Sut Alla i Drin Fy Nghathod Uti Gartref? - Meddyginiaethau cartref sy'n gweithioHow Can I Treat My Cats Uti Home

Sut alla i drin fy nghathod uti gartref? . Meddyginiaethau naturiol ar gyfer cath uti.

Triniaeth uti mewn Cathod yn bennaf yn cynnwys rhoi poen a chyffuriau gwrthlidiol. Weithiau dim ond ar ôl 14 diwrnod o driniaeth y mae'r symptomau'n diflannu.

Ar ben hynny, mae therapi yn dibynnu ar yr achos sylfaenol. Er enghraifft, darperir iachâd gwrthfiotig pan fo a haint bacteriol . Fodd bynnag, yn amlach o lawer nid oes haint bacteriol yn y bledren mewn cathod.

Yn benodol, straen yw'r achos yn amlach. Gall pryder ddatblygu'n weddol gyflym mewn cathod.

Felly, mae'n hanfodol atal straen cymaint â phosibl. Gellir cyflawni hynny trwy osod blychau sbwriel ychwanegol mewn cartrefi â sawl cath. Gall chwistrellu fferomon (Feliway) (arogleuon cath tawelu yw'r rhain) helpu hefyd.

Gellir trin graean y bledren â diet arbennig ar y bledren. Rhaid rhoi'r diet bledren hwn am oes er mwyn atal crisialau newydd rhag ffurfio. Mae'r diet bledren hwn hefyd yn cynnwys sylweddau sy'n hydoddi graean sy'n bodoli eisoes. Wrth ddewis diet bledren, rhaid ichi edrych yn ofalus ar ansawdd y bwyd.

Mewn siopau anifeiliaid anwes, cynigir brandiau na phrofwyd eu bod yn effeithiol yn erbyn graean y bledren. Felly, nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i fwydo diet o'r fath. Gofynnwch i'n cynorthwyydd am ragor o wybodaeth am ddeietau'r bledren. Mae yna lawer o fathau a blasau ar gael, bwyd gwlyb a sych, rhywbeth i bob cath!

I drin carreg bledren, polyp, neu diwmor, efallai y bydd angen gweithredu ar anifail. Dyna'r unig ffordd i gael gwared ar gwynion eich anifail. Yn y rhan fwyaf o achosion, gallwn gyflawni'r llawdriniaethau hyn ein hunain yn ein clinig.

Cath yn cael trafferth troethi meddyginiaeth gartref

Rhwymedi cartref Feline uti. Mae UTIs (heintiau'r llwybr wrinol) i'w cael mewn felines a bodau dynol. Mae trin UTI heb wrthfiotigau yn anodd, ond nid yn amhosibl. Os ceisiwch wella afiechyd ond gwneud hynny'n rhannol yn unig, rydych mewn perygl o atal y symptomau heb ddileu'r bacteria, a fyddai'n arwain at glefyd tymor hir a allai niweidio iechyd eich cath.

Mae haint ysgafn ar y llwybr wrinol fel bom amser oherwydd gall bacteria deithio i fyny i'r aren a'i heintio. Os yn bosibl, ceisiwch sylw milfeddygol a rhoi triniaeth wrthfiotig briodol.

Dull1

Meddyginiaethau cartref haint y llwybr wrinol cath

1. Deall bod oedran yn cynyddu'r risg o UTI. Wrth i'ch cath heneiddio, bydd yn cynyddu ei thueddiad i haint y llwybr wrinol, oherwydd newidiadau yn ei llwybr wrinol a'i swyddogaeth afu.

 • Mae gan gathod ifanc o dan saith mlynedd risg isel o heintiau wrinol oherwydd bod eu wrin yn ddwys iawn ac yn gweithredu fel diheintydd naturiol sy'n atal tyfiant bacteriol.
  • Os ydych chi'n gweld arwyddion o waed yn wrin cath ifanc, mae'n debyg bod gennych chi broblem nad yw wedi tarddu o haint, ond o gerrig sydd wedi cythruddo leinin y bledren.
  • Mae mwy o risg y bydd y crisialau yn crynhoi ac yn blocio'r wrethra (y tiwb y mae'r gath yn troethi trwyddo). Os bydd hyn yn digwydd, mae'n argyfwng ac mae angen sylw milfeddygol ar unwaith.
 • Mae gan gathod sy'n hŷn na saith mlynedd risg uwch o gael eu heintio. Mae gan gathod hŷn allu llai i ganolbwyntio wrin (wrth i'r gath heneiddio, mae'n fwy tebygol o gynhyrchu wrin gwanedig) oherwydd gostyngiad mewn swyddogaeth arennol.
  • Nid yw'r wrin gwanedig hwn yn ddiheintydd cryf ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd o ddatblygu heintiau wrinol. Cofiwch ei bod yn hanfodol trin yr heintiau hyn cyn iddynt esgyn i'r aren ac achosi cryn ddifrod a hyd yn oed ffurfio meinwe craith.

2. Ysgogwch eich cath i yfed i olchi ei bledren. Er bod wrin gwanedig yn ffactor risg ar gyfer datblygu UTI, unwaith y bydd y gath eisoes wedi'i heintio, bydd troethi'n rheolaidd ac yn sefydlog yn helpu i olchi'ch pledren.

 • Mae'r bacteria'n cynhyrchu gwastraff a chemegau a all lidio leinin y bledren, gan achosi llid.
 • Gall hydradiad rheolaidd wanhau'r ffactorau hyn a chyfyngu ar faint o amser maen nhw'n aros mewn cysylltiad â waliau'r bledren, sy'n helpu i leihau llid a phoen.
 • Er mwyn cynyddu cymeriant dŵr eich cath, newidiwch fwyd sych i fwyd gwlyb. Bydd hyn yn cynyddu eich cymeriant hylif yn awtomatig.
 • Hefyd, rhowch lawer o blatiau mawr o ddŵr. Mae'n well gan gathod yfed o gynwysyddion mawr lle nad yw eu wisgers yn cyffwrdd â'r ochrau.
 • Bydd rhai cathod yn yfed mwy o ddŵr os byddwch chi'n rhoi dŵr sy'n llifo iddyn nhw, fel gan yfwr cath.
 • Nid yw cathod eraill yn hoffi clorin nac yn tapio cemegolion dŵr ac maent yn llawer hapusach pan fyddwch chi'n cynnig dŵr mwynol iddynt.

3. Rhowch gapsiwlau llus neu asid asgorbig i'ch cath i asideiddio ei wrin. Maent yn cynnwys fitamin C a gallant asideiddio wrin eich cath yn naturiol.

 • Y dos o gapsiwlau llugaeron yw 250 mg ddwywaith y dydd ar lafar, tra bod triniaeth fitamin C yn 250 mg unwaith y dydd.
 • Cofiwch na ddylech gynyddu dos yr atchwanegiadau hyn, oherwydd mae risg o leihau gormod ar y pH a gall asidedd eithafol gythruddo leinin y bledren.

Pedwar. Rhowch gynnig ar feddyginiaethau homeopathig. Nid oes tystiolaeth sylweddol bod yr atebion canlynol yn gweithio, ond mae rhai milfeddygon homeopathig yn argymell arllwysiadau o ddant y llew, persli, arthberry neu berwr dŵr.

 • I baratoi'r trwyth, rhaid i chi ychwanegu llwy de o'r perlysiau sych mewn cwpan o ddŵr wedi'i ferwi.
 • Gadewch iddo eistedd am 20 munud ac yna ei straenio.
 • Rhowch ddwy lwy de ddwywaith y dydd gyda'ch pryd am wythnos. Dylai'r trwyth gael ei wneud bob dau ddiwrnod i fod yn ffres.

Dull2

Rhowch driniaeth filfeddygol

Sut i drin cath uti gartref1. Gwneud diwylliant wrin i nodi a defnyddio gwrthfiotigau effeithiol. Y safon aur ar gyfer trin UTI â gwrthfiotigau yw perfformio diwylliant wrin i ddadansoddi sensitifrwydd y bacteria i wrthfiotigau. Mae meddyginiaethau yn deulu o gyffuriau a all, yn dibynnu ar ba fath ydyn nhw, atal twf bacteria neu eu dileu.

 • Bydd diwylliant yn dangos i'ch milfeddyg yn union pa facteria sy'n bresennol a pha wrthfiotigau sy'n effeithiol wrth ei ymladd.
 • Mae defnyddio gwrthfiotigau wedi'u targedu yn lleihau'r risg o gymell ymwrthedd gwrthfiotig mewn bacteria a dyma'r ffordd orau o drin haint.
 • Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosibl cael sampl wrin digon mawr neu, weithiau, gall cost y prawf fod yn rhy uchel.
 • Rheswm arall a allai atal perfformiad diwylliant yw mai hi yw pennod gyntaf y gath o UTI a bod angen triniaeth arni ar unwaith oherwydd y gellid sicrhau canlyniadau'r profion o fewn wythnos.
 • Mae'n hanfodol perfformio diwylliant wrin os oes gan y gath heintiau wrinol rheolaidd. Yn yr achos hwn, mae'n debygol bod gennych glefyd cymysg a'ch bod wedi gwella'n rhannol yn unig neu fod y bacteria yn gwrthsefyll y gwrthfiotig a ddefnyddir.

2. Trin eich cath â gwrthfiotigau sbectrwm eang os na allwch berfformio diwylliant wrin. Mae'r cyffuriau hyn yn dileu gwahanol fathau o facteria.

 • Os nad yw cath erioed wedi cael haint y llwybr wrinol o'r blaen, yna gellir ei thrin â gwrthfiotigau sbectrwm eang sy'n dileu'r gwahanol fathau o facteria sydd i'w cael yn gyffredin yn yr wrin.
 • Yn nodweddiadol, mae'r gwrthfiotigau hyn yn benisilinau, fel amoxicillin, asid clavulanig, cephalosporinau, neu sulfonamidau.
 • Dylai cath sy'n pwyso llai na 6 kg fel arfer dderbyn 50 mg o benisilin ar lafar, ddwywaith y dydd.

3. Rhowch ddeiet i'ch cath i ofalu am yr iechyd wrinol. Mae yna fwyd eithriadol i ofalu amdano a hybu iechyd wrinol cathod, fel CD CD neu Purina UR.

 • Gallant leihau'r tebygolrwydd y bydd crisialau'n ffurfio yn wrin eich cath, oherwydd eu bod yn cynnwys llai o fwynau, fel ffosffad a magnesiwm.
 • Maent hefyd yn rheoleiddio pH (asidedd neu alcalinedd) wrin eich cath er mwyn sicrhau'r iechyd wrinol gorau posibl.
 • Maent fel arfer yn gwneud yr wrin ychydig yn asidig, gyda pH o 6.2 i 6.4 (sydd, yn gyd-ddigwyddiadol, yr un pH â chath sy'n bwydo ar lygod yn unig).
 • Mae'r amgylchedd hwn yn elyniaethus i'r mwyafrif o facteria ac, er ei bod yn annhebygol mai dim ond gyda diet y byddwch chi'n cael gwared ar haint wrinol, gallai eich helpu i leihau'r siawns y bydd y bacteria'n goroesi yn y bledren.

Pedwar. Byddwch yn ofalus gyda cherrig wrth asideiddio wrin eich cath. Y rheol gyffredinol yw nad yw bacteria'n hoffi wrin asidig ac, felly, mae wrin asidig yn gweithredu fel diheintydd naturiol. Fodd bynnag, mae'n well gweinyddu'r math hwn o driniaeth o dan oruchwyliaeth milfeddyg.

 • Er bod y crisialau a'r cerrig mwyaf cyffredin (struvite) yn tyfu mewn amodau alcalïaidd, mae yna fathau eraill, mwy prin (oxalate) sy'n datblygu mewn amodau asidig.
 • Mae rhai bridiau cathod, fel Byrmaneg, yn tueddu i ddatblygu cerrig oxalate.
 • Mae hyn yn golygu y gallech wella un broblem (haint) dim ond i greu problem arall ar ffurf cerrig oxalate.

5. Defnyddiwch glwcosamin i ysgogi'r haen glycosaminoglycan (GAG). Mae'r bledren yn cynhyrchu segment o ddeunydd tebyg i fwcws sy'n gweithredu fel rhwymyn amddiffynnol ar y leinin yn erbyn sylweddau niweidiol yn yr wrin.

 • Pan fydd gan gath UTI, mae'r haen GAG hon yn teneuo, gan ddatgelu leinin y bledren i lid.
 • Gall Nutraceuticals fel glucosamine helpu i ailgyflenwi'r haen GAG a gwneud i'r gath deimlo'n fwy cyfforddus.
 • Er bod canlyniadau ymchwil ar fuddion glwcosamin yn dal i fod yn amhendant, mae yna lawer o baratoadau dros y cownter, fel Feliway Cystease, sy'n cynnwys glwcosamin a tryptoffan. Mae pob capsiwl yn cynnwys 125 mg o N-acetylglucosamine. Fe ddylech chi roi bilsen iddo ddwywaith y dydd.
 • Os na fydd eich cath yn cymryd capsiwlau, gall y milfeddyg roi chwistrelliad o acetylglucosamine i chi. Defnyddir y driniaeth hon i drin arthritis mewn cŵn, ond fe'i defnyddir fel arall i drin llid ar y bledren. Y dos nodweddiadol yw pigiad 10.5 ml unwaith yr wythnos am bedair wythnos, ac yna chwistrelliad misol.

Yn achosi cath cystitis

Yn gyffredinol, nid yw cathod yn yfed llawer.

 • Mae yna lawer o sylweddau sy'n atal twf bacteria yn yr wrin crynodedig. Mae'r sylweddau hyn yn atal haint bacteriol ar y bledren.
 • Fodd bynnag, mae'r risg o raean bledren, cerrig bledren, a cherrig arennau a llid y bledren yn cynyddu.

Straen ac wrin dwys iawn

Mae gan 60 i 70% o'r holl gathod sydd â cystitis idiopathig cystitis (Cystitis Idiopathig Feline, FIC) . Achosir yr amod hwn gan:

 • Straen
 • Rhyddhad gwahanol o hormonau straen
 • Gwyriad o'r haen fwcaidd yn y bledren
 • Goresgyn nerfau'r bledren

Yn aml, nid yw'r perchennog yn gallu adnabod y pwysau: mae'r gath yn filfeddyg mewnol. Gyda idiopathig cystitis, felly, nid oes un achos amlwg. Yn ffodus, rydyn ni'n gwybod am y clefyd hwn, ac rydyn ni hefyd yn gwybod beth i'w wneud amdano.

Graean

Mae 20 i 30% o heintiau ar y bledren yn y gath yn cael eu hachosi gan raean bledren neu gerrig. Gall y grawn bach microsgopig o dywod lidio wal y bledren a chuddio'r wrethra wrth y pen mawr (pen mawr wrinol).

Bacteria

Mewn llai na 5% o gathod, mae achos cystitis yn facteria. Po ieuengaf y gath, y lleiaf yw'r siawns o darddiad bacteriol o gwynion y bledren.

Mae cystitis bacteriol yn cael ei ddiagnosio'n amlach yn:

 • Cathod sy'n cael eu cathetreiddio'n rheolaidd (cath tadol)
 • Roedd cathod yn gweithredu ar y llwybr wrinol
 • Cathod sy'n yfed neu'n troethi mwy (er enghraifft oherwydd methiant yr arennau, diabetes, problemau thyroid)
 • Cathod sy'n cael eu trin â chyffuriau fel prednisone
 • Cathod sydd â haint FIV a FeLV

Tiwmorau

Mae 1 i 2% o'r problemau wrinol yn y gath yn cael ei achosi gan diwmor.

Symptomau cystitis cath

Mae cath sydd â haint ar y bledren yn dangos y symptomau canlynol:

 • Peeing anodd neu boenus (torri gwair wrth peeing)
 • Llawer o byllau bach
 • Pee y tu allan i'r blwch sbwriel
 • Gwaed gyda'r wrin
 • Arogli wrin yn wahanol
 • Golchi ychwanegol (yn enwedig yr ardal o dan y gynffon)

Gall graean bledren a chelloedd llidiol guddio pidyn gwrywod. Ni all y gwrywod hyn sbio, a eglurir yn anghywir weithiau fel haint ar y bledren.

Os na fyddwn yn ymyrryd yn gyflym, gall y pen mawr hwn farw .

Diagnosis o cystitis yn y gath

Mae archwilio cath â haint ar y bledren yn cynnwys profion wrin, uwchsain, ac o bosibl diwylliant bacteriol. Yn ystod yr archwiliad corfforol, mae'r bledren yn fach ac yn boenus; mae'r arennau'n rheolaidd o ran siâp a maint. Nid oes gan gath dwymyn, ac ni all y prawf gwaed fod yn annormal.

Cath cystitis triniaeth

Rydym yn aml yn trin cathod gyda idiopathig cystitis gyda lladdwyr poen. Nid oes angen cyffuriau eraill gyda'r mwyafrif o gathod. Yn y mwyafrif o gathod â FIC, mae'r symptomau'n diflannu'n ddigymell ar ôl 5-10 diwrnod, gyda neu heb feddyginiaeth.

Mae angen diwylliant bacteriol ac ymchwil llwch y bledren i ddod o hyd i feddyginiaeth swyddogaethol neu ddeiet.

- Rydym yn trin cystitis bacteriol â gwrthfiotigau.

- Rydyn ni'n trin graean y bledren gyda bwydlen.

Atal haint y bledren

Mae triniaeth ataliol FIC yn canolbwyntio ar yfed mwy, troethi'n amlach, a lleihau straen. Weithiau rhagnodir gwrthiselyddion mewn achosion difrifol.

- Yfed mwy

Os yw cath yn dechrau yfed mwy a bod yr wrin yn llai crynodedig, mae'r siawns o FIC yn lleihau.

 • Rhowch fwyd tun i'r gath yn lle cibble
 • Rhowch ddeiet bwyd i'r bledren i'r gath (os nad yw bwyd tun yn opsiwn)
 • Ychwanegwch flas melys i'r dŵr yfed
 • Mae gan lawer o gathod le dewis lle maen nhw'n yfed: dŵr rhedeg, o'r dyfrio, can, o faer adar, ac ati. Sicrhewch y gall y gath yfed bob amser . Rhowch ddŵr mewn sawl man, gwnewch yn siŵr nad yw'r gath yn cael ei tharfu wrth yfed

- Pee yn amlach

 • Sicrhewch fod digon o flychau sbwriel yn y tŷ (mae gan bob cath ei blwch sbwriel ei hun ac yna un blwch ychwanegol)
 • Cadwch y blychau sbwriel yn lân
 • Taenwch y blychau sbwriel o amgylch y cartref (un ar bob llawr) a gwnewch yn siŵr eu bod mewn lle tawel

- Lleihau straen

 • Newidiadau bwydo, gwyliau, pobl eraill yn y tŷ, straen ar y perchennog; gall hyn i gyd achosi straen mewn cath sensitif
 • Mae gan gathod nad ydyn nhw'n dod y tu allan risg uwch o broblemau straen a phledren
 • Chwarae gyda'ch cath
 • Gwneud rhediad allanol
 • Dodrefnwch eich cartref yn gyfeillgar i gath (digon o leoedd i encilio)
 • Gall arbenigwyr ymddygiad cath eich helpu gyda hyn
 • Achos pwysicaf straen mewn cathod yw cathod eraill (catty). Weithiau mae gosod cath allan o'r tŷ yn angenrheidiol i gael y symptomau dan reolaeth

- gwrthiselyddion

Mewn cathod â FIC cronig difrifol nad ydyn nhw'n ymateb i'r mesurau uchod, rydyn ni weithiau'n rhagnodi gwrthiselydd fel amitryptiline .

- Meddyginiaethau eraill

 • Cynigir glycosaminoglycans (GAG) ar gyfer gwella'r haen mwcaidd yn y bledren. Nid yw ymchwil wedi gallu dangos bod y feddyginiaeth hon yn ddefnyddiol ar gyfer cystitis
 • Gall Feliway® leihau straen

Cath cystitis prognosis

Mae triniaeth cystitis yn y gath yn gynhwysfawr ac yn ddwys.

Mae ymchwil wedi dangos bod yr ymdrechion hyn yn cael yr effaith a ddymunir ar fwyaf cathod. Mae symptomau heneiddio yn aml yn lleihau hefyd.

Gyda a cyfran fach cathod, nid yw'n bosibl gwneud y symptomau yn bearable.

Haint y bledren mewn cathod

Cystitis yw'r term swyddogol am haint ar y bledren. Mae cystitis yn digwydd yn rheolaidd mewn cathod. Gall cystitis gael ei achosi gan haint. Megis bacteria, ond hefyd ffyngau a firysau. Yn aml nid oes achos amlwg i haint ar y bledren.

Yn aml mae haint ar y bledren mewn cathod yn aml yn gronig ac yn dod yn ôl yn ysbeidiol (cylchol). Nid yw'r union achos yn hysbys, ond mae sawl ffactor sy'n ymddangos fel pe baent yn chwarae rôl. Er enghraifft, mae'r cystitis hwn yn digwydd yn bennaf mewn cathod sy'n iau na deng mlynedd. Mae'n ymddangos bod anifeiliaid ysbaddu yn dioddef ohono'n amlach na chathod heb eu gorchuddio.

Mae'r rhan fwyaf o gathod â cystitis yn rhy dew, yn byw y tu mewn, yn ymarfer ychydig, ac yn cael eu bwydo'n ddarnau yn bennaf. Yn ogystal, mae straen yn ffactor arwyddocaol yn natblygiad cystitis mewn cathod.

Sut alla i adnabod cystitis yn fy nghath?

Mae llawer o gathod â cystitis mewn poen. Bydd eich cath yn chwilio am le arall i droethi nag yn y blwch sbwriel. Mae gan eich cath anogaeth gyson i sbio, heb i'r bledren gael ei llenwi'n ddigonol. Oherwydd hyn, bydd eich cath yn sbio yn aml iawn. Weithiau gall yr wrin fod ychydig yn redder; bydd gwaed yn yr wrin.

Ni ddylid cymysgu gwneud pee bach yn y tŷ â pheeing yn y tŷ oherwydd problem ymddygiad. Dyna pam ei bod bob amser yn hanfodol cael prawf ar yr wrin gan eich milfeddyg os oes gan eich cath ymddygiad peeing diangen.

Mewn llawer o achosion, mae'n angenrheidiol i'r milfeddyg archwilio'r gath, nid yw haint y bledren bob amser mor amlwg, a gall fod achosion eraill hefyd dros ychydig bach o wrin (fel rhwystr). Os ewch chi at y milfeddyg, ewch â rhywfaint o wrin gyda chi. Trwy hynny, gall eich milfeddyg ei archwilio ar unwaith.

Mae'n well os yw'r wrin hwn mor ffres â phosibl a dim mwy na 4 awr oed. Yr hyn sy'n aml yn eich taro chi yw nad oes unrhyw newidiadau yn yr wrin.

Os oes angen, gall eich milfeddyg argymell uwchsain. Yn achos a cheiliog cystitis, fe welwch wal bledren wedi tewhau.

Beth yw triniaeth cystitis mewn cathod?

Gan mai anaml y mae cystitis mewn cathod yn ganlyniad haint, anaml yr argymhellir gwrthfiotigau.

Mae'r driniaeth yn cynnwys lleddfu'r symptomau. Gwneir hyn fel arfer trwy gyfrwng gwrthlidiol, sydd hefyd yn cynnwys cyffur lladd poen. Yn y modd hwn, mae wal y bledren yn tawelu, ac mae'r boen yn lleihau. Bydd eich cath yn teimlo'n fwy cyfforddus ac yn gwella'n gyflymach.

Mae'n ymddangos bod llawer o gathod hefyd yn elwa o roi bwyd gwlyb i wneud wrin ychwanegol. Mae'n ymddangos bod ysgogi amsugno dŵr hefyd yn helpu. Dyma ffynhonnau dŵr unigryw ar gyfer cathod ar werth.

Yn ogystal, mae lleihau straen hefyd yn bwysig iawn wrth drin cystitis. Gellir gwneud hyn gydag anweddyddion penodol sy'n rhyddhau fferomon. Gellir hongian y rhain yn yr ystafell lle mae'ch cath yn eistedd fwyaf. Mewn llawer o achosion, mae'r anweddwyr hyn yn cael effeithiau cadarnhaol, ond yn aml mae'n rhaid cyfuno hyn â gwrthlidiol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cathod yn gwella o fewn wythnos o'r eiliad y cychwynnir therapi.

Beth alla i ei wneud ynglŷn â cystitis mewn cathod?

Mewn llawer o achosion, mae straen yn chwarae rhan bwysig. Mae rhai cathod yn cael cystitis unwaith, ond yn y mwyafrif o gathod, bydd yn dod yn ôl dro ar ôl tro. Yn aml mae newid yn yr amgylchedd yn ddigon i gael haint ar y bledren o hyd. Er enghraifft, gall symud tŷ, rhoi genedigaeth i fabi, neu gymryd cath newydd i mewn fod yn ddigon o straen i'ch cath gael haint ar y bledren eto.

Yn yr achos hwnnw, mae'r driniaeth yr un peth â'r tro diwethaf.

Os yw'r symptomau'n dal i ddod yn ôl neu byth yn diflannu, yna efallai y bydd angen archwilio'r wrin ymhellach. Weithiau bydd eich cath yn dal i ddioddef o facteriwm. Yn yr achos hwnnw, mae’n hanfodol bod gan eich milfeddyg ‘wrin di-haint.’ Gall ef / hi wneud hyn trwy gymryd rhywfaint o wrin o’r bledren â nodwydd.

Yn aml nid yw hyn yn boenus i'ch cath o gwbl, ac mae'r mwyafrif o gathod yn caniatáu i hyn ddigwydd hefyd. Yna gall eich milfeddyg roi'r wrin di-haint hwn ar ddiwylliant i weld a oes unrhyw facteria'n tyfu. Yn yr achos hwnnw, mae angen gwrthfiotigau.

Refences:

Mae'r erthygl hon yn addysgiadol yn unig; yn Redargentina.Com, nid oes gennym bwer i ragnodi triniaethau milfeddygol na gwneud unrhyw ddiagnosis. Rydym yn eich gwahodd i fynd â'ch anifail anwes at y milfeddyg rhag ofn iddo gyflwyno unrhyw gyflwr neu anghysur.

https://www.avma.org/resources/pet-owners/petcare/feline-lower-urinary-tract-disease

haint y llwybr wrinol mewn meddyginiaethau cartref trin cathod

Clefyd y llwybr wrinol is feline (FLUTD). (n.d.). https://icatcare.org/advice/feline-lower-urinary-tract-disease-flutd
Clefyd y llwybr wrinol mewn cathod. (2014). http://www.vetstreet.com/care/urinary-tract-disease-in-cats
Clefyd y llwybr wrinol is feline. (n.d.). https://www.avma.org/public/PetCare/Pages/FLUTD.aspx
Afiechydon wrinol ac arennau cyffredin. (n.d.). https://www.vet.upenn.edu/veterinary-hospitals/ryan-veterinary-hospital

Cynnwys