Arholiad cosmetology yn Sbaeneg

Examen De Cosmetologia En Espa Ol

A OES ANGEN I CHI GYMRYD EICH ARHOLIADAU YN SBAENEG? .

Dosbarthiadau cosmetoleg yn Sbaeneg. Wrth gwblhau rhaglen gosmetoleg, bydd angen i chi gymryd a trwydded cosmetology ar fwrdd y wladwriaeth i dderbyn y drwydded briodol i weithio yn y maes mewn gwirionedd. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf , gall yr arholiad hwn ymddangos fel camp ddychrynllyd i'w goncro.

Serch hynny, mae llawer o daleithiau yn cynnig arholiadau trwyddedu cosmetoleg yn Sbaeneg er hwylustod i chi, ac mae rhai yn caniatáu ichi ddefnyddio dyfeisiau cyfieithu , fel y gallwch addasu i fersiwn Saesneg yr arholiad. Gwiriwch gyda'r ysgolion harddwch rydych chi'n eu hystyried i weld a ydyn nhw'n dysgu dosbarthiadau cosmetoleg yn Sbaeneg. .

Ar draws yr Unol Daleithiau, mae gan bob gwladwriaeth arholiad y mae'n rhaid i chi ei sefyll a'i basio i gael eich ardystio i berfformio gwasanaethau cosmetoleg. , ond dim ond ychydig o daleithiau sy'n defnyddio prawf cenedlaethol safonol. Mae taleithiau eraill wedi datblygu eu prawf eu hunain. Mae Texas ac Alabama yn ddwy o'r taleithiau sy'n defnyddio profion gan gwmni sy'n galw ei hun PSI .

Mae'r cwmni penodol hwn yn darparu arholiadau ar gyfer cosmetolegwyr a barbwyr. Mewn gwirionedd, mae'n nodi bod defnyddio deunydd prawf PSI yn gallu dewis archebu profion mewn sawl iaith wahanol. (gan gynnwys Sbaeneg, Fietnam a Chorea, ymhlith eraill) .

Mae deddfau cosmetoleg a gofynion trwyddedu yn amrywio yn ôl y wladwriaeth, fel y mae rheoliadau dwyochredd a throsglwyddo, rhaglenni adnewyddu, ffioedd a gofynion addysg barhaus.

Mae gan bron pob gwladwriaeth drwydded gosmetoleg, ond mae pob gwladwriaeth yn wahanol o ran a ydyn nhw'n cynnig trwyddedau barbwr, esthetegydd, technegydd ewinedd, artist colur, artist colur parhaol, electrolysis, hyfforddwr, a thrwyddedau plethu gwallt.

Os ydw i'n sefyll fy nosbarthiadau yn Saesneg a Sbaeneg, beth am fy arholiadau?

Mae rhai taleithiau hyd yn oed yn cynnig cyfle i sefyll dognau ysgrifenedig a / neu ymarferol yr arholiad cosmetoleg yn yr iaith Sbaeneg, neu gyda chymorth geiriadur gair am air neu gyfieithydd proffesiynol.

Isod mae rhestr o rai o'r taleithiau sy'n caniatáu i fyfyrwyr gymryd rhannau neu'r holl arholiadau trwyddedu cosmetoleg yn Sbaeneg:

 • Alabama
 • California
 • Connecticut
 • Florida
 • Illinois
 • New Jersey
 • New Mexico
 • Efrog Newydd
 • Gogledd Carolina
 • Texas
 • Utah
 • Washington, D.C.

Gallwch hefyd wirio gyda'ch cyflwr diddordeb os yw'n cynnig arholiadau cosmetoleg yn Sbaeneg. Adolygwch y wybodaeth sydd ar gael i fwrdd cosmetoleg eich gwladwriaeth. Rydym hefyd wedi llunio tabl o ieithoedd a ganiateir ar gyfer yr arholiadau bwrdd, gan gynnwys Sbaeneg, Fietnam, Corëeg, Ffrangeg, Tsieinëeg ac Arabeg.

Opsiwn mwy cymhleth arall yw sefyll yr arholiad mewn gwladwriaeth arall sy'n ei weinyddu yn Sbaeneg ac yna ceisio sicrhau dwyochredd â gwladwriaeth arall. Mae rhai taleithiau, fel Efrog Newydd, yn dychwelyd i nifer fawr o daleithiau eraill. Mae hyn yn golygu y gallech ennill tystlythyrau fel cosmetolegydd trwyddedig mewn gwladwriaeth heb orfod sefyll yr arholiad cosmetolegydd yn Saesneg. Fodd bynnag, ni argymhellir hyn.

Deddfau Gwladwriaethol ar gyfer Arholiadau Bwrdd

I'r gwrthwyneb, mae yna wladwriaethau sydd â rheolau llym ynglŷn â'r iaith y mae'r prawf yn cael ei pherfformio ynddo, yn ogystal â'r ffynonellau allanol y gellir eu defnyddio i gyfieithu'r prawf.

Mae'r ardaloedd sydd â'r rheolau llym hyn yn nodi ei bod yn bryder diogelwch i'r rhai sy'n delio â chemegau gwenwynig fod â gwahanol ddealltwriaeth o arferion, deddfau a rheoliadau gorau, felly mae'n rhaid i'r unigolyn sy'n sefyll y prawf fod yn rhugl yn Saesneg.

Mae cyfraith Connecticut yn mynnu bod y prawf yn cael ei wneud yn Saesneg yn unig. Mae Massachusetts yn mynnu bod y prawf yn cael ei wneud yn Saesneg yn unig, ac mae'r wladwriaeth hefyd yn gwahardd defnyddio geiriadur cyfieithydd neu gyfieithydd, am resymau diogelwch ac fel rhagofal diogelwch.

Mae Pennsylvania yn cynnig y prawf yn Saesneg, Sbaeneg neu Fietnam, tra bod Talaith Efrog Newydd yn ehangu'r opsiwn o sefyll y prawf mewn iaith arall dim ond os yw ar gael. Pan nad yw'r arholiad ar gael mewn iaith arall, mae'r wladwriaeth yn caniatáu ichi ddod â chyfieithydd i ddarparu ar gyfer y rhwystr iaith.

Os ydych chi'n byw yn New Jersey, ni allwch sefyll y prawf mewn iaith heblaw Saesneg, ond gallwch ddod â chyfieithydd os oes angen a dim ond os caiff ei gymeradwyo gan y bwrdd trwyddedu. Gall trigolion Virginia ddewis sefyll y prawf yn Saesneg, Sbaeneg neu Fietnam.

Dylech hysbysu'ch ysgol a'ch bwrdd trwyddedu gwladol os ydych chi'n bwriadu sefyll yr arholiad trwyddedu mewn iaith arall, gyda chyfieithydd, neu gyda geiriadur cyfieithu iaith i iaith. Gallant eich cynghori ar eu rheolau penodol a gofynnol, a sicrhau eich bod yn defnyddio dulliau sefyll profion cymeradwy yn unig. Os na fyddwch yn hysbysu'r bwrdd ymlaen llaw, efallai y cewch eich gorfodi i sefyll y prawf yn Saesneg.

Mae taleithiau sydd â niferoedd uchel o siaradwyr Sbaeneg, megis California, Texas, New Mexico, a Florida, yn darparu opsiwn i ddarpar gosmetolegwyr ardystiedig arholiad wedi'i gyfieithu i'r Sbaeneg. Illinois a Washington D.C. maent hefyd yn cyflwyno arholiadau amgen sydd wedi'u hysgrifennu yn Sbaeneg i ddarpar gosmetolegwyr.

Os ydych chi'n ansicr a yw'ch gwladwriaeth yn caniatáu arholiadau trwyddedu cosmetoleg, gwiriwch â'ch bwrdd cosmetoleg y wladwriaeth. Neu, cliciwch yma i weld tabl o wladwriaethau sy'n cynnig rhan neu'r cyfan o arholiadau'r bwrdd mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Sbaeneg, Fietnam, Corëeg, Ffrangeg, Tsieinëeg ac Arabeg.

Ar ôl gorffen y rhaglen hyfforddi, a fyddaf yn cael fy nhrwydded cosmetoleg ar unwaith?

Ddim ar unwaith . Bydd yn rhaid i chi sefyll eich arholiadau bwrdd y wladwriaeth yn gyntaf. Ar ôl cwblhau'r rhaglen ysgol harddwch, mae gwladwriaethau'n gofyn i chi sefyll arholiad bwrdd y wladwriaeth neu arholiadau lluosog i ennill eich trwydded gosmetoleg neu drwydded arbenigedd.

Mae llawer o ysgolion harddwch a chosmetoleg yn hyfforddi'n galed ar y deunydd a ddysgwyd tuag at ddiwedd eu rhaglen hyfforddi i helpu myfyrwyr i baratoi'n iawn ar gyfer yr arholiadau hyn. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn i fyfyrwyr baratoi ar gyfer arholiadau, ond hefyd i sicrhau bod cwricwlwm cyfan yr ysgol yn canolbwyntio ar ddarparu addysg gosmetoleg dda a chynhwysfawr, ac nid dim ond dysgu myfyrwyr sut i basio'r arholiad.

Yn nodweddiadol mae cyfran ysgrifenedig o'r arholiad sy'n cael ei sgorio ar unwaith, ac yna mae cyfran ymarferol o'r arholiad sy'n cymryd o ychydig oriau i'r rhan fwyaf o'r dydd, yn dibynnu ar eich cyflwr. Efallai y bydd yn cymryd sawl wythnos i dderbyn eich cymhwyster, a'ch trwydded cosmetoleg swyddogol yn y post.

Beth os nad yw fy nhalaith yn cynnig trwydded neu hawlen ar gyfer yr arbenigedd yr wyf ei eisiau?

Nid yw pob gwladwriaeth yn cynnig pob trwydded. Mae bron pob gwladwriaeth a thiriogaeth yn cynnig rhyw fath o drwydded cosmetolegydd neu esthetegydd (gall hyd yn oed yr enw amrywio) . Mae pob gwladwriaeth yn wahanol o ran a ydyn nhw'n cynnig trwyddedau barbwr, esthetegydd, technegydd ewinedd, artist colur, artist colur parhaol, electrolysis, hyfforddwr, a thrwyddedau plethu gwallt, ymhlith eraill. Mae mwy a mwy o daleithiau yn dechrau cynnig trwyddedau plethu gwallt, ac mae rhai hyd yn oed yn cynnig trwyddedau mor benodol â thrwyddedau edafu.

Os nad oes gan eich gwladwriaeth y drwydded ar gyfer yr arbenigedd rydych chi'n ei geisio, gwnewch yn siŵr nad yw'r arbenigedd yn dod o dan drwydded arall. Er enghraifft, mewn rhai taleithiau mae gwasanaethau colur yn dod o dan y drwydded cosmetolegydd neu'r drwydded esthetigaidd. Os yw'r bwrdd yn cadarnhau nad ydych wedi'ch trwyddedu ac nad ydych yn dod o dan ardystiad arall, efallai y caniateir ichi gyflawni'r gwasanaeth yn broffesiynol heb drwydded yn y wladwriaeth honno. Fodd bynnag, efallai y bydd ysgolion i'w mynychu o hyd ar gyfer y brif gwrs, felly gallwch chi osod eich hun ar wahân i'r gystadleuaeth.

Cynnwys