Delio â theimladau o euogrwydd â dymuniadau sy'n gwrthdaro

Dealing With Feelings Guilt With Conflicting Desires

Teimladau o euogrwydd. Ydych chi'n eu hadnabod? Rydych chi wir eisiau gwneud rhywbeth sy'n eich gwneud chi'n hapus, ond mae'ch partner yn gosod terfyn clir. Rydych chi am ddilyn llwybr eich enaid ac yn barod ar gyfer y cam nesaf, ond rydych chi'n teimlo'n euog oherwydd nad yw'ch amgylchedd yn hoffi hynny o gwbl. Mewn gwirionedd, maen nhw'n nodi pan rydych chi am ddilyn eich calon, mae'r berthynas ar ben.

Rydych chi'n teimlo'n euog am ofalu amdanoch chi'ch hun a mynd i'r sawna am ddiwrnod neu wneud rhywbeth arall i ailwefru'ch batri, gan wybod mai chi yw'ch partner sâl sydd yn yr ysbyty ac yn hiraethu am ymweliad arall gennych chi ar ôl. Felly peidiwch â phoeni amdanoch chi'ch hun a gyrru'r wythnos honno am y pedwerydd tro i'r ysbyty, gan ddewrhau'r tagfeydd traffig sydd eisoes yn eich blino beth bynnag.

Rheoli emosiynau ac ynni

Rydych chi'n teimlo'n euog oherwydd eich bod chi'n prynu rhywbeth neis i chi'ch hun sy'n eich cefnogi chi yn eich angerdd, ond rydych chi'n gwybod bod yna bobl sydd heb arian i brynu brechdan. Oni ddylech chi fod wedi rhoi? Rydych chi'n sâl ac mae'ch ffrind gorau yn dod i ymweld, ond mae'n well gennych droi o gwmpas yn eich gwely a bod ar eich pen eich hun. Ac eto, dim ond am hanner awr yr ydych yn caniatáu iddi siarad â chi a gofyn cwestiynau i chi yr ydych yn cael anhawster eu hateb, oherwydd ei bod mor angharedig ei hanfon i ffwrdd oherwydd iddi ddod yn arbennig ar eich rhan. Dim ond pe byddech chi'n gwneud hynny y byddech chi'n teimlo'n euog. Felly rydych chi'n addasu i'r hyn y mae'r amgylchedd yn ei ofyn gennych chi ...

Beth mae teimladau euogrwydd yn ei wneud i chi?

Beth yw canlyniadau teimladau euogrwydd? Maen nhw'n sicrhau eich bod chi'n byw bywyd eich amgylchedd a'r hyn maen nhw'n ei ddisgwyl gennych chi, a gyda hynny dim ond i ffwrdd o'ch llwybr rydych chi'n dianc. Nid ydych chi'ch hun. Mae teimladau o euogrwydd yn sicrhau eich bod yn poeni mwy am les y bobl o'ch cwmpas nag am eich lles eich hun. Mae teimladau o euogrwydd yn eich gwneud chi'n fach ac yn eich cadw draw oddi wrth eich hunan pelydrol.

Maent yn sicrhau ein bod yn dod yn bledwyr, a all hyd yn oed droi yn batrwm i eraill. Yn yr achos gwaethaf, os ydym yn anwybyddu ein hunain a'n dyheadau ein hunain yn gyson, mae teimladau o euogrwydd yn ein gwneud yn sâl. Ar wahân i hynny, dim ond emosiynau dynol sydd gan bob un ohonom ac sydd â rhywbeth i'w ddweud wrthym yw teimladau o euogrwydd. Yn y bôn, nid oes unrhyw beth o'i le â hynny. Cyn belled â'n bod yn meiddio gwrando ar y neges sylfaenol. Yna mae teimladau o euogrwydd yn ddechrau ffordd newydd o gyfathrebu â chi'ch hun a chyda'ch amgylchedd. Isod, rwy'n dangos i chi sut y gallwch chi wneud hynny.

Beth wyt ti'n gallu gwneud?

Mae teimladau o euogrwydd yn gofyn ichi droi y tu mewn. Mae angen hunan-fyfyrio arnyn nhw ac ar gyfer hynny mae angen gwneud amser i chi'ch hun ac i chi'ch hun. Rydym fel arfer yn tueddu i ffoi rhag teimladau cas fel euogrwydd. Rydyn ni'n mynd i netflixio, syrffio'r we, chwarae gemau neu edrych am wrthdyniadau neu hediadau eraill mewn anesthesia fel cyffuriau, rhyw, siopa neu alcohol. Wrth fynd y tu mewn a theimlo'r emosiwn ac ymchwilio i'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd, mae'n llawer mwy effeithiol ac mae hefyd yn sicrhau adferiad cysylltiad.

Yn gyntaf, y cysylltiad â chi'ch hun ac oddi yno gallwch chi ailgysylltu â'ch amgylchedd. Os meiddiwch â chi'ch hun. Sut mae bwrw ymlaen? Isod fe welwch saith cam sy'n eich helpu chi i fyfyrio a'ch arwain at weithredu newydd.

  1. Cydnabod y realiti a'r hyn sy'n digwydd. Cydnabod eich bod yn ymateb o'ch teimladau o euogrwydd neu fod gennych dueddiad i ymateb o'ch teimladau o euogrwydd. Teimlwch ble mae'n cnoi yn eich corff ac anadlu i mewn yn ysgafn. Helo euogrwydd, dyna chi!
  2. Delweddwch arwydd stop a rhowch y gair euogrwydd ynddo . Mae'n bryd nawr am ddewis gwahanol. Gallwch hefyd ddelweddu bwrdd blaenoriaeth gyda dewis newydd arno. Neu arwydd ar ffurf llygad sy'n gweld popeth. Gwnewch yr hyn sy'n ffitio ac yn teimlo'n dda i chi.
  3. Delweddwch y senario a fyddai'n digwydd pe byddech chi'n adweithiol ac yn ymateb o'ch euogrwydd. Beth sy'n digwydd i chi? Sut ydych chi'n teimlo felly? Beth sy'n digwydd yn eich egni? Ydych chi'n teimlo'n llai ac yn ddibwys? Pa emosiynau sy'n dilyn? Teimlwch nhw, profwch nhw ac anadlwch gariad tuag atynt. Yna rhowch y delweddu hwn o'r neilltu neu ei roi mewn hen flwch.
  4. Delweddwch y senario beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n rhagweithiol , ac yn ymateb o awydd eich enaid neu'ch angerdd. Delweddwch yr hyn y byddech chi'n ei wneud pe na bai teimladau o euogrwydd hyd yn oed yn bodoli? Os nad oes partner nac amgylchedd sydd am eich atal ar eich cam nesaf. Beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n dilyn eich dymuniad ac nid dymuniad y llall? Sut fyddech chi'n codi tâl? Sut hoffech chi lunio'ch bywyd neu'ch perthynas? Sut olwg sydd ar eich hunan dilys? Delweddwch y senario nad oes neb yn gallu eich rhwystro chi. Sut olwg fyddai ar eich bywyd pe na bai teimladau euogrwydd yn bodoli? Ysgrifennwch hyn i gyd i lawr.
  5. Maddeuwch i chi'ch hun. Maddeuwch eich hun am y teimladau o euogrwydd rydych chi'n eu cario gyda chi sy'n eich atal rhag bod yn chi'ch hun. Cofiwch Weddi Maddeuant Hawaii, yr Ho’oponopono: Mae'n ddrwg gen i, maddau i mi, dwi'n dy garu di, diolch. Dywedwch hynny i chi'ch hun a dywedwch wrth y person arall. Gwnewch hynny nes eich bod chi'n teimlo'n ysgafnach.
  6. Rhannwch eich awydd gyda'ch partner neu â'ch amgylchedd .Defnyddiwch yr eglurder a gawsoch i gymryd y cam nesaf ar y llwybr rydych wedi'i ddewis. Does dim rhaid i chi weld y pwynt gorffen, dim ond y cam nesaf ydyw. Os yw'r bobl yn eich bywyd wir yn eich caru chi, maen nhw'n barod i roi'r lle i chi adael i chi ddisgleirio ac maen nhw eu hunain yn cymryd y cyfrifoldeb i graffu ar eu rheolaeth emosiwn eu hunain. Wrth gwrs rydych chi'n barod i helpu a chefnogi'ch partner neu'r llall yn hyn o beth! Os yw rhywun yn eich caru chi, mae ef neu hi eisiau ichi hedfan. Os ydych chi'n caru'ch partner, rydych chi hefyd eisiau i'ch partner hedfan. Os oes gennych chi'ch gilydd yn y gefel, a'ch bod yn sownd mewn sefyllfa oherwydd eich bod eisoes wedi cysylltu â diweddbwynt posib neu gasgliad terfynol, rydych chi'n sicrhau'r egni ac ni all neb dyfu na ffynnu. Teimladau euogrwydd yw lladdwyr eich breuddwydion! Dim ond chi all wireddu'ch breuddwydion, neb arall. Gwybod nad oes gennych unrhyw reolaeth dros deimladau ac ymatebion pobl eraill. Nhw yw nhw, a'u gwaith nhw yw dysgu sut i ddelio â hyn. Hyderwch fod yna hefyd yr holl help sydd ei angen arnyn nhw!
  7. Dare i ymddiried. Mae ateb i bob cwestiwn na allwch ei ateb eto. Meiddiwch ymddiried bod popeth yno eisoes, gan gynnwys yr holl atebion a phosibiliadau yr ydych chi bellach yn eu hanwybyddu oherwydd mai dim ond person â delwedd gyfyngedig o ddyn ydych chi. Yn y llun mawr ac ym maes gwybodus cariad rydyn ni i gyd yn gysylltiedig. Mae'r maes cynhwysfawr hwn yn llawn posibiliadau. Mae'n rhaid i chi agor eich hun iddo. Meiddiwch ei ddarganfod trwy gymryd cam addas a cham nesaf, yn seiliedig ar y cysylltiad â'ch calon a'ch angerdd.

Cynnwys

  • Delio â dicter â bai anghyfiawn