Faint Mae Cord O Bren yn PwysoHow Much Does Cord Wood Weigh

Yr unig fesur uned gyfreithiol o goed tân yw'r CORD .

I CORD yn cael ei ddiffinio fel:

pentwr o goed tân hollt wedi'u pentyrru'n rhydd
yn mesur 4 troedfedd o led x 4 troedfedd o uchder x 8 troedfedd o hyd.


Cyfanswm cyfaint a CORD yn hafal i 128 troedfedd giwbig.

Nid oes safon gyfreithiol ar gyfer y Cord Wyneb
ond dylai fod yn @ 45 troedfedd giwbig = 1/3 llinyn.

Gwyliwch rhag gwerthwyr sy'n cynnig meintiau Face Cord neu (4 x 8) !!
Dylid lluosi Cordiau Wyneb (x3) i bennu gwir brisio llinyn llawn !!

Mae llinyn o bren yn pwyso dros 4,000 pwys. ac nid yw'n ffitio mewn tryc codi -

Mae llinyn o bren caled ar gyfartaledd yn pwyso mwy na 2 dunnell !! Heb ei stocio, bydd yn cymryd hyd at 200 troedfedd giwbig yn y gofod. Byddai'n rhaid i lori codi 8 troedfedd bentyrru'r pren yn unffurf yn 5 troedfedd o daldra i ffitio llinyn heb ei drin. Dim ond 1/2 llinyn o goed tân y gall y tryc codi cyfartalog ei dynnu ar y tro.

Dylai fod gan goed tân tymhorol lai na 30% o leithder -

Pan fydd pren yn cael ei dorri'n ffres mae'n cynnwys llawer o ddŵr. Trwy hollti, pentyrru a storio pren yn iawn, bydd yn cael ei sesno unwaith y bydd yr haul a'r gwynt yn anweddu'r dŵr. Pan fydd y pren yn cyrraedd cynnwys lleithder (MC) o lai na 30% bydd yn llosgi’n iawn ac yn rhyddhau’r BTU’s (gwres) sydd wedi’i storio orau. Ni ddylid llosgi pren â mwy na MC 30% y tu mewn !! Mae'n aneffeithlon iawn ac yn cynhyrchu anwedd dŵr asid peryglus (Creosote) yn eich simnai.

Nawr yn ôl at rifyn y trelar ...

Beth mae llinyn o bren yn ei bwyso, yn bren sych yn ogystal â phren gwyrdd wedi'i dorri'n ffres?

Edrychwch ar y siart Gwresogi Pren a Gwerthoedd Pwysau isod i ddarganfod pa wahanol fathau o bren sy'n pwyso wrth eu casglu fel llinyn.

Gwresogi Pren a Gwerthoedd Pwysau
RhywogaethauPwysau Cord (bunnoedd) ** DRYPwysau Cord (bunnoedd) ** GWYRDD
Oed, Ed2000 - 26003200 - 4100
Lludw2680 - 34504630 - 5460
Aspen1860 - 24003020 - 3880
Ffawydden3100 - 40004890 - 6290
Bedw2840 - 36504630 - 5960
Cedar, Arogldarth1800 - 23503020 - 3880
Cedar, Port Orford2100 - 27003400 - 4370
Cherry2450 - 31504100 - 5275
Chinquapin2580 - 34503670 - 4720
Cottonwood1730 - 22252700 - 3475
Dogwood3130 - 40255070 - 6520
Douglas-Fir2400 - 30753930 - 5050
Llwyfen2450 - 31504070 - 5170
Ewcalyptws3550 - 45606470 - 7320
Fir, Grand1800 - 23303020 - 3880
Fir, Coch1860 - 24003140 - 4040
Fir, Gwyn1900 - 24503190 - 4100
Hemlock, Gorllewinol2200 - 28304460 - 5730
Juniper, Western2400 - 30504225 - 5410
Laurel, California2690 - 34504460 - 5730
Locust, Du3230 - 41506030 - 7750
Madrone3180 - 40865070 - 6520
Magnolia2440 - 31404020 - 5170
Maple, y Dail Fawr2350 - 30003840 - 4940
Derw, Du2821 - 36254450 - 5725
Derw, Yn Fyw3766 - 48406120 - 7870
Derw, Gwyn2880 - 37104890 - 6290
Pine, Jeffery1960 - 25203320 - 4270
Pine, Lodgepole2000 - 25803320 - 4270
Pine, Ponderosa1960 - 25203370 - 4270
Pine, Siwgr1960 - 22702970 - 3820
Redwood, Arfordir1810 - 23303140 - 4040
Sbriws, Sitka1960 - 25203190 - 4100
Sweetgum (Liquidambar)2255 - 29004545 - 5840
Sycamorwydden2390 - 30804020 - 5170
Tanos2845 - 36504770 - 6070
Cnau Ffrengig, Du2680 - 34504450 - 5725
Cedar Coch y Gorllewin1570 - 20002700 - 3475
Helyg, Du1910 - 24503140 - 4040
** Pwysau:
 • Mae gwerth amrediad is yn rhagdybio 70 troedfedd giwbig o bren fesul llinyn.
 • Mae gwerth amrediad uwch yn rhagdybio 90 troedfedd giwbig o bren fesul llinyn.
 • Pwysau sych ar gynnwys lleithder 12 y cant.
 • Pwysau gwyrdd ar gynnwys lleithder 40 i 60 y cant.

Holl gynnwys lleithder yn seiliedig ar bren gwlyb.

Ffactorau a all Effeithio ar Bwysau'r Cord

Gall pwysau'r llinyn amrywio yn dibynnu ar ba goeden sy'n cael ei defnyddio ac a yw'r pren yn wyrdd neu'n sych ai peidio. Mae llinyn o bren gwyrdd mewn gwirionedd yn pwyso dwywaith yn fwy nag un sy'n cynnwys pren sych oherwydd bod gan bren gwyrdd gynnwys lleithder uchel iawn.

Mae llinyn sy'n cynnwys boncyffion crwn hefyd yn pwyso llai na llinyn sy'n cynnwys darnau hollt. O ran y rhywogaeth o bren a ddefnyddir, rhaid i chi wybod bod coed pren caled yn llawer trymach na choed eraill. Ar gyfer y goeden dderw a ddefnyddir yn gyffredin, rhaid i chi wybod y gall derw coch fod yn drymach na derw gwyn.

Mae hyn oherwydd bod gan goed pren caled fwy o ddwysedd na choed pren meddal fel pinwydd. Dylech hefyd wybod po hiraf y bydd y pren wedi'i gadw y tu allan, yr ysgafnach y byddant. Gelwir gadael i'r aer pren sychu ar blatfform uchel yn sesnin y pren a gall helpu i'w gwneud yn ysgafnach a llosgi yn well.

Faint Mae Cord O Bren Yn Pwyso?

Ar gyfer llinyn llawn sy'n cynnwys derw bur, bydd rhai wedi'u torri'n ffres yn pwyso cymaint â 4960 pwys. a 3768 pwys. wrth sychu. Ar gyfer llinyn llawn o dderw coch neu binc, bydd rhai wedi'u torri'n ffres yn pwyso cymaint â 4888 pwys. a 3528 pwys. wrth sychu. Mae derw gwyn ar y llaw arall yn pwyso 5573 pwys. pan yn wlyb a 4200 pwys. wrth sychu.

Os yw llinyn eich coed tân yn cynnwys coed eraill, yna dylech wybod bod llinyn o bren afal wedi'i dorri'n ffres yn pwyso 4850 pwys, gall lludw gwyrdd bwyso cymaint â 4184 pwys, gall bedw felen bwyso 4312 pwys a gall helyg bwyso cymaint â 4320 pwys. Mae'r rhain i gyd yn bwysau gwyrdd.

Felly gallwch chi gael amcangyfrif yn hawdd o faint fyddai llinyn wyneb yn ei bwyso, bydd yn rhaid i chi rannu pwysau llinyn llawn o fath penodol o bren â thri. Felly byddwch chi'n gwybod faint y bydd pwysau math penodol o bren sych yn ei bwyso, mae angen i chi ddidynnu tua 70% o'i bwysau gwyrdd.

Gallwch edrych ar-lein am ragor o wybodaeth am bwysau llinyn gwahanol fathau o goed. Mae yna dablau wedi'u paratoi a fydd yn eich helpu i gasglu data, a gallwch hefyd ddefnyddio cyfrifianellau ar-lein a fydd yn eich helpu i benderfynu faint mae sawl cortyn o fath penodol o bren yn pwyso mewn ychydig eiliadau.

Sut Ydych chi'n Mesur Coed Tân?

Mae hyn yn rhywbeth y dylech chi ei ddysgu os ydych chi'n bwriadu defnyddio coed tân. Mae'r termau cywir ar gyfer mesur coed tân mewn cortynnau, felly un neu ddau gortyn o bren, ond mae llinyn wyneb hefyd sy'n cael ei fesur yn wahanol. Gyda llinyn arferol o bren mae'n 4 troedfedd o uchder, 8 troedfedd o led, a 4 troedfedd o ddyfnder a fydd yn 128 troedfedd giwbig. Fel arfer mae hwn yn cael ei bentyrru yn yr hyn a elwir yn rick o bren, sy'n 4 x 4 x 8 troedfedd. Felly os ydych chi'n clywed pobl yn cyfeirio at rick o bren, dyna mae'n ei olygu.

Yna mae gennych y mesuriad arall a elwir yn llinyn wyneb. Mae llinyn ffaith o bren yn bentwr sengl sy'n 4 troedfedd o uchder ac 8 troedfedd o led, ac yn fras rhwng 12 a 18 modfedd o ddyfnder. Felly fel y gallwch ddweud ei fod wedi'i bentyrru'n wahanol iawn o'i gymharu â llinyn arferol pren, sy'n golygu ei fod yn pwyso llawer llai yn gyffredinol. Felly dyma'r ddwy uned fesur y mae angen i chi eu cofio, wrth fesur pren.

Faint Mae Cord O Bren Yn Pwyso?

Dyma un o'r cwestiynau anoddaf i'w ateb gan nad oes byth union bwysau gyda llawer o ffactorau, y mae angen ychwanegu hynny. Er enghraifft, bydd rhywbeth fel Basswood (linden) tua 1990 pwys pan fydd yn sych mewn llinyn, ond os yw'n wyrdd o hyd, gall bwyso hyd at 4410 pwys. Felly er na allwch gael union rif, gallwch gael ychydig o syniad a fydd o gymorth wrth wneud penderfyniadau. Mae hyn yn sicr yn rhwystredig gan na allaf ddweud rhif wrthych yn unig, felly os ydych yn bwriadu symud llinyn o bren yn eich codiad. Byddwn yn argymell yn fawr ei wneud mewn sawl taith.

Er na allaf roi union rif i chi, mae gen i amcangyfrifon sydd mor agos at gyfartaledd ar rai o'r coed tân mwy poblogaidd yn UDA. Rwy'n gobeithio y bydd yn gallu'ch helpu chi yn eich chwiliad, ond os nad ydw i wedi rhestru un rydych chi'n ei ddefnyddio. Mae croeso i chi adael sylw ac efallai y byddaf yn gallu eich helpu neu eich cyfeirio i gyfeiriad rhywun sy'n gwneud hynny.

Faint Mae Cord O Goed Derw yn Pwyso?

Derw yw un o'r mathau mwyaf cyffredin o bren yn y byd, ac nid UDA yn unig. Mae hyn am reswm da, mae'n bren amlbwrpas iawn sy'n llosgi'n dda ac nid yn anodd ei hollti. Mae ganddo arogl eithaf braf hefyd pan fydd yn llosgi, os yw hynny'n bwysig i chi. Mae pedwar math y bydd y mwyafrif o bobl yn eu defnyddio sef Bur, Coch, Pin a derw Gwyn.

Yr Amcangyfrifon ar gyfer Coed Derw

 • Bur Oak - Pan fydd yn dal yn wyrdd mae'n pwyso tua 4970 pwys yn fras, a fydd yn bendant yn golygu sawl taith wrth eich codi. Pan fydd yn sych mae'n pwyso tua 3770 pwys yn fras, sydd eto'n golygu sawl taith y byddwch chi'n sylwi eu bod yn thema gyffredin gyda hyn.
 • Derw Coch A Pin - Os ydych chi'n pendroni pam fod hyn gyda'i gilydd, mae hynny oherwydd eu bod yn perthyn yn yr un grŵp. Nhw yw'r ysgafnaf allan o'r coed derw ar y rhestr hon yn dod i mewn ar 4890 pwys pan fyddant yn wyrdd. Yna pan fydd wedi sychu'n iawn, mae'n pwyso tua 3530 pwys yn fras. Felly unwaith eto bydd y codi gwael yn gwneud mwy o deithiau.
 • Derw Gwyn - Derw gwyn yn hawdd yw'r trymaf o'r derw, yn pwyso tua 500 pwys yn fwy na'r dderwen Bur. Mae'n pwyso tua 5580 pwys pan mae'n wyrdd, a fydd yn gwneud gwaith byr allan o'r hyn rydych chi'n ceisio ei gario. Hyd yn oed pan fydd yn sych, bydd yn dal i bwyso dros 4000 pwys, gan ei fod oddeutu 4210 pwys.

Fy Meddyliau Ar Dderwen

Er fy mod i'n hoff iawn o dderw yn gyffredinol, ac yn bren rwy'n ei ddefnyddio'n gyffredin yn fy nghartref fy hun. Gall fod yn boen o ran cludo llawer ohono, yn enwedig pan fydd fy nghodi ond yn caniatáu imi gario tua 2000 pwys sydd ar yr ochr uwch na'r mwyafrif o bobl. Ond ar wahân i'r pwysau, mae derw yn fath gwych o bren i'w ddefnyddio a'i argymell yn fawr.

Faint Mae Cord O Goed Pîn yn Pwyso?

Er nad wyf yn bersonol yn ffan mawr o ddefnyddio pren Pine i losgi, gan ei fod yn bren meddal nad yw'n llosgi yn ogystal â phren caled fel yr Oaks uchod. Mae'n dal i fod yn fath cyffredin o bren sy'n cael ei ddefnyddio i'w losgi yn UDA, felly roedd yn rhaid i mi ei gynnwys ar y rhestr hon i helpu cymaint o bobl â phosib. Gofynnwyd i mi am dri math o binwydd, ac maen nhw. Eastern White, Jack, a Ponderosa sydd i gyd yn pwyso tua'r un peth pan fyddant yn sych a wnaeth fy synnu.

Yr Amcangyfrifon ar gyfer Pren Pîn

 • Pine Gwyn y Dwyrain - Y Pine Gwyn Dwyreiniol yw babi’r grŵp, os gallwch chi alw dros 2000 pwys yn fabi! Pan mae'n wyrdd mae'n pwyso tua 2790 pwys yn fras, sef yr ysgafnaf ar y rhestr gyfan hon. Pan fydd yn sych, mae'n sied tua 500 pwys, sy'n pwyso tua 2255 pwys yn gyffredinol. Diolch byth y bydd hyn yn torri faint o deithiau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud!
 • Jack Pine - Rydym yn ôl dros y marc 3000 pwys gyda'r pren hwn, gan ei fod oddeutu 3205 pwys o fy amcangyfrifon. Mae'n taflu tipyn o bwysau pan fydd wedi sychu'n llawn, gan ddod yn agos at y marc 2493 pwys.
 • Pine Ponderosa - Y peth gyda Ponderosa Pine yw ei fod yn dal mwy o ddŵr na'r mwyafrif o bren pinwydd. Felly mae'n pwyso mwy na'r lleill pan fydd hi'n wlyb, ond pan mae'n sych mae ychydig yn ysgafnach na'r Jack. Bod yn fras oddeutu 3610 pwys pan yn wyrdd, a 2340 pwys pan yn sych. Mae hyn yn syndod mawr i mi, ond mae'n gwneud bywyd ychydig yn haws o ran cludo'n sych.

Fy Meddyliau Ar Pine

Fel y dywedais, nid yw Pine yn addas i mi, ond deallaf pam mae pobl yn ei ddefnyddio. Mae'n bren cyffredin iawn, sy'n ysgafnach na choedwigoedd eraill. Sydd hefyd yn ei gwneud hi'n haws hollti, ond nid yw'n llosgi hefyd. Gall fod yn rhatach hefyd oherwydd ei fod yn bren meddal, felly os ydych chi ar gyllideb ac yn methu ei dorri eich hun. Gallaf gael pam mae angen i bobl ddefnyddio pinwydd.

Faint Mae'r Coedwigoedd Mwy Cyffredin yn Pwyso Mewn Cord?

Er y gallwn restru ychydig mwy o fathau o bren yn dawel, rwy'n teimlo y bydd canolbwyntio ar y rhai mwyaf cyffredin yn caniatáu imi helpu mwy o bobl, heb fod yn hollol ysgubol. Efallai bod hyn yn swnio'n rhyfedd i rai, ond rwyf wedi cwrdd â llawer o ddechreuwyr sydd wedi dweud bod llawer o wybodaeth yn llethol. Rwy'n hoffi ceisio cadw cymaint o bobl â phosibl mewn cof.

Felly ar y rhestr hon byddaf yn mynd dros y mathau mwy cyffredin fel Maple, Cherry, Birch, Elm, Hickory, a Douglas Fir. Er bod yr ychydig gyntaf ychydig yn fwy dealladwy, bydd y Douglas Fir yn dal eich llygad os ydych chi'n gwybod peth o ormod am bren. Mae'n debyg iawn i binwydd fel mewn pren meddal felly nid yw'n llosgi cystal â'r lleill. Ond mae'n dal i fod yn bren eithaf poblogaidd i'w ddefnyddio, felly roeddwn i eisiau ei gynnwys ar y rhestr.

Amcangyfrifon ar gyfer y mathau mwy cyffredin o bren

 • Maple Arian - Mae Maple Arian yn bren da iawn yn enwedig o ran llosgi, mae ganddo ychydig o fwg, ond gwres gweddus. Ond o ran pwysau, nid yw'n ddrwg mewn gwirionedd, yn fras yn pwyso tua 3910 pwys pan mae'n wyrdd. Mae hefyd yn dal llawer o ddŵr pan mae'n wyrdd ac yn disgyn cryn dipyn wrth sychu, gan ddod i mewn yn agos at 2760 pwys.
 • Maple Eraill - Fe wnes i Arian ar wahân gan ei fod ychydig yn wahanol i fapiau eraill, tra bod y lleill yn eithaf tebyg felly maen nhw gyda'i gilydd. Pan fyddant yn wyrdd maent yn pwyso 4690 pwys, ac wrth eu sychu mae'n agosach at 3685 pwys.
 • Ceirios Du - Mae coed ceirios Blach yn wych ar gyfer coiliau wrth losgi gan eu gwneud yn eithaf poblogaidd hefyd. Pan ddaw at ei bwysau di-dymor, mae'n dod i mewn yn fras ar 3700 pwys. Ar ôl i chi ei sychu, mae'n colli tua 700 pwys yn dod i mewn am 2930 pwys.
 • Bedw Papur - Bedw Papur yw'r math mwy poblogaidd o goeden Bedw i bobl ei llosgi, oherwydd mae ganddi wres gweddus, ac mae'n arogli'n eithaf braf. Ond o ran pwysau mae'n eithaf trwm, yn pwyso 4315 pwys pan mae'n wyrdd. Yna ar ôl iddo gael ei sesno'n iawn mae'n dod i mewn o amgylch y marc 3000 pwys.
 • Llwyfen Goch - Tra bod pobl yn llosgi Llwyfen Americanaidd, a Siberia. Rwy'n credu bod y Coch yn fwy cyffredin a'r pren gwell i'w losgi os ydych chi'n dewis Llwyfen. Mae'n bren eithaf trwm pan mae'n wyrdd, sydd tua 4805 pwys. Yna mae'n disgyn ymhell dros 1500 pwys pan fyddwch chi'n ei sychu, gan ddod i mewn ar 3120 pwys.
 • Bitternut Hickory - Mae Hickory yn bren caled trwm, sy'n ei gwneud hi'n anodd ei hollti, ond sy'n ei gwneud hi'n ardderchog i'w losgi. Gyda'r Bitternut yn dod i mewn ar 5040 pwys pan mae'n wyrdd, a thua 3840 pwys pan mae'n sych.
 • Shagbark Hickory - Mae'r Hickory Shagbark ychydig yn drymach na'i gymar Bitternut, gan ddod i mewn yn fras ar 5110 pwys pan mae'n wyrdd. Ar ôl i chi ei sychu mae'n dod i lawr cryn dipyn hefyd, gan fod yn agosach at 3957 pwys.
 • Douglas Fir - Fel y dywedais o'r blaen mae Douglas Fir yn bren meddal, felly nid dyna'r gorau ar gyfer llosgi. Yr hyn y byddwch chi'n sylwi ei fod yn debyg i'r Pines mewn pwysau. Gyda llinyn gwyrdd o Douglas Fir oddeutu 3324 pwys, ac ar ôl sychu roedd yn 2975 pwys.

Awgrymiadau Ychwanegol ar gyfer Sychu Coed Tân

Bydd rhannu'r pren ar ôl i chi ei dorri yn datgelu tu mewn y pren i'r gwynt a'r haul gan ganiatáu iddo sychu'n gyflymach. Yn gyffredinol, y lleiaf y byddwch chi'n rhannu'r pren, y cyflymaf y bydd yn ei dymor.

Fodd bynnag, bydd hollti'r pren yn rhy fach yn achosi iddo losgi'n gyflymach yn eich stôf goed sy'n ei gwneud hi'n anodd cyflawni llosg dros nos gyda chriw o ddarnau bach o goed tân.

Rwy'n hoffi gadael ychydig o ddarnau mwy o bren sy'n cael eu rhannu unwaith yn eu hanner y gallaf eu defnyddio i gynnau tân yn ystod y nos. Mae'r darnau hyn yn llosgi'n arafach, gan ganiatáu digon o glo yn y blwch tân y bore wedyn i ddechrau'r tân yn hawdd.

Staciwch y pren ar baletau, blociau neu 2 × 4 ac osgoi pentyrru eich coed tân yn uniongyrchol ar y ddaear. Mae hyn yn caniatáu i aer gylchredeg o dan y pren ac yn atal lleithder y ddaear a phryfed rhag treiddio i'ch pentwr o goed tân.

Dewiswch leoliad sy'n derbyn digon o haul haf a fydd yn cyflymu'r broses sychu. Osgoi ardaloedd tywyll, cysgodol yn agos at eich cartref a allai hyrwyddo tyfiant llwydni ar eich coed tân.

Mae sied coed tân wedi'i gorchuddio yn lle gwych i storio coed tân ond os nad oes gennych sied, gorchuddiwch eich coed tân â tharp i atal glaw ac eira rhag treiddio'r coed.

Wrth ddefnyddio tarp mae'n bwysig gorchuddio 1/3 uchaf y pentwr coed tân yn unig. Mae hyn yn caniatáu i'r tarp amddiffyn y coed tân rhag glaw ac eira, ond mae hefyd yn caniatáu i'r gwynt dreiddio i'r pren i'w sychu gan leihau pwysau'r coed tân.

Pwysau Coed Tân - At ei gilydd

Mae coed tân tymhorol yn goleuo'n haws, yn llosgi'n boethach ac yn cynhyrchu llai o greosote na choed tân gwlyb neu wyrdd.

I gael y canlyniadau gorau, cynlluniwch ymlaen llaw. Torrwch eich coed tân yn gynnar a gadewch i'r haul a'r gwynt sychu'r pren cyn i chi geisio ei losgi. Ymddiried ynof …… mae llosgi coed tân profiadol yn gwneud gwresogi â phren yn llawer mwy pleserus.

Cynnwys