Rwy'n Ddinesydd Americanaidd ac rydw i eisiau gofyn i'm rhieniSoy Ciudadano Americano Y Quiero Pedir Mis Padres

Rwy'n Ddinesydd Americanaidd ac rydw i eisiau gofyn i'm rhieni

Deiseb plant dinasyddion i rieni, Dewch â'ch rhieni i'r Unol Daleithiau.

Ydw i'n gymwys?

Os ydych yn ddinesydd yr Unol Daleithiau a'ch bod yn 21 oed o leiaf , rydych chi'n gymwys i ofyn i'ch rhieni fyw a gweithio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau. Fel noddwr eich rhiant, rhaid i chi ddangos bod incwm eich cartref yn ddigonol i gefnogi'ch teulu a'ch rhieni 125% neu fwy yn uwch na lefel tlodi'r UD ar gyfer maint eich cartref. Am fwy o fanylion ar sut i fodloni'r gofyniad incwm hwn, gweler Sut i Ffeilio Affidafid Cymorth i Aelod o'r Teulu.

Os ydych chi'n breswylydd parhaol cyfreithlon, nid ydych yn gymwys i ofyn i'ch rhieni fyw a gweithio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau.

Y broses

Mae mewnfudwr (a elwir hefyd yn breswylydd parhaol cyfreithlon) yn ddinesydd tramor sydd wedi cael y fraint o fyw a gweithio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau. Rhaid i'ch rhieni fynd trwy broses aml-gam i ddod yn fewnfudwyr. Yn gyntaf, rhaid i Wasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS) gymeradwyo deiseb mewnfudwyr rydych chi'n ei ffeilio ar gyfer eich rhieni.

Yn ail, rhaid i Adran y Wladwriaeth roi rhif fisa mewnfudwr i'ch rhieni, hyd yn oed os ydyn nhw eisoes yn yr Unol Daleithiau. Yn drydydd, os yw'ch rhieni eisoes yn gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau, gallant ofyn i chi fod addasu i statws preswylydd parhaol . Os ydyn nhw y tu allan i'r Unol Daleithiau, fe'u hysbysir i fynd iddynt Is-gennad Lleol yr Unol Daleithiau i gwblhau'r broses fisa mewnfudwyr.

Sicrhewch rif fisa mewnfudwr

Os cymeradwyir y ddeiseb fisa mewnfudwr, bydd gan eich rhieni rif fisa mewnfudwr ar gael ar unwaith.

Permit gwaith

Nid oes angen i'ch rhieni wneud cais am drwydded waith unwaith y cânt eu derbyn fel mewnfudwyr gyda'u fisa mewnfudwr neu eisoes wedi'u cymeradwyo i'w haddasu i statws preswylydd parhaol. Fel preswylydd parhaol cyfreithlon, rhaid i'ch rhieni dderbyn Cardiau Preswylwyr Parhaol (a elwir yn gyffredin ‘Cardiau Gwyrdd’ ) a fydd yn dangos bod ganddynt yr hawl i fyw a gweithio yn yr Unol Daleithiau yn barhaol. Os yw'ch rhieni bellach y tu allan i'r Unol Daleithiau, byddant yn derbyn stamp pasbort ar ôl cyrraedd yr Unol Daleithiau. Bydd y stamp hwn yn dangos eu bod yn cael gweithio nes bod Cerdyn Preswyliwr Parhaol yn cael ei greu.

Os yw'ch rhieni yn yr Unol Daleithiau ac wedi gwneud cais i addasu i statws preswylydd parhaol (trwy gyflwyno Ffurflen I-485 , Cais i Gofrestru Preswyliad Parhaol neu Addasiad Statws), yn gymwys i wneud cais am drwydded waith tra bo eu hachos yn yr arfaeth. Dylai eich rhieni ddefnyddio'r Ffurflen I-765 i wneud cais am drwydded waith.

Sut i Noddi'r Cerdyn Gwyrdd i Rieni

Os ydych yn ddinesydd yr Unol Daleithiau sydd am wneud cais am gerdyn gwyrdd i'ch rhieni, dilynwch y camau a amlinellir isod.

Cam 1: Ffeilio deiseb mewnfudo ar gyfer y buddiolwr (h.y. eu rhieni).

 • Cyflwyno'r Ffurflen I-130 ar gyfer pob rhiant. Mae angen cais ar wahân ar gyfer pob rhiant rydych chi'n ei noddi.
 • Cyflwyno Ffi Cais Mewnfudo Cerdyn Gwyrdd $ 420 USD.
 • Yn dibynnu ar lwyth gwaith y ganolfan wasanaeth USCIS berthnasol, gall gymryd 3 mis neu fwy.

Os yw'r rhieni y tu allan i'r Unol Daleithiau. Ac mae'r I-130 wedi'i gymeradwyo, bydd eich rhieni'n cael eu hysbysu a gofynnir iddynt fynychu'r cyfweliad cerdyn gwyrdd yn y conswl priodol agosaf yn yr UD yn eich mamwlad. Rhaid i'r cyfweliad gael ei drefnu ac efallai y bydd angen archwiliad meddygol arno. Rhaid i rieni dalu'r ffi a mynychu'r cyfweliad. Os aiff popeth yn iawn, rhoddir fisa mewnfudo (cerdyn gwyrdd) iddynt. Ar ôl cyrraedd yr UD, bydd swyddog mewnfudo yn danfon y stamp iddynt yn y porthladd mynediad (POE) ac ymhen ychydig ddyddiau byddant yn derbyn y cerdyn gwyrdd plastig a ddanfonir i'w cyfeiriad postio yn yr UD.

Os yw'r rhieni eisoes yn bresennol yn yr UD, Gallant ffeilio Deiseb Mewnfudo I-130 ac Addasu Statws (AOS), I-485, gyda'i gilydd. Darllenwch fwy am Addasu Statws.

Dogfennau gofynnol

Fel rhan o'r cais cerdyn gwyrdd ar gyfer eich rhieni, gofynnir ichi gyflwyno rhai dogfennau ategol gyda'ch cais. Yn dibynnu ar y rhiant, gall y ddogfennaeth ofynnol amrywio. Am fanylion, gweler y tabl isod.

Os ydych chi'n gofyn am eich ... Rhaid i chi anfon:
MamFfurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni gyda'ch enw ac enw'r fam Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau.
DadFfurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni gyda'ch enw ac enwau'r ddau riant Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau Copi o dystysgrif priodas sifil eich plentyn Ei rieni.
Dad (a chawsoch eich geni allan o briodas ac ni chawsoch eich cyfreithloni gan eich tad cyn eich pen-blwydd yn 18 oed)Ffurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni gyda'ch enw ac enw eich tad Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau Tystiolaeth o gysylltiad emosiynol neu rhyngoch chi a'ch tad cyn i chi briodi neu trowch 21, pa un bynnag a ddaw gyntaf
Tad (a chawsoch eich geni allan o briodas a chyfreithloni gan eich tad cyn eich pen-blwydd yn 18 oed)Ffurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni gyda'ch enw ac enw eich tad Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau Tystiolaeth eich bod wedi'ch cyfreithloni cyn eich pen-blwydd yn 18 oed trwy briodas eich biolegol rhieni, deddfau eich gwladwriaeth neu wlad (genedigaeth neu breswylfa), neu gyfreithiau gwladwriaeth neu wlad eich tad (genedigaeth neu breswylfa)
Llys-tadFfurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni gydag enwau'ch rhieni biolegol Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau Copi o dystysgrif priodas sifil eich plentyn eich tad biolegol ar gyfer eich llystad neu lysfam yn dangos bod y briodas wedi digwydd cyn eich pen-blwydd yn 18 oed Copi o unrhyw archddyfarniad ysgariad, tystysgrif marwolaeth, neu archddyfarniad dirymu i ddangos bod unrhyw briodas flaenorol a wnaed gan eich tad neu lysdad naturiol wedi'i therfynu'n gyfreithiol
Tad maethFfurflen I-130 Copi o'ch tystysgrif geni Copi o'ch pasbort neu dystysgrif naturoli yr Unol Daleithiau Os na chawsoch eich geni yn yr Unol Daleithiau Digwyddodd copi ardystiedig o'r dystysgrif fabwysiadu yn nodi'r mabwysiadu yn gynharach gan droi 16 Datganiad yn dangos y dyddiadau a'r lleoedd rydych chi wedi byw gyda'ch rhieni

Cadwch mewn cof: Os yw enw eich rhieni wedi newid, rhaid i chi gynnwys prawf o'r newid enw cyfreithiol yn orfodol (megis tystysgrif briodas, archddyfarniad ysgariad, archddyfarniad mabwysiadu, newid enw llys, ac ati).

Cam 2: Llenwch Ffurflen G-325A, Gwybodaeth Bywgraffyddol.

Rhaid i'r ymgeisydd lenwi Ffurflen G-325A gan nodi'r holl wybodaeth fywgraffyddol. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio gan USCIS i bennu cymhwysedd ar gyfer y budd-dal mewnfudo y mae'r ymgeisydd yn gofyn amdano.

 • Dadlwythwch a chwblhewch y Ffurflen G-32A . Nid oes angen ffi ffeilio.

Cam 3: Llenwch Ffurflen I-864 Noddwr (Chi) Affidafid Cymorth i'ch Rhieni.

Mae'r noddwr yn gofyn am affidafid cefnogaeth (I-864) i gadarnhau y bydd y noddwr yn cefnogi'r buddiolwr mewnfudwr yn llawn a bod gan y noddwr fodd digonol i gefnogi'r mewnfudwr newydd yn ariannol.

 • Nid oes ffi ffeilio ar Ffurflen I-864 pan gaiff ei ffeilio gyda'r USCIS neu dramor gyda'r Adran Wladwriaeth (DOS).
 • Rhaid cwblhau'r meysydd canlynol yn llwyr er mwyn sicrhau y derbynnir Ffurflen I-865 wrth osod y sêff.
  • Noddwr enw olaf
  • Cyfeiriad noddwr
  • Rhif Nawdd Cymdeithasol Noddwr
  • Llofnod y noddwr
 • Mae gan y ffurflen newydd dechnoleg cod bar 2D i helpu i gasglu gwybodaeth yn gyflym ac yn gywir. Wrth i'r ymgeisydd lenwi'r ffurflen yn electronig, mae'r wybodaeth yn cael ei storio.
 • Os yw'r ffurflen wedi'i chwblhau â llaw, rhaid defnyddio inc du.
 • Os yw'r Ganolfan Fisa Genedlaethol yn cyflwyno'r ffurflen hon, dylid dilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir ganddynt.

Ydych chi'n poeni am deithio i'r Unol Daleithiau â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes?

Dyma'r cynlluniau yswiriant teithio GORAU i chi Yswiriant teithio ar gyfer amodau sy'n bodoli eisoes

Cam 4: Arholiad Meddygol a Ffurflen I-693.

Defnyddir Ffurflen I-693 gan bob ymgeisydd sy'n gwneud cais am Addasiad Statws i Breswylydd Parhaol Cyfreithlon. Defnyddir y ffurflen hon i riportio canlyniadau archwiliad meddygol i'r USCIS. Nid oes unrhyw ffi USCIS am y ffurflen hon, gall y meddyg godi oddeutu $ 300 + am y gwasanaeth hwn.

 • Dyddiad cyhoeddi cyfredol Ffurflen I-693 yw 03/30/2015. Mae USCIS yn derbyn unrhyw rifyn blaenorol arall.
 • Ar ôl cwblhau'r archwiliad meddygol, rhaid i'r llawfeddyg sifil ddarparu Ffurflen I-693 i'r ymgeisydd mewn amlen wedi'i selio. Bydd USCIS yn dychwelyd y ffurflen os yw'n agored neu'n cael ei newid mewn unrhyw ffordd.

Camau dewisol

Nid oes angen y camau canlynol wrth wneud cais am gerdyn gwyrdd rhiant. Y cam dewisol cyntaf yw gwneud cais am awdurdodiad cyflogaeth i'r rhieni, a fydd yn caniatáu iddynt weithio'n gyfreithlon yn yr Unol Daleithiau. Y cam dewisol arall yw gwneud cais am ddogfen teithio parôl ymlaen llaw rhag ofn y bydd angen i'r rhieni adael a dychwelyd i'r Unol Daleithiau. tra bod y cais cerdyn gwyrdd yn cael ei brosesu.

Ffurflen I-765, Cais Awdurdodi Gwaith ar gyfer Awdurdodi Cyflogaeth (EAD)

 • Y ffi ffeilio yw $ 380, os yw'r ymgeisydd yn gofyn am ystyriaeth Camau Gohiriedig ar gyfer Newydd-ddyfodiaid mewn Plentyndod (DACA), rhaid talu $ 85 ychwanegol yn erbyn y ffi gwasanaeth biometreg. Nid oes unrhyw ffioedd biometreg ar gyfer unrhyw gategori cymhwysedd arall.
 • Gall yr ymgeisydd hefyd dderbyn neges destun a diweddariadau e-bost pan fydd USCIS yn derbyn Ffurflen I-765. Gellir gwneud hyn trwy atodi a Ffurflen G-1145, Hysbysiad Electronig o Gais / Derbyn Deiseb .

Ffurflen I-131, Cais am Ddogfen Deithio

Pwrpas y ffurflen hon yw trwydded reentri, dogfen teithio ffoaduriaid, neu ddogfen teithio parôl ymlaen llaw, i gynnwys parôl i'r Unol Daleithiau am resymau dyngarol.

 • Mae'r rhifyn cyfredol wedi'i ddyddio 03/22/13. Ni dderbynnir ffurflenni o rifynnau blaenorol.
 • Gellir cael manylion y ffi ffeilio yn ôl math yn http://www.uscis.gov/i-131 .

Cwestiynau Cyffredin Nawdd Rhiant Cerdyn Gwyrdd

A all deiliad cerdyn gwyrdd noddi cerdyn gwyrdd i rieni neu frodyr a chwiorydd?
Na, dim ond dinesydd o'r UD all noddi cerdyn gwyrdd ar gyfer rhieni neu aelodau o'r teulu. Dim ond ar gyfer priod a phlant y gall deiliaid cardiau gwyrdd noddi cerdyn gwyrdd.

Faint o amser mae'n ei gymryd i gael y cerdyn gwyrdd i rieni unwaith y bydd y cais wedi'i gyflwyno?
Ar gyfer rhai categorïau fel rhieni, priod, a phlant, mae'r amser prosesu cardiau gwyrdd yn llawer byrrach o'i gymharu â cheisiadau cardiau gwyrdd teuluol eraill. Yn dibynnu ar y ganolfan wasanaeth yr ydych wedi gwneud cais gyda hi, gall gymryd rhwng ychydig fisoedd a sawl mis. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff y cais ei brosesu o fewn 6 mis.

Cyn belled â bod y cerdyn gwyrdd yn yr arfaeth, a all fy rhieni weithio yn yr UD?
Na, oni bai eich bod wedi gwneud cais am DAD ac wedi derbyn EAD ar eu cyfer, ni allant weithio na derbyn unrhyw iawndal.

——————————

Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys