Sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng gwydr a grisialHow Tell Difference Between Glass

Sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng gwydr a grisial

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng grisial a gwydr? .

A: Yr ateb yw c. Mae gan Crystal gynnwys plwm o leiaf 24 y cant ond nid oes gan wydr blwm.

Termau generig: Cyfeirir at y peiriannau dillad sy'n cael eu storio yng nghypyrddau cegin y mwyafrif o bobl fel y llestri gwydr bob dydd. Mae gan yr eitemau hyn ansawdd cadarn, bron yn anorchfygol sy'n eu helpu i wrthsefyll cannoedd o olchi llestri a phlymio o gownteri a byrddau. Gelwir y llestri gwydr a gedwir ar gyfer goblets defnydd mwy manwl gyda dyluniadau ysgythrog a choesau tenau pensil, er enghraifft-yn aml yn grisial. Ond a yw'n wirioneddol grisial?

Mae Crystal mewn gwirionedd yn fath o wydr sy'n cael ei werthfawrogi oherwydd ei fanylion cain ynghyd â'i blygiant a'i eglurder. Mae gwydr, ar yr ochr fflip, ychydig yn fwy garw. Gall fod yn anodd dweud wrthyn nhw am gip ar berson rheolaidd. Fodd bynnag, os ydych chi'n ystyried prynu set ddrud o lestri gwydr, ni fyddai'n brifo gwybod y gwahaniaethau rhwng y ddau hyn i brynu'n dda.

Crystal

 • Yn tynnu golau (e.e. disglair)
 • yn fwy gwydn; gellir gwneud ymyl yn denau iawn
 • Yn fandyllog ac fel arfer nid yw'n beiriant golchi llestri yn ddiogel
 • opsiynau di-blwm a di-blwm
 • Drud ($$$)

Gwydr

 • Yn nodweddiadol yn fwy fforddiadwy ($)
 • A yw'n ddi-fandyllog a peiriant golchi llestri yn ddiogel
 • Mae gwydr Borosilicate yn darparu opsiwn gwydr gwydn pen uchel

Buddion Gwydr

Mae yna lawer iawn o fathau o wydr, felly digon yw dweud bod yr erthygl hon yn awelon dros y pethau sylfaenol. Wedi dweud hynny, prif fudd gwydr yw ei fod yn ddi-fandyllog ac yn anadweithiol, sy'n golygu na fydd yn amsugno aroglau cemegol nac yn cyrydu os byddwch chi'n ei olchi yn eich peiriant golchi llestri.

Bydd gan y mwyafrif o sbectol gwin gwydr wefus ar yr ymyl ar gyfer gwydnwch nad yw'n nodwedd ddymunol ar gyfer mwynhau gwin. Dyma pam mae sbectol gwin gwydr yn tueddu i gael eu gwneud a'u gwerthu'n rhatach. Fodd bynnag, mae un math o wydr gyda rhywfaint o botensial mawr a gwydr borosilicate hwnnw. Mae ganddo wrthwynebiad gwydnwch, gwres a chrafu uchel - os ydych chi'n gyfarwydd â mygiau gwydr coffi bodum, mae'r rhain hefyd yn cael eu gwneud â borosilicate.

Buddion Crystal

Mae grisial yn dipyn o derm camarweiniol, dylid ei alw'n wydr plwm (neu wydr mwynol) oherwydd nid oes ganddo strwythur crisialog. Manteision grisial yw ei allu i gael ei nyddu yn denau. Mae hyn yn ddefnyddiol yn benodol ar gyfer sbectol win ar ymyl / ymyl y gwydr lle gall fod yn denau iawn, ond yn dal yn eithaf cryf.

Mae gwydr plwm hefyd yn plygu golau, sy'n eithaf dymunol wrth bysgota'ch gwin. Mae yna fath arall o grisial a fydd yn cyffroi pobl â pheiriannau golchi llestri o'r enw grisial di-blwm. Mae fel arfer wedi'i wneud gyda magnesiwm a sinc. Mae grisial di-blwm nid yn unig yn wydn, ond mae llawer yn beiriant golchi llestri yn ddiogel. Nid fy mod i erioed wedi rhoi un yn fy peiriant golchi llestri, ond mae bwytai yn gwneud hynny, felly gallwch chi hefyd!

Crystal Arweiniol vs Di-blwm

Cyn belled ag ansawdd, dylid creu'r ddau fath o grisial -lead a di-blwm, i mewn i sbectol mân iawn. Yn draddodiadol, gwydr plwm oedd yr holl wydr grisial ac mae llawer ohono o hyd. Nid yw'n beryglus fel gwydr oherwydd nid yw gwin yn agored i'r llestri gwydr yn ddigon hir i drwytholchi plwm. Dim ond wrth storio tymor hir y mae hyn yn digwydd, er enghraifft pe byddech chi'n storio wisgi am dros wythnos mewn decanter wisgi crisial.

Nid yw Pob Crystal yn cael ei Wneud yn Gyfartal

Yn y DU, rhaid i gynnyrch gwydr gynnwys o leiaf 24% o gynnwys mwynau. Canran y materion mwynol a bydd yn effeithio ar gryfder y grisial. Yn yr UD, fodd bynnag, nid oes llawer o reoleiddio yn gysylltiedig â'r term gwydr crisial a gall gweithgynhyrchwyr gamddefnyddio'r term.

Pa un sy'n well?

Wrth ddewis sbectol win, y ffordd orau i ddechrau yw meddwl am eich sefyllfa bersonol.

 • Os ydych chi'n casáu pethau golchi dwylo, edrychwch am grisial di-blwm neu wydr safonol
 • Os ydych chi'n torri pethau'n aml, ewch am wydr a daliwch ati i bartio.
 • Os ydych chi am gael y gorau, mynnwch grisial wedi'i nyddu â llaw
 • Os ydych chi'n caru'ch mam, prynwch ei grisial hefyd.

Er enghraifft, os oes gennych blant neu gathod, yna efallai yr hoffech chi ddewis datrysiad llestri gwydr fforddiadwy neu sbectol ddi-stop sy'n llai tebygol o gael eich taro drosodd. Wedi dweud hynny, os gallwch chi gael dim ond 1 neu 2 wydr grisial arbennig ar gyfer gwerthfawrogi gwin yn achlysurol, maen nhw'n gwneud gwahaniaeth mawr yn y profiad blasu, hyd yn oed os mai dim ond teimlad ydyw.

Defnyddir grisial yn aml fel term generig ar gyfer unrhyw lestri gwydr sydd â ffurf sy'n fwy cain na'r llestri gwydr neu'r jariau jeli a ddefnyddir bob dydd. Serch hynny, nid yw bob amser yn label cywir.

Cynnal safonau: Yn ôl John Kennedy, pennaeth gwasanaethau technegol Waterford yn Waterford, Iwerddon, mae yna ganllawiau penodol iawn ar gyfer yr hyn yw crisial go iawn. Mae Kennedy yn nodi'r tri phrif faen prawf ar gyfer grisial: cynnwys plwm sy'n fwy na 24 y cant, dwysedd sy'n fwy na 2.90 a mynegai myfyriol o 1.545.

Sefydlwyd y manylebau hyn ym 1969 gan yr Undeb Ewropeaidd, y prif floc masnachu o 15 gwlad Ewropeaidd. Ni sefydlodd yr Unol Daleithiau, Kennedy, ei feini prawf ei hun erioed, ond mae'n derbyn y safon Ewropeaidd at ddibenion tollau.

Cael y blaen: Yn ôl Kennedy, y cynhwysyn allweddol mewn grisial yw plwm. Yn draddodiadol mae gan grisial Waterford gynnwys arweiniol o tua 32 y cant. Er y gall rhai llestri gwydr mwy manwl gynnwys plwm, nid yw unrhyw beth sy'n is na'r safon 24 y cant yn cael ei ystyried yn grisial. Mae llestri gwydr cyffredin yn cynnwys tua 50 y cant o silica (tywod), ond dim plwm.

A yw'n real? Gall fod yn anodd gwahaniaethu grisial go iawn oddi wrth wannabes grisial. Yn ôl Kennedy, dim ond arbenigwr sy'n gallu canfod grisial go iawn o'r golwg. Serch hynny, mae yna ychydig o nodweddion gwahaniaethol sy'n helpu i ganfod y peth go iawn. Oherwydd y cynnwys plwm uchel, mae crisial yn canu wrth gael eu tapio erioed mor ysgafn ac mae'n drymach na llestri gwydr cyffredin. Mae ganddo hefyd liw llachar, ariannaidd. Pan gaiff ei ddal yn y safle cywir, mae plygiant a gwasgariad golau o grisial yn creu enfys o arlliwiau.

Cynnwys