Niwed Hylif ar iPhone: Canllaw Ultimate ar Sut i Atgyweirio Niwed HylifDa Os Causados Por L Quidos En Iphone

Gall cymryd y camau cyntaf cywir olygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth ar gyfer iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan hylifau. Yn anffodus, mae yna lawer o wybodaeth anghywir ar-lein ynglŷn â beth Really mae'n gweithio o ran achub iPhone sydd wedi gwlychu neu ddifrodi trwy ddod i gysylltiad â hylifau.Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro beth sy'n achosi difrod hylif ar iPhone Y. byddwn yn dangos i chi sut i'w wirio . Byddwn yn siarad am symptomau cyffredin difrod hylif , beth i'w wneud yn syth ar ôl i'ch iPhone gael ei ollwng i'r dŵr Y. penderfynu a ddylid atgyweirio iPhone gwlyb wedi'i ddifrodi neu brynu un newydd .Tabl Cynnwys

 1. Mae Niwed Hylif yn Digwydd Pan fyddwch yn Lleiaf Disgwylwch
 2. Sut i Adnabod Niwed Hylif ar iPhone?
 3. Symptomau Dŵr a Niwed Hylif i iPhone
 4. Sut Mae Niwed Hylif Yn Digwydd Ar Fy iPhone?
 5. Brys! Mae fy iPhone Newydd ollwng i'r dŵr. Bod yn rhaid i mi wneud?
 6. Beth i'w wneud pan fydd dŵr neu hylif arall yn niweidio'ch iPhone
 7. Beth i beidio â gwneud: Mythau am Niwed Hylif
 8. A ellir Atgyweirio iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr neu hylifau eraill?
 9. A ddylwn i Atgyweirio Fy iPhone Neu Brynu Un Newydd?
 10. Opsiynau Atgyweirio IPhone ar gyfer Dŵr a Niwed Hylif Eraill
 11. Alla i Werthu iPhone sydd wedi'i ddifrodi â dŵr?
 12. Conclution

Os oedd eich iPhone newydd syrthio i'r dŵr a bod angen help arnoch ar unwaith, sgipiwch i'r Adran achosion brys am beth i'w wneud pan fydd iPhone yn agored i hylifau.Mae pob iPhones ers 7 wedi cael ei hysbysebu fel un gwrth-ddŵr, ond ni ddylid cymysgu hyn â bod yn ddiddos neu'n ddiddos. Yn ddiweddarach yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i raddau IP a'r gwahaniaeth rhwng diddos a gwrth-ddŵr.

iphone 8 ynghyd ag olwyn nyddu sgrin ddu

Yn fyr (pun pun), mae difrod hylif yn digwydd pan ddaw dŵr neu hylif arall i gysylltiad â dyfeisiau electronig dŵr-sensitif iPhone. Er bod iPhones mwy newydd yn llai agored i ddifrod dŵr na modelau hŷn, diferyn bach o hylif yw'r cyfan sydd ei angen i niweidio iPhone y tu hwnt i'w atgyweirio.Mae'r sêl ddiddos ar iPhones mwy newydd yr un mor agored i wisgo a rhwygo â gweddill y ffôn. Fe'i cynlluniwyd i wrthsefyll dŵr, ond nid yr ystod eang o hylifau, golchdrwythau a geliau y mae llawer ohonom yn eu defnyddio bob dydd.

Sut i Adnabod Niwed Hylif ar iPhone?

Gall difrod hylif fod yn amlwg neu'n anweledig. Weithiau mae'n ymddangos fel swigod bach o dan y sgrin neu gyrydiad a lliw yn y porthladd gwefru. Fodd bynnag, nid yw'r difrod dŵr ar yr iPhone fel arfer yn edrych fel unrhyw beth - o'r tu allan o leiaf.

Sut i Wirio am Niwed Dŵr ar iPhone

Y ffordd orau i wirio a yw'r iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr yw edrych ar ei Ddangosydd Cyswllt Hylif, neu LCI. Mewn iPhones mwy newydd, mae'r LCI yn yr un slot â'r cerdyn SIM. Ar fodelau iPhone hŷn (4s a chynharach), fe welwch yr LCI ar y jack clustffon, y porthladd gwefru, neu'r ddau.

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i'r dangosydd cyswllt hylif ar bob iPhone:

ModelLleoliad LCI
iPhone XS / XS MaxSlot cerdyn SIM
iPhone XRSlot cerdyn SIM
iPhone 8/8 PlusSlot cerdyn SIM
iPhone 7/7 PlusSlot cerdyn SIM
iPhone 6s / 6s PlusSlot cerdyn SIM
iPhone 6/6 PlusSlot cerdyn SIM
iPhone 5s / 5cSlot cerdyn SIM
iPhone SESlot cerdyn SIM
iPhone 5Slot cerdyn SIM
iPhone 4sJack clustffon a phorthladd gwefru
Iphone 4Jack clustffon a phorthladd gwefru
iPhone 3GSJack clustffon a phorthladd gwefru
iPhone 3GJack clustffon a phorthladd gwefru
iPhonePorthladd clustffon

Sut i wirio'r LCI y tu mewn i'r slot cerdyn SIM

I wirio'r LCI ar iPhone mwy newydd, defnyddiwch glip papur i agor yr hambwrdd SIM, sydd wedi'i leoli o dan y botwm ochr (y botwm pŵer) ar ochr dde eich iPhone. mewnosodwch y clip papur yn y twll bach. Efallai y bydd angen i chi wasgu i lawr gyda rhywfaint o rym i gael gwared ar yr hambwrdd SIM.

Nodyn: Mae'n bwysig sicrhau bod tu allan eich iPhone yn hollol sych cyn tynnu'r hambwrdd SIM. Os yw'ch iPhone newydd gael ei ollwng i hylif a'i fod yn dal yn wlyb, sgipiwch i'n hadran ar beth i'w wneud pe bai'ch iPhone yn cael ei ollwng mewn dŵr.

Nesaf, tynnwch yr hambwrdd SIM a'r cerdyn SIM, a dal eich iPhone gyda'r sgrin yn wynebu i lawr. O'r ongl hon, defnyddiwch flashlight i edrych y tu mewn i'r slot cerdyn SIM a gwirio'r LCI. Fel y gwelwn yn nes ymlaen, mae'n well gadael wyneb gwlyb iPhone i lawr ar wyneb gwastad i fyny.

Sut i wirio LCI y tu mewn i'r porthladd clustffon neu'r porthladd gwefru

Mae'n haws gweld LCIs ar iPhones hŷn. Disgleirio flashlight ar borthladd clustffon neu borthladd gwefru eich iPhone, yn dibynnu ar y model sydd gennych.

Sut olwg sydd ar LCI?

Mae maint a siâp LCI iPhone yn amrywio o fodel i fodel, ond fel arfer mae'n dda gwybod a yw'r LCI wedi “ffrwydro,” fel y dywed technegau Apple. Chwiliwch am linell fach neu ddot ychydig y tu mewn i ymyl slot y cerdyn SIM, ar waelod y jack clustffon, neu yng nghanol porthladd y doc (porthladd gwefru) ar iPhones hŷn.

Beth os yw fy LCI yn goch?

Mae LCI coch yn nodi bod eich iPhone wedi dod i gysylltiad â hylif, ac yn anffodus mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i chi dalu. Byddwch yn talu llai os oes gennych AppleCare + neu yswiriant gan eich cludwr nag os nad oes gennych unrhyw sylw.

Byddwn yn trafod prisio a sut i benderfynu a ddylid atgyweirio neu ailosod iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr isod. Ond peidiwch â cholli gobaith. Nid yw'r ffaith bod LCI yn goch yn golygu na fydd iPhone yn dod yn ôl yn fyw.

Beth ddylwn i ei wneud os yw'r LCI yn binc?

Yn anffodus, dim ond cysgod ysgafnach o goch yw pinc. P'un a yw'r LCI yn goch golau neu'n goch tywyll, mae gan eich iPhone ryw fath o ddifrod hylif ac ni fydd yn destun gwarant.

Beth ddylwn i ei wneud os yw'r LCI yn felyn?

Er nad yw'n digwydd yn aml iawn, peidiwch â synnu os yw'ch LCI yn felyn. Y newyddion da yw nad yw melyn yn goch, sy'n golygu nad yw'r hylif wedi niweidio'ch iPhone.

Efallai bod rhywfaint o sylwedd arall (budreddi, baw, lint, ac ati) wedi lliwio LCI eich iPhone. Rydym yn argymell ceisio glanhau'r slot cerdyn SIM, jack clustffon, neu borthladd gwefru gyda brwsh gwrthstatig neu frws dannedd newydd.

Os yw'r LCI ar eich iPhone yn aros yn felyn, ni fyddai'n brifo mynd â'ch iPhone i'r Apple Store agosaf! Fodd bynnag, os nad oes problem gyda'ch iPhone, nid oes llawer y gall technegydd Apple ei wneud.

A fydd gwarant ar fy iPhone os yw fy LCI yn dal yn wyn?

Os yw'r LCI yn wyn neu'n arian, efallai na fydd y broblem y mae eich iPhone yn ei chael yn gysylltiedig â hylifau. Ond os yw'r LCI yn wyn a bod eich iPhone wedi'i ollwng yn y pwll cyn iddo roi'r gorau i weithio, mae'n debyg ei fod wedi'i ddifrodi gan hylif beth bynnag. Y newyddion da yw, os na all Apple brofi bod eich iPhone wedi'i ddifrodi gan hylif, gallai eich gwarant fod yn ddilys o hyd.

Fodd bynnag, nid yw'r ffaith nad yw LCI yn goch yn golygu y bydd Apple yn cwmpasu'r iPhone o dan warant. Os oes unrhyw dystiolaeth o hylif neu gyrydiad y tu mewn i iPhone, gall technegwyr Apple wadu sylw gwarant, hyd yn oed os yw'r LCI yn dal yn wyn.

Peidiwch â rhoi cynnig ar y syniadau hwyliog hyn ...

Mae llawer o bobl yn gweld LCI coch a phanig. Mae rhai pobl yn ceisio gorchuddio'r ICL â channydd ac mae eraill yn ei dynnu â phliciwr. Peidiwch â'i wneud! Mae dau reswm da dros beidio â cheisio twyllo:

 1. Mae posibilrwydd cryf y byddwch yn achosi difrod pellach i'ch iPhone trwy ymyrryd â'r LCI.
 2. Mae technegwyr afal yn gweld LCIs trwy'r dydd, bob dydd. Mae'n hawdd iawn dweud a yw LCI ar goll. Os ymyrrwyd â LCI, mae'r iPhone yn mynd o statws gwarant i statws gwagle gwarant. Mae ffôn manwerthu newydd yn costio cannoedd o ddoleri yn fwy nag amnewid dyfais y tu allan i warant gan Apple Support.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 'allan o warant' a 'gwarant ddi-rym'?

Os ewch â iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr i siop Apple, mae'n debyg y byddant yn dweud wrthych ei fod 'allan o warant.' Byddwch yn talu llawer llai i gymryd lle eich iPhone os oes gennych AppleCare +, ond hyd yn oed os nad oes gennych chi, mae ailosod iPhone y tu allan i warant yn rhatach o lawer na phrynu un newydd.

Os yw gwarant eich iPhone wedi'i 'gwagio,' mae hynny'n ddrwg. Mae Apple wedi gwrthod iPhone gyda gwarant ddi-rym. Ni fydd technegwyr yn ei atgyweirio. Eich unig opsiwn fydd prynu iPhone newydd am bris manwerthu.

A siarad yn gyffredinol, yr unig ffordd i ddirymu gwarant eich iPhone yw ymyrryd ag ef. Os byddwch chi'n dileu'r LCI, byddwch chi'n gwagio'r warant. Os cymerwch ef ar wahân a cholli sgriw, byddwch yn gwagio'r warant.

Ond hyd yn oed os gwnaethoch ei dorri ar ddamwain, syrthio i lyn, neu ei falu â'ch car (rwyf wedi gweld enghreifftiau o'r achosion hyn), nid oeddech yn gwneud rhywbeth nad oeddech i fod i'w wneud. (O leiaf, yn ôl Apple). Yn yr achosion hynny, byddwch yn talu am amnewid neu atgyweirio 'allan o warant'.

Symptomau Dŵr a Niwed Hylif i iPhone

Gall difrod dŵr achosi amrywiaeth o broblemau ar iPhone. Unwaith y bydd yr hylif yn mynd i mewn, mae'n anodd gwybod ble y bydd yn ymledu neu pa fath o ddifrod y bydd yn ei achosi. Rydym wedi rhestru nifer o symptomau mwyaf cyffredin difrod dŵr iPhone isod.

Os yw'ch iPhone yn poethi

Gall batris lithiwm-ion sydd wedi'u difrodi gan ddŵr fynd yn boeth iawn, iawn. Er eu bod yn anhygoel o brin (yn enwedig ar gyfer iPhones), gall batris lithiwm-ion fynd ar dân pan gânt eu difrodi. Mae gan bob Apple Store dân diogel yn yr Ystafell Dechnoleg. Doeddwn i erioed wedi gorfod ei ddefnyddio, ond byddwch yn ofalus iawn os ydych chi'n teimlo fel mae eich iPhone yn dechrau cynhesu llawer mwy na'r arfer.

Os nad oes sain ar eich iPhone

Pan fydd dŵr yn llifo i mewn i iPhone ac yn achosi difrod, gallai eich siaradwyr gamweithio ac amharu ar eich gallu i atgynhyrchu synau. Gallai hyn effeithio ar eich gallu i wrando ar gerddoriaeth, clywed y ringer pan fydd rhywun yn galw, neu wneud eich galwadau eich hun gan ddefnyddio'r ffôn siaradwr.

Llefarydd iPhone 7

Wrth i'r dŵr ddechrau anweddu o'r tu mewn i'ch iPhone, gall eich siaradwyr ddod yn fyw. Os ydyn nhw'n swnio'n statig neu'n niwlog ar y dechrau, fe all ansawdd y sain wella dros amser.

Ni allwn fod yn siŵr ei fod yn helpu, ond mae Apple Watches mwy newydd yn defnyddio eu siaradwyr adeiledig i ddiarddel dŵr ar ôl boddi. A allai hyn weithio i iPhone? Nid ydym yn siŵr, ond os yw'r siaradwr yn gwneud unrhyw sain, nid yw'n brifo troi'r gyfrol i fyny a rhoi cynnig arni.

Os na fydd eich iPhone yn codi tâl

Mae un o'r problemau iPhone mwyaf cyffredin a rhwystredig yn digwydd pan Ddim yn llwytho . Os yw dŵr yn mynd i mewn i borthladd Mellt eich iPhone (y porthladd gwefru), gall achosi cyrydiad ac atal eich iPhone rhag gallu gwefru.

Ceisiwch godi tâl ar eich iPhone gyda cheblau lluosog a gwefryddion lluosog cyn dod i'r casgliad hwn. Fodd bynnag, os yw'r LCI yn goch ac nad yw'ch iPhone yn gwefru, mae'n debygol mai difrod hylifol fydd achos y broblem.

Os gwnaethoch geisio defnyddio reis i sychu'ch iPhone cyn darllen yr erthygl hon (nad ydym yn ei hargymell), cydiwch mewn flashlight ac edrychwch y tu mewn i'r porthladd gwefru. Ar sawl achlysur darganfyddais ronyn o reis yn sownd y tu mewn. Peidiwch â cheisio jamio cebl Mellt y tu mewn i'r porthladd Mellt os nad yw'n ffitio'n hawdd. Yn lle hynny, defnyddiwch frws dannedd nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen i frwsio'r malurion yn ysgafn.

Defnyddiwch frws dannedd i frwsio porthladd mellt eich iPhone

Yn fy mhrofiad i fel technegydd pan oedd yn amhosibl tynnu'r reis heb niweidio'r cydrannau electronig, roedd yn rhaid ailosod ffôn a allai fod wedi'i atgyweirio. Fe wnaeth ffrind a gafodd y broblem hon fenthyg offer gan ffrind i gael gwared ar y grawn o reis, ac fe weithiodd! Fodd bynnag, nid ydym yn argymell defnyddio unrhyw beth metel, ac eithrio fel y dewis olaf.

Os nad yw'ch iPhone yn adnabod y cerdyn SIM

Mae'r Cerdyn Sim dyna sy'n storio'r data ar eich iPhone ac yn helpu'ch cludwr i'w wahaniaethu o'r ffonau eraill ar ei rwydwaith. Gwybodaeth bwysig (fel allweddi awdurdodi eich iPhone) yw'r hyn sy'n cael ei arbed ar y cerdyn SIM. Efallai na fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â rhwydwaith symudol eich cludwr os yw hylif wedi niweidio'r cerdyn SIM neu'r hambwrdd cerdyn SIM.

Un arwydd bod y cerdyn SIM neu'r hambwrdd SIM wedi'i ddifrodi gan gyswllt hylif yw os yw'n dweud 'Dim SIM' yng nghornel chwith uchaf sgrin eich iPhone. Un arwydd bod y cerdyn SIM neu'r hambwrdd SIM wedi'i ddifrodi gan gyswllt hylif yw os yw'n dweud “Dim SIM” yng nghornel chwith uchaf sgrin eich iPhone.

iPhone heb gerdyn SIM

Os gallwch chi ddiystyru'r posibilrwydd bod llithro meddalwedd neu broblem sy'n gysylltiedig â'ch darparwr gwasanaeth symudol yn achosi eich iPhone dweud Dim SIM , efallai y bydd angen i chi amnewid y cerdyn SIM neu'r hambwrdd cerdyn SIM.

Os nad oes gan eich iPhone wasanaeth

Pan fydd difrod dŵr yn effeithio ar antena iPhone, ni fydd gan yr iPhone wasanaeth gwael neu wael iawn. Yn bendant nid iPhone yw iPhone os na allwch wneud galwadau ffôn. Gall ein herthygl eich helpu chi i ddatrys eich iPhone pan mae'n dweud hynny heb wasanaeth i wneud galwadau.

dywed fy iPhone dim gwasanaeth

Os yw logo Apple yn fflachio ar eich iPhone

Un arwydd bod gan eich iPhone ddifrod dŵr sylweddol yw os yw'n mynd yn sownd wrth ei droi ymlaen neu i ffwrdd ac yn eich cadw ar sgrin gyda logo Apple sy'n blincio. Pan fydd hyn yn digwydd, gallwch Mae iPhone yn sownd ar gylch ailgychwyn .

iPhone X yn sownd mewn dolen ailgychwyn

Ceisiwch ailgychwyn eich iPhone i weld a allwch chi ddatrys y broblem. Dyma sut i ailgychwyn eich iPhone, yn dibynnu ar y model sydd gennych chi:

Sut i Ailgychwyn iPhone 6s a Modelau Hŷn

Ar yr un pryd, pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos. Gallwch chi ryddhau'r ddau fotwm pan welwch logo Apple ar sgrin eich iPhone.

Sut i ailgychwyn iPhone 7

Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod logos Apple yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Rhyddhewch y ddau fotwm cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos.

Sut i Ailgychwyn iPhone 8 a Modelau Newydd

Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Efallai y bydd angen i chi wasgu a dal y botymau ar eich iPhone am 25 i 30 eiliad, felly byddwch yn amyneddgar a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi yn rhy fuan.

Os yw'ch iPhone yn sownd ar Sgrin Logo Apple

Pan fyddwch chi'n troi eich iPhone ymlaen, mae'n gofyn i bob cydran: “Ydych chi yno? Ydych chi yno?' Gall eich iPhone fynd yn sownd ar logo Apple os mai dim ond un o'r cydrannau hynny nad yw'n ymateb.

Os yw'ch iPhone wedi aros yn sownd ar sgrin logo afal am sawl munud, ceisiwch ailosod caled gan ddefnyddio'r dull a ddisgrifiwyd gennym yn y symptom blaenorol.

iphone 7 ynghyd â'r siaradwr chwith ddim yn gweithio

iphone yn sownd ar logo afal

Os nad yw Camera eich iPhone yn Gweithio

Mae'r Efallai y bydd camera iPhone yn stopio gweithio yn llwyr os daw hylif i gysylltiad â'r siambr. Hyd yn oed os yw'r camera'n gweithio, mae'n gyffredin iawn i iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr ei gymryd lluniau aneglur . Mae hynny'n digwydd pan fydd y lens yn rhwystredig â dŵr neu'r gweddillion sy'n cael ei adael ohono pan fydd yn anweddu.

Mae yna bosibilrwydd, os byddwch chi'n gadael eich iPhone ar ei ben ei hun am ychydig, y gall y camera ddod yn gwbl weithredol eto. Os yw'ch delweddau'n dal yn aneglur ar ôl ychydig ddyddiau, efallai y bydd angen atgyweirio'ch camera.

Os nad oes gan eich iPhone unrhyw bŵer neu na fydd yn troi ymlaen

Mae difrod dŵr yn aml yn achosi problemau caledwedd difrifol sydd atal eich iPhone rhag troi ymlaen ac mae'n gweithio.

Gall difrod hylif ymyrryd â chyflenwad pŵer eich iPhone neu gysylltiad batri mewnol eich iPhone â'r motherboard neu'r motherboard. Mae'r porthladd Mellt ar waelod eich iPhone hefyd yn agored iawn i ddifrod dŵr. Heb fynediad at ynni, ni fydd eich iPhone yn codi tâl ac ni fydd yn troi ymlaen.

“Digwyddodd hyn i fy iPhone 4. Fe wnes i syrthio i bwll bas am oddeutu 15 eiliad a byth yn dod yn ôl ymlaen. Roedd yn rhaid i mi ddefnyddio ffôn fflip am weddill yr haf hwnnw. '

Os ydych chi'n siŵr eich bod wedi codi tâl ar eich iPhone, ond nid oes ganddo bwer o hyd, ceisiwch ei ailgychwyn . Efallai bod eich meddalwedd iPhone wedi damwain, gan wneud i'r sgrin ymddangos yn hollol ddu.

Os oes llinellau ar y sgrin

Gall difrod dŵr hefyd achosi mae llinellau fertigol yn ymddangos ar sgrin eich iPhone . Yn gyffredinol, mae llinellau fertigol ar sgrin iPhone yn nodi bod eich sgrin wedi dod yn rhydd ychydig ac mae'r cebl LCD wedi'i datgysylltu o'r motherboard.

Efallai bod dŵr sydd wedi llifo i mewn i'ch iPhone wedi llacio'r sgrin, difrodi'r cebl LCD, neu ddifrodi'r bwrdd rhesymeg.

Os yw Flashlight eich iPhone yn Aros Trwy'r Amser

Peidiwch â synnu os yw flashlight eich iPhone yn ymddangos yn 'sownd' ar ôl bod yn agored i ddŵr. Ffordd syml o geisio datrys y broblem hon yw ailgychwyn eich iPhone, a fydd yn gorfodi eich iPhone i droi ei hun i ffwrdd ac ymlaen eto. Yn aml, bydd hyn yn achosi i gydran flashlight eich iPhone “ddad-lenwi” (gan dybio nad oes unrhyw ddifrod dŵr sylweddol).

Os yw popeth arall yn gweithio, neu os nad ydych chi eisiau dallu'ch ffrindiau, gall darn o dâp trydanol du fod yn 'atgyweiriad dros dro' effeithiol.

Os yw'ch iPhone o'r farn bod y clustffonau wedi'u cysylltu

Efallai y bydd eich iPhone yn darllen ar gam fod y clustffonau wedi'u plygio i'r porthladd clustffonau neu'r porthladd Mellt os yw dŵr wedi mynd i mewn i'r naill neu'r llall o'r agoriadau hyn. Pan fydd hyn yn digwydd, chi Efallai y bydd iPhone yn mynd yn sownd yn y modd clustffon . Gallai presenoldeb hylif fod yn twyllo'ch iPhone i feddwl bod y clustffonau wedi'u plygio i mewn hyd yn oed os nad ydyn nhw.

iPhone yn y modd clustffon

Os yw Sgrin eich iPhone yn Ddu

Problem gyffredin arall a oedd gan bobl pan ddaethant i'r Apple Store oedd bod y roedd sgrin ei iPhone yn ddu , ond roedd popeth arall yn gweithio'n normal. Gallent hyd yn oed glywed y sŵn yn dod gan y siaradwyr!

Pan fydd hyn yn digwydd, mae fel arfer yn golygu bod y cebl LCD wedi byrhau, gan beri i'r sgrin fynd yn hollol ddu. Gallwch geisio ailgychwyn eich iPhone, ond os yw'r cebl LCD wedi'i ddifrodi, ni fyddwch yn trwsio'r broblem.

Mae hefyd yn bwysig gwybod nad yw iPhones gwrth-ddŵr wedi'u cynllunio i wrthsefyll hylifau eraill fel sebonau a golchdrwythau. Dyma'r prif reswm pam nad ydym yn argymell mynd â'ch iPhone i'r ystafell ymolchi wrth gawod neu ymolchi.

Nesaf, byddwn yn siarad am sawl math gwahanol o ddifrod dŵr a rhai senarios a all arwain at ddifrod dŵr ar iPhone.

Niwed Anwedd Dŵr

Credwch neu beidio, gall eich iPhone ddioddef difrod dŵr o stêm, rydym yn clywed bod gan hyn rywbeth i'w wneud â dŵr. (Jôc). Mae Apple yn argymell peidio â defnyddio'ch iPhone mewn lleoedd fel sawna neu unrhyw amgylchedd sydd â chyflyrau llaith dros ben.

Gall stêm ddiferu i agoriadau eich iPhone a chyddwyso unwaith y bydd yn mynd i mewn. Pan fydd stêm yn cyddwyso, gall dŵr ymledu ar hyd a lled y tu mewn i'ch iPhone.

A all glaw achosi difrod i'r iPhone?

Oes, gall glaw, math arall o ddŵr, niweidio iPhone. Er bod pob iPhones o iPhone 7 yn gallu gwrthsefyll dŵr a sblash, gall hyd yn oed y swm lleiaf o hylif achosi difrod. Oni bai bod eich iPhone mewn cyflwr perffaith, rydym yn argymell eich bod yn osgoi defnyddio'ch iPhone mewn tywydd glawog. Gall dŵr glaw fynd i mewn i borthladdoedd ac achosi llawer o ddifrod.

Fe ddylech chi hefyd fod yn ofalus ynglŷn â defnyddio clustffonau â gwifrau ar ddiwrnod glawog, yn enwedig os oes gennych chi iPhone hŷn. Gall dŵr redeg i lawr eich ceblau clustffon i borthladd clustffon neu borth Mellt eich iPhone ac achosi difrod unwaith y tu mewn.

Niwed a achosir gan chwys yn y gampfa

Mae eich iPhone mewn perygl o ddifrod dŵr os ydych chi'n defnyddio clustffonau â gwifrau yn y gampfa. Os ydych chi'n defnyddio clustffonau â gwifrau, gall chwys redeg i lawr y cebl a mynd i mewn i'r jack clustffon neu'r porthladd gwefru. Er mwyn osgoi'r broblem hon yn llwyr, ceisiwch bâr o glustffonau Bluetooth i chi'ch hun. Dim gwifrau, dim problem!

A all dŵr halen niweidio'ch iPhone?

Mae iPhones mwy newydd yn gallu gwrthsefyll dŵr, ond nid dŵr halen. Mae dŵr halen yn fygythiad ychwanegol nad yw dŵr arferol yn ei beri: cyrydiad.

Gall dŵr halen gyrydu cydrannau mewnol eich dyfais, gan ychwanegu rhwystr arall yn ychwanegol at ddifrod posibl i ddŵr. Mae'n anhygoel o anodd glanhau neu atgyweirio rhannau o iPhone sydd wedi cyrydu. Efallai y bydd angen i chi amnewid cydrannau cyrydol neu amnewid eich ffôn cyfan.

Pa mor gyflym y gall difrod dŵr ddigwydd?

Byddech chi'n synnu faint o ddŵr all fynd i mewn i iPhone, hyd yn oed ar ôl eiliad o suddo. Yn aml nid oedd gan gwsmeriaid Apple unrhyw syniad pam y stopiodd eu iPhone weithio yn sydyn, neu felly roeddent yn honni. Dychmygwch eu syndod pan ddangosais iddynt y pwll dŵr y tu mewn i'w iPhone ar ôl ei agor!

Ond roeddwn i'n meddwl bod fy iPhone yn dal dŵr!

Mae hysbysebu ffonau diddos yn dacteg rhyfeddol o effeithiol, oherwydd mae'n gwneud i bobl gredu eu bod yn ddiddos mewn gwirionedd. Ond nid ydyn nhw.

Mae gwrthiant dŵr iPhones yn cael ei raddio gan Ingress Progression, a elwir Sgôr IP . Mae'r sgôr hon yn dweud wrth gwsmeriaid yn union pa mor ddiddos a gwrth-lwch yw eu ffôn, gyda gwahanol fanylebau ar gyfer pob sgôr.

Nid yw IPhones sy'n hŷn na 6 yn cael eu graddio. Mae'r Mae iPhone 7, 8, X a XR yn IP67 . Mae hyn yn golygu bod y ffonau hyn yn gallu gwrthsefyll llwch a dŵr pan fyddant o dan y dŵr hyd at 1 metr mewn dŵr neu lai.

Mae'r Mae iPhone XS a XS Max yn IP68 , sy'n golygu eu bod wedi'u cynllunio i wrthsefyll dŵr pan fyddant o dan y dŵr heb fod yn ddyfnach na 2 fetr (6 troedfedd) mewn dŵr am 30 munud neu lai.

Mae Apple hefyd yn honni y gall yr iPhone XS, iPhone XS Max, ac iPhone XR gwrthsefyll gollyngiadau diodydd cartref cyffredin fel cwrw, coffi, sudd, soda, a the.

Unwaith eto, nid yw Apple yn ymdrin ag atgyweirio difrod hylif ar gyfer iPhones, felly nid ydym yn argymell profi'r safonau hyn eich hun yn fwriadol.

ModelSgôr IPGwrthiant llwchDal dwr
iPhone 6s a fersiynau cynharachHeb ei raddioAmherthnasolAmherthnasol
iPhone 7IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 8IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone X.IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XRIP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XSIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 2 fetr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XS MaxIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 2 fetr o ddyfnder am 30 munud

Brys! Newydd ollwng fy iPhone yn y dŵr, beth ddylwn i ei wneud?

Pan ddaw'ch iPhone i gysylltiad â dŵr neu hylif arall, gall gweithredu'n gyflym ac yn gywir wneud gwahaniaeth rhwng ffôn wedi torri ac un sy'n gweithio. Yn anad dim, peidiwch â chynhyrfu.

Cadwch mewn cof nad oes ots pa mor gyflym rydych chi'n gweithredu os nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae rhai o'r 'atgyweiriadau' difrod dŵr mwy poblogaidd yn gwneud mwy o ddrwg nag o les mewn gwirionedd. Os ydych chi'n credu bod eich iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr, rhowch ef ar wyneb gwastad a dilynwch y camau isod.

Cyn i ni ddechrau, hoffem eich rhybuddio am un peth: peidiwch â gogwyddo nac ysgwyd eich iPhone, oherwydd gall hynny beri i'r dŵr y tu mewn i'ch iPhone ollwng ar gydrannau eraill ac achosi mwy o ddifrod.

Beth i'w wneud pan fydd dŵr neu hylif arall yn niweidio'ch iPhone

1. Tynnwch yr hylif o'r tu allan i'ch iPhone

Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu ag achos, tynnwch ef wrth ddal eich iPhone yn llorweddol, gyda'r sgrin yn pwyntio at y llawr. Dychmygwch fod pwdin o hylif y tu mewn (oherwydd yn dda iawn efallai) ac nid ydych chi am i'r pwdin hwnnw symud i unrhyw gyfeiriad.

pam na fydd iphone yn cysylltu â wifi

Nesaf, defnyddiwch ficrofiber neu frethyn amsugnol meddal arall i sychu'r dŵr oddi ar du allan eich iPhone. Peidiwch â defnyddio hances bapur, swab cotwm, nac unrhyw beth arall a all dorri neu adael llwch neu weddillion y tu mewn i'ch iPhone.

2. Tynnwch y cerdyn SIM

Un o'r pethau cyntaf y byddwch chi am ei wneud pan fydd eich iPhone wedi bod yn agored i ddŵr yw tynnu'ch cerdyn SIM. Mae hyn yn ateb y diben deuol o helpu i arbed y cerdyn SIM a chaniatáu i aer fynd i mewn i'ch iPhone.

Yn wahanol i'r hen ddyddiau, nid yw'r cerdyn SIM mewn iPhone yn cynnwys eich cysylltiadau na'ch gwybodaeth bersonol. Ei unig bwrpas yw cysylltu eich iPhone â'r rhwydwaith cellog. Yn ffodus, mae cardiau SIM yn goroesi colledion yn gyffredinol, oni bai eu bod yn agored i hylifau am gyfnod estynedig.

Os oes gennych gefnogwr, gallwch geisio chwythu aer oer yn uniongyrchol i'r porthladd Mellt neu slot cerdyn SIM i gynyddu llif aer. Gadewch ddigon o le rhwng y ffan a'ch iPhone. Mae awel dyner yn fwy na digon i helpu'r broses anweddu. Peidiwch â defnyddio sychwr gwallt nac unrhyw fath arall o gefnogwr sy'n chwythu aer poeth.

3. Rhowch eich iPhone ar wyneb gwastad mewn lle sych

Nesaf, rhowch wyneb eich iPhone i lawr ar wyneb gwastad, fel cownter cegin neu fwrdd. Dewiswch le â lleithder isel. Peidiwch â rhoi eich iPhone mewn cynhwysydd neu fag.

Bydd tipio'ch iPhone neu ei roi mewn bag o reis yn sicr o beri i'r dŵr ollwng ar gydrannau mewnol eraill. Gallai hynny fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i'ch iPhone.

4. Rhowch desiccants ar ben eich iPhone

Os oes gennych fynediad at desiccants masnachol, rhowch nhw ar ac o amgylch eich iPhone. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â defnyddio reis! (Soniaf am fwy am hynny yn nes ymlaen). Nid yw'n desiccant effeithiol.

Beth yw desiccants?

Mae desiccants yn sylweddau sy'n cynhyrchu sychder mewn gwrthrychau eraill. Gellir eu canfod mewn pecynnau bach sy'n cael eu cludo gydag eitemau fel fitaminau, electroneg a dillad. Y tro nesaf y byddwch chi'n prynu rhywbeth, rhowch ef i ffwrdd! Byddant o gymorth mewn argyfwng difrod hylif.

5. Arhoswch i'r dŵr anweddu

Ar ôl i chi gymryd y camau cychwynnol i achub eich iPhone, ei roi i lawr a cherdded i ffwrdd yw'r peth gorau i'w wneud yn aml. Os oes dŵr y tu mewn i'ch iPhone, bydd tensiwn wyneb y dŵr yn helpu i'w atal rhag lledaenu. Gall symud eich iPhone achosi mwy o broblemau yn unig.

Fel y soniwn yn nes ymlaen, mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos y gall datgelu dyfeisiau electronig sydd wedi'u difrodi gan ddŵr yn yr awyr agored fod yn fwy effeithiol na'u rhoi mewn reis. Trwy gael gwared ar y cerdyn SIM, rydym yn caniatáu i fwy o aer fynd i mewn y tu mewn i'ch iPhone, ac mae hynny'n helpu'r broses anweddu.

Rydym yn argymell aros 24 awr cyn ceisio troi eich iPhone yn ôl. Dywed Apple aros o leiaf bum awr. Gorau po hiraf. Rydym am roi'r dŵr y tu mewn i'ch iPhone yn ddigon hir i ddechrau anweddu.

6. Ceisiwch droi eich iPhone yn ôl ymlaen

Tra bod eich iPhone yn dal i fod ar wyneb gwastad, plygiwch ef i mewn ac aros iddo droi ymlaen. Gallwch geisio defnyddio'r botwm pŵer, ond efallai na fydd angen. Os ydych chi wedi aros y 24 awr rydyn ni'n ei awgrymu, mae'n debygol bod y batri wedi marw. Pan fydd hynny'n digwydd, dylai eich iPhone droi ymlaen yn awtomatig ar ôl ychydig funudau o godi tâl.

7. Gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone, os gallwch chi

Os yw'ch iPhone yn troi ymlaen, gwnewch gefn wrth gefn ar unwaith gan ddefnyddio iCloud neu iTunes . Weithiau gall difrod dŵr fod yn eang ac efallai mai dim ond ffenestr fach o gyfle sydd gennych i arbed eich lluniau a data personol arall.

8. Camau ychwanegol, yn dibynnu ar y sefyllfa

Yn dibynnu ar ble y cwympodd eich iPhone, efallai y bydd materion eraill sydd angen sylw. Gadewch i ni edrych achos wrth achos ar dri senario cyffredin:

Syrthiodd fy iPhone yn yr ystafell ymolchi!

Os yw'ch iPhone wedi'i ollwng mewn toiled, ychwanegwch ffactor arall i'r sefyllfa: bacteria. Yn ogystal â dilyn y camau uchod, rydym yn awgrymu eich bod chi'n gwisgo menig latecs wrth drin eich iPhone.Remember i ddiheintio'ch dwylo wedi hynny hefyd!

Pan oeddwn yn Apple, rwy'n cofio sefyllfa lle rhoddodd rhywun ffôn imi, gwenu a dweud, 'Fe gwympodd yn y toiled!'

Atebais, 'Oni wnaethoch chi feddwl dweud hyn wrthyf cyn rhoi eich ffôn i mi?' (Nid hwn oedd y peth iawn i'w wneud mewn sefyllfa gwasanaeth cwsmeriaid.)

'Fe wnes i ei lanhau!' meddai yn ddiangen.

Os ewch â'ch iPhone i Apple Store neu siop atgyweirio leol ar ôl ei fflysio, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y technegydd ei fod yn 'ffôn toiled' cyn ei drosglwyddo. Byddwn yn awgrymu ei roi mewn bag ziplock i'w gludo.

Os yw'ch iPhone wedi'i ollwng yn y sinc neu'r sinc, gall sbarion sebon a bwyd achosi problemau ychwanegol i'ch iPhone. Hyd yn oed os yw'ch iPhone yn gwrthsefyll dŵr, nid yw'n gwrthsefyll sebon.

Afal yn argymell rinsio'ch iPhone â dŵr tap os yw'n agored i unrhyw hylif arall.

Nid yw eich iPhone ychwaith yn gwrthsefyll bwyd. Gallai unrhyw fwyd dros ben yn eich sinc gyflwyno ym mhorthladdoedd eich iPhone o bosibl. Os ydych chi'n gweld malurion bwyd y tu mewn i borthladdoedd eich iPhone, tynnwch nhw gyda brwsh gwrthstatig neu frws dannedd newydd.

Syrthiodd fy iPhone i'r bathtub!

Fel yr hyn sy'n digwydd pan fydd eich iPhone yn cwympo i'r sinc, gall ei ollwng yn y bathtub arwain at broblemau gyda sebonau, siampŵau, a chynhyrchion cawod eraill. Rinsiwch unrhyw ran o'ch iPhone sydd wedi bod yn agored i gynhyrchion cawod â dŵr tap.

I grynhoi

Os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr, rhowch ei wyneb i lawr ar wyneb gwastad mewn lle sych. Tynnwch y cerdyn SIM. Daliwch ef yn llorweddol a pheidiwch â gogwyddo nac ysgwyd. Os oes gennych desiccants masnachol, rhowch nhw ar ben eich iPhone. Peidiwch â defnyddio reis, oherwydd mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod aer yr un mor dda, os nad yn well. Arhoswch 24 awr a gadewch i'r dŵr anweddu ar ei ben ei hun cyn ceisio ei droi ymlaen eto.

Beth i beidio â gwneud: Mythau am Niwed Hylif

Mae yna lawer o atebion cyflym gartref a “iachâd gwyrthiol” y gall eraill eu hargymell. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori'n gryf i beidio â gwrando ar fythau am iachâd gwyrthiol.

Weithiau, gall y 'iachâd' hynny wneud mwy o ddrwg nag o les i'ch iPhone. Mewn rhai achosion, gall atgyweiriadau cartref achosi niwed anadferadwy i'ch iPhone.

Myth 1: rhowch eich iPhone mewn bag o reis

Y myth cyntaf yr ydym am ei ddatgymalu yw'r 'atgyweiriad' mwyaf cyffredin ar gyfer iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr: 'Os yw'ch iPhone yn gwlychu, rhowch ef mewn bag o reis.' Mae yna lawer o ragdybiaeth ar y pwnc hwn, felly rydyn ni'n edrych am sail wyddonol i ddweud nad yw reis yn gweithio.

Rydym yn dod o hyd astudiaeth wyddonol o'r enw 'Effeithiolrwydd Desiccants Masnachol a Reis Heb eu Coginio i Dynnu Lleithder o Gymhorthion Clyw' sy'n taflu goleuni ar y pwnc. Yn amlwg, mae teclyn clywed yn wahanol nag iPhone, ond mae'r cwestiwn y mae'n mynd i'r afael ag ef yr un peth: Beth yw'r ffordd orau i dynnu hylif o ddyfeisiau electronig bach sydd wedi'u difrodi gan ddŵr?

Canfu'r astudiaeth nad oes unrhyw fantais i roi'r cymhorthion clyw ar reis gwyn neu frown yn hytrach na'u gadael ar fwrdd gwag a gadael iddynt aer sychu. Fodd bynnag, mae anfanteision amlwg i ddefnyddio reis i geisio sychu'ch iPhone.

Weithiau gall reis ddifetha iPhone a fyddai fel arall wedi'i adfer o bosib. Mae'n hawdd symud darn o reis i mewn i borthladd clustffon neu borthladd gwefru.

Mae'r porthladd Mellt tua maint un gronyn o reis. Os yw un o'r pimples hynny'n mynd yn sownd y tu mewn, gall fod yn anodd iawn ac weithiau'n amhosibl ei dynnu.

A dyna pam rydyn ni am fod yn glir: peidiwch â rhoi eich iPhone mewn bag o reis. Reis brown reis gwyn Nid oes ots. Hefyd, pan fyddwch chi'n rhoi'ch iPhone mewn bag o reis, rydych chi wedi gwastraffu bag o reis!

Myth 2: rhowch eich iPhone yn y rhewgell

Yr ail chwedl yr hoffem fynd i'r afael ag ef yw a yw'n syniad da rhoi eich iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr yn y rhewgell. Rydyn ni'n credu bod pobl yn ceisio rhoi eu iPhone yn y rhewgell i atal dŵr rhag gollwng ym mhobman. Fodd bynnag, cyn gynted ag y byddwch yn tynnu'ch iPhone allan o'r rhewgell, bydd y dŵr yn toddi ac yn ymledu ledled eich iPhone beth bynnag.

Pan ddaw i ddifrod dŵr iPhone, rydym am gael y dŵr allan cyn gynted â phosib. Mae rhoi eich iPhone yn y rhewgell yn gwneud y gwrthwyneb i hyn. Rhewi'r dŵr y tu mewn i'ch iPhone, ei ddal a'i atal rhag dianc.

Dŵr yw un o'r unig hylifau sy'n ehangu wrth iddo nesáu at rewi. Mae hyn yn golygu y bydd rhewi'ch iPhone yn cynyddu cyfaint y dŵr sy'n cael ei ddal y tu mewn ac o bosibl yn ei roi mewn cysylltiad â chydrannau a oedd gynt yn gyfan.

Mae yna reswm arall pam mae'n debyg na ddylech chi roi eich iPhone yn y rhewgell. Mae gan IPhones dymheredd gweithredu safonol rhwng 32 a 95 ° F. Mae eu tymheredd segur yn gostwng i -4 ° F yn unig, felly ni fyddai'n ddiogel eu rhoi mewn amgylchedd oerach na hynny.

Mae'r rhewgell safonol yn rhedeg ar 0 ° F, ond weithiau gellir eu hoeri. Os ydych chi'n gosod eich iPhone mewn rhewgell wedi'i osod ar -5 ° F neu'n oerach, rydych chi mewn perygl o achosi difrod ychwanegol i'ch iPhone.

Myth 3: Chwythwch-sychu'ch iPhone neu ei roi yn y popty! Chwythu-sychu'ch gwallt, oni ddylai sychu'ch iPhone?

Peidiwch â cheisio sychu'r dŵr oddi ar eich iPhone. Gallai defnyddio sychwr gwallt wneud y broblem yn waeth!

Bydd sychwr gwallt yn gwthio'r dŵr yn ddyfnach i'ch iPhone. Byddai hyn yn datgelu mwy o'ch iPhone i ddŵr, sef y gwrthwyneb i'r hyn yr ydym am ddigwydd.

Os ydych chi'n ystyried rhoi eich iPhone mewn popty i geisio anweddu'r dŵr â gwres, ni fyddem yn ei argymell chwaith. Yn ôl manylebau Apple, mae gan yr iPhone XS dymheredd gweithredu o hyd at 95 ° F (35 ° C) a thymheredd segur o hyd at 113 ° F (45 ° C).

breuddwydion am fwydod yn eich croen

Os oes gennych chi ffwrn sy'n cynhesu hyd at 110 ° F, rhowch gynnig arni! Gwiriais ac yn anffodus y tymheredd isaf yn fy popty yw 170 ° F.

Er y gallai rhai o'r electroneg sy'n sensitif i ddŵr y tu mewn i'ch iPhone, mewn theori, wrthsefyll tymereddau llawer uwch, nid yw'r sgrin, y batri, y sêl ddiddos, a chydrannau eraill mor gwrthsefyll gwres.

Myth 4: Defnyddiwch rwbio alcohol i sychu'ch iPhone

Mae alcohol isopropyl yn ddatrysiad cartref a ddefnyddir yn llai cyffredin i atgyweirio difrod dŵr iPhone. Mae yna dri phryder mawr wrth roi eich iPhone wrth rwbio alcohol.

Yn gyntaf, gall alcohol wisgo'r cotio oleoffobig ar sgrin eich iPhone. Y gorchudd oleoffobig yw'r hyn sy'n gwneud y sgrin yn gallu gwrthsefyll olion bysedd. Rydych chi'n rhedeg y risg o ddiraddio ansawdd y sgrin trwy roi eich iPhone mewn alcohol.

Yn ail, mae alcohol isopropyl bob amser yn cael ei wanhau â rhywfaint o hylif arall. Fel arfer mae'n ddŵr. Trwy ddatgelu eich iPhone i rwbio alcohol, rydych hefyd yn ei ddatgelu i fwy fyth o hylif.

Yn drydydd, mae alcohol isopropyl yn doddydd pegynol. Mae hyn yn golygu ei fod yn hynod ddargludol. Un o'r problemau mwyaf gyda difrod dŵr yw ei fod yn cynhyrchu gwefr drydanol lle na ddylai wneud hynny.

Byddai'n rhaid i chi ddatgysylltu popeth o fatri eich iPhone cyn y gallech chi ddechrau ystyried defnyddio rwbio alcohol. Mae dadosod iPhone yn dasg heriol, mae angen pecyn cymorth arbenigol arno, a gall ddirymu'ch gwarant yn llwyr.

Am y rhesymau hyn, rydym yn argymell yn gryf na ddylech geisio atgyweirio eich iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr â rhwbio alcohol.

Os ydych chi wedi dilyn y camau uchod a'ch bod chi'n dal i gael trafferth, mae'n bryd gwneud penderfyniad ar sut i symud ymlaen. Mae yna lawer o opsiynau, o brynu ffôn newydd i atgyweirio un gydran. Ein nod yw darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y penderfyniad gorau i chi a'ch iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr.

A ellir Atgyweirio iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr neu hylifau eraill?

Weithiau gallwch chi ac weithiau ni allwch wneud hynny. Mae difrod dŵr yn anrhagweladwy. Byddwch yn cynyddu eich siawns o achub eich iPhone trwy ddilyn y camau yr ydym yn eu hargymell uchod, ond nid oes unrhyw warantau.

Cofiwch nad yw effeithiau difrod dŵr bob amser ar unwaith. Wrth i hylif fudo y tu mewn i iPhone, gall cydrannau a oedd wedi bod yn gweithio ddod i ben yn sydyn. Gall gymryd dyddiau neu wythnosau i broblemau ddechrau digwydd.

Ystyriaeth gyntaf: Oes gennych chi AppleCare + neu unrhyw yswiriant?

Os oes gennych AppleCare + neu yswiriant wedi'i brynu trwy'ch darparwr gwasanaeth diwifr, dechreuwch yno. Mae AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, a darparwyr eraill yn cynnig rhai mathau o yswiriant. Bydd yn rhaid i chi dalu didynnu, ond yn gyffredinol mae'n costio llawer llai na phris iPhone newydd.

Fodd bynnag, os oes gennych hen ffôn ac yn chwilio am reswm i uwchraddio, efallai mai dyma'r amser perffaith. Mae'r didynadwy i rai cludwyr mewn gwirionedd yn llawer mwy costus nag ariannu iPhone newydd gyda thaliad misol.

Am AppleCare +

Mae AppleCare + yn cynnwys hyd at ddau “ddigwyddiad” o hylif neu ddifrod damweiniol arall, gyda ffi gwasanaeth $ 99. Os nad oes gennych AppleCare +, gall atgyweirio difrod dŵr y tu allan i'r warant fod yn ddrud iawn.

Nid yw Apple yn atgyweirio cydrannau unigol mewn iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr - maen nhw'n disodli'r ffôn cyfan. Er y gall hyn ymddangos fel sgam, mae eich rheswm dros wneud hynny yn gwneud synnwyr.

Er y gellir atgyweirio rhan unigol weithiau, mae difrod dŵr yn anodd ac yn aml gall achosi problemau i lawr y ffordd wrth i'r dŵr ymledu ledled yr iPhone.

O safbwynt Apple, ni fyddai’n bosibl cynnig gwarant ar iPhone a allai dorri heb rybudd. Byddwch yn dal i dalu llai i amnewid iPhone trwy AppleCare + os ydych chi'n talu'r swm y gellir ei ddidynnu.

pam mae fy bar batri iphone yn felyn

Wedi dweud hynny, ac yn enwedig o ystyried pris atgyweirio y tu allan i'r warant trwy Apple, efallai mai gwasanaethau trydydd parti neu siopau atgyweirio sy'n atgyweirio rhannau unigol fydd eich opsiwn gorau. Mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol y bydd disodli unrhyw gydran o'ch iPhone â rhan nad yw'n Apple yn gwagio ei warant yn llwyr.

Prisiau atgyweirio difrod dŵr afal

ModelAllan o warantGyda AppleCare +
iPhone XS Max$ 599.00$ 99.00
iPhone XS$ 549.00$ 99.00
iPhone XR$ 399.00$ 99.00
iPhone X.$ 549.00$ 99.00
iPhone 8 Plus$ 399.00$ 99.00
iPhone 8$ 349.00$ 99.00
iPhone 7 Plus$ 349.00$ 99.00
iPhone 7$ 319.00$ 99.00
iPhone 6s Plus$ 329.00$ 99.00
iPhone 6s$ 299.00$ 99.00
iPhone 6 Plus$ 329.00$ 99.00
Iphone 6$ 299.00$ 99.00
iPhone SE$ 269.00$ 99.00
iPhone 5, 5s, a 5c$ 269.00$ 99.00
iPhone 4s$ 199.00$ 99.00
Iphone 4$ 149.00$ 99.00
iPhone 3G y 3GS$ 149.00$ 99.00

Ynglŷn ag Yswiriant Gweithredwr

Mae AT&T, Sprint, T-Mobile, a Verizon yn defnyddio cwmni o'r enw Asurion i ddarparu yswiriant ffôn i gwsmeriaid. Mae cynlluniau yswiriant ffôn Asurion yn ymdrin â difrod dŵr. Ar ôl ffeilio hawliad, mae Asurion yn gyffredinol yn disodli'r ddyfais sydd wedi'i difrodi o fewn 24 awr cyn belled â'i bod wedi'i gorchuddio â gwarant.

Dyma rai dolenni defnyddiol os oes gennych yswiriant gan eich cludwr ac eisiau ffeilio hawliad difrod dŵr:

Darparwr / GweithredwrFfeilio hawliadGwybodaeth brisio
AT&T Ffeilio hawliad yswiriant Pris amnewid ffôn
Sbrint Ffeilio hawliad yswiriant Pris amnewid ffôn
T-Symudol Ffeilio hawliad yswiriant - Pris amnewid Ffôn Amddiffyn
- Diogelu Dyfeisiau Sylfaenol - Pris Amnewid Ffôn
- - Diogelu Dyfais Premiwm (Rhagdaledig) - Pris Amnewid Ffôn
Verizon Ffeilio hawliad Pris amnewid ffôn

A ddylwn i Atgyweirio Fy iPhone Neu Brynu Un Newydd?

Wrth gymharu cost ffôn newydd â chost ailosod un rhan, weithiau disodli'r unig ran yw'r ffordd i fynd. Ond weithiau nid yw.

Os yw gweddill eich iPhone mewn cyflwr da a bod eich ffôn yn gymharol newydd, yna efallai mai atgyweiriad fydd eich opsiwn gorau, yn enwedig os yw'r rhan sydd wedi'i difrodi gan ddŵr yn siaradwr neu'n rhan gymharol rad arall.

Efallai y bydd ailosod yr iPhone cyfan yn gam cywir os yw mwy nag un gydran wedi torri neu na fydd eich iPhone yn troi ymlaen. Bydd yn llai o gur pen a gall fod yn rhatach nag ailosod sawl rhan sydd wedi torri.

Bob tro rydych chi'n prynu ffôn newydd, mae gennych chi gyfle gwych i arbed arian. Tan yn ddiweddar, arhosodd llawer o bobl â'u cludwr presennol yn ddiofyn, oherwydd roedd cymharu prisiau rhwng cludwyr yn ddiflas ac yn cymryd llawer o amser.

Fe wnaethon ni greu UpPhone i ddatrys y broblem honno. Mae gan ein gwefan beiriant chwilio sy'n ei gwneud hi'n hawdd cymharwch bob ffôn a phob cynllun ffôn symudol yn yr Unol Daleithiau, ochr yn ochr.

Hyd yn oed os ydych chi'n hapus â'ch darparwr diwifr cyfredol, gallai fod yn werth edrych yn gyflym ar y cynlluniau mwyaf newydd sy'n cael eu cynnig. Mae prisiau wedi gostwng wrth i'r gystadleuaeth gynyddu, ac nid yw gweithredwyr bob amser yn dweud wrth eu cwsmeriaid presennol pryd y gallent fod yn arbed arian.

Opsiynau Atgyweirio IPhone ar gyfer Dŵr a Niwed Hylif Eraill

Gwasanaethau Atgyweirio Ar Alwad

Mae cwmnïau atgyweirio “ar alw” trydydd parti yn opsiwn rhagorol os yw'ch iPhone newydd gael ei ollwng i'r dŵr. Gall llawer o'r gwasanaethau atgyweirio hyn gael rhywun i ble rydych chi mewn llai nag awr.

Pwls yw un o'n hoff wasanaethau atgyweirio ar alw. Gallant anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol at eich drws mewn cyn lleied â thrigain munud a chynnig gwarant oes ar bob gwasanaeth.

Siopau Atgyweirio Lleol

Mae siop atgyweirio iPhone “leol” yn ffordd arall o gael help ar unwaith os byddwch chi'n gollwng eich iPhone yn y dŵr. Mae'n debygol nad ydyn nhw mor brysur â siop Apple, ac fel rheol nid oes angen apwyntiad.

Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn eu galw cyn mynd i'r siop. Nid yw pob siop yn atgyweirio iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr, ac weithiau nid oes gan siopau lleol rannau unigol mewn stoc. Os yw'ch siop atgyweirio leol yn argymell atgyweirio sawl rhan o'ch iPhone, efallai yr hoffech ystyried prynu ffôn newydd.

Gwasanaethau Atgyweirio Post

Efallai yr hoffech chi osgoi gwasanaethau postio i mewn os ydych chi'n meddwl bod gan eich iPhone ddifrod dŵr. Gall anfon eich iPhone ei ysgwyd a chynyddu'r risg y bydd dŵr yn ymledu ledled eich iPhone.

Fodd bynnag, os yw'ch iPhone yn sych ac na fydd yn dod yn ôl yn fyw, yn nodweddiadol mae gan wasanaethau atgyweirio post-i-mewn amseroedd troi o ychydig ddyddiau a gallant gostio llai nag opsiynau eraill.

A allaf Atgyweirio iPhone Fi fy Hun wedi'i ddifrodi gan ddŵr?

Nid ydym yn argymell ceisio atgyweirio iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr ar eich pen eich hun, yn enwedig os nad ydych erioed wedi'i wneud o'r blaen. Gall fod yn anodd gwybod pa rannau o'ch iPhone sydd wir angen eu disodli. Gall fod yn anoddach fyth dod o hyd i rannau newydd o ansawdd uchel.

Mae dadosod eich iPhone yn gofyn am set arbennig o offer. Os mai chi yw'r math anturus, gallwch brynu a Pecyn trwsio iPhone ar Amazon am lai na $ 10.

A allaf Werthu iPhone sydd wedi'i ddifrodi â dŵr?

Bydd rhai cwmnïau'n prynu iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr i chi er mwyn ailgylchu neu adfer y rhannau sy'n dal i weithio. Mae'n debyg na chewch lawer, ond mae'n well na dim, a gall yr arian hwnnw fynd tuag at brynu ffôn newydd.

Edrychwch ar ein herthygl i gael cymhariaeth o ble y gallwch gwerthu eich iPhone .

I Grynhoi Eich Opsiynau Atgyweirio

Fel y dywedasom o'r blaen, weithiau'r opsiwn gorau yw prynu iPhone newydd yn enwedig pe bai'ch ffôn cyfredol yn costio llawer i'w atgyweirio. Mae pob iPhones o'r iPhone 7 a llawer o Android mwy newydd, fel y Google Pixel 3 a Samsung Galaxy S9, yn dal dŵr.

Fodd bynnag, chi sydd i ddewis yn llwyr. Dechreuwch trwy ymchwilio i'ch yswiriant ac yna symud ymlaen i gyfrifo pris yr atgyweiriadau. Rydym yn gwybod y byddwch yn gwneud y penderfyniad cywir.

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiad gyda difrod hylif iPhone yn yr adran sylwadau isod. A ydych wedi rhoi cynnig ar unrhyw atebion cartref eraill i drwsio difrod hylif? Os gwnaethoch chi benderfynu prynu ffôn newydd, pa un wnaethoch chi ei ddewis? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ofyn yno a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch ateb.