Sidydd Tsieineaidd 1953 - Cryfderau, Gwendidau, Personoliaeth a Chariad1953 Chinese Zodiac Strengths

Sidydd Tsieineaidd 1953.Y bobl a anwyd yn ystod y blynyddoedd canlynol o'r calendr Tsieineaidd yw Nadroedd: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 a 2025. Mae'r Neidr yn meddiannu'r chweched safle yn yr horosgop Tsieineaidd. Mae 12 anifail yr horosgop Tsieineaidd mewn trefn: Llygoden Fawr, ych, Teigr, Cwningen, y Ddraig, Neidr, Ceffyl, Geifr, Mwnci, ​​Ceiliog, Ci, a Moch. Bob blwyddyn mae'n ymwneud ag anifail o'r horosgop Tsieineaidd yn ôl y cylch 12 mlynedd.

Blwyddyn neidr

1953 blwyddyn y Sidydd Tsieineaidd, Os cawsoch eich geni mewn blwyddyn o'r Neidr , yr ydych yn a Neidr .

Dywedir yn aml fod blwyddyn y Sidydd Tsieineaidd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, sy'n rhedeg o ddiwedd mis Ionawr i ganol mis Chwefror.

Blwyddyn neidrPrydMath o Neidr
1917Ionawr 23, 1917 - Chwefror 10, 1918Neidr dân
1929Chwefror 10, 1929 - Ionawr 29, 1930Neidr y Ddaear
1941Ionawr 27, 1941 - Chwefror 14, 1942Neidr euraidd
1953Chwefror 14, 1953 - 3 Chwefror, 1954Neidr Ddwr
1965Chwefror 2, 1965 - 20 Ionawr, 1966Neidr bren
1977Chwefror 18, 1977 - Chwefror 6, 1978Neidr dân
1989Chwefror 6, 1989 - Ionawr 26, 1990Neidr y Ddaear
2001Ionawr 24, 2001 - Chwefror 11, 2002Neidr euraidd
2013Chwefror 10, 2013 - Ionawr 30, 2014Neidr Ddwr
2025Ionawr 29, 2025 - Chwefror 16, 2026Neidr bren

Pethau lwcus i bobl a anwyd mewn blwyddyn o nadroedd

Pethau lwcus i Neidr

 • Lwcus rhifau : 2, 8, 9, a'r rhifau sy'n eu cynnwys (megis 28 ac 89)
 • Dyddiau lwcus: y cyntaf a'r traean ar hugain o fisoedd lleuad Tsieineaidd
 • Lliwiau lwcus: du, coch a melyn
 • Blodau Lwcus: Tegeirianau a Cacti
 • Cyfeiriad Lwc: Dwyrain, Gorllewin, a De-orllewin
 • Misoedd lwcus: y misoedd lleuad Tsieineaidd cyntaf, wythfed, ac unfed ar ddeg

Pethau lwc ddrwg i Neidr

 • Lliwiau anlwc: brown, aur, gwyn
 • Rhifau anlwc: 1, 6, a 7
 • Cyfeiriad anlwc: gogledd-ddwyrain a gogledd-orllewin
 • Misoedd o anlwc: y trydydd, nawfed a'r deuddegfed mis lleuad Tsieineaidd

Personoliaeth y Neidr:

Mae gan nadroedd feddwl dwfn a soffistigedig, ond os ydyn nhw'n caru, maen nhw'n caru â'u holl galon.

Nadroedd yn doniol a soffistigedig . Nid ydynt yn hoffi siarad na meddwl am broblemau bach bob dydd.

Mewn amgylchedd anhrefnus, nhw yw llygad y storm. Gall nadroedd sefyll yn gadarn a meddwl yn bwyllog am atebion.

Maent bob amser yn gwneud cynlluniau newydd ac yn eu dilyn heb ddibynnu ar sylwadau eraill. Maent fel arfer yn gywir, ond daw hyn hefyd o ddiffyg ymddiriedaeth eraill. Ni allwch farnu Neidr yn ôl ei glawr. Mae ei sgwrs araf a diog yn cuddio ei feddwl carlam. Y tu ôl i'w pwyll, maent yn effro ac yn sylwgar.

Ond yn enedigol o flwyddyn y Neidr yn ddirgel a phrofiadol. Maent yn dyner ac yn gwybod sut i ddweud y pethau iawn. Mewn sefyllfa lletchwith, gallwch chi ddibynnu arnyn nhw bob amser i ddweud wrth jôc.

Yn wahanol i eraill, mae'r dynion hyn yn credu mewn rhamant. Maent yn aml yn rhoi syrpréis melys ac ystyrlon eraill. Maent hefyd yn greadigol ac yn empathig.

Fodd bynnag, maent yn dyheu am fod yn ganolbwynt sylw ac yn prysur ddod yn genfigennus. Mae hyn yn gwneud cymdeithasoli yn anodd iddyn nhw.

Merched a anwyd ym mlwyddyn y Neidr yn gain. Maent yn brydferth, y tu mewn a'r tu allan. Amlygir ei hyder yn ei ffasiwn uchel a'i werthfawrogiad o gelf glasurol.

Maen nhw bob amser yn meddwl am y dyfodol, er eu bod yn aml yn gweithredu fel pe na baen nhw'n poeni. Mae ganddyn nhw safonau uchel ar gyfer ffrindiau. Maen nhw eisiau cyfoeth a phwer. Gyda'ch deallusrwydd a'ch sgiliau, ni ddylai llwyddiant fod yn broblem.

Fodd bynnag, ei ddiffyg mwyaf yw ei genfigen. Ni allant weld eraill sy'n fwy llwyddiannus. Fodd bynnag, daw hyn yn gymhelliant i weithio'n galetach a gwella.

Pum math Neidr, beth wyt ti?

Mewn theori elfen Tsieineaidd, mae pob arwydd Sidydd yn gysylltiedig ag un o'r pum elfen: pren, tân, daear, aur (metel), a dŵr, er enghraifft, daw llygoden fawr bren unwaith mewn cylch 60 mlynedd.

Mae yna theori bod nodweddion person yn cael eu penderfynu gan sampl Sidydd anifeiliaid eu blwyddyn geni a'r elfen. Darllenwch athroniaeth a diwylliant pum agwedd Tsieina. Felly mae yna bum math o Neidr, pob un â nodweddion gwahanol.

Math o NeidrBlynyddoedd o eniNodweddion
Neidr bren1905, 1965Yn daclus, deallus, gyda thalent i werthfawrogi'r celfyddydau a mireinio blas
Neidr dân1917, 1977Deallus, craff, cyfathrebol, gweithgar, ac yn hoff o fod yn ganolfan sylw
Neidr y ddaear1929, 1989Tawel, gyda hunanreolaeth gref, ond ddim yn ddigon cadarn a diwyd iawn yn y gwaith
Neidr euraidd1941, 2001Yn benderfynol, yn ddewr, yn hyderus, ac yn rymus: arweinydd a anwyd
Neidr Ddwr1953, 2013Deallus, creadigol, bywiog, a chyfathrebol, ond sentimental

Cydnawsedd Cariad: A yw ef / hi yn gydnaws â chi?

Mae gan bob arwydd anifail ei nodweddion unigryw. Mae cydnawsedd cariad o fewn yr anifeiliaid horosgop Tsieineaidd yn ystyried nodweddion cyffredinol pob anifail yn bennaf. Dim ond y rhai y mae eu nodweddion yn cyd-fynd â'i gilydd all fod yn bartneriaid da. Mae'r neidr yn…

Gweler isod gydnawsedd y Rat ag anifeiliaid eraill, a darganfod a yw'r Neidr yn gydnaws â'i arwydd ai peidio.

 • Cyd-dynnu â: Ddraig, Ceiliog
 • Cyd-dynnu â: Teigr, Cwningen, Afr

Y rasys gorau i Nadroedd

Bydd nadroedd yn gwneud yn dda mewn swyddi sy'n gofyn am feddwl yn gyflym a chyflymder ymateb cyflym.

Maent yn fyrfyfyrwyr gwych. Byddant yn gwneud yn dda mewn meysydd cystadleuol fel cyflwynwyr a chwaraeon cystadleuol.

Mae ganddyn nhw hefyd eu dulliau unigryw eu hunain. Waeth beth mae eraill yn ei ddweud, byddant yn sefyll yn gadarn. I bobl fel hyn, swyddi rheoli ac arwain yw'r gorau. Pan fydd y tîm wedi drysu, gallant arwain aelodau eu tîm i'r cyfeiriad cywir.

Oherwydd hyn, nid ydynt yn addas ar gyfer gyrfaoedd lle na allant fynegi eu barn. Nid yw swyddi arferol a safonol ar eu cyfer.

Er hynny, rhaid i nadroedd ddysgu gwrando. Ystyriwch feddyliau eraill a'u cyfuno â'ch syniadau eich hun. Dyma'r llwybr at lwyddiant parhaol yn y gweithle.

Iechyd da i Nadroedd

Yn gyffredinol, mae genynnau Neidr yn dylanwadu ar iechyd Neidr. Iechyd eu rhieni yw'r hyn sy'n penderfynu ar eu hiechyd eu hunain.

Fodd bynnag, mae nadroedd yn biclyd iawn. Byddant yn cael eu llenwi â'ch ffefrynnau ac ni fyddant hyd yn oed yn ystyried diet cytbwys. Mae'n anochel y bydd hyn yn arwain at rai problemau iechyd.

Mae nadroedd hefyd yn cadw eu cwynion y tu mewn. Gall emosiynau sydd wedi'u hatal achosi straen a phryder. Mae straen yn uniongyrchol gysylltiedig ag iechyd calon Neidr, pibellau gwaed ac organau eraill. Dylai menywod hefyd roi sylw i'w system wrinol.

Horosgop Neidr ar gyfer 2020

Yn 2020, bydd y rhai a anwyd mewn blwyddyn o'r Neidr yn colli rhai pethau da mewn bywyd os ydyn nhw'n chwilio am waith yn unig.

Nid yw blwyddyn y llygoden fawr yn dod â llawer i aros am nadroedd. Tra nad yw mor anffodus â'r Ceffyl, rhaid iddo fod yn wyliadwrus rhag ymddygiad amheus. Ar y llaw arall, daw ffortiwn atoch ar ffurf ffrind neu bartner busnes. Os gallwch chi roi eich amheuon o'r neilltu, bydd lwc yn edrych amdanoch chi. Bydd llwyddiant yn bosibl i'r rhai sy'n ymdrechu.

Gyrfa

Gall nadroedd weld gwelliant bach yn eu gyrfa o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Ni fydd yn llawer, ond daw llwyddiannau bach. Defnyddiwch eich deallusrwydd a'ch meddwl cyflym i gyflawni'ch nodau yn y gweithle. Cadwch eich trwyn yn y dant ac fe welwch welliant. Yn ffodus i chi, gall y flwyddyn eich bendithio â chanllaw. Bydd un o'ch cydweithwyr neu gymdeithion yn fan cychwyn ar gyfer mwy o lwyddiant. Cymerwch yr holl help y gallant ei roi ichi.

Ni argymhellir unrhyw newidiadau sylweddol ar gyfer y flwyddyn. Os gallwch chi, arhoswch yn eich sefyllfa bresennol a pharhewch i symud ymlaen yno. Os nad ydych yn fodlon â'ch gwaith, gallwch bob amser geisio gwneud arian yn gyfochrog trwy fusnes ar-lein neu swydd lawrydd. Disgwylwch flwyddyn well i wneud newid gyrfa neu newid gwych.

Eleni bydd yn rhaid i chi fyw o fewn eich modd, oherwydd gall cyllid fod yn broblem. Peidiwch â gwario mwy na'r angen ac osgoi prynu eitemau am bris uchel. Cywasgu'r hyn sy'n angenrheidiol ac, o bryd i'w gilydd, splurge ychydig.

Misoedd lwcus: Ebrill, Gorffennaf, Awst a Thachwedd.

Misoedd anffodus: Chwefror, Mawrth, Mehefin a Hydref.

Addysg

Mae'r ysgol yn ymwneud â dysgu cydweithio a ffurfio timau i gwblhau prosiectau. Cofiwch hyn pan ewch i mewn i'ch dosbarthiadau yn ystod y flwyddyn. P'un a ydych chi mewn ysgol elfennol neu astudiaethau israddedig, gweithiwch fel tîm. Gallwch ddod o hyd i ffrind a all fod yn dywysydd i chi am y flwyddyn, efallai'n gyd-ddisgybl neu'n gynghorydd. Gyda chymorth ffrindiau a gwaith caled, mae popeth yn bosibl.

Iechyd

Bydd eich rhagolygon iechyd yn gwaethygu eleni, nid yn unig i nadroedd, ond hefyd i'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae meithrin eich iechyd yn hanfodol ar gyfer blwyddyn gynhyrchiol. Bydd diet caeth, ymarfer corff bob dydd a digon o gwsg yn helpu i amddiffyn rhag afiechydon (yn ogystal â genynnau da).

Byddwch yn sylwgar o aelodau'ch teulu. Aelodau gwrywaidd ac oedrannus y teulu fydd y rhai mwyaf tueddol o gael rhwystrau. Bydd unrhyw beth y gallaf ei wneud i wella ac amddiffyn eich iechyd yn fuddiol. Ymwelwch â nhw'n aml a cheisiwch hyrwyddo diet iach.

Cysylltiadau

Mae 2020 yn flwyddyn ardderchog i archwilio'ch ochr emosiynol. Cymerwch yr amser i ddysgu amdanoch chi'ch hun; Er enghraifft, y pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda neu'r hyn rydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf mewn bod mewn perthynas. Mae gallu deall a charu'ch hun yn sail wych ar gyfer cychwyn perthnasoedd newydd, yn ogystal â gweithio mewn partneriaethau sy'n bodoli eisoes. Bydd Snakes Sengl yn sefydlu cysylltiadau newydd, ar yr amod y gallant fod yn agored ac yn onest â'u partneriaid. Fodd bynnag, cymerwch eich amser i gwrdd â'r person cyn neidio pen yn gyntaf.

Dylai cyplau wneud ymdrech fwy gweladwy i feithrin perthynas hapus. Fel y Neidr yn y gymdeithas, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfathrebu ac yn dangos eich teimladau. Mae cadw'ch emosiynau yn rysáit ar gyfer trychineb. Byddwch yn agored ac yn gariadus. Os gallwch chi wneud hynny, bydd eich perthynas yn ffynnu.

Ffordd o Fyw

Bydd blwyddyn y Llygoden Fawr yn flwyddyn eithaf nodweddiadol i'r Neidr. Nid oes unrhyw beth sylweddol dros eich pen, a gallwch chi deimlo'n gyffyrddus â rhai llwyddiannau bach. Gall ffortiwn da ddod o hyd i chi ar ffurf canllaw, rhywun i'ch helpu chi yn eich brwydrau. Bydd eich gyrfa a'ch astudiaethau addysgol yn ffynnu os gallwch ddarganfod eich tiwtor yn ystod y flwyddyn. Bydd perthnasoedd yn gweithio'n dda os gallwch chi roi eich holl emosiynau ar y bwrdd. Daw anffawd ar ffurf iechyd; Paratowch i wynebu'r newyddion gwaethaf gan deulu neu ffrindiau. Yn gyffredinol, os gallwch chi ganolbwyntio ar eich iechyd corfforol a meddyliol yn ystod y flwyddyn, byddwch chi'n iawn.

Cynnwys