Sut I lanhau'ch dwylo ar ôl cyffwrdd â fecesHow Clean Your Hands After Touching Feces

Unwaith y bydd y drewdod o fater fecal wedi canfod ei fod o fewn ein bysedd, gall fod yn arogl anodd iawn ei ddileu.

Er y gall ymddangos fel eich dwylo ni fydd byth yn dychwelyd i normal, mae yna ystod o atebion cartref effeithiol ar gyfer deodorizing eich cledrau. Trwy ddefnyddio'r awgrymiadau a'r triciau canlynol gallwch fod yn sicr y bydd eich dwylo yn rhydd o baw ac yn arogli'n ffres

Sut i lanhau'ch dwylo ar ôl cyffwrdd â feces

Gludo Soda Pobi

Mae'r powdr cartref hwn wedi cael ei ddefnyddio ers cenedlaethau fel deodorizer o . Os nad yw awgrymu golchi dwylo â sebon wedi sicrhau canlyniadau dymunol, gallwch symud ymlaen i greu past soda pobi a all helpu i amsugno'r arogl poop gweddilliol. Cymysgwch doddiant o soda pobi un rhan â dŵr dwy ran mewn powlen fach a bwrw ymlaen i gymhwyso i'r rhannau o'ch dwylo yr effeithir arnynt. Ar ôl i chi rwbio'r cyfansoddyn deodorizing hwn trwy ddwylo am 60-90 eiliad, gellir golchi'r gweddillion soda pobi i ffwrdd er mwyn gadael dwylo'n arogli'n ffres.

Sblash Finegr Gwyn

Fel asid coginio a glanhau cyffredin a geir yn y gegin, gall y sylwedd hwn weithio rhyfeddodau wrth dorri trwy arogleuon anodd sy'n gysylltiedig â baw yn eich dwylo. Dechreuwch trwy dasgu dwylo gyda'r toddiant hwn a bwrw ymlaen i rwbio'r finegr gwyn o fewn y rhannau o'r cledrau a'r bysedd yr effeithir arnynt am 60-90 eiliad. Efallai y bydd angen i chi wneud y broses hon 2-3 gwaith os bydd unrhyw arogleuon yn aros o fewn dwylo ar ôl y cais cyntaf.

Niwtoreiddio ag Rhwbio Alcohol

Mewn cymhwysiad tebyg i finegr gwyn, gall y lefelau alcohol uchel yn y cyfansoddyn hwn weithio i niwtraleiddio arogleuon fecal wrth ddod i gysylltiad. Ar ôl golchi dwylo yn gyntaf, ewch ymlaen i dasgu cledrau gydag rwbio alcohol a bwrw ymlaen i rwbio'r toddiant yn y dwylo nes bod yr alcohol wedi anweddu'n llwyr. Os bydd arogleuon yn aros, rhowch gynnig ar eiliad neu rwbio sblash alcohol nes bod eich dwylo wedi'u ffresio'n llwyr.

Gwasgfa Sudd Lemwn

Gall yr asid citrig yn y sudd lemwn weithio i dafellu trwy'r drewdod poop anodd yn eich dwylo. Ar ôl i chi olchi dwylo â sebon, ewch ymlaen i wasgu llwy de o sudd lemwn o fewn un palmwydd, a bwrw ymlaen i rwbio'r sudd trwy ddwylo. Os nad oes lemonau ar gael, gall oren neu galch esgor ar ganlyniadau deodorizing tebyg.

Fodca

Pan nad oes rhwbio alcohol ar gael, gall defnyddio fodca ddarparu canlyniadau tebyg. Fel bob amser, gwnewch yn siŵr bod dwylo wedi'u golchi â sebon cyn defnyddio'r dull hwn. Dechreuwch trwy arllwys 1-2 llwy de o fodca o fewn un palmwydd, a bwrw ymlaen i'w rwbio o fewn dwylo nes bod yr alcohol wedi anweddu'n llwyr.

Glanedydd Hen Ffasiwn

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, dylech geisio golchi dwylo â sebon glanedydd dysgl. Mae gan y math hwn o sebon rai priodweddau deodorizing a gallai helpu i chwalu gronynnau poop gweddilliol a allai fod yn glynu wrth eich palmwydd neu'ch bysedd. Mewn llawer o achosion, defnyddio glanedydd dysgl fydd y cyfan sydd ei angen i gael gwared ar gledrau arogli baw.

SUT I CLEAN POOP

Ar Diapers a Dillad

Bydd angen:

* Mae ensymau yn broteinau sy'n hydoddi'r bondiau rhwng y baw a'r ffabrig. Yn ogystal â glanhau, byddan nhw'n helpu i gael gwared â'r staen hefyd.

Cyfarwyddiadau:

Cam 1: Ei ddiffodd

Bydd gwres yn gosod y staen, felly ar y pwynt hwn, mae angen i chi weithio gyda dŵr oer yn unig. Felly, rhowch eich menig ymlaen, rhowch yr eitem yn y bag plastig, a'i chario i'r ystafell ymolchi. Gollwng cymaint o'r crud i'r toiled ag y gallwch, gan fflysio yn ôl yr angen.

Cam 2: Cymhwyso Glanhawr Enzyme

(Gallwch wneud hyn yn y toiled neu'r twb.) Ychwanegwch y glanedydd sy'n cynnwys ensymau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn diheintio'r toiled neu'r twb wedi hynny!

Cam 3: Gwyngalchu a Sych

Nawr eich bod wedi trin y staen, mae'n bryd ei ddiheintio.

Defnyddiwch sychwr poeth neu sychwch yr eitem yn llinell. Bydd y ddau ddull yn helpu i ddiheintio'r ffabrig ymhellach.

Glanhau Poop Ar Glustogwaith a Charped

Bydd angen:

1. Ei ddiffodd: Rhowch eich menig ymlaen a gafael mewn bag plastig. Defnyddiwch blât papur i gipio cymaint o baw â phosib a'i ddympio yn y bag. Sychwch y gweddill gyda thywel papur a'i daflu yn y bag hefyd. Sicrhewch fod ychydig o dyweli papur yn llaith â dŵr oer a'u sychu, nid eu rhwbio, i gael gwared â mwy o grud.

2. Golchwch yn ei le: Mewn powlen, cyfuno 1 chwart o ddŵr oer gyda 2 lwy fwrdd o lanedydd golchi dillad sy'n cynnwys ensymau. (Ex. Braich a Morthwyl, Zout, neu fersiynau hylif penodol o Llanw.) Gwlychwch frethyn a dab wrth y staen nes bod yr ardal yn lân. Gadewch iddo sychu.

3. Diheintio yn ei le: Dabiwch y fan a'r lle gydag alcohol isopropyl i gael gwared ar unrhyw staen lingering a diheintio'r ardal. (Mae hyn yn ddiogel ar ffabrigau yn ogystal â dodrefn microsuede a microfiber. Os ydych yn ansicr, prawf sbot yn gyntaf!)

4. Carpedu yn unig: Unwaith y bydd yr ardal yn sych, gwactodwch hi yn drylwyr i adfer nap y carped. Ar gyfer staeniau ystyfnig, rhowch gynnig ar fy nhric yma ac yna siampŵio'r carped.

Glanhau Poop ar Arwynebau Caled

Bydd angen:

Glanhau menig
Bag plastig tafladwy
Rhywbeth i grafu ag ef (mae plât papur yn gweithio'n dda)
Glanhau cadachau neu dyweli papur
Diheintio chwistrell neu cadachau

Oeddet ti'n gwybod? Mae cadachau diheintio yn ddefnyddiol, ond nid ydyn nhw'n glanweithio oni bai eich bod chi'n eu defnyddio'n gywir! I ddiheintio wyneb gan ddefnyddio weipar, rhaid iddo aros yn wlyb yn amlwg am BEDWAR munud.

1. Sychwch sych yn gyntaf: Rhowch fenig ymlaen a, gan ddefnyddio tyweli papur sych, codwch gymaint o baw o'r wyneb ag y gallwch. Taflwch y deunyddiau budr i'r bag plastig ond peidiwch â'u cau eto.

2. Sychwch gwlyb yn ail: Cael mwy o dyweli papur wedi'u socian â dŵr POETH a sychu'r llanast sy'n weddill. Ychwanegwch nhw i'r bag plastig a thaflu'r holl beth allan.

3. Diheintiwch yna gadewch iddo sychu: Gwlychu'r ardal yn rhydd gyda diheintydd. Gadewch iddo eistedd am 5 munud, neu yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. (Mae'n cymryd a lot hirach i ddiheintio na glanhau.) Sychwch eto â dŵr glân a gadewch i'r ardal sychu.

Ac yno mae gennych chi, y baw llawn ar sut i lanhau baw. Cofiwch, er mwyn osgoi croeshalogi lleoedd eraill yn eich cartref, mae'n debyg y dylech chi gawod a newid dillad cyn gynted ag y byddwch chi wedi gwneud.

Cynnwys