FaceTime ddim yn gweithio ar eich iPhone? Dyma pam a'r ateb!Facetime No Funciona En Tu Iphone

Mae FaceTime yn ffordd wych o gysylltu â'ch ffrindiau a'ch teulu. Ond beth sy'n digwydd pan nad yw FaceTime yn gweithio fel y dylai? Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw FaceTime yn gweithio ar eich iPhone, iPad ac iPod Y. sut i drwsio amser wyneb pan mae'n achosi trafferth i chi.dewislen swipe iphone ddim yn gweithio

I ddod o hyd i'r ateb, chwiliwch eich sefyllfa isod a gallwch ddarganfod sut i gael eich FaceTime i weithio eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y pethau sylfaenol yn gyntaf, cyn parhau.Amser Amser: Y pethau sylfaenol

FaceTime yw ap sgwrsio fideo Apple a dim ond rhwng dyfeisiau Apple y mae'n gweithio. Os oes gennych ffôn Android, cyfrifiadur personol, neu unrhyw ddyfais arall nad yw'n gynnyrch Apple, ni fyddwch yn gallu defnyddio FaceTime.

Os ydych chi'n ceisio cyfathrebu â rhywun nad oes ganddo ddyfais Apple (fel gliniadur iPhone neu Mac), yna ni fyddwch yn gallu cyfathrebu â'r person hwnnw trwy FaceTime.Mae FaceTime yn hawdd ei ddefnyddio pan fydd yn gweithio'n iawn. Cyn i ni fynd ymhellach, gadewch i ni fynd dros sut i'w ddefnyddio, dim ond i sicrhau eich bod chi'n gwneud pethau'n iawn.

Sut mae defnyddio FaceTime ar fy iPhone?

  1. Yn gyntaf, nodwch y cais Cysylltiadau trwy glicio arno .
  2. Unwaith y byddwch chi y tu mewn i'r cais, cliciwch neu tapiwch enw'r person rydych chi am ei alw . Bydd hyn yn dod â manylion cyswllt yr unigolyn hwnnw i chi yn yr app Cysylltiadau. Fe ddylech chi weld opsiwn FaceTime o dan enw'r person hwnnw.
  3. Cliciwch neu tapiwch FaceTime .
  4. Os ydych chi am wneud galwad sain yn unig, cliciwch neu tapiwch y botwm Galwad Sain . Os ydych chi am ddefnyddio fideo, cliciwch neu tapiwch y botwm Galwad Fideo .

A yw FaceTime yn gweithio ar iPhone, iPad, iPod, neu Mac?

Yr ateb yw 'ydy', mae'n gweithio ar bob un o'r pedair dyfais, gyda rhai cyfyngiadau rhesymol. Bydd yn gweithio ar Mac gydag OS X wedi'i osod neu unrhyw un o'r dyfeisiau canlynol (neu fodelau diweddarach): iPhone 4, iPod Touch o'r 4edd genhedlaeth, ac iPad 2. Os oes gennych ddyfais hŷn, ni fyddwch yn gallu gwneud neu derbyn galwadau FaceTime.

Sut i drwsio problemau FaceTime ar iPhone, iPad ac iPod

Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi gyda'ch ID Apple

I ddefnyddio FaceTime, rhaid i chi fewngofnodi i'ch ID Apple, yn ogystal â'r person rydych chi am gyfathrebu ag ef. Gadewch i ni ddechrau trwy sicrhau eich bod wedi mewngofnodi gyda'ch ID Apple.Mewngofnodi i Gosodiadau> FaceTime a gwnewch yn siŵr bod y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl FaceTime ymlaen. Os nad yw'r switsh ymlaen, tapiwch ef i droi FaceTime ymlaen. Islaw hynny, dylech weld y ID de Apple ar y rhestr, eich ffôn a'ch e-bost isod.

Os ydych chi wedi mewngofnodi, gwych! Os na, mewngofnodwch a cheisiwch alw eto. Os yw'r alwad yn gweithio, yna rydych chi eisoes wedi trwsio'r broblem. Os na fydd yn gweithio o hyd, ceisiwch ailosod eich dyfais, a all ddatrys problemau gyda chysylltiadau neu feddalwedd, fel FaceTime.

Cwestiwn: Nid yw FaceTime yn gweithio gydag unrhyw un neu un person yn unig?

Dyma reol bawd ddefnyddiol: Os nad yw FaceTime yn gweithio gydag unrhyw un, mae'n debyg mai problem eich iPhone ydyw. Os yw'n gweithio i'ch holl gysylltiadau ac eithrio un person, mae'n debyg ei fod yn broblem ar iPhone, iPad neu iPod y person arall hwnnw.

Pam nad yw FaceTime yn gweithio gydag un person yn unig?

Efallai na fydd FaceTime wedi'i droi ymlaen gan y person arall, neu efallai bod problem feddalwedd gyda'i iPhone neu'r rhwydwaith y maen nhw'n ceisio cysylltu ag ef. Os nad ydych chi'n siŵr, ceisiwch wneud galwad FaceTime i rywun arall. Os gwneir yr alwad, byddwch yn gwybod bod eich iPhone yn iawn felly yr unigolyn na allwch gyfathrebu ag ef a ddylai ddarllen yr erthygl hon.

3. Ydych chi'n ceisio cysylltu â pherson heb wasanaeth?

Hyd yn oed os oes gennych chi a'r person rydych chi'n ceisio cysylltu â nhw gyfrif FaceTime, efallai na fydd hynny'n ddigonol. Nid oes gan Apple wasanaeth FaceTime ym mhob maes. Gall y wefan hon eich helpu i benderfynu pa wledydd a gweithredwyr sy'n eu cefnogi ac nad ydynt yn cefnogi FaceTime . Yn anffodus, os ydych chi'n ceisio defnyddio FaceTime mewn ardal heb gefnogaeth, nid oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i wneud iddo weithio.

4. A yw wal dân neu feddalwedd diogelwch yn atal galw FaceTime?

Os oes gennych wal dân neu fath arall o ddiogelwch ar y Rhyngrwyd, gallai hyn fod yn blocio'r porthladdoedd sy'n atal FaceTime rhag gweithio. Gallwch weld rhestr o'r porthladdoedd y mae'n rhaid iddynt fod ar agor er mwyn i FaceTime weithio ar wefan Apple. Mae sut i analluogi meddalwedd diogelwch yn amrywio'n fawr, felly dylech ymweld â gwefan gwneuthurwr y feddalwedd i gael help gyda'r manylion.

Datrys problemau FaceTime ar gyfer eich dyfais

Os ydych chi'n dal i gael problemau gyda FaceTime ar ôl rhoi cynnig ar yr atebion uchod, dewch o hyd i'ch dyfais isod ac fe ddechreuwn chi gyda rhai atebion ychwanegol y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw. Gadewch inni ddechrau!

iPhone

Pan ddefnyddiwch FaceTime ar eich iPhone, mae'n ofynnol i chi fewngofnodi gydag ID Apple, a rhaid bod gennych gynllun data symudol hefyd. Mae angen cynllun data ar y mwyafrif o ddarparwyr gwasanaeth diwifr pan fyddwch chi'n prynu unrhyw ffôn clyfar, felly mae'n debyg bod gennych chi un.

Os nad ydych am ddefnyddio'ch cynllun data symudol, nid ydych mewn ardal sylw ar gyfer eich cynllun data, neu os ydych chi'n cael problemau gyda'ch gwasanaeth, yna bydd angen i chi gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Un ffordd i wirio yw edrych yn agos at ben y sgrin. Fe welwch yr eicon Wi-Fi neu eiriau fel 3G / 4G neu LTE. Os yw'ch signal yn wael, efallai na fydd FaceTime yn gallu cysylltu â'r rhyngrwyd yn iawn i weithio.

Edrychwch ar ein herthygl arall os rydych chi'n cael trafferth cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi .

Os na allwch gysylltu â'r Rhyngrwyd â'ch iPhone pan nad oes gennych Wi-Fi a yn Wrth dalu am gynllun data, bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth ffôn symudol i sicrhau nad oes ymyrraeth yn y gwasanaeth na phroblem gyda'ch bilio.

Datrysiad cyflym arall sydd weithiau'n gweithio gydag iPhones yw diffodd yr iPhone yn llwyr ac yna ei droi yn ôl ymlaen. Mae'r ffordd i ddiffodd eich iPhone yn dibynnu ar y model sydd gennych chi:

  • iPhone 8 a modelau cynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer ar eich iPhone nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm pŵer eto i'w droi yn ôl ymlaen.
  • iPhone X ac yn ddiweddarach : pwyswch a dal botwm ochr eich iPhone Y. unrhyw botwm cyfaint nes bod “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos. Yna llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws y sgrin. Pwyswch a dal y botwm ochr i droi eich iPhone yn ôl ymlaen.

iPod

Os nad yw FaceTime yn gweithio ar eich iPod, gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi gyda'ch ID Apple. Dylech hefyd sicrhau eich bod o fewn ystod rhwydwaith Wi-Fi, ac yn ddelfrydol mewn ardal signal gref. Os nad ydych wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi, ni fyddwch yn gallu gwneud galwad FaceTime.

Mac

Rhaid cysylltu Macs â'r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi neu fan problemus symudol i wneud galwadau FaceTime. Os ydych chi'n siŵr bod eich Mac wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd, dyma beth i geisio:

Trwsiwch broblemau ID Apple ar Mac

Agorwch Sbotolau yn gyntaf trwy glicio ar yr eicon chwyddwydr yng nghornel dde uchaf y sgrin. Ysgrifennwr Amser Amser a chliciwch ddwywaith i'w agor pan fydd yn ymddangos yn y rhestr. Cliciwch i agor y ddewislen Amser Amser yng nghornel chwith uchaf y sgrin, ac yna cliciwch Dewisiadau…

Bydd y ffenestr hon yn dangos i chi a ydych wedi mewngofnodi gyda'ch ID Apple. Os nad ydych wedi mewngofnodi, mewngofnodwch gyda'ch ID Apple a cheisiwch alw eto. Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi a gweld Aros am actifadu , ceisiwch fewngofnodi a mewngofnodi yn ôl - y rhan fwyaf o'r amser, dyna'r cyfan sydd ei angen i ddatrys y mater hwn.

Sicrhewch fod y dyddiad a'r amser wedi'u gosod yn gywir

Nesaf, byddwn yn gwirio'r dyddiad a'r amser ar eich Mac. Os nad yw'r dyddiad neu'r amser wedi'i osod yn gywir, ni fydd galwadau FaceTime yn mynd drwodd. Cliciwch ar ddewislen Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin, ac yna cliciwch Dewisiadau system . Cliciwch ar Dyddiad ac Amser ac yna cliciwch Dyddiad ac Amser ar ganol uchaf y ddewislen sy'n ymddangos. Sicrhewch hynny Gosod yn awtomatig wedi'i alluogi.

Os na, bydd angen i chi glicio ar y clo clap yng nghornel chwith isaf y sgrin a mewngofnodi gyda chyfrinair eich cyfrifiadur i wneud newidiadau i'r gosodiadau hyn. Ar ôl mewngofnodi, cliciwch y blwch gwirio nesaf at “Gosod dyddiad ac amser yn awtomatig: i'w actifadu. Yn ddiweddarach dewiswch y ddinas agosaf at eich lleoliad o'r rhestr a ddarperir a chau'r ffenestr.

Rydw i wedi gwneud popeth ac nid yw FaceTime yn gweithio o hyd! Beth ddylwn i ei wneud?

Os nad yw FaceTime yn gweithio o hyd, edrychwch ar ganllaw Payette Forward i y lleoedd gorau i gael cefnogaeth i'ch iPhone yn lleol ac ar-lein am fwy o ffyrdd i gael help.

Datrys Materion Amser Amser: Casgliad

Dyna chi! Gobeithio bod FaceTime bellach yn gweithio ar eich iPhone, iPad, iPod, a Mac, ac rydych chi'n hapus yn sgwrsio â'ch teulu a'ch ffrindiau. Y tro nesaf na fydd FaceTime yn gweithio, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y broblem. Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill i ni isod yn yr adran sylwadau!