Sut i wneud cais am gerdyn credyd WalmartComo Solicitar Tarjeta De Cr Dito De Walmart

Cerdyn credyd walmart Unol Daleithiau

Mae gwneud cais am gerdyn credyd Walmart neu MasterCard Walmart yn gyflym ac yn hawdd yn:

1. Gwnewch gais am y cerdyn walmart

Gallwch chi godi cais mewn tri lleoliad gwahanol:

 • Cofrestriad siop Walmart
 • Ciosg Emwaith Walmart
 • Gwefan Walmart

2. Adolygu telerau ac amodau'r cerdyn Walmart

Cyn cwblhau'r cais, darllenwch a deall telerau ac amodau'r cerdyn, a restrir yn uniongyrchol ar y cais. Er bod y gyfradd ganrannol flynyddol yn amrywio ar sail amodau cyfredol y farchnad, mae tua 23.90 y cant yn nodweddiadol ar gyfer cerdyn credyd Walmart, sy'n eithaf uchel.

Mae dyddiadau talu bob amser 23 diwrnod ar ôl diwedd pob cylch bilio a chodir ffi o hyd at $ 38 os yw'r taliad yn hwyr. Gallwch sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud mewn modd amserol trwy fanteisio ar y sawl math o daliad: ar-lein, taliad electronig, ffôn, post, yn y siop neu ddefnyddio CheckFree.

3. Cwblhewch gais cerdyn credyd Walmart

Rhowch eich enw, cyfeiriad post, pa mor hir rydych chi wedi byw yn y cyfeiriad hwnnw, a'ch rhif ffôn. Nesaf, ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost cyn rhestru'ch incwm net blynyddol.

Dewiswch a ydych am i'ch datganiadau talu cerdyn credyd Walmart gael eu hanfon trwy'r post neu'n electronig, yn ogystal â'ch dewis iaith. Yn olaf, rhowch eich dyddiad geni, rhif Nawdd Cymdeithasol, ac enw cyn priodi mam cyn gwirio'r blwch Rwy'n derbyn a chlicio ar y botwm Derbyn a Chyflwyno.

4. Arhoswch i'ch gwiriad credyd gael ei gwblhau

Mae Gwasanaethau Credyd Walmart yn cael eich adroddiad credyd i bennu eich sgôr credyd cyfredol. Yn ffodus, nid yw teilyngdod credyd unigolyn o ran cerdyn credyd Walmart yn ffactor mor bwysig wrth bennu cymhwysedd ag y byddai pe bai'n gwneud cais am Mastercard Walmart.

Oherwydd bod Synchrony Bank yn cyhoeddi'r cerdyn, gallwch hefyd ddisgwyl i'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn yr ap gael ei gwirio. Mae hyn yn amddiffyn y cwmni rhag twyll trwy sicrhau bod eich cais yn ddilys.

Gan ddefnyddio'ch cerdyn credyd Walmart

Mae cerdyn credyd Walmart yn wahanol i gerdyn meistr Walmart, a dderbynnir yn unrhyw le y derbynnir Mastercard. Dim ond trwy borth ar-lein Walmart, y derbynnir cerdyn credyd Walmart, mewn unrhyw siop Walmart neu farchnad gymdogaeth Walmart. Yn ogystal, mae Sam’s Clubs, sy’n eiddo i Walmart, hefyd yn derbyn cerdyn credyd Walmart. Bydd unigolion heb aelodaeth o Sam’s Club yn gorfod talu ffi gwasanaeth o 10 y cant wrth ddefnyddio’r cerdyn yn y siop gyfanwerthu.

Sut mae cerdyn credyd Walmart yn gweithio

Gwnewch gais am gerdyn walmart. Gallwch ddefnyddio'r cerdyn mewn gwahanol gwmnïau Walmart i ennill arian parod, a fydd yn cael ei gymhwyso fel credyd ar y datganiad. Mae gan y cerdyn gynigion ar gyfer prynu gasoline ac mae'n cymell pryniannau yn walmart.com yn lle mewn-siop - derbyn a Ad-daliad o 3% am y cyntaf a dim ond 1% ar gyfer yr ail. Os ydych chi'n gwario swm penodol ar y diwrnod y byddwch chi'n agor y cerdyn, byddwch chi'n derbyn credyd arall ar eich datganiad.

Ble i ddefnyddio'ch cerdyn credyd cerdyn meistr Walmart

Gallwch ddefnyddio'ch cerdyn credyd Walmart yn:

 • Siopau Walmart
 • Clybiau Sam’s *
 • Marchnadoedd Cymdogaeth Walmart
 • Walmart.com

Gallwch ddefnyddio'ch Walmart MasterCard:

 • Derbynnir MasterCards unrhyw le
 • Clybiau Sam’s *
 • Marchnadoedd Cymdogaeth Walmart
 • Walmart.com.

* Os nad ydych yn aelod o Glwb Sam, gallwch siopa yn siop Sam’s Club, ond bydd ffi gwasanaeth o 10% yn berthnasol.

Gwiriwch statws eich cais cerdyn credyd Walmart

I wirio statws eich cais cerdyn credyd Walmart, ffoniwch Walmart Credit Services ar 1-877-969-3668.

 • Os yw'ch cais wedi'i gymeradwyo, byddwch yn derbyn eich Cerdyn Credyd Walmart Discover neu Walmart yn y post mewn oddeutu 7-10 diwrnod busnes.
 • Os na fydd eich cerdyn yn cyrraedd cyn pen 10 diwrnod busnes ar ôl i'ch cais gael ei gymeradwyo, neu os yw'ch cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn, cysylltwch â ni ar y rhif uchod i siarad â Chynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmer.

Cadwch mewn cof: Os gwnewch gais mewn siop trwy'r gofrestr arian parod neu'r ciosg a'i fod wedi'i gymeradwyo, byddwch yn derbyn tocyn prynu dros dro sy'n ddilys am 24 awr YN UNIG yn y siop lle gwnaethoch gais.

Cymeradwyaeth cerdyn credyd ar unwaith

Mae bob amser y gallu i gael cymeradwyaeth cerdyn credyd Walmart ar unwaith pan fyddwch chi'n gwneud cais ar-lein neu yn y siop. Ac os cewch eich cymeradwyo ar unwaith, gallwch ddefnyddio'ch cerdyn i brynu Walmart ar unwaith. Mae gwario $ 75 yr un diwrnod y caiff ei gymeradwyo hyd yn oed yn ennill credyd datganiad $ 25 i chi.

Cadwch mewn cof na warantir cymeradwyaeth cerdyn credyd Walmart ar unwaith. Yn nodweddiadol, mae ymgeiswyr cardiau credyd yn cael eu cymeradwyo ar unwaith pan fyddant yn rhagori ar ofynion cerdyn yn hytrach na'u bodloni yn unig. Mewn rhai achosion, bydd angen i Synchrony Bank (y cyhoeddwr) edrych yn agosach ar eich cais i weld a yw'n gymwys ai peidio.

Sut i Gael Cymeradwyaeth Cerdyn Credyd Walmart Instant :

 • Bodloni'r gofynion sylfaenol . Rhaid i chi wneud cais ar-lein neu yn y siop, bod yn 18 oed neu'n hŷn, a bod â chyfeiriad postio ac SSN yn yr Unol Daleithiau.
 • Gwiriwch eich sgôr credyd . Sicrhewch ei fod yn 640 o leiaf. Fel arall, bydd eich siawns o gael cymeradwyaeth ar unwaith ar gyfer cerdyn siop Walmart yn fain. Mae angen mwy na 700 arnoch chi os ydych chi eisiau fersiwn Mastercard.
 • Gwiriwch eich adroddiadau credyd . Anghydfodwch unrhyw wallau fel nad ydyn nhw'n eich atal rhag cael eich cymeradwyo ar unwaith.
 • Cadwch eich adroddiadau ar agor . Os ydych chi'n rhewi ar eich adroddiad credyd, codwch ef dros dro cyn gwneud cais. Fel arall, ni fydd Synchrony Bank (cyhoeddwr y cerdyn) yn gallu gwirio'ch credyd a'i gymeradwyo ar unwaith. Gellir dod o gydamseriad o TransUnion, Equifax, neu Experian.
 • Gwneud cais yn y siop . Mae dau le i lenwi cais yn Walmart: wrth y gofrestr arian parod neu wrth y cownter gemwaith. Os cewch eich cymeradwyo ar ôl i Synchrony gyflawni eich credyd, byddwch yn derbyn cerdyn dros dro yn y fan a'r lle, y gallwch ei ddefnyddio yn y siop ar unwaith.
 • Ymgeisiwch ar-lein . Gallwch wneud cais am gerdyn credyd Walmart ar-lein a chael cymeradwyaeth ar unwaith. Yn yr achos hwnnw, byddwch yn cael rhif cerdyn dros dro y gallwch ei ddefnyddio i brynu ar unwaith.


Dywedodd cynrychiolydd ar ran Walmart fod y mwyafrif o geisiadau yn cael eu cymeradwyo neu eu gwrthod ar unwaith neu'n hwyrach yr un diwrnod. Ond os na chewch gymeradwyaeth cerdyn credyd ar unwaith gan Walmart, gallai gymryd wythnos neu ddwy arall i gael ymateb.

Cynnwys