Eli Lactate Amoniwm Ar Gyfer Smotiau TywyllAmmonium Lactate Lotion

Eli lactad amoniwm ar gyfer smotiau tywyll.

Mae'r asid lactig cydran o Lactad amoniwm gall exfoliate (tynnu) y croen tywyllach celloedd a lleihau'r tywyllwch o smotiau oedran . Amoniwm lactad (hufen) Mae'n gyfuniad o asid lactig a amoniwm hydrocsid , mae'n a humectant . Mae wedi arfer trin croen sych, cennog, coslyd . Gellir ei ddefnyddio hefyd at ddibenion nad ydynt wedi'u rhestru yn y canllaw meddyginiaeth hwn.

Cynhwysion

Mae'r lactad amoniwm yn cynnwys 12% asid lactig niwtraleiddio â amoniwm hydrocsid . Mae hyn yn cynhyrchu eli ychydig yn asidig o lactad amoniwm, an halen amoniwm o alffa-hydroxy asid a elwir yn asid lactig, neu Asid 2-hydroxypropanoic . Mae gan asid lactig y fformiwla gemegol COOHCHOHCH3 .

Yn ogystal, y rhai a ragnodir yn gyffredin Lactad amoniwm 12% mae llunio hefyd yn cynnwys olew mwynol, stearad glyseryl, stearad PEG-100, glycol propylen, stearad polyenglycol 40, glyserin, silicad alwminiwm magnesiwm, ether lauryl 4, alcohol cetyl, methylparaben a propylparaben, methylcellulose, persawr, a dŵr.

Defnyddiau eli lactad amoniwm

Defnyddir y feddyginiaeth hon i drin croen sych gyda graddio ( e.e., xerosis, ichthyosis Vulgaris ) ac i leddfu cosi a achosir gan yr amodau hyn. Mae'n gweithio trwy leithio'r croen.

Mae lactad amoniwm yn gweithio trwy leithio'r croen. Gelwir haen fwyaf allanol epidermis y croen yn corwm stratwm . Mae faint o ddŵr sydd yn yr haen hon yn penderfynu a yw'r croen wedi'i hydradu'n ddigonol. Pan fydd y niwmatig stratwm yn cynnwys 10% neu fwy o ddŵr, mae'r croen yn hydradol, yn feddal ac yn ystwyth; o dan 10%, mae'r croen yn sych, wedi cracio, a gall fynd yn ddifflach ac yn llidiog, meddai'r Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol .

Mae lactad amoniwm yn darparu rhyddhad ar gyfer croen sych, llidiog trwy gynyddu cynnwys lleithder haen niwmatig stratwm y croen. Mae asid lactig a halen amoniwm asid lactig, yn gweithredu fel cyfansoddion hygrosgopig, gan amsugno a dosbarthu cyfeintiau cymharol fawr o ddŵr.

Yn ogystal â darparu symptomatig rhyddhad rhag croen sych , mae cyfarwyddiadau’r label ar gyfer amoniwm lactad yn nodi bod asid lactig ac amoniwm lactad yn lleihau ceratinization epidermaidd gormodol, sef y croen trwchus a geir mewn cleifion â chyflyrau fel ichthyiosis, clefyd genetig a nodweddir fel arfer gan groen sych, trwchus, cennog neu fflachlyd.

Ar y llaw arall, dangosodd astudiaeth ym 1989 a gynhaliwyd yng Nghangen Dermatoleg y Sefydliad Canser Cenedlaethol y gallai lactad amoniwm hefyd drin codennau llidiol mawr a chrawniadau.

Sut i ddefnyddio

Os ydych chi'n defnyddio'r eli, ysgwyd y botel ymhell cyn ei defnyddio. Rhowch haen denau o feddyginiaeth ar y rhannau croen yr effeithir arnynt, ddwywaith y dydd fel arfer, neu yn unol â chyfarwyddyd eich meddyg. Gwasgwch nes ei fod wedi'i amsugno'n llwyr i'r croen.

Osgoi cysylltiad â'r llygaid, gwefusau, y tu mewn i'r geg / trwyn, ac unrhyw rannau o groen sydd wedi torri. Os byddwch chi'n defnyddio'r feddyginiaeth hon ar eich wyneb, croen wedi torri, neu ardal o groen wedi'i eillio'n ffres, fe allai bigo neu losgi. Ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd i gael gwybodaeth fanylach. Dywedwch wrth eich meddyg os nad yw cyflwr eich croen yn gwella neu os yw'n gwaethygu.

Rhagofalon

Cyn defnyddio lactad amoniwm, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd a oes gennych alergedd iddo, neu a oes gennych unrhyw alergeddau eraill. Gall y cynnyrch hwn gynnwys cynhwysion anactif a all achosi adweithiau alergaidd neu broblemau eraill. Ymgynghorwch â'ch fferyllydd i gael mwy o wybodaeth.

Cyn defnyddio'r feddyginiaeth hon, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd eich hanes meddygol, yn enwedig am: glwyfau neu friwiau ar y croen. Gall y feddyginiaeth hon gynyddu eich sensitifrwydd i'r haul.

Cyfyngwch eich amser yn yr haul. Osgoi gwelyau haul a lampau haul. Gwisgwch eli haul a dillad amddiffynnol yn yr awyr agored. Dywedwch wrth eich meddyg ar unwaith os ydych chi'n cael llosg haul neu os ydych chi'n cael pothelli / croen coch. Yn ystod beichiogrwydd, defnyddiwch y feddyginiaeth hon dim ond pan fo angen yn glir. Siaradwch â'ch meddyg am y risgiau a'r buddion. Nid yw'n hysbys a yw'r feddyginiaeth hon yn trosglwyddo i laeth y fron. Ymgynghorwch â'ch meddyg cyn bwydo ar y fron.

Rhyngweithio Cyffuriau

Efallai y bydd eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (er enghraifft, eich meddyg neu fferyllydd) eisoes yn ymwybodol o unrhyw ryngweithio cyffuriau posibl ac yn eich monitro amdanynt. Peidiwch â dechrau, stopio, na newid dos unrhyw feddyginiaeth heb siarad â nhw yn gyntaf.

Cyn defnyddio'r feddyginiaeth hon, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd am yr holl gynhyrchion presgripsiwn a llysieuol dros y cownter rydych chi'n eu defnyddio, yn enwedig: cynhyrchion croen eraill.

Nid yw'r ddogfen hon yn rhestru'r holl ryngweithio posibl. Felly, cyn defnyddio'r cynnyrch hwn, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd am yr holl gynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio. Cariwch restr o'ch holl feddyginiaethau a'i rannu gyda'ch meddyg a'ch fferyllydd.

Sgil effeithiau

Gall achosi cosi, llosgi a chochni. Os bydd unrhyw un o'r effeithiau hyn yn parhau neu'n gwaethygu, rhowch wybod i'ch meddyg neu fferyllydd ar unwaith. Os yw'ch meddyg wedi dweud wrthych am ddefnyddio'r feddyginiaeth hon, cofiwch ei fod ef neu hi wedi penderfynu bod y budd i chi yn gorbwyso'r risg o sgîl-effeithiau. Nid oes gan lawer o bobl sy'n defnyddio'r feddyginiaeth hon sgîl-effeithiau difrifol.

Rhowch wybod i'ch meddyg ar unwaith os ydych chi'n profi unrhyw un o'r sgîl-effeithiau annhebygol ond difrifol canlynol: tywyllu / clirio'r croen, smotiau coch bach ar y croen. Mae adwaith alergaidd difrifol iawn i'r feddyginiaeth hon yn brin.

Fodd bynnag, ceisiwch sylw meddygol brys os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol o adwaith alergaidd difrifol: brech ar y croen, cosi / chwyddo (yn enwedig ar yr wyneb / tafod / gwddf), pendro difrifol, anhawster anadlu.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o sgîl-effeithiau posibl. Cysylltwch â'ch meddyg neu fferyllydd os byddwch chi'n sylwi ar effeithiau eraill nad ydyn nhw wedi'u rhestru uchod. Yn yr Unol Daleithiau-Ffoniwch eich meddyg i gael cyngor am sgîl-effeithiau. Gallwch riportio sgîl-effeithiau i'r FDA yn 1-800-FDA-1088 neu www.fda.gov/medwatch. Ffoniwch eich meddyg am sgîl-effeithiau.

Dos ar goll

Os byddwch chi'n colli dos, defnyddiwch ef cyn gynted ag y cofiwch. Os yw'n agos at amser y dos nesaf, sgipiwch y dos a gollwyd a pharhewch â'ch amserlen dosio. Peidiwch â dyblu'r dos i ddal i fyny.

Gorddos

Os caiff ei lyncu, gall y feddyginiaeth hon fod yn niweidiol. Mewn achos o symptomau gorddos difrifol, megis colli ymwybyddiaeth neu anawsterau anadlu, ffoniwch 911. Am sefyllfaoedd llai brys, ffoniwch ganolfan rheoli gwenwyn ar unwaith. Gall trigolion yr Unol Daleithiau ffonio eu canolfan rheoli gwenwyn leol yn 1-800-222-1222. Gall trigolion Canada alw canolfan rheoli gwenwyn taleithiol.

Nodiadau

Peidiwch â rhannu'r feddyginiaeth hon ag unrhyw un. Gellir atal croen sych trwy gymryd baddonau dŵr cynnes (ddim yn boeth) yn llai aml (er enghraifft, bob 1 i 2 ddiwrnod), baddonau byrrach, a defnyddio lleithydd pan fydd yr aer yn sych iawn.

Storio

Storiwch y cynnyrch hwn ar dymheredd ystafell, wedi'i amddiffyn rhag golau a lleithder. Cyfeiriwch at wybodaeth storio pecynnau am ystod tymheredd derbyniol. Peidiwch â storio yn yr ystafell ymolchi. Cadwch bob meddyginiaeth i ffwrdd oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes. Peidiwch â fflysio meddyginiaethau i lawr y toiled neu i lawr y draen oni bai y cewch gyfarwyddyd i wneud hynny.

Cael gwared ar y cynnyrch hwn yn iawn pan gyrhaeddir y dyddiad dod i ben neu pan nad oes ei angen arnoch mwyach. Ymgynghorwch â'ch fferyllydd neu gwmni gwaredu gwastraff lleol i gael mwy o wybodaeth ar sut i gael gwared ar eich meddyginiaeth yn ddiogel.

Ffynonellau:

Ymwadiad:

Cyhoeddwr digidol yw Redargentina.com ac nid yw'n cynnig cyngor iechyd personol na meddygol. Os ydych chi'n wynebu argyfwng meddygol, ffoniwch eich gwasanaethau brys lleol ar unwaith, neu ymwelwch â'r ystafell argyfwng neu'r ganolfan gofal brys agosaf.

Cynnwys