A all Menywod Beichiog Fwyta Cig Eidion Jerky?

Can Pregnant Women Eat Beef Jerky

A all menywod beichiog fwyta cig eidion yn herciog?. A yw cig eidion yn iasol ddiogel yn ystod beichiogrwydd ?.

Gallwch chi fwyta cig fel y dymunwch! Mae llawer o bobl yn ei wneud; y peth pwysig yw ei fod yn ei goginio'n dda a pheidiwch byth â gadael ei fwyd mewn cysylltiad â chigoedd amrwd.

Pa gynhyrchion cig allwch chi eu bwyta yn ystod eich beichiogrwydd?

Allwch chi fwyta'r holl gynhyrchion cig yn ystod beichiogrwydd? Pa fathau a ganiateir i chi ai peidio, a beth yw'r risgiau os ydych chi'n feichiog? O salami i selsig ffermwr.

Yn ystod eich beichiogrwydd, gallwch chi fwyta cig cyhyd â'i fod wedi'i wneud yn dda. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gynhyrchion cig: yn ddelfrydol, cymerwch yr amrywiadau sy'n cael eu coginio, eu rhostio neu eu pobi yn unig. Mae'n well osgoi cynhyrchion cig amrwd, mwg, neu sych, yn ôl y Ganolfan Maeth.

Mae'n amlwg nad yw bwyta cig amrwd yn ddoeth, ond mae'r farn yn wahanol ar gynhyrchion cig sych, mwg a phrosesedig.

Ni all hyn fod yn glir iawn. Dywedir yn aml y gallwch chi fwyta ham amrwd, cig wedi'i fygu, a selsig sych pan fyddant wedi'u prosesu, ond mae'n well bod mor ofalus â phosibl oherwydd nad ydych chi'n gwybod a yw'r cig yn cael ei gynhesu'n ddigon uchel er gwaethaf y prosesu.

Hefyd, cofiwch, gyda bwyd wedi'i brosesu, bod rhywfaint o halen, siwgr neu gadwolion eraill wedi'u hychwanegu. Byddwch yn ymwybodol o hyn. Yn y pen draw, chi sy'n penderfynu beth rydych chi'n ei wneud a ddim yn ei fwyta.

Os ydych yn ansicr, gallwch gysylltu â'ch obstetregydd, meddyg neu ymgynghorydd maeth bob amser.

Ydych chi'n bwyta'n ymwybodol?

Fel rheol, gallwch chi fwyta cigoedd wedi'u prosesu pan fyddwch chi'n feichiog, oherwydd eu bod yn isel mewn bacteria, ac mae'r sylweddau ychwanegol yn sicrhau bod bacteria'n llai tebygol o oroesi. Nid yw hynny'n golygu bod cig wedi'i brosesu hefyd yn iach. Felly darllenwch y labeli bob amser i ddod yn ymwybodol o'r ychwanegiadau. Sylwch ar halen, siwgr, E-rifau neu gadwolion eraill.

Ni chaniateir i chi fwyta cig amrwd yn ystod eich beichiogrwydd:

Na, mae'n well gennych beidio â bwyta cig amrwd. Gall y tocsoplasmosis parasit ddigwydd mewn cig amrwd. Gall y paraseit hwn achosi haint tocsoplasmosis. Nid yw'r rhan fwyaf o ferched yn sylwi ar docsoplasmosis, ond mae cwynion posibl yn cynnwys nodau lymff chwyddedig yn y gwddf, twymyn, malais cyffredinol, haint ar y llygaid, a brech ar y croen. Gall plentyn yn y groth gael y clefyd trwy'r brych os oes gan y fam docsoplasmosis ychydig cyn neu yn ystod beichiogrwydd.

Po gynharaf yn y beichiogrwydd, bydd y clefyd yn digwydd, yr uchaf fydd y difrod i'r plentyn. Mae'r canlyniadau'n amrywio o gamesgoriad i anableddau cynhenid. Felly rhowch sylw ac osgoi cig amrwd a heb ei goginio'n dda, fel filet Americain, tartare, selsig te, cig eidion rhost, selsig cig eidion, carpaccio, a stêc hanner wedi'i goginio.

Hyd yn oed pan ydych chi'n barbeciw neu dramor, mae'n ddoeth talu sylw i weld a yw'ch cig wedi'i wneud yn dda. Nid bob amser y dewis mwyaf blasus, ond y dewis mwyaf cyfrifol i chi'ch hun a'ch plentyn.

Ham amrwd yn ystod eich beichiogrwydd

Fel cig amrwd arall, gall ham ffres gynnwys y parasoplas tocsoplasmosis gondii. Gyda ham amrwd, gallwch chi feddwl am ham serrano, ham Parma, ham Iberico, ham byrger, a prosciutto. Gallwch chi fwyta ham ffres os yw wedi'i gynhesu'n dda, er enghraifft, ar pizza. Gallwch chi fwyta mathau eraill o ham, fel ham ysgwydd, ham york, neu ham gammon.

Cig mwg yn ystod eich beichiogrwydd

Y dyddiau hyn, mae cig yn cael ei ysmygu'n bennaf i'w wneud yn fwy gwydn, ond hefyd i roi mwy o flas iddo. Mae'r Ganolfan Maethiad yn argymell na ddylech fwyta cig wedi'i fygu yn ystod eich beichiogrwydd. Gyda chig mwg, mae siawns na chafodd ei gynhesu'n ddigonol fel bod tocsoplasmosis y paraseit yn aros yn fyw yn y cig. Mae'r cyfle bod cig wedi'i fygu wedi'i halogi â tocsoplasmosis yn fach iawn, ond gall haint arwain at ganlyniadau difrifol. Felly, fe'ch cynghorir i osgoi unrhyw risg.

Serch hynny, fel rheol nid yw cigoedd mwg fel mwg cig eidion, mwg ceffylau, cyw iâr wedi'i fygu, a ham wedi'i fygu yn risg. Maent yn aml yn cael eu prosesu a'u cynhesu'n dda. Mae llawer o fathau o gig wedi'i fygu yn cynnwys llawer o halen, ac nid yw'n cael ei argymell.

Selsig sych yn ystod eich beichiogrwydd

Gall y bacteria listeria hefyd ddigwydd mewn selsig sych (wedi'i eplesu), a dyna pam ei bod yn well peidio â'i fwyta yn ôl Canolfan Maeth yr Iseldiroedd. Gwneir selsig sych o gig amrwd. Felly, yn lle hynny gadewch selsig sych fel salami, chorizo, selsig, a selsig cervelat. Os yw'r selsig sych wedi'i gynhesu'n dda, gallwch ei fwyta. Felly nid yw salami pizza neu chorizo ​​wedi'i ffrio yn broblem.

Cig moch, pancetta a chig moch brecwast

Mae cig moch, pancetta, a chig moch brecwast yn cynnwys llawer o halen, a gallwch chi fwyta'n gymedrol yn ystod eich beichiogrwydd. Os yw'r cig moch wedi'i ffrio ymlaen llaw, nid oes unrhyw risg o haint listeria.

Caniateir i chi i'r afu (cynhyrchion) yn ystod eich beichiogrwydd

Gallwch chi fwyta cynhyrchion afu ac afu, fel selsig patent a iau, ond dim ond i raddau cyfyngedig oherwydd y swm mawr o fitamin A, sy'n bresennol. Mae gormod o fitamin A yn cynyddu'r siawns o anableddau cynhenid. Nid ydych chi'n cael gormod o fitamin A os ydych chi'n osgoi cynhyrchion yr afu a'r afu. Weithiau bydd selsig, selsig Berliner, caws afu, patent yr afu, neu pâté yn bosibl. Bwyta uchafswm o un cynnyrch afu y dydd o uchafswm o bymtheg gram (un frechdan gyda thaeniad neu selsig afu, er enghraifft).

Beta-caroten a fitamin A.

Mae beta-caroten (a elwir hefyd yn pro-fitamin A) yn cael ei drawsnewid yn ein corff yn fitamin A. Mae'n sicrhau, yn union fel fitamin A, wrthwynebiad rhagorol ac mae'n bwysig iawn ar gyfer golwg, ond hefyd ar gyfer esgyrn, dannedd, croen a thwf iach. Mae arwyddion bod gan beta-caroten briodweddau gwrth-ocsideiddiol ac mae'n amddiffyn celloedd y corff rhag radicalau rhydd. Mae radicalau rhydd yn sylweddau a all achosi niwed i gelloedd.

Mewn cyferbyniad â Fitamin A, nid oes lwfans dyddiol (RDA) a argymhellir ar gyfer beta-caroten. Yn y corff, mae'n cael ei drawsnewid yn fitamin A yn ôl yr angen, felly ni allwch fyth gael gormod.

Mae beta-caroten i'w gael mewn llysiau deiliog gwyrdd (tywyll), fel sbigoglys, ac mewn bresych. Mae moron hefyd yn cynnwys llawer o beta-caroten, yn union fel mangos a mandarinau. Mae beta-caroten yn rhoi'r lliw hardd nodweddiadol i ffrwythau a llysiau oren a melyn.

Cynhyrchion cig wedi'u pacio mewn gwactod yn ystod eich beichiogrwydd

Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda physgod wedi'u pacio dan wactod, ond llai gyda chigoedd wedi'u pacio dan wactod. Yma hefyd, mae'r bacteria listeria i'w gael yn rheolaidd, ond nid mewn meintiau niweidiol. Felly, gellir eu bwyta cyn belled nad yw'r dyddiad dod i ben wedi dod i ben. Oherwydd po hiraf y byddwch chi'n ei gadw, yr uchaf yw'r crynodiad bacteria peryglus. Felly rhowch sylw manwl i'r dyddiad ar y pecyn.

Pa gynhyrchion cig sy'n cael eu caniatáu?

Gellir bwyta'r holl gynhyrchion cig sy'n cael eu coginio wedi'u rhostio neu eu pobi heb boeni yn ystod eich beichiogrwydd. Mae cigoedd wedi'u coginio yn cynnwys selsig wedi'i goginio, selsig rhyngosod a selsig Gelderland. Mae cigoedd rhost yn fricandeau rhost a briwgig rhost. Gallwch hefyd gymryd selsig a ham wedi'i grilio ar yr asgwrn.

Gyda chynhyrchion cig, rhaid i chi eu storio yn yr oergell ar dymheredd o bedair gradd Celsius. A chadwch hi ddim hwy na phedwar diwrnod ar ôl agor. Caewch y pecyn yn dynn bob amser i atal croesbeillio; pan fydd bacteria hefyd yn eistedd ar fwydydd eraill yn yr oergell.

Yn y pen draw, chi sy'n penderfynu drosoch eich hun beth rydych chi ei eisiau a beth nad ydych chi am ei fwyta yn ystod eich beichiogrwydd. Fe'ch cynghorir i fwyta cystal ac mor iach â phosib. Mae hynny nid yn unig yn dda i chi, ond i'ch babi hefyd.

Cyfeiriadau:

Cynnwys