A yw Duw yn Maddeu godineb ac yn derbyn y berthynas newydd?Does God Forgive Adultery

A yw Duw yn maddau godineb ac yn derbyn y berthynas newydd? .

Pa ddioddefiadau cyffredin y mae pobl ar wahân yn eu profi?

Nid yw'r gwahaniadau i gyd yr un peth; maent yn dibynnu ar wahanol ffactorau. Nid yr un peth yw gwahanu trwy gefnu, trwy frad, oherwydd mae cydfodoli yn amhosibl oherwydd bod anghydnawsedd oherwydd na fu unrhyw gariad ac ymrwymiad go iawn ond rhith ac mae wedi cael ei ddrysu â infatuation neu awydd sydd wedi'i ddrysu â pharch.

Felly mae'r help sydd ei angen ar bob un yn wahanol .

Oes, mae angen atebion gwahanol ar bob person. Mae Duw yn rhoi’r rhodd o ddirnadaeth pan rydyn ni’n rhoi ein hunain yn rhydd yn ei wasanaeth.

Wrth i ni wella, efallai y byddwn yn darganfod bod gennym feichiau blaenorol lle efallai na fyddem wedi bod yn rhydd i ddewis.

Mewn priodasau â chyfansoddiad da neu sydd wedi cael eu trawsnewid yn ddiweddarach gan ras Duw, mae beichiau hefyd, ond yn yr achosion hyn, Mae Duw bob amser wedi caniatáu i'r gwahanu er mwy o les , i'r person ac i'r priod, y plant, y teulu.

Mae'n anodd iawn deall hyn oherwydd bod llawer o bobl yn cyrraedd gwahaniad pan maen nhw eu hunain wedi beirniadu'r rhai sydd wedi gwahanu, maen nhw wedi eu barnu, Ac yn awr maen nhw'n gweld eu hunain yn yr un amgylchiad ag y maen nhw wedi'i feirniadu. Ac mae hyn hefyd yn iachâd o gymdeithas trwy bobl sydd â chlwyfau.

Pa mor aml ydyn ni'n llunio barn ac yn cael rhagfarnau pobl nad ydyn nhw'n cwrdd â'n disgwyliadau! Ac nid ydym yn Dduw i farnu na rhagfarnu unrhyw un.

Nid wyf wedi gweld Duw cymaint yn fy llwyddiannau ond yn fy mriwiau oherwydd ei fod yno, mewn breuder, lle mae person yn cael cyfle i agor.

Mae'n achlysurol bod Duw yn iacháu trwy lwyddiannau, mae'n fwy arferol ei fod yn ei wneud trwy glwyfau , lle na all dyn: y dyn bregus yw'r un sy'n denu cariad a thrugaredd Crist . Rydyn ni'n dysgu darllen cariad Crist yn y bobl hyn, ym mhob calon glwyfedig sy'n agor.

Sut y gellir lliniaru'r dioddefiadau hyn?

Y peth cyntaf rydyn ni'n ei wneud neu'n ceisio ei wneud yw gwrandewch i goncro'r galon , oherwydd i'r graddau y mae'r naill yn cipio calon y llall, gan roi ei ben ei hun, mae'r person hwnnw'n agor.

Y peth anodd yn y gymdeithas hon yw agor eich calon. Maent wedi ein dysgu i amddiffyn ein hunain, i gau ein calonnau, i ddiffyg ymddiriedaeth, i gael dyfarniadau a rhagfarnau.

Yr hyn yr ydym yn ceisio ei wneud yw ei orchfygu, ond ni ellir ei wneud os na roddwch eich un eich hun. Oherwydd ein bod yn derbyn awdurdod pan fyddwn wedi cipio’r galon, oherwydd nad yw pŵer yn ymostwng, fe’i rhoddir i ni gennych chi.

Ac rydyn ni'n ei wneud parchu amseroedd ein gilydd. Gall y rhai sy'n barod i edrych yn wrthrychol ar stori ei fywyd a chydnabod ei gamgymeriadau fynd i mewn i Bethany i wneud y broses iacháu honno.

Os ydw i ar gau oherwydd fy mod i'n teimlo'n rhwystredig ac wedi methu oherwydd na wnaeth fy mhriodas ymateb i'm prosiect, ac rwy'n edrych am bartïon euog, mae'n golygu mai fi yw'r ganolfan o hyd, ac yn yr achosion hyn, ni allwn wneud llawer i fynd gyda'r person.

Ymhob perthynas, mae cydfuddiannol cyfrifoldeb . Nid wyf yn siarad am mwyach euogrwydd oherwydd nad yw euogrwydd yn bodoli os nad oes ewyllys, ac ar ben hynny, mae'r bai yn blocio, ond mae'n rhaid i ni feddu ar wybodaeth a chyfrifoldeb am ein penderfyniadau.

Pan fydd gennym wybodaeth fwy rhagorol amdanom ein hunain, gallwn addasu, atgyweirio, ac mae hyn yn ein rhyddhau o'r beichiau sydd gennym. Rydyn ni'n dysgu maddau ein hunain yn y prosesau hyn, gyda gras Duw. Dim ond Duw sy'n iacháu ac yn arbed.

Sut wnaethoch chi oresgyn eich methiant priodas?

Nid wyf yn ei ystyried yn fethiant. Nid wyf erioed wedi dod o hyd iddo felly. Nid yw pawb sydd wedi gwahanu yn ystyried bod eu sefyllfa yn fethiant. Wnes i ddim chwaith pan wnes i wahanu. Dyna'r cyntaf oll.

Pwy sydd wedi fy arwain, sy'n iacháu fy nghalon, a fy ego fu'r Arglwydd erioed. Heddiw, rwy'n gweld fy ngwahaniad fel y cyfle rydw i wedi cwrdd â Christ yn wirioneddol.

Cyn gwahanu, edrychais am gymorth mewn llyfrau hunangymorth, seicolegwyr a seiciatryddion, ond ar un adeg, sylweddolais nad oeddent hwy na'r hyfforddwyr wedi helpu fy enaid, fy nghalon. Fe wnaethant roi rhai canllawiau imi, ond roeddwn yn edrych am fwy: iachâd fy mherson, adfer fy mod.

Yna cwrddais â Chysegrfa Schoenstatt, gwnes i'r Cyfamod Cariad gyda'r Forwyn Fair, a dywedais wrthi: Os ydych chi'n wir fam a bod Duw eisiau fy iacháu trwoch chi, dyma fi.

Dywedais ie ie i fod yno, i fynd o leiaf unwaith yr wythnos, dim llawer mwy, a dyna sut y newidiodd fy nghalon a meddwl. Rhaid rhoi ie; os na, ni all Duw wneud dim.

Duw sydd wedi fy iacháu. A phan oeddwn yn gwella, fe wnaeth effeithio ar fy mhlant. Mae Duw gyda mi ac yn ffyddlon i mi hyd yn oed os ydw i'n anffyddlon.

Tarddiad fy iachâd oedd Cyfamod Cariad. Cymerodd Mary o ddifrif. Doeddwn i ddim yn credu fy mod yn amheugar iawn, ond mae hi wedi fy arwain â llaw ac yn parhau i'm tywys bob dydd.

Nid wyf erioed wedi bod mor hapus â phan adewais fy hun i gael ei wneud. Y broblem yw pan na fyddwn yn gadael i'n hunain gael ei wneud; Pan mai fi a fy ymresymiad dynol yw'r ganolfan, rwy'n adeiladu wal i mi fy hun lle na allaf wrando ac ymddiried yn ddim byd ond fi fy hun, ond mae cariad Duw mor fawr a'i amynedd mor anfeidrol.

Sut allwch chi osgoi teimlo casineb ar ôl gwahanu priodas?

Fe'i cyflawnir pan edrychwch arnoch chi'ch hun a cydnabod bod gennych chi gamgymeriadau hefyd pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i feio'r person arall yn unig pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i aros a mynnu bod eraill yn fy ngwneud i'n hapus. Pan fydd rhywun yn darganfod nad yw fy hapusrwydd yn dibynnu ar eraill, ac nad yw'n dibynnu arno, ond mae o fewn fi.

Yno, rydyn ni'n dechrau sylweddoli bod y llall yn gwybod cymaint â mi a phan fydd y naill yn darganfod bod y llall hefyd wedi cwympo i drapiau (er enghraifft er mwyn eu cael i garu mwy arna i, rydw i wedi dibynnu mwy, rydw i wedi bod yn fwy caethwas, dwi wedi wedi cael ei gam-drin, ei fychanu,).

Cam hanfodol arall yw dysgu maddau i chi'ch hun, nid y peth mwyaf heriol yw i Dduw faddau i mi ond i mi faddau i mi fy hun ac i mi faddau. Mae hyn yn anodd oherwydd ein bod ni'n hunan-ganolog iawn.

Fe helpodd fi lawer yn gyntaf i nodi hyn ac yna meddwl: pe bai Iesu Grist yn ymddangos nawr a gofynnais iddo faddau i mi oherwydd fy mod i wedi bod yn falch, yn drahaus oherwydd fy mod i wedi brifo neu oherwydd fy mod i wedi camu ymlaen a chamu ar eraill, y peth cyntaf Byddwn yn gofyn i mi fy hun yw: ydych chi'n maddau i'r rhai sydd wedi'ch brifo?

Os nad ydym yn maddau i'r rhai sydd wedi ein brifo, pa hawl sydd gennym i ofyn i Dduw faddau i ni? Os na fyddaf yn maddau, nid wyf yn tyfu oherwydd fy mod yn gaeth i ddrwgdeimlad a drwgdeimlad, ac mae hyn yn fy lleihau fel person, mae maddau yn ein rhyddhau, dyma'r peth iachaf yn y byd. Ni all Duw fod mewn chwerwder a drwgdeimlad. Grudge, drwgdeimlad, yw'r rhwymau i ddrwg, felly rwy'n perthyn i ddrwg; Rwy'n dewis drwg.

Mae cariad Duw mor fawr nes ei fod yn gadael imi ddewis rhwng da a drwg. Yna mae gen i’r lwc fawr bod yr Arglwydd bob amser yn maddau i mi, ond os nad ydw i’n maddau, ni fyddaf yn gallu derbyn y rhyddhad go iawn o faddeuant Duw.

Iachau maddeuant yw'r peth mwyaf gwerthfawr; bob tro rydyn ni'n maddau o'n calonnau, mae ein cariad yn debyg i gariad Duw. Pan rydyn ni'n dod allan o'n hunain i faddau, rydyn ni'n dod yn debyg i Dduw. Mae'r pŵer go iawn mewn cariad.

Pan fydd rhywun yn dechrau deall hyn, mae rhywun yn dechrau dirnad Duw er gwaethaf yr holl wallau, clwyfau, a phechodau: o fod wedi erthylu, o gael ei gam-drin yn rhywiol, o wahanu, fodd bynnag, mae cariad Duw yn ennill, a maddeuant yw'r pŵer o Dduw, sydd hefyd yn cynnig i ni, ddynion. Mae maddeuant yn anrheg y mae'n rhaid i chi ofyn i Dduw amdano.

I Grist, roedd pawb a oedd y tu allan i'r gyfraith, y tu allan i'r norm yn gyfle, ac mae Bethany eisiau dilyn yn ôl ei draed yr un ffordd, heb farn na rhagfarn, ond fel cyfle i Grist ddangos ei hun yn y person hwnnw gyda'i gariad - ei barchu a'i garu fel y mae hi, nid fel yr ydym am iddi fod.

Mae amser yn rhodd ar gyfer trosi a maddeuant. Cyrraedd hyn yw trysor hapusrwydd yn y byd hwn, waeth pa mor anodd yw'r amgylchiadau.

Sut mae'n cael ei wneud fel y gall plant dyfu mewn cytgord â'u rhieni yn cael eu gwahanu?

Plant yw'r dioddefwyr diniwed ac mae angen tystlythyrau arnynt, y tad a'r fam. Y camgymeriad a'r difrod mwyaf y gallwn ei wneud i'n plant yw tynnu enwogrwydd eu tad neu eu mam, i siarad yn sâl am y llall, i ddileu'r awdurdod ... Ni rhaid gwarchod y plant rhag ein casineb a'n rancor. Mae ganddyn nhw'r hawl i gael tad a mam.

Mae plant yn dioddef gwahanu, nid yr achos. Bu anffyddlondeb, hyd yn oed llofruddiaeth; mae'r rheswm yn gorwedd gyda'r ddau riant.

Rydym i gyd yn gyfrifol: nid yw camdriniwr yn bodoli os na fyddaf yn caniatáu i mi gael fy ngham-drin. Dyma gyfres o gyfrifoldebau am ddiffygion mewn addysg, am ofnau. Ac mae hynny i gyd, os nad ydym wedi gwybod sut i wneud yn dda mewn priodas, yn feichiau i'n plant.

Wrth wahanu, mae plant yn teimlo'n ansicr ac mae angen iddynt brofi cariad diamod . Mae'n greulon defnyddio plant yn siarad yn sâl am y llall, neu'n eu defnyddio fel taflu arfau. Y rhai mwyaf diniwed a di-amddiffyn mewn teulu yw'r plant, rhaid eu hamddiffyn hyd yn oed yn fwy na'r rhieni oherwydd mai nhw yw'r rhai mwyaf bregus, er bod yn rhaid i'r rhieni gael iachâd personol.

Cyfeiriadau:

Cyfweliad â María Luisa Erhardt, arbenigwr ar gyfeilio ac iachâd pobl sydd wedi gwahanu

Mae ei gwahaniad priodasol wedi ei gwneud hi'n arbenigwr ar gau clwyfau emosiynol. Mae María Luisa Erhardt wedi bod yn gwrando ac yn cyfeilio i bobl sydd wedi gwahanu am fwy na deng mlynedd trwy wasanaeth Cristnogol y mae hi’n ei arwain yn Sbaen, ac mae hwnnw wedi’i enwi ar ôl y man lle gorffwysodd Iesu: Bethany. Mae hi'n rhannu ei phroses iachâd ac yn sicrhau pan fydd Duw yn caniatáu gwahanu, ei fod bob amser er mwy o les.

(Mal. 2:16) (Mathew 19: 9) (Mathew 19: 7-8) (Luc 17: 3-4, 1 Corinthiaid 7: 10-11)

(Mathew 6:15) (1 Corinthiaid 7:15) (Luc 16:18) (1 Corinthiaid 7: 10-11) (1 Corinthiaid 7:39)

(Deuteronomium 24: 1-4)

Cynnwys