Poen Yn Y Pen-gliniau Wrth Gerdded i Lawr Grisiau neu Dringo GrisiauPain Knees When Walking Down Stairs

Poen yn y pengliniau wrth gerdded i lawr grisiau neu ddringo grisiau; poen pen-glin

Mae poen wrth gerdded yn annifyr iawn, mae eich symudedd yn dirywio ac weithiau ni allwch wneud yr hyn rydych wedi'i wneud erioed. Gall poen wrth gerdded neu ddringo grisiau fod ag amryw o achosion. Gall cwynion ddigwydd yn y goes, y traed, y cluniau neu'r pengliniau cyfan. Mae'r pengliniau yn arbennig yn aml yn rhoi cwynion wrth ddringo grisiau neu gerdded mewn tirweddau bryniog. Pengliniau dolurus; poen yn a / neu yn y pen-glin

Gall poen wrth ddringo grisiau arwain at amryw o achosion. Mae bob amser yn bwysig darganfod achos cwyn, yn enwedig gyda chwynion pen-glin. Mae'r pen-glin yn gymal cymhleth a rhaid atal difrod oherwydd symud neu wisgo'n anghywir bob amser. Mae atal bob amser yn well na gwella, ond weithiau ni allwn wneud unrhyw beth yn ei gylch, er enghraifft oherwydd damwain neu oherwydd oedran a dirywiad naturiol y cymalau.

Pengliniau dolurus wrth ddringo grisiau

Oherwydd bod y pen-glin yn gymal cymhleth, gall llawer fod yn anghywir ag ef. Rhai enghreifftiau o broblemau pen-glin gyda'r canlyniad o fethu â dringo grisiau yw:

Syndrom poen patentllofemoral

Mae'r gŵyn hon yn ymwneud yn bennaf â phoen o amgylch y pen-glin ar flaen y pen-glin. Mae'r gŵyn yn codi'n bennaf wrth ddringo grisiau, beicio neu eistedd gyda'ch pengliniau wedi'u plygu am amser hir. Mae'r gŵyn yn digwydd yn bennaf gyda phobl ifanc, ond gall ddigwydd ar bob oedran. Achos y cwynion yw llid yr amrywiol strwythurau o amgylch y pen-glin a gellir eu cywiro gan laddwyr gorffwys a / neu boen a / neu ymarferion a / neu lawdriniaeth.

Oherwydd y gall y llid sy'n achosi'r symptomau fod â llawer o wahanol achosion, mae angen llawer o ymchwil yn aml. Mae yna lawer o enghreifftiau o gleifion sydd eisoes wedi cael llawer o driniaethau, ond y mae eu cwyn yn dal i fod yn bresennol.

Osteoarthritis y pen-glin

Mae osteoarthritis yn brin o wisgo cartilag ar gymal; gwisgo ar y cyd. Oherwydd diflaniad y cartilag, ni all yr esgyrn symud yn esmwyth ochr yn ochr â'i gilydd a gall cwynion poen godi. Mae osteoarthritis y pen-glin yn fwyaf cyffredin ac yn fwy cyffredin mewn menywod nag mewn dynion. Mae osteoarthritis yn y pen-glin neu'r pengliniau yn annifyr iawn wrth ddringo grisiau a gallai hyd yn oed ei gwneud hi'n amhosibl symud cymal y pen-glin.

Gall osteoarthritis fod ag amryw o achosion, megis dros bwysau, niwed i'r menisgws, safle anghywir y coesau, oedran gwisgo naturiol. Mae triniaeth yn anodd iawn, mae lleddfu poen yn bosibl, ond yn aml fe'i dilynir gan, os yn bosibl, lleoliad llawfeddygol prosthesis.

Pen-glin y rhedwyr

Mae'r gŵyn hon yn aml yn codi wrth redeg, felly dyna'r enw ac mae'n rhoi a trywanu poen yn ei ben-glin wrth gerdded i fyny grisiau neu ddringo grisiau. Yn aml gellir teimlo'r symptomau yn syth ar ôl cerdded, ond weithiau mae'r symptomau hefyd yn digwydd drannoeth. Mae triniaeth pen-glin rhedwr neu ben-glin rhedwr yn digwydd drwyddo ffisiotherapi . Yn achosion eithriadol, mae angen llawdriniaeth .

Poen pen-glin oherwydd cryd cymalau

Mae cryd cymalau yn y pengliniau yn gyffredin mewn cleifion cryd cymalau ac mae'n cael ei drin trwy roi cyffuriau lleddfu poen a / neu gyffuriau gwrthlidiol. Mae'r boen yn digwydd oherwydd bod tendonau, bandiau, steiliau gwallt a chyhyrau yn y pen-glin yn dechrau mynd yn llidus a / neu'n mynd yn llidiog. Oherwydd y boen, mae cleifion cryd cymalau hefyd yn aml yn cael anhawster cerdded a / neu ddringo grisiau.

Poen ar y pen-glin beth i'w wneud?

Fe'ch cynghorir bob amser i ymweld â'r meddyg os oes gennych boen pen-glin. Mae'r enghreifftiau uchod yn ddim ond ffracsiwn o'r hyn y gall achosion cwynion pen-glin fod wrth ddringo grisiau neu gerdded mewn tirweddau bryniog.

Cynnwys