Sut y gallaf wybod pan fydd fy CERDYN GWYRDD yn cyrraedd?Como Puedo Saber Cuando Me Llega Mi Green Card

Sut y gallaf wybod pan fydd fy CERDYN GWYRDD yn cyrraedd? . Os bydd hyn yn digwydd. Dylech fynd ar-lein i wefan USCIS a gwneud apwyntiad ar gyfer pas gwybodaeth ( PASS INFO , yn Saesneg ) sicrhau nad oedd eich cerdyn preswyliwr neu gerdyn gwyrdd wedi'i anfon i'r cyfeiriad anghywir.

Mae'r swyddog yn y Dyfyniad PASS INFO Gallwch wirio a anfonwyd eich cerdyn Gwyrdd ac i ba gyfeiriad yr anfonwyd ef. Dylai hyn ddatrys eich problem. Fodd bynnag, os na fydd, yna dylech gysylltu ag atwrnai mewnfudo profiadol i'ch helpu yn y mater hwn.

Beth i'w wneud os na fydd fy ngherdyn gwyrdd yn cyrraedd: Barn

Gobeithiwn y bydd ein canllaw ar beth i'w wneud os nad yw'ch preswylfa wedi cyrraedd yn eich helpu i gael yr holl fanylion y dylech eu gwybod am beth i'w wneud os na fydd eich cerdyn preswylio yn cyrraedd. Cofiwch, os oes gennych unrhyw amheuon neu gwestiynau, gallwch adael sylw inni a byddwn yn eich helpu allan o'ch pryder.

Beth i'w wneud os na fydd eich preswylfa'n cyrraedd? Beth i'w wneud os yw'ch cerdyn gwyrdd ar goll neu heb gyrraedd? . Os ydych chi wedi cael unrhyw brofiad yn chwilio neu olrhain cerdyn gwyrdd, gadewch sylw i ni isod a dywedwch wrthym eich hanesyn.

Pa mor hir mae'r broses breswyl yn ei gymryd?

Ateb: Mae'r broses i wneud cais am Breswyliad Parhaol yn cynnwys dau gam yn gyffredinol, er bod rhai eithriadau:

Yn gyntaf, rhaid i chi (yr unigolyn sy'n ceisio mewnfudo) gael deiseb wedi'i ffeilio ar eich rhan.

Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff y ddeiseb ei ffeilio gan berthynas ( Ffurflen I-130 , Deiseb am Berthynas Estron ) neu gyflogwr ( Ffurflen I-140 , Deiseb i Weithiwr Tramor ).

Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais ar eich rhan eich hun.

Yn ail, ar ôl i'r ddeiseb gael ei chymeradwyo a bod y fisa ar gael, gallwch ffeilio'r Ffurflen I-485 , Cais i Gofrestru Preswyliad Parhaol neu Addasu Statws (os ydych yn yr Unol Daleithiau) neu wneud cais am fisa mewnfudwr y tu allan i'r wlad (trwy gennad).

Gallwch ffeilio Ffurflen I-485 cyn cymeradwyo'ch deiseb fisa os ydych chi'n aelod uniongyrchol o deulu dinesydd yr Unol Daleithiau neu os oes rhif fisa ar gael ar gyfer y categori dewis rydych chi'n gwneud cais amdano.

I gael gwybodaeth am amseroedd aros cyfredol ar gyfer y categorïau fisa a ffefrir, gweler Bwletin Visa Adran y Wladwriaeth [LFI1].

Amser prosesu ar gyfer

Pa mor hir mae'n ei gymryd i'm cerdyn gwyrdd gyrraedd?

  • Mae ffurflenni I-130 ar gyfer aelodau uniongyrchol o'r teulu (priod, rhieni, a phlant o dan 21 oed o ddinasyddion yr UD) oddeutu 5 mis.
    • Nodyn: Mae'r amser prosesu ar gyfer pob cais arall sy'n gysylltiedig â Ffurflen I-130 yn amrywio yn dibynnu ar y categori dewis. Ewch i wefan USCIS i gael mwy o wybodaeth.
  • Mae ffurflenni I-140 oddeutu 4 mis oed a
  • Mae ffurflenni I-485 oddeutu 4.5 mis.

Os ydych chi'n gwneud cais trwy lysgenhadaeth neu is-gennad yr Unol Daleithiau, bydd USCIS yn anfon eich deiseb gymeradwy ymlaen i Ganolfan Fisa Genedlaethol yr Adran Wladwriaeth ( NVC, am ei acronym yn Saesneg ).

Bydd y Ganolfan yn cysylltu â chi gan fod y dyddiad yn agosáu i'ch hysbysu beth yw'r camau nesaf a phryd y gallwch wneud cais am fisa mewnfudwr os ydych y tu allan i'r Unol Daleithiau. Dylech ymchwilio i'r amseroedd prosesu yn Adran y Wladwriaeth.

Sylwch, er bod yr USCIS yn gyffredinol yn prosesu'r ddeiseb a'r cais am addasu statws mewn llai na blwyddyn, gall dod yn Breswylydd Parhaol gymryd mwy o amser. Ni all yr USCIS gymeradwyo cais i addasu statws oni bai bod rhif fisa ar gael.

Os ydych chi mewn categori dewis teuluol neu gyflogaeth, gall gymryd sawl blwyddyn cyn bod rhif fisa ar gael. Nid yw hyn yn berthnasol i aelodau uniongyrchol dinesydd yr Unol Daleithiau, y mae rhif fisa ar gael ar eu cyfer bob amser. Am amseroedd aros cyfredol, gweler Bwletin Visa Adran y Wladwriaeth [LFI1].

Beth i'w wneud os yw'ch Cerdyn Gwyrdd wedi'i gymeradwyo ond byth yn cael ei dderbyn

Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion lle cymeradwywyd y cais cerdyn gwyrdd, ond ni dderbyniodd y cwsmer ef yn y post erioed. Beth ddylech chi ei wneud yn y sefyllfa hon?

Gwiriwch eich statws ar-lein

Yn gyntaf, bydd yn rhaid i chi fynd i uscis.gov. Isel Gwiriwch statws eich achos , ysgrifennwch eich rhif achos I-485, a geir yng nghornel chwith uchaf yr hysbysiad derbynneb. Os yw statws eich achos yn dangos bod eich cerdyn gwyrdd wedi'i gyhoeddi, mae USCIS yn darparu rhif olrhain Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau ( USPS ) cadarnhau'r union ddyddiad, amser a chod zip lle rhoddwyd y cerdyn gwyrdd.

Os ydych wedi symud ac wedi anghofio diweddaru eich cyfeiriad, bydd yn rhaid ichi fynd i'ch hen le preswyl a gwneud cais am eich cerdyn gwyrdd gan yr unigolyn sy'n byw yn eich man preswyl blaenorol. Mae'n drosedd dwyn cerdyn gwyrdd. Ar un achlysur, danfonwyd cerdyn gwyrdd cwsmer i hen gyfeiriad. Rhwygodd y tenant newydd yr amlen cerdyn gwyrdd, ei golli, a dod ag ef yn ôl fwy na 2 fis yn ddiweddarach.

Os na ellid danfon eich cerdyn, er enghraifft oherwydd nad oedd gan yr enw ar y blwch post eich enw arno, dylech ffonio gwasanaeth cwsmeriaid USCIS a gwirio'r cyfeiriad sydd ganddynt ar ffeil a gofyn iddynt ail-anfon y cerdyn gwyrdd i'ch cyfeiriad cyfredol. .

Pasio gwybodaeth

Os na wnaethoch chi symud a bod USPS yn honni eich bod wedi danfon eich cerdyn gwyrdd i'ch blwch post, gallwch drefnu un Apwyntiad infopass yn y swyddfa USCIS leol lle cawsoch eich cyfweld neu sydd ag awdurdodaeth dros eich man preswylio . Yn y swyddfa maes, byddant yn gallu cadarnhau beth ddigwyddodd gyda'ch cerdyn gwyrdd. Efallai bod eich cerdyn gwyrdd wedi'i ddanfon i hen gyfeiriad a bod y tenant newydd wedi ei bostio at USCIS. Yn yr achos hwn, byddai gan USCIS gofnod o hynny.

Gwnewch gais am gerdyn gwyrdd newydd: Ffurflen I-90

Os na dderbynioch chi eich cerdyn gwyrdd, ond bod USCIS ac USPS yn cadarnhau bod y cerdyn wedi'i ryddhau ac na chafodd ei ddychwelyd, yna mae'n rhaid i chi wneud cais am gerdyn gwyrdd newydd . Y ffurflen USCIS gywir i wneud cais am y cerdyn gwyrdd yn yr achos hwnnw yw Ffurflen I-90.

Yna gallwch chi gyflwyno'r ffurflen I-912 gofyn am hepgor ffi gyda'r I-90. Weithiau mae USCIS yn cymryd trueni ar bobl sydd eisoes wedi gwario cymaint o arian ar eu ffioedd ymgeisio ($ 1070 fel y ffi ffeilio ar gyfer Ffurflen I-485), pe bai eu hachos wedi'i gymeradwyo a byth wedi gweld eu cerdyn gwyrdd, a chaniatáu cais i hepgor y ffi. . Mae $ 450 yn llawer o arian i lawer o bobl.

Mae'n werth rhoi cynnig ar yr ateb hwn os nad oes angen i chi adael yr Unol Daleithiau am ychydig. Os cymeradwyir yr hepgoriad ffioedd, bydd USCIS yn anfon yr hysbysiad derbynneb I-90 atoch. Os gwrthodir yr hepgoriad ffioedd, bydd angen i chi anfon y siec am $ 450, ond o leiaf gwnaethoch geisio! Gallwch hefyd gael help eich cyngreswr.

Sylwch ar hynny Os ydych chi'n ffeilio I-90 ar-lein, ni allwch ofyn am hepgoriad ffioedd . Gallwch ofyn am hepgor y ffi dim ond os yn argraffu ffurflenni I-90 ac I-912 ac anfon gan post USCIS.

Pan fyddwch yn ffeilio Ffurflen I-90, efallai y byddwch yn ystyried rhoi cyfeiriad diogel gwahanol. Os na wnaethoch chi symud, ond bod eich cerdyn gwyrdd wedi'i ddwyn, gallai ddigwydd eto!

Yn olaf, os cafodd eich cerdyn ei ddanfon yn ôl USCIS ac USPS, yn Rhan 2 o'r ffurflen I-90, gwiriwch flwch 2a mae fy ngherdyn wedi ei golli, ei ddwyn neu ei ddinistrio . Methu gwirio rhan 2b, cyhoeddwyd fy ngherdyn ond ni dderbyniwyd mohono erioed oherwydd iddo gael ei gerdyn gwyrdd.

Gallwch ysgrifennu datganiad ar wahân neu egluro yn adran caledi ariannol y ffurflen hepgor ffioedd I-912 yr honnir bod eich cerdyn wedi'i ddanfon, ond er gwaethaf gwirio'ch blwch post diogel yn aml, collwyd y cerdyn rywsut yn y post.

Beth os bydd angen i mi deithio?

Gan fod gennych achos cerdyn gwyrdd cymeradwy, rydych yn swyddogol yn breswylydd parhaol a rhaid ichi ddangos cerdyn gwyrdd pan ddychwelwch i'r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi aros 6 mis cyn i USCIS roi'r cerdyn gwyrdd newydd i chi.

Yn ffodus, gallwch drefnu a dyfynbris infopass gyda'r swyddfa lleol agosaf i gael y stamp I-551, sef stamp yn eich pasbort sy'n cadarnhau eich statws preswylydd parhaol. Ar ddiwrnod eich apwyntiad, ewch i'r swyddfa maes gyda'ch pasbort a gofynnwch i'r swyddog stampio'r stamp mewnfudwr ar eich pasbort. Bydd y stamp hwn yn caniatáu ichi ddychwelyd i'r Unol Daleithiau.

Yn olaf, os cafodd eich cerdyn ei ddanfon yn ôl gwefan USCIS, ffeiliwch yr I-90 o'r blaen ewch i'r Infopass i ofyn am eich stamp mewnfudwr. B. ffoniwch eich derbynneb argraffedig ar gyfer eich I-90 a anfonwyd ar-lein neu trwy'r post. Bydd y swyddog yn gwrthod stampio'ch pasbort oni bai eich bod yn dod â'r rhybudd derbynneb I-90 yn cadarnhau eich bod wedi gwneud cais am y cerdyn gwyrdd newydd.

Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Cynnwys