone yn cael eu dileu a'u gosod i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn cynnwys pethau fel eich cyfrineiriau Wi-Fi, dyfeisiau Bluetooth wedi'u cadw, a phapur wal sgrin Cartref.

I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Fe'ch anogir i nodi'ch cod post a chadarnhau eich penderfyniad trwy dapio Ailosod Pob Gosodiad . Bydd eich iPhone yn ailgychwyn a bydd yr holl leoliadau'n cael eu hadfer i ddiffygion ffatri.

cynllun ffôn symudol person sengl

DFU Adfer Eich iPhone

Yr adferiad DFU yw'r adferiad mwyaf manwl y gallwch ei berfformio ar eich iPhone ac mae'n ymdrech ffos olaf i drwsio problem meddalwedd swnllyd. Cyn perfformio ailosodiad caled, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi wrth gefn fel na fyddwch yn colli'r holl ddata ar eich iPhone. Gallwch ddysgu mwy am Modd DFU a sut i DFU adfer eich iPhone trwy ddarllen ein herthygl ar y pwnc!

Atgyweirio'r Camera Ar Eich iPhone

Os na wnaeth unrhyw un o'n camau datrys problemau meddalwedd osod y camera ar eich iPhone, efallai y bydd angen i chi ei atgyweirio. Os yw'ch iPhone yn dal i gael ei orchuddio gan warant, ewch ag ef i'ch Apple Store lleol i weld a allan nhw ddatrys y broblem i chi. Rydym yn argymell sefydlu apwyntiad yn gyntaf dim ond i sicrhau y bydd rhywun yn gallu eich helpu pan gyrhaeddwch.

Os nad yw'ch gwarant wedi'i chynnwys dan warant, rydym yn argymell Puls yn fawr , gwasanaeth atgyweirio a fydd yn anfon technegydd ardystiedig atoch mewn llai nag awr. Gall y technegydd Puls gwrdd â chi p'un a ydych chi yn y gwaith, gartref neu allan yn eich siop goffi leol!

Goleuadau, Camera, Gweithredu!

Mae'r camera ar eich iPhone yn gweithio eto a gallwch chi ddechrau tynnu lluniau a fideos gwych. Y tro nesaf nad yw camera eich iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, neu gadewch sylw i ni isod os oes gennych gwestiynau eraill am eich iPhone.

Diolch am ddarllen,
David L.