Sut I Wrthdroi Melltith yn Feiblaidd?How Reverse Curse Biblically

Sut i wyrdroi melltith Yn Feiblaidd . Penillion Beibl i gael gwared â melltithion.

Mae'r brwydr ysbrydol mae symudiad yn dysgu'r angen i dorri'r melltithion etifeddol a diddymu ymrwymiadau arfaethedig i'r diafol, hyd yn oed ar ôl Fe achubodd Crist y person . Dangosir inni etifeddu’r melltithion a ddaeth gyda’n cyndeidiau, oherwydd eu pechodau a’u cyfamodau demonig, a bod angen inni wneud hynny diystyru'r melltithion etifeddol hyn .

Un o'r testunau a ddefnyddir i amddiffyn y pwynt hwn yw Exodus 20: 5 , lle mae Duw yn bygwth ymweld â drygioni’r rhieni yn y plant, hyd at y drydedd a’r bedwaredd genhedlaeth o’r rhai sy’n ei gasáu. Ni fyddwch yn eu haddoli na'u gwasanaethu; oherwydd fy mod i, yr Arglwydd eich Duw, yn Dduw cenfigennus, a gosbodd anwiredd y rhieni dros y plant hyd at y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghasáu ( Ex 20.5 ) .

Fodd bynnag, dysgu hynny Duw yn dwyn canlyniadau pechodau rhieni ar blant yn ddim ond hanner y gwir. Mae'r Ysgrythur hefyd yn dweud wrthym, os yw mab tad eilunaddolgar a godinebwr, wrth weld gweithredoedd drwg ei dad, yn ofni Duw ac yn cerdded yn ei ffyrdd, ni fydd unrhyw beth a wnaeth y tad yn disgyn arno.

Trosi ac edifeirwch unigol egwyl , ym modolaeth pobl, mae'r melltith etifeddol (effaith dim ond oherwydd gwaith Crist). Dyma oedd y pwynt a bwysleisiodd y proffwyd Eseciel yn ei bregethu i bobl Israel yr oes ( darllenwch Eseciel 18 yn ofalus ).

Trwy’r proffwyd Eseciel, ceryddodd Duw nhw, gan gadarnhau bod cyfrifoldeb moesol yn bersonol ac yn unigol ger ei fron ef: mae enaid y tad ac enaid fy mab yn eiddo i mi. Yr enaid sy'n pechu, bydd hynny'n marw ( Hyn. 18: 4 , ugain ) . A bod yr unigolyn, trwy dröedigaeth a bywyd cyfiawn, yn rhydd o felltith pechodau ei hynafiaid, gweler Eseciel 18: 14-19 . Mae'r darn hwn yn arwyddocaol, oherwydd mae'n dangos i ni sut mae Duw ei hun yn dehongli (trwy Eseciel) ystyr Exodus 20: 5 .

Gan gymhwyso i’n diwrnod ni, mae’n amlwg bod y gwir gredwr eisoes wedi torri gyda’i orffennol a chyda goblygiadau ysbrydol pechodau ei hynafiaid pan ddaeth, yn edifeiriol, at Grist mewn ffydd.

Mae mwy; mae’r apostol Paul yn egluro nad yw ysgrifennu dyled a oedd yn groes i ni, hynny yw, melltith y gyfraith, yn cael unrhyw effaith arnom bellach ers i Iesu ei dirymu ar y groes:

A phan oeddech chi'n farw yn eich troseddau ac yn ddienwaediad eich cnawd, fe roddodd fywyd i chi ynghyd ag Ef, ar ôl maddau i ni bob pechod, ar ôl canslo'r ddogfen ddyled a oedd yn cynnwys archddyfarniadau yn ein herbyn ac a oedd yn niweidiol i ni, ac sydd wedi ei symud o'r canol, ei hoelio ar y groes, ac ar ôl tynnu'r pwerau a'r awdurdodau, eu gwneud yn olygfa gyhoeddus, gan fuddugoliaeth drostyn nhw trwyddo Ef ( Col. 2: 13-15 ) .

Fe wnaeth Crist ein rhyddhau ni o felltith y gyfraith, ar ôl dod yn felltith i ni (oherwydd mae'n ysgrifenedig: Melltigedig yw pawb sy'n hongian ar goeden ( Gal 3:13 ) .

Felly, cafodd yr holl gondemniad a oedd yn pwyso arnom ei ddileu yn llwyr pan dalodd Crist , yn ddigonol ac yn effeithiol, ein heuogrwydd gerbron Duw. Nawr pe bai gwaith Crist ar Galfaria drosom yn ddigon pwerus i gael gwared â melltith cyfraith sanctaidd Duw oddi wrthym, faint mwy y gall gael gwared ar unrhyw beth y gallai Satan ei ddefnyddio i hawlio hawliau drosom, gan gynnwys cytundebau a wnaed gennym ni gydag endidau drwg, neu gan ein rhieni yn ein hanwybodaeth.

Mae astudiaeth syml o'r Ysgrythurau a'r iaith a ddefnyddir yn ddigonol i ddisgrifio ein prynedigaeth fel nad oes amheuaeth bod y credadun, fel caethwas a oedd ar werth i'w werthu yn y sgwâr, wedi'i brynu am bris, a'i fod bellach yn pasio i berthyn yn llawn iddo dy Arglwydd newydd. Nid oes gan y cyn-bennaeth fwy o hawl drosto, fel y nododd deddfwriaeth Rufeinig yr oes.

Felly, Paul i mewn 1 Corinthiaid 6:20 yn dweud ein bod wedi ein prynu gyda phris. Y gair Groeg am brynu yw agorazo , sy'n golygu: prynu, adbrynu, talu pridwerth; Defnyddiwyd y term hwn ar gyfer y weithred o brynu caethwas yn y plaza, neu wario ei bridwerth i'w ryddhau. Felly, nawr ein bod yn rhydd, rhaid i ni beidio â gadael i'n hunain gael ein caethiwo eto ( 1 Cor. 7:23 ) , fe'n hachubwyd gan waed gwerthfawr Crist:

Gan wybod na chawsoch eich rhyddhau o'ch ffordd ofer o fyw a etifeddwyd gan eich rhieni gyda phethau darfodus fel aur neu arian, ond â gwaed gwerthfawr, fel o oen heb nam a heb smotyn, gwaed Crist ( 1 anifail anwes. 1: 18-19 ) .

3 Gweddïau Effeithiol sy'n Torri Melltithion

Gweddïau i wyrdroi melltithion .Er gwaethaf y ffaith bod melltithion yn aml yn cael eu hystyried yn gynnyrch dyfeisgarwch diwylliannol yn yr 21ain ganrif, rhaid inni wybod ein bod yn yr ysgrythurau cysegredig yn canfod cyfeiriadau cylchol at y rhain. Yn gymaint felly, fel y diwrnod y byddwn yn dysgu ychydig amdanynt a byddwn yn dangos rhywfaint i chi brawddegau sy'n torri melltithion .

Yn yr ystyr hwn, rhaid i chi wybod, trwy osod eich holl ffydd yn Nuw, y gallwch chi oresgyn yr anawsterau hyn ac, felly, adfer cyflwr gras mai dim ond teyrnas yr Arglwydd all ei rhoi inni. Gyda dweud hynny, gadewch inni fynd dros yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud wrthym amdano.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud wrthym am felltithion?

Yn yr ysgrythurau sanctaidd mae'n cyfeirio at ddau fath o felltith:

  • Y rhai cenhedlaeth (y rhai a drosglwyddir o genhedlaeth i genhedlaeth ar gyfer actio yn erbyn ewyllys Duw ) y gellir dod o hyd i'w enghreifftiau yn Exodus 20.5, Deuteronomium 5.9 a Rhifau 14.18.
  • Ac melltithion am anufudd-dod ; yr enghraifft orau yr ydym yn dod o hyd iddi Lefiticus 26: 14-46.

Yn ogystal â hyn, ac oherwydd diwylliant poblogaidd, mae'n gyffredin hefyd ystyried bod rhywun yn cael ei felltithio oherwydd y gweithredoedd a wnaed yn ei erbyn gan rywun nad yw am gael ei ddaioni. Wedi dweud hynny, bydd y dedfrydau y byddwn yn eu cyflwyno ichi yn ddefnyddiol ar gyfer pob un o'r tri achos a gyflwynir.

Brawddegau byr sy'n torri melltithion

Fel gweddi gyntaf, ac ystyried y pwnc cyntaf a drafodwyd uchod, rydyn ni'n cyflwyno gweddi fer i chi a fydd yn eich helpu chi dadwneud gweithredoedd eich amgylchedd yn erbyn yr Arglwydd:

Tad cariadus;
Maddeuwch imi â'ch gras anfeidrol, oherwydd
Rwyf wedi pechu â gwybodaeth.
Fel dyn, rydw i o dan y tir
lle mae satan eisiau fy niweidio i a
yn gyson yn gweithio yn fy erbyn i ddianc
o ddoethineb eich teyrnas.

Efallai imi fynd ar gyfeiliorn, Arglwydd;
Efallai fod fy nghwch wedi ei ddryllio yn nyfroedd yr un drwg;
Fy meddwl, wedi ei aflonyddu gan ei ddylanwad,
efallai fy mod wedi fy arwain at y llwybr gyferbyn sy'n arwain at eich teyrnas.

Ond dyma fi, Arglwydd!
Ac mae'n ddrwg gen i a fy nheulu a ninnau
eisiau ichi ein goleuo i wylio trwy ein sefyllfa bresennol.
Gwn y byddwch yn gwrando arnom, oherwydd eich ffydd yw'r un wirioneddol.
Amen.

Gweddïau i gael gwared â melltithion effeithiol

Fel ail weddi, rydyn ni'n dod ag un atoch chi y gallwch chi ei defnyddio'n bersonol os ydych chi am i Dduw eich rhyddhau chi o'r rhain a dychwelwch i ras goleuo ei deyrnas :

Duw Hollalluog!
Creawdwr y ddaear yr un o'r awyr;
Gwarcheidwad doethineb y bydysawd a'r amddiffynnydd
Clement fel bugail gyda'i ddefaid.

O Dad Sanctaidd!
Heddiw dwi'n codi'r geiriau hyn i'r nefoedd felly
y gallwch fy rhyddhau o'r poenydio hwn
a helpwch fi i ddod o hyd
y gras ysbrydol y gallwch chi yn unig ddeillio ohono.
Mae'r un drwg wedi fy llusgo i'w diriogaeth ac rwy'n ofni
mai ei aura o falais, rancor a chasineb yw'r un
mae hynny'n fy nghynnwys ar hyn o bryd.

Dyna pam yr wyf yn gofyn i chi, annwyl Dduw, gael gwared
Y felltith hon a bod y gair sanctaidd
Byddwch y canllaw sydd bob amser yn cyd-fynd â mi.
Amen.

Gweddïau i frwydro yn erbyn melltithion

Fel gweddi olaf, rydyn ni'n dod ag un atoch chi sy'n cael ei chyfarwyddo fel bod yr Arglwydd yn rhyddhau'r weithred honno a wnaed yn eich erbyn trwy pobl sydd eisiau'ch niwed yn unig:

Chi yr wyf yn ddyledus fy mywyd iddo;
Chi sy'n gwylio dros fy iechyd, er fy diogelwch,
am fy nyfiant ac ysbrydolrwydd.

Am hyn a llawer mwy, bûm yn ffyddlon ichi erioed,
Tad annwyl, a nawr rydw i angen eich help chi i
gwrthdroi'r sefyllfa annifyr hon.

Yr un drwg, yn enaid fy ngelyn,
wedi gweithio yn fy erbyn ac wedi gwneud
mae gweithredoedd drygioni yn ymgartrefu yn y
mynwes fy nghalon.

Maent yn ceisio, heb lwyddiant, fy nghael i ffwrdd o'ch gair.
Dyna pam yr wyf yn gofyn i chi, Dduw Hollalluog, helpu
mi oresgyn y frwydr hon felly
fy mod yn gallu cyflawni dy ras.
Amen.

I gloi, rydyn ni'n datgelu i chi mai'r unig ffordd i wyrdroi'r sefyllfaoedd trafferthus hyn yw trwy ymddiried yn llawn yn Nuw . I ffarwelio, a dilyn y praesept olaf hwn, rydym yn eich gwahodd i ddarllen penillion Deuteronomium 7:12 26 ac, yn ychwanegol, rhai Lefiticus 26: 3-13 fel eich bod yn cryfhau'ch ffydd ym mater melltithion.

Cynnwys