Gofynion a chyflogau cynorthwyydd hedfanAzafata De Vuelos Requisitos Y Salarios

Gofynion a chyflogau cynorthwyydd hedfan ✅. Prif swydd cynorthwyydd hedfan yw cadw teithwyr a chriw'r cwmni hedfan yn ddiogel. Maent yn ymateb i unrhyw argyfyngau sy'n digwydd ar yr awyren ac yn sicrhau bod pawb yn dilyn rheoliadau Gweinyddiaeth Hedfan Ffederal (FAA).

Ydych chi'n chwilfrydig am y ras uchel hon? Gadewch i ni edrych yn agosach ar sut i ddod yn gynorthwyydd hedfan a'r hyfforddiant a'r ardystiadau y mae'n rhaid i gynorthwywyr hedfan eu cael.

Cynorthwyydd hedfan gofynion a chymwysterau

Mae gan bob cwmni hedfan ei ofynion cynorthwyydd hedfan ei hun:

 • Uchder 4'11 -6'4: Mae gan lawer o gwmnïau hedfan ofynion uchder mwy cyfyngol.
 • Iechyd cyffredinol rhagorol
 • Pum synhwyrau: clywed / gweld / cyffwrdd / arogli / blasu
 • Ymddangosiad cyffredinol braf a hyfryd.
 • Gweledigaeth y gellir ei chywiro â lensys cyffwrdd neu sbectol
 • Dim tyllu wyneb: 1 clustlws y glust (llabed yn unig)
 • Tatŵs - Mae gofynion cynorthwyydd hedfan ar gyfer tat yn wahanol i bob cwmni hedfan.
 • Cyfyngiadau oedran
  • Dros 21 mlynedd: pob cwmni hedfan
  • 19-20 - mwy na hanner y cwmnïau hedfan
  • 18 - posibiliadau cyflogaeth cyfyngedig iawn: cwmnïau hedfan anhraddodiadol (gweithredwyr siarter, preifat, corfforaethol a rhan 135)

Gofynion ADDYSG - IAITH

 • Isafswm diploma ysgol uwchradd neu GED
 • Rhuglder Saesneg (Darllen, Ysgrifennu, Gwrando, a Siarad) - Rhaid i bobl ddwyieithog ddarllen, ysgrifennu, deall a siarad Saesneg ac iaith ychwanegol yn rhugl.
 • Mae gan yr ymgeiswyr a ffefrir hyfforddiant cynorthwyydd hedfan, teithio, lletygarwch neu dwristiaeth.

Gofynion DINASYDDIAETH - ADNABOD - CEFNDIR

 • Dinesydd neu Ddeiliad Cerdyn Gwyrdd yr Unol Daleithiau: Wrth wneud cais i gwmni hedfan yn yr Unol Daleithiau, rhaid bod gan ymgeiswyr allu cyfreithiol llawn i weithio yn yr UD a gallu gadael ac ailymuno â'r Unol Daleithiau heb ddigwyddiad.
 • ID: Mae hyn yn cynnwys pasbort dilys, cerdyn nawdd cymdeithasol, a / neu ID llun a gyhoeddwyd gan y llywodraeth.
 • Mae'r Weinyddiaeth Hedfan Ffederal yn gofyn am wiriadau cefndir ar gyfer pob cynorthwyydd hedfan. Mae tocynnau parcio neu oryrru yn dderbyniol, ond gallai pethau fel DUIs neu gofnodion arestio effeithio'n negyddol ar eich rhagolygon swydd.

Gofynion YMDDANGOSIAD - PERTHYNAS

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, edrych fel supermodel nid un o ofynion cynorthwywyr hedfan . Gallwch chi ddiolch i deledu a ffilmiau am y stereoteip hwn. Ond mae angen bod yn ymbincio'n dda . Mae hyn yn golygu cael ymddangosiad taclus a diymhongar na fydd byth yn troseddu! neb !

Waeth pa gwmni hedfan rydych chi'n gweithio iddo, mae'n rhaid ichi edrych y rhan mewn gwirionedd. Mae'n un o ofynion sylfaenol cynorthwywyr hedfan.

Mae'n werth nodi, ar gyfer y mwyafrif o gwmnïau hedfan, bod yna reoliadau ymbincio llym y mae'n rhaid i chi gadw atynt er mwyn cynnal brand y cwmni hedfan a safonau eich cwmni. Mae'n un o ofynion sylfaenol cynorthwywyr hedfan i raddau helaeth - mae gwir angen ei ystyried yn rhan o'r dodrefn. Er enghraifft: esgidiau bob amser yn sgleinio, gwisg y cwmni cyfan bob amser, gyda'r crys bob amser y tu mewn a byth â lliw gwallt gwarthus.

Ymddangosiadau yw popeth (o ddifrif):

 • Steil Gwallt: Osgoi'r toriad arddull radical diweddaraf a chadw at arddulliau ceidwadol a phroffesiynol.
 • Lliw gwallt: Dim lliw gwallt annaturiol. Hynny yw, pinc, porffor neu las trydan.
 • Hyd gwallt: fesul uwchben yr ysgwyddau neu ar y gwddf. Cadwch eich bangs uwchben eich aeliau.
 • Gemydd: finimalaidd a bach. Dim mwclis hongian mawr, dim trinkets rattling. Un fodrwy ar bob llaw.
 • Gwyliau arddwrn: se maent yn derbyn, cyhyd â'u bod yn geidwadol. Peidiwch â rhoi cynnig ar yr oriawr tywysoges bop pop gwyn ddiweddaraf gyda strap enfawr.
 • Colur: Lleiafswm amrant, gwrido, uchafbwyntiau eraill a thonau naturiol yn unig.
 • Tyllu: ni chaniateir. Efallai ac eithrio stydiau mân yn y clustiau.
 • Tatŵs: Gorchuddiwch ddillad bob amser. Tatŵ ar y gwddf neu ar yr wyneb? Dim ffordd!

Rhaid i gynorthwywyr hedfan wisgo yn unol â'r gofynion a sefydlwyd gan y cwmni hedfan.

Mae hefyd yn bwysig i ddarpar fynychwyr hedfan ystyried eu hyblygrwydd o ran adleoli a pha mor agos at y cartref y maent yn dymuno byw. Mae angen adleoli rhai cwmnïau hedfan.

Gofynion Gallu Corfforol

Mae bod yn gynorthwyydd hedfan mewn gwirionedd yn swydd sy'n gofyn llawer yn gorfforol, yn enwedig pan fyddwch chi'n ei wneud un ar ôl y llall am ddyddiau a dyddiau heb seibiant. Dyma sampl yn unig o'r gofynion dyddiol ar gyfer cynorthwywyr hedfan:

 1. Codi bagiau trwm yn y loceri uchaf
 2. Gwthio cart gweini 200 pwys i fyny ac i lawr yr ynys
 3. Cynnal eich cydbwysedd yn ystod yr hediad, wrth weini bwyd a diod i deithwyr, ac yn ystod cynnwrf (ddim mor hawdd ag y mae'n swnio pan fydd eich dwylo'n llawn!).
 4. Cerdded cilomedrau trwy feysydd awyr a heb fynd ar goll ar y ffordd.
 5. Gweithio mewn lleoedd tynn
 6. Yn gallu gweithio mewn caban dan bwysau, gydag aer wedi'i ailgylchu am gyfnodau hir
 7. Rheoli oedi jet / amddifadedd cwsg
 8. Gweithio sifftiau hir, hirach na 12 awr

Sut i ddod yn gynorthwyydd hedfan

Mae cynorthwywyr hedfan yn derbyn hyfforddiant gan eu cyflogwr a rhaid iddynt gael eu hardystio gan y Weinyddiaeth Hedfan Ffederal (FAA). Mae angen diploma ysgol uwchradd ar fynychwyr hedfan neu ei brofiad gwaith cyfatebol a gwasanaeth cwsmeriaid.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf, yn gymwys i weithio yn yr Unol Daleithiau, bod â phasbort dilys, a phasio gwiriad cefndir a phrawf cyffuriau. Rhaid bod ganddyn nhw weledigaeth y gellir ei chywiro i o leiaf 20/40 ac yn aml mae'n rhaid iddyn nhw fodloni'r gofynion uchder a osodir gan y cwmni hedfan. Efallai y bydd yn rhaid i gynorthwywyr hedfan gael gwerthusiad meddygol hefyd.

Rhaid i gynorthwywyr hedfan gyflwyno ymddangosiad proffesiynol a bod heb datŵs gweladwy, tyllu'r corff, na steil gwallt na cholur anarferol.

Addysg gynorthwyol hedfan

Yn gyffredinol, mae angen diploma ysgol uwchradd i ddod yn gynorthwyydd hedfan. Efallai y byddai'n well gan rai cwmnïau hedfan logi ymgeiswyr sydd wedi dilyn rhai cyrsiau coleg.

Efallai y bydd yn rhaid i'r rhai sy'n gweithio ar hediadau rhyngwladol feistroli iaith dramor. Mae rhai yn cofrestru mewn academïau cynorthwyol hedfan.

Profiad gwaith mewn galwedigaeth gysylltiedig ar gyfer cynorthwywyr hedfan

Yn gyffredinol mae angen 1 i 2 flynedd o brofiad gwaith ar fynychwyr hedfan mewn galwedigaeth wasanaeth cyn cael eu swydd gyntaf fel cynorthwyydd hedfan. Gall y profiad hwn gynnwys swyddi gwasanaeth cwsmeriaid mewn bwytai, gwestai neu gyrchfannau. Gall profiad mewn gwerthu neu swyddi eraill sy'n gofyn am gyswllt agos â'r cyhoedd a ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid hefyd helpu i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fod yn gynorthwyydd hedfan llwyddiannus.

Hyfforddiant cynorthwyydd hedfan

Unwaith y bydd cynorthwyydd hedfan yn cael ei gyflogi, mae cwmnïau hedfan yn darparu eu hyfforddiant cychwynnol, sy'n para am 3-6 wythnos. Mae hyfforddiant fel arfer yn digwydd yng nghanolfan hyfforddi hedfan y cwmni hedfan ac mae ei angen ar gyfer ardystiad FAA.

Mae myfyrwyr yn dysgu gweithdrefnau brys fel gwagio awyrennau, gweithredu offer brys, a gweinyddu cymorth cyntaf. Maent hefyd yn derbyn cyfarwyddyd penodol ar reoliadau hedfan, gweithrediadau cwmni, a dyletswyddau swydd.

Tua diwedd yr hyfforddiant, bydd y myfyrwyr yn cymryd hediadau ymarfer. Rhaid iddynt gwblhau hyfforddiant i gadw swydd cwmni hedfan. Ar ôl iddynt basio hyfforddiant cychwynnol, mae cynorthwywyr hedfan newydd yn derbyn Tystysgrif Cymhwysedd Arddangos yr FAA ac yn parhau i dderbyn hyfforddiant ychwanegol yn y swydd fel sy'n ofynnol gan eu cyflogwr.

Trwyddedau, ardystiadau a chofrestriadau ar gyfer cynorthwywyr hedfan

Rhaid i bob mynychwr hedfan gael ei ardystio gan yr FAA. I gael ardystiad, rhaid i gynorthwywyr hedfan gwblhau rhaglen hyfforddiant cychwynnol eu cyflogwr a phasio arholiad. Mae cynorthwywyr hedfan wedi'u hardystio ar gyfer mathau penodol o awyrennau a rhaid iddynt ailhyfforddi ar gyfer pob math o awyren y byddant yn gweithio arni. Yn ogystal, mae mynychwyr yn derbyn hyfforddiant rheolaidd bob blwyddyn i gynnal eu hardystiad.

Hyrwyddiad ar gyfer cynorthwywyr hedfan

Mae hyrwyddo gyrfa yn seiliedig ar hynafedd. Ar hediadau rhyngwladol, mae uwch gynorthwywyr yn aml yn goruchwylio gwaith cynorthwywyr eraill. Gall uwch gynorthwywyr symud ymlaen i swyddi rheoli lle maen nhw'n gyfrifol am logi, hyfforddi ac amserlennu.

Rhinweddau pwysig ar gyfer cynorthwywyr hedfan

Sylw. Rhaid i gynorthwywyr hedfan fod yn ymwybodol o unrhyw risgiau diogelwch neu ddiogelwch yn ystod yr hediad. Rhaid iddynt hefyd fod yn sylwgar o anghenion teithwyr er mwyn sicrhau profiad teithio dymunol.

Sgiliau cyfathrebu. Rhaid i gynorthwywyr hedfan siarad yn glir, gwrando'n ofalus, a rhyngweithio'n effeithiol â theithwyr ac aelodau eraill o'r criw.

Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. Rhaid i gynorthwywyr hedfan fod â thwyll, tact a dyfeisgarwch i drin sefyllfaoedd sy'n achosi straen a rhoi sylw i anghenion teithwyr.

Sgiliau gwneud penderfyniadau. Rhaid i gynorthwywyr hedfan allu gweithredu'n bendant mewn argyfwng.

Gwrthiant corfforol. Mae cynorthwywyr hedfan yn gwthio, tynnu a llwytho eitemau gwasanaeth, agor a chau'r byns uwchben, a sefyll a cherdded am gyfnodau hir.

Cyflogau cynorthwywyr hedfan

Y cyflog blynyddol cyfartalog ar gyfer cynorthwywyr hedfan yw $ 56,640. Cyflog canolrif yw'r cyflog pan enillodd hanner y gweithwyr mewn galwedigaeth fwy na'r swm hwnnw a hanner yn ennill llai. Enillodd y 10 y cant isaf lai na $ 29,270 ac enillodd y 10 y cant uchaf fwy na $ 80,940 .

Mae cyflogau blynyddol cyfartalog cynorthwywyr hedfan yn y prif ddiwydiannau y maent yn gweithio ynddynt fel a ganlyn:

Cludiant awyr wedi'i drefnu$ 56,830
Cludiant awyr heb ei drefnu$ 53,870
Gweithgareddau cefnogi ar gyfer trafnidiaeth awyr$ 45,200

Mae cynorthwywyr hedfan yn derbyn lwfans ar gyfer prydau bwyd a llety wrth weithio y tu allan i'r cartref. Er ei bod yn ofynnol i fynychwyr brynu set gychwynnol o wisgoedd a bagiau, yn gyffredinol mae cwmnïau hedfan yn talu am ailosod a chynnal a chadw. Yn gyffredinol, mae cynorthwywyr hedfan yn gymwys i gael seddi hedfan gostyngedig neu seddi wrth gefn am ddim trwy eu cwmni hedfan.

Mae mynychwyr fel arfer yn hedfan 75-100 awr y mis ac yn nodweddiadol yn treulio 50 awr arall y mis ar lawr gwlad, yn paratoi hediadau, yn ysgrifennu adroddiadau, ac yn aros i awyrennau gyrraedd. Gallant dreulio sawl noson yr wythnos oddi cartref. Mae'r mwyafrif yn gweithio oriau amrywiol. Mae rhai cynorthwywyr hedfan yn gweithio'n rhan amser.

Aelodaeth undeb ar gyfer cynorthwywyr hedfan

Mae'r mwyafrif o fynychwyr hedfan yn perthyn i undeb.

Rhagolwg swydd ar gyfer mynychwyr hedfan

Rhagwelir y bydd cyflogaeth cynorthwywyr hedfan yn tyfu 17 y cant dros y deng mlynedd nesaf, yn gynt o lawer na'r cyfartaledd ar gyfer pob galwedigaeth.

Mae llawer o gwmnïau hedfan yn disodli awyrennau llai ag awyrennau mwy newydd a mwy o faint a all ddarparu ar gyfer nifer fwy o deithwyr. O ganlyniad, gall y newid hwn gynyddu nifer y mynychwyr hedfan sy'n ofynnol ar rai llwybrau.

Rhagolwg swydd ar gyfer mynychwyr hedfan

Bydd y gystadleuaeth am swyddi yn parhau'n gryf oherwydd bod yr alwedigaeth yn gyffredinol yn denu llawer mwy o ymgeiswyr na swyddi agored. Dylai rhagolygon swydd fod y gorau i ymgeiswyr sydd â gradd coleg.

Bydd y mwyafrif o gyfleoedd gwaith yn dod o'r angen i gymryd lle cynorthwywyr sy'n gadael y gweithlu.

Teitl galwedigaetholCyflogaeth, 2019Cyflogaeth ragamcanol, 2029Newid, 2019-29
CanranRhifol
Cynorthwywyr hedfan121,900143,0001721,100

Crynodeb:

Mae rôl cynorthwyydd hedfan yn rhan hanfodol o ddiogelwch hedfan a theithwyr. Chi yw rheng flaen y cwmni a'r person a fydd yn gwneud gwahaniaeth ym mhrofiad y teithiwr, sef blaenoriaeth pob cwmni: boddhad cwsmeriaid. Yn hynny o beth, mae angen i chi fod y gorau a sicrhau bod ganddyn nhw'r gorau o'r gorau.

Mae'r cwmnïau hedfan yn gosod y bar yn uchel iawn. Gyda'r holl ofynion cynorthwyydd hedfan hyn, ynghyd â'u rhaglen hyfforddi helaeth, gallwch chi ddweud eu bod yn benodol iawn ynglŷn â phwy maen nhw'n dod â nhw i'r tîm. Rydyn ni'n siŵr y bydd y rhestr hon ychydig yn llethol i rai pobl neu'n gwneud iddyn nhw feddwl tybed a yw'n werth chweil.

Dyma grynodeb o'r gofynion ar gyfer cynorthwywyr hedfan:

 • Isafswm oedran: 18 i 21 oed, yn dibynnu ar y cwmni hedfan.
 • Uchder: 4 troedfedd 11 modfedd a 6 troedfedd 3 modfedd, neu 150 cm a 190 cm o daldra. Mae hyn yn ddadleuol (gweler Cwmpas)
 • Pwysau: Byddwch yn bwysau iach ar gyfer eich taldra!
 • Cyrhaeddiad: 208 cm (ar tiptoe os oes angen!)
 • Gweledigaeth: 20/30, gyda neu heb fesurau cywirol
 • Ymddangosiad: Glân, taclus, ceidwadol.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Byddwch yn arweinydd tîm proffesiynol sy'n gweithio'n dda o dan bwysau, yn amyneddgar ac yn hyblyg, ac sy'n gallu uniaethu â phobl o bob cefndir (ymhlith eraill!)
 • Byddwch yn barod ac yn gallu dyfalbarhau, trin anghysur, a rhoi eich corff ar brawf.

FFYNONELLAU ERTHYGL :

 1. Swyddfa Ystadegau Llafur. Sut i ddod yn gynorthwyydd hedfan . Adalwyd Ebrill 20, 2021.
 2. SkyWest Airlines. Canllaw Gyrfa Mynychwyr Hedfan . Adalwyd Ebrill 20, 2021.
 3. Cwmnïau hedfan America. Mynychwyr hedfan yn America . Adalwyd Ebrill 20, 2021.
 4. Gweinyddiaeth Hedfan Ffederal. Tystysgrif Mynychwr Hedfan Tueddfryd Arddangosedig . Adalwyd Ebrill 20, 2021.
 5. Chwilio am swydd ym maes hedfan.