Boosters Arwyddion Ffôn Cell Gorau: Adolygiadau, Cost, Bargeinion

Best Cell Phone Signal Boosters

Mae eich gwasanaeth ffôn symudol yn ddrwg ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Rydych chi'n cael amser caled yn gwneud galwadau, yn anfon testunau, ac yn cysylltu â'r rhyngrwyd. Un ateb ar gyfer gwasanaeth gwael yw atgyfnerthu signal, a all helpu'ch ffôn i gysylltu â thyrau celloedd cyfagos. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae gan ffonau wasanaeth gwael a dweud wrthych chi am y boosters signal ffôn symudol gorau !

Tabl Cynnwys

  1. Beth Yw Hybu Arwyddion Ffôn Cell?
  2. A yw Hwb Arwyddwyr yn Gweithio Mewn gwirionedd?
  3. Hwb Arwyddion Cartref Vs. Hwb Arwyddion Car
  4. Boosters Arwyddion Aml-Gludwr Sengl
  5. Pwy ddylai ystyried cael atgyfnerthu signal?
  6. Beth all Achosi Gwasanaeth Celloedd Gwael?
  7. A yw Hwb Arwyddion yn Gyfreithiol?
  8. Hwb Hwb Arwyddion Ffôn Cell Gorau Ar Gyfer Cartref
  9. Boosters Arwyddion Ffôn Cell Gorau
  10. Casgliad

A yw Hwb Arwyddwyr yn Gweithio Mewn gwirionedd?

Ydy, mae atgyfnerthwyr signal ffôn symudol yn gwneud gwaith a gallant eich helpu i gael gwell derbyniad p'un a ydych gartref neu wrth fynd. Jonathan Bacon, Is-adran Marchnata ar gyfer SureCall , meddai boosters signal yn gweithio trwy “ddal signal cellog gerllaw, ei ymhelaethu, ac yna darlledu’r signal hwnnw y tu mewn i’r gofod sydd angen gwell signal ffôn cell.”Yna mae'r atgyfnerthu yn chwyddo'r signal yn ôl i dwr celloedd cyfagos, gan greu cysylltiad dibynadwy.

Sina Khanifar, Prif Swyddog Gweithredol Tonffurf , ychwanegodd, “Mae antena yn cael ei osod y tu allan i'r adeilad neu'r cerbyd sy'n cyfathrebu â'r twr, ac mae antena dan do arall yn trosglwyddo signalau i'ch ffôn.'

A fydd Hybu Arwyddion yn Gweithio Os yw Fy Ffôn yn Dweud “Dim Gwasanaeth”?

Na, fel rheol ni fydd boosters signal ffôn symudol yn gweithio os yw eich ffôn yn dweud Dim Gwasanaeth . Dywed Bacon mai dim ond signal sy’n bresennol y gall y dyfeisiau hyn ei roi, waeth pa mor wan y gall fod. Ychwanegodd hefyd, “Mewn rhai achosion, gall atgyfnerthu ddal signal gwan iawn a rhoi digon o hwb ichi wneud galwad neu anfon a derbyn testunau oherwydd ei allu i anfon signal o bellteroedd pellach dros eich ffôn yn unig.”A yw Apiau Hwb Arwyddion yn Gweithio?

Nid oes gan “apiau rhoi hwb signal” ffôn symudol unrhyw beth i'w wneud â signal eich ffôn. Yn lle, mae'r apiau hyn yn gweithio'n bennaf trwy ryddhau Cof Mynediad ar Hap , gan ganiatáu i'ch ffôn ganolbwyntio'n bennaf ar gysylltu â rhwydwaith eich cludwr.

Tra hyn gall byddwch yn fuddiol ac weithiau helpwch eich ffôn i gael gwell signal mewn ardaloedd smotiog, yn dechnegol nid ydyn nhw'n rhoi hwb i signal eich ffôn.

olew castor ar gyfer smotiau tywyll

O ganlyniad i’r gwahaniaeth hwn, roedd yr FCC yn barnu bod hyrwyddwyr signal cartref yn “rhy bwerus i gerbyd,” yn ôl Bacon.

Kenny Trinh, Golygydd Rheoli Netbooknews , yn dweud bod gan hyrwyddwyr signal cartref cyffredinol hyd at 70 desibel (dB) o ennill, tra bod hyrwyddwyr signal ceir cyffredinol yn gyffredinol yn cael hyd at 50 dB o ennill.

Yn ddamcaniaethol, fe allech chi ddefnyddio atgyfnerthu signal cerbyd yn eich cartref. Fodd bynnag, gan fod ganddynt enillion is na'r atgyfnerthu cartref safonol, efallai na fyddant mor effeithiol.

Ychwanegodd Bacon, yn wahanol i gyfnerthwyr cerbydau, “… mae boosters signal cartref ac adeiladu hefyd wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o'r ardal dan do hyd yn oed pan fydd y signal y tu allan yn gryf.'

yn dangos canran y batri ar iphone xr

Boosters Arwyddion Aml-Gludwr Sengl

Gwahaniaeth pwysig arall i'w wneud wrth siopa am atgyfnerthu signal ffôn symudol yw'r gwahaniaeth rhwng atgyfnerthwyr un cludwr ac aml-gludwr. Fel y mae'r labeli'n awgrymu, dim ond signal cludwr diwifr penodol y mae boosters un cludwr yn ei chwyddo, tra gall atgyfnerthwyr aml-gludwr chwyddo signal llawer neu'r cyfan o'r prif gludwyr.

Dywed Khanifar fod boosters signal ffôn symudol un cludwr yn “fwy addas ar gyfer defnyddwyr sydd â signal gwan y tu allan i’w cartrefi” oherwydd bod ganddynt lefelau ymhelaethu uwch na chyfnerthwyr aml-gludwr. Mae gan rai hyrwyddwyr un cludwr uchafswm enillion o 100 dB!

Pwy ddylai ystyried cael atgyfnerthu signal?

Nid oedd yr arbenigwyr y gwnaethom siarad â nhw yn cael trafferth llunio rhestr golchi dillad o achosion defnyddio ar gyfer cyfnerthwyr signal. Cyflwynodd Bacon brawf litmws syml inni ar gyfer y rhai sy'n ystyried cael atgyfnerthu signal:

[Sicrhewch atgyfnerthu signal] os byddwch chi'n cael eich hun mewn man lle mae gennych signal ond yn profi galwadau is, cyflymderau data araf, neu'n cael trafferth anfon testunau ac mae'n effeithio ar eich bywyd. Boed hynny ar gyfer diogelwch neu gynhyrchiant, bydd atgyfnerthu signal yn helpu i ddod â'r hyder sydd ei angen i barhau â'ch cynlluniau, beth bynnag y bônt.

Dywed Bacon fod rhai achosion cyffredin o ddefnyddio atgyfnerthu signal yn cynnwys RVers a theithwyr eraill sydd am gynnal cysylltiad cellog dibynadwy a gweithwyr proffesiynol busnes sy'n dibynnu ar fan problemus symudol i gael gwaith wedi'i wneud.

Dywed Khanifar, sy'n dweud bod ei gwmni wedi gweld cynnydd mewn gwerthiant ers yr achosion o coronafirws, fod llawer o bobl yn prynu hyrwyddwyr signal fel copi wrth gefn rhag ofn y bydd toriad ar y rhyngrwyd. Maent am sicrhau bod ganddynt gysylltiad rhyngrwyd cadarn os bydd angen iddynt ddefnyddio data cellog am gyfnod estynedig o amser.

Ychwanegodd nad oes gan rai pobl lawer o opsiynau rhyngrwyd band eang. Maent yn dibynnu ar ddata cellog fel eu prif ffynhonnell o gysylltu â'r rhyngrwyd. Mae atgyfnerthu signal yn eu helpu i gynnal cysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Beth all Achosi Gwasanaeth Celloedd Gwael?

Gall llawer o wahanol bethau achosi gwasanaeth ffôn symudol gwael. Llawer o'r amser, mae gwasanaeth gwael yn ganlyniad nad yw rhwydwaith eich cludwr diwifr yn cael sylw yn eich ardal chi. Edrychwch ar ein mapiau sylw i weld pa gludwr sydd â'r sylw gorau yn eich ardal chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch gweithle, eich hoff fan gwyliau, ac unrhyw le arall rydych chi'n ymweld ag ef yn aml hefyd.

Fodd bynnag, os oes gan eich cludwr sylw yn eich ardal chi, mae yna lawer o bethau a allai achosi gwasanaeth celloedd gwael. Os gallwch chi gysylltu ag un neu fwy o'r senarios a restrir isod, gallai atgyfnerthu signal ffôn symudol eich helpu i gael gwell gwasanaeth!

Tagfeydd Rhwydwaith

Mae gan dyrau celloedd allu penodol. Mae'n anodd i bawb gael gwasanaeth da pan fydd llawer o bobl mewn ardal fach yn ceisio cysylltu â'r un twr celloedd ar yr un pryd. Mae hyn yn aml yn digwydd yn ystod digwyddiadau chwaraeon, cyngherddau, a thraffig oriau brig.

Deunyddiau Adeiladu

A oes to metel ar eich tŷ? Ydych chi'n gweithio mewn adeilad gyda waliau concrit trwchus? Os felly, efallai mai dyna pam rydych chi'n profi gwasanaeth gwael gartref neu'r swyddfa. Mae signalau di-wifr yn cael amser anoddach yn treiddio i rai metelau a deunyddiau adeiladu fel concrit.

Ardaloedd gwledig

Mae'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yn llai tebygol o gael sylw da yn gyson na'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd trefol. Yn syml, nid yw cludwyr diwifr wedi buddsoddi cymaint mewn seilwaith rhwydwaith gwledig ag y maent mewn seilwaith rhwydwaith trefol.

Y Dirwedd Naturiol

Mae'n llai cyffredin, ond gall eich tirwedd leol achosi gwasanaeth gwael. Os ydych chi'n byw ger mynyddoedd neu goedwig o goed tal, mae'n bosibl na all tyrau celloedd ar yr ochr arall fynd trwy'r gwrthrychau naturiol yn y ffordd.

Eich Achos Ffôn Cell

Mae achosion ffôn yn achos llai cyffredin arall o wasanaeth gwael. Mae'r rhan fwyaf o achosion heddiw yn ysgafn ac wedi'u hadeiladu gyda TPU hyblyg. Fodd bynnag, os oes gennych achos trwchus iawn, neu achos wedi'i wneud o fetel, gallai fod yn atal antena eich ffôn rhag cysylltu â rhwydwaith eich cludwr.

sut i olygu memoji iphone

Problemau Caledwedd Ffôn Cell

Os gwnaethoch chi ollwng eich ffôn mewn llyn yn ddiweddar neu ei fumbled ar y palmant, mae'n bosibl bod yr antena sy'n gyfrifol am gysylltu â rhwydweithiau diwifr wedi torri. Nid oes ots pa mor dda yw rhwydwaith eich cludwr - os yw'r antena neu'r modem wedi torri, ni fydd yn cysylltu!

A yw Hwb Arwyddion yn Gyfreithiol?

Ydy, mae atgyfnerthwyr signal yn gyfreithlon yn yr Unol Daleithiau a'r mwyafrif o wledydd eraill. Rhaid i hyrwyddwyr signalau yn yr Unol Daleithiau gael eu hardystio gan yr FCC, felly cadwch hynny mewn cof wrth siopa am un eich hun. Mae pob atgyfnerthu signal yr ydym wedi'i argymell isod wedi'i ardystio gan Gyngor Sir y Fflint!

Fodd bynnag, nid yw boosters signal yn gyfreithlon ym mhobman. Mewn rhai gwledydd, dim ond os yw wedi'i ddarparu'n uniongyrchol gan eich cludwr diwifr y gallwch brynu atgyfnerthu signal. Dywed Trinh fod hyn oherwydd bod cludwyr diwifr wedi “prynu’r hawl i drosglwyddo mewn sbectrwm [a] a dim ond dyfeisiau awdurdodedig y caniateir iddynt drosglwyddo ynddo yn gyfreithiol.”

Rydych nawr yn gwybod popeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus wrth brynu atgyfnerthu signal! Isod, byddwn yn trafod y boosters signal ffôn symudol gorau ar gyfer eich cartref neu gerbyd.

Hwb Hwb Arwyddion Ffôn Cell Gorau Ar Gyfer Gartref

BoosterRange (troedfedd sgwâr) Max Gain (dB) Pris

SureCall Fusion4Home 5,00072$ 389.98
WeBoost Home MultiRoom 5,00065$ 549.99
Cel-Fi Go X. 10,000100$ 999.99
Fflam 3.0 SureCall 3,50072$ 379.99
Samsung 4G LTE Network Extender 2 7,500100$ 249.99

SureCall Fusion4Home

Mae'r SureCall Fusion4Home yn hwb signal gwych ar gyfer cartrefi a swyddfeydd, gan fod ganddo ystod uchaf o 5,000 troedfedd. Mae gan y pigiad atgyfnerthu hwn enillion uchaf o 72 dB ac mae'n gydnaws â'r holl gludwyr diwifr yn yr Unol Daleithiau. Gall y Fusion4Home gynnal a rhoi hwb i signalau Llais, 3G, a 4G LTE diolch i'w dechnoleg 2XP.

Fe welwch y y fargen orau ar y Fusion4Home ar Amazon, sy'n cynnwys llongau am ddim gan aelodau Prime!

WeBoost Home MultiRoom (Traed Sgwâr 5,000)

Mae'r atgyfnerthu signal MultiRoom WeBoost Home yn opsiwn gwych i'r rheini sy'n byw mewn cartrefi mawr neu'n gweithio mewn swyddfeydd mawr. Mae gan y pigiad atgyfnerthu hwn ystod o hyd at 5,000 troedfedd sgwâr, sy'n golygu y byddwch chi'n cael sylw wedi'i dargedu ar gyfer hyd at dair ystafell. Mae ganddo enillion o hyd at 65 dB, mae'n gydnaws â holl gludwyr diwifr yr UD, a gellir ei osod heb ddefnyddio offer pŵer.

Gallwch brynu'r atgyfnerthu signal weBoost hwn ar gyfer $ 549.99 ynghyd â llongau. Gall prif aelodau arbed wrth gludo erbyn prynu'n uniongyrchol o Amazon !

Cel-Fi Go X.

Angen atgyfnerthu signal ffôn symudol hynod bwerus ar gyfer eich cartref? Mae'r Cel-Fi GO X. efallai mai dyna'r opsiwn perffaith i chi.

Mae'r atgyfnerthu signal hwn yn gallu chwyddo signal hyd at 100 dB o ennill oherwydd ei fod yn chwyddo un cludwr diwifr ar y tro yn unig. Er na fyddai hyn yn ddelfrydol ar gyfer amgylchedd swyddfa, mae'n addas iawn i deuluoedd ar yr un cynllun ffôn symudol.

Gallwch gael Cel-Fi GO X gyda phanel 1–2 neu antenau cromen. Mae antenau panel yn eich helpu i gael gwell gwasanaeth mewn rhan benodol o'ch tŷ, fel y gegin neu'r ystafell fyw. Bydd y mwyafrif o gwmnïau atgyfnerthu signal yn argymell rhoi cynnig ar antena panel cyn antena cromen.

Mae antenâu cromen yn gallu trosglwyddo signalau chwyddedig 360 gradd. Mae hyn yn golygu y bydd y signal yn cael ei dargedu'n llai at ran benodol o'ch cartref, ond byddwch chi'n gallu cyrraedd cyfanswm ehangach. Mae antenau cromen yn gweithio'n dda mewn cartrefi gyda nenfydau isel a chynlluniau llawr agored. Fel arall, mae antena panel yn opsiwn gwell.

Gallwch brynu atgyfnerthu signal Cel-Fi GO X gydag antenâu panel neu gromen arno Amazon ! Mae'r atgyfnerthu un-antena yn costio $ 999, tra bod y pigiad atgyfnerthu dau antena yn costio $ 1149.

Fflam 3.0 SureCall

Mae SureCall wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig am arloesi ei atgyfnerthwyr signal Flare. Mae'r Fflam 3.0 yw'r model diweddaraf o'r cynnyrch hwn sydd wedi ennill gwobrau.

Mae gan y pigiad atgyfnerthu signal ffôn symudol hwn ystod o 3,500 troedfedd sgwâr ac uchafswm enillion o 72 dB, sy'n golygu ei fod yn gartrefi, cabanau a swyddfeydd ffit da. Bydd yn rhoi hwb i signalau cellog Voice a 4G LTE ac yn cefnogi dyfeisiau lluosog ar yr un pryd.

cebl gwefru iphone heb ei gefnogi

Mae'r Flare 3.0 yn gallu darparu mwy o sylw na chyfnerthwyr signal traddodiadol eraill oherwydd ei antenâu omni-gyfeiriadol ac Yagi, sy'n cael eu cartrefu ynghyd â'r atgyfnerthu.

Gallwch brynu'r atgyfnerthu ffôn symudol hwn gan Amazon a Prynu Gorau am $ 379, ond efallai y bydd cwsmeriaid Prime yn cael gostyngiad.

Samsung 4G LTE Network Extender 2

Verizon yw un o'r ychydig gludwyr diwifr nad yw wedi dod â gwerthiant atgyfnerthu signal i ben. Mae gan Verizon y rhwydwaith diwifr gorau yn yr Unol Daleithiau, ond hyd yn oed nid oes ganddynt sylw 100%. Mae'r Samsung 4G LTE Network Extender 2 yn opsiwn gwych i gwsmeriaid Verizon, oherwydd byddwch chi'n gallu cael cefnogaeth yn uniongyrchol gan eich cludwr diwifr.

Mae Samsung’s 4G LTE Network Extender 2 yn darparu gwasanaeth ar gyfer hyd at 7,500 troedfedd sgwâr, gan ei wneud yn ffit gwych ar gyfer cartrefi mawr neu adeiladau swyddfa. Gall gynnal hyd at bedwar ar ddeg o ddyfeisiau ar yr un pryd. Er bod Samsung wedi cynhyrchu'r atgyfnerthu hwn, mae'n cefnogi pob dyfais 4G, gan gynnwys iPhone a modelau Android eraill.

Fodd bynnag, mae rhai cyfyngiadau i'r atgyfnerthu hwn. Mae'n gofyn am gysylltiad rhyngrwyd cadarn, bob amser, gyda chyflymder lleiaf o 10 Mbps i lawr a 5 Mbps i fyny. Dim ond signalau 4G LTE y gall y ddyfais hon eu rhoi.

Gallwch chi prynwch y Samsung 4G LTE Network Extender yn uniongyrchol o Verizon am $ 249.99. Mae fersiwn wreiddiol y cynnyrch hwn yn ar gael ar Amazon am $ 199.99, ond dim ond saith dyfais y gall eu cefnogi ar yr un pryd.

Boosters Arwyddion Ffôn Cell Gorau

Pris Ennill BoosterCarriersMax (dB)

SureCall Fusion2Go Max Pob U.S.hanner cant$ 499.99
weBoost Drive Sleek Pob U.S.2. 3$ 199.99
Band Deuol Phonetone 700MHz AT&T, T-Mobile, VerizonPedwar. Pump$ 159.99
WeBoost Drive 4G-X OTR Pob U.S.hanner cant$ 499.99

SureCall Fusion2Go Max

SureCall’s Fusion2Go Max yn atgyfnerthu signal cerbyd arobryn. Gall roi hwb i signalau Llais, 3G, a 4G LTE ar bob rhwydwaith cellog yn yr Unol Daleithiau. Mae gan y Fusion2Go Max enillion o hyd at 50 dB, sydd dipyn yn gryfach na'r atgyfnerthu signal ffôn symudol safonol ar gyfer cerbydau.

Gall y pigiad atgyfnerthu hwn gefnogi dyfeisiau lluosog ar yr un pryd, gan gynnwys y ffonau smart diweddaraf sydd â chysylltedd 5G.

Gallwch brynu a SureCall Fusion2Go ar Amazon am $ 499.99 .

weBoost Drive Sleek

Mae'r weBoost Drive Sleek yn hwb gwych arall i bobl wrth fynd. Dyluniwyd y pigiad atgyfnerthu signal car hwn gyda chrud ar gyfer ffonau symudol 5.1-7.5 modfedd neu ddyfeisiau â phroblem bersonol. Mae ganddo enillion o hyd at 23 dB ac mae'n gydnaws â phob rhwydwaith cellog yn yr Unol Daleithiau.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig. Jordan Schwartz, Llywydd Pathable , mae ganddo'r atgyfnerthu signal hwn ac mae'n ei argymell yn fawr. Dywed Schwartz fod y pigiad atgyfnerthu signal hwn yn ei helpu i redeg ei gwmni ar y ffordd wrth iddo fynd ar deithiau gyda'i deulu yn eu fan gwersylla.

Ychwanegodd y gall atgyfnerthu signal WeBoost Drive Sleek “gymryd un bar a’i droi’n dri, ac mae hynny’n fargen fawr pan fyddwch chi ar gynhadledd fideo Zoom gyda chleient wrth wersylla gan fwts yng nghanol yr anialwch.”

Mae'r atgyfnerthu hwn yn costio $ 199.99. Gall prif aelodau arbed arian ar gostau cludo ar gyfer WeBoost Drive Sleek gan prynu'n uniongyrchol ar Amazon .

nid yw fy ffôn yn cysylltu â wifi

Band Deuol Phonetone 700MHz

Phonetone’s Atgyfnerthu signal car Band Deuol 700MHz yn opsiwn cadarn i bobl ar gyllideb dynnach. Nid yw'r atgyfnerthu hwn mor gyffredinol â'r atgyfnerthwyr eraill yr ydym wedi'u hargymell. Mae'n gydnaws â Band 12 (AT&T), Band 13 (Verizon), a Band 17 (T-Mobile). Os yw'ch ffôn symudol yn defnyddio un o'r bandiau 4G LTE hynny, bydd yr atgyfnerthu hwn yn gweithio'n wych i chi!

Mae gan y pigiad atgyfnerthu Phonetone hwn uchafswm enillion o 45 dB a gall gefnogi dyfeisiau lluosog ar yr un pryd. Daw gyda gwarant gwneuthurwr 5 mlynedd a gwarant arian yn ôl tri deg diwrnod.

Gallwch brynu'r Band Deuol Phonetone 700Mhz ar Amazon am $ 159.99. Mae gan Phonetone atgyfnerthwyr signal ffôn celloedd car mwy cyffredinol hefyd, ond maen nhw'n costio ychydig mwy.

Kit Trucker OTR 4G-X Drive WeBoost

Mae trycwyr bob amser angen signal cell dibynadwy fel y gallant aros ar y trywydd iawn a darparu diweddariadau ar eu danfoniadau. Fodd bynnag, mae'n anochel y bydd gwasanaeth ffôn symudol yn anghyson wrth i chi yrru ledled y wlad. Yn ffodus, mae gan weBoost atgyfnerthu signal sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer trycwyr.

Mae'r Kit Trucker OTR 4G-X Drive WeBoost yn gydnaws â phob cludwr yn yr Unol Daleithiau a gall hybu cryfder signal hyd at 32x. Gall y pigiad atgyfnerthu hwn gefnogi dyfais luosog ar yr un pryd ac mae'n dod gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer gosod di-drafferth.

Gallwch chi prynwch y Kit Trucker OTR 4G-X WeBoost Drive ar Amazon am $ 499.99 ymlaen llaw neu mewn chwe rhandaliad o oddeutu $ 83.

Boosters Arwyddion Ffôn Cell, Wedi'i Esbonio

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i ddod o hyd i atgyfnerthu signal ffôn symudol gwych o'ch cartref, swyddfa neu gerbyd. Gall cryfder signal gwael fod yn niwsans, ond nawr mae gennych ateb i'r broblem.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am gyfnerthwyr ffôn symudol? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau i lawr isod!